Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza dopadu realizace obchodního centra na strukturu maloobchodu v centru města
Zavřelová, Pavla ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Bednář, Pavel (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problém neregulované výstavby obchodních center v městském centru, která zde byla postavena bez zohlednění jejich možného vlivu na stávající maloobchodní jednotky v jejich blízkém okolí a vlivu na celkovou vitalitu samotného městského centra. Zvolený problém byl sledován na příkladu měst Pardubice a Liberec za využití kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod v rámci studie RIA (Retail Impact Assessment) a prvků kontrafaktuální dopadové evaluace. Výsledky výzkumu prokázaly, že provoz obchodního centra představuje vysoce konkurenční prostředí měnící strukturu maloobchodních jednotek na tradičních obchodních ulicích v centrální části vybraných měst. Mimo jiné byl odhalen značný vliv působení vnějších faktorů, zahrnující zejména změnu nákupního chování a preferencí obyvatel navíc umocněných zásahem ekonomické krize. Zjištěné výsledky lze brát za poukazující na vliv nákupních center, neboť za změnou nákupního chování obyvatel stojí primárně tyto velkoplošné maloobchodní formáty. Přínos provedeného výzkumu spočívá v aplikaci ojedinělých výzkumných metod indikujících potřebu regulované a koordinované výstavby obchodních center v podmínkách českých měst. Klíčová slova: analýza dopadů maloobchodu, centrum města, vitalita, obchodní centrum
Současný význam vesnických obchodů a identifikace venkovských potravinových pouští - příklad okresu Semily
Syrovátková, Marie ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Bednář, Pavel (oponent)
Jelikož venkovská maloobchodní síť (na rozdíl od té městské) v Česku v posledních 20 letech upadala, cílem této práce bylo prozkoumat současný socioekonomický význam vesnických obchodů (dále jen VO) na venkově a na základě toho posoudit možnost existence venkovských potravinových pouští (dále jen PP) v Česku na příkladu okresu Semily. Kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy bylo zjištěno, že nepřítomnost VO v o bci často souvisí s dalšími nepříznivými socioekonomickými znaky. Ačkoli obce s VO a bez VO se od sebe podle svých starostů neliší ve společenských podmínkách a kvalitě života, starostové obcí s VO přikládají VO velký význam v porovnání se starosty obcí bez VO. Ve zkoumaném území má sedm z devíti obcí bez VO znaky PP. Jejich specifikem je, že jejich obyvatelé jsou se zhoršenou dostupností potravin smířeni, protože si uvědomují bezvýchodnost situace. Nicméně VO má na venkově významnou komunitní funkci, a tudíž by jeho zachování mělo být jednou z priorit vedení venkovských obcí. Úlohou starostů obcí bez VO je proto zajistit podporu komunitního života a sounáležitosti obyvatel obce jiným způsobem. Výsledky práce umožnily navrhnout definici venkovských PP v českém prostředí a metodická doporučení pro jejich vymezování. klíčová slova: vesnický obchod, potravinové pouště, sociální exkluze,...
Problematika potravinových pouští - případová studie Zlín
Suchý, Jan ; Bednář, Pavel (oponent) ; Spilková, Jana (vedoucí práce)
PROBLEMATIKA POTRAVINOVÝCH POUŠTÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE ZLÍN ABSTRAKT Tato diplomová práce souhrnně představuje fenomén tzv. potravinových pouští a snaží se zasadit problematiku dostupnosti prodejen do kontextu transformujícího se českého maloobchodního prostředí. První část práce se zabývá rozvojem nových typů maloobchodních jednotek v České republice, ke kterému došlo během posledních dvaceti let. Důraz je kladen zejména na růst nových formátů prodeje potravin - na supermarkety, hypermarkety a diskonty - které ve větší nebo menší míře ovlivnily všechny lokální trhy a podpořily tak prostorovou restrukturalizaci českého maloobchodu. To však vedlo také ke změně v dosavadní nabídce tradičních maloobchodních jednotek, které zaznamenaly úpadek. Druhá část popisuje transformaci maloobchodu ve městě Zlíně a analyzuje lokální rozmístění prodejen s potravinami. Využívá jak kvantitativního, tak kvalitativního přístupu k definování oblastí s relativně špatnou dostupností maloobchodní nabídky prodeje potravin. Zejména se pak zaměřuje na pohled spotřebitelů se sníženou mobilitou, kteří jsou tak více omezeni ve volbě prodejny, ve kterých mohou uskutečnit svůj nákup. Poslední část pak obsahuje diskuzi možných intervenčních opatření, možností prevence tohoto fenoménu, stejně jako implikace pro iniciativy, které by mohly...
Geografie transformace maloobchodní sítě města Ostravy
Bednář, Pavel ; Sýkora, Luděk (vedoucí práce) ; Szczyrba, Zdeněk (oponent) ; Mulíček, Ondřej (oponent)
Závěr Shmutí transformace maloobchodní sítě města ostlavy jako specifického případu postsocialistického města spolu s faktory pro dokončenítranzice.. o nové prostorové vzorce |oka|izace nákupních center a nových prodejních formátů orientovaných na motorizovan ézákazniky, kteři se stal i vítězi transformace o sortimentní úpadek, popřípadě opuštěnítradičnich nákupních center v oblastech sídlištnízástar.b1'. ze socialistického obdobi o prostorová oligopolizace místníhomaloobchodniho trhu s potravinářským sortimentem nadnárodními maloobchodními řetězcl, kteří se stali vítězi transformace na straně nabídky o posíleníkonkurence mezi jednotlivými prodejními jednotkami potravin (např. konkurence supermarketů a diskontnich prodejen) o prtlstorol.á diferenciace prodejních jednotek ve struktuře jejich vIastrricwí (nadnárodní r.s. národní a místnímaloobchodníci o h).permarketr' a nová nákupni centra přinášejí nové urbánní formy v podobě mono1unkčníchjednopodlaŽních objektů o ngl...e nrÓstské Íunkce na okraji současně zastavěného území,tj. komerčníareály s monlrtunkČnímishluk1' r'olně stojícíchprodejnich jednotek s Žádným prostorovým PÍ(rPoienín].jak firnkČním.tak fyzickým s okolní zástavbou resp. okolnímu méstskemu nr('srředí' o měnicí se nrěstský Žir'otní sti.l a časoprostoro\'évzorce pohybtl zákazniků ve městě...
Systémy regulace maloobchodu v evropských zemích
Tkadlečková, Tereza ; Bednář, Pavel (oponent) ; Spilková, Jana (vedoucí práce)
8 Abstract This thesis contributes to debate on retail development regulation in European territory. The aim of the text is firstly to evaluate differences between instruments that are used to standardize retail development in Europe. Secondly, point out relevance of rules existence to control retail spread. And thirdly elaborate a scheme of typology according to present valid limits in selected countries. The field survey is divided into two parts. It is primarily focused on modern developing period, interprets basic changes and trends of current situation and atractivity of particular regions for next development. Attention is also paid to describe general impact of assessing influence on environment by retail development. As an output of this work is division countries into groups by analysing their system of legislative restriction's structure and mechanisms of commercial planning. Five categories were described by chosen characteristics. One of the characteristics is the relation between competences in hierarchical levels of state authorities. Another example is differences in allocation of decision making in developing process. Keywords: retail impact assessment - commercial planning - regulating indicators
Kalibrační postupy etalonu Datron 4920
Schinneck, Jakub ; Bednář, Pavel (oponent) ; Havlíková, Marie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá kalibračními postupy měřicího etalonu střídavého napětí Datron 4920. První část představuje základní pojmy metrologie, její historii a organizace věnující se metrologii. Práce popisuje střídavé napětí na nejvyšší metrologické úrovni prostřednictvím AC/DC diference. Teoretická část také popisuje měřicí etalon střídavého napětí Datron 4920 a jeho měřicí funkce společně s kalibračním postupem. Hlavním cílem práce je vytvoření metodiky kalibrace AVMS Datron 4920. Na základě vytvořené kalibrační metodiky je sestaven vývojový diagram aplikace pro proceduru kalibrace. Praktická část pokračuje programováním aplikace pro kalibraci AVMS Datron 4920 podle vytvořených vývojových diagramů. Na závěr je aplikace otestována ve vybraných bodech měření a je proveden rozbor nejistot měření.
Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou
Bednář, Pavel ; Polsterová, Helena (oponent) ; Havlíček, Svatopluk (vedoucí práce)
Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou slídou, na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 1 MHz.
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
Žáková, Eva ; Dubová, Markéta ; Kraus, Marcel ; Bednář, Pavel ; Návrat, Petr
Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě. Hlavním cílem využití výsledků mapování je vytvoření a implementace strategických podpůrných opatření pro podporu KKP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Bednár, Peter
1 Bednář, Patrik
9 Bednář, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.