National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Efficient Algorithms for Finite Automata
Kantor, Tomáš ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
This thesis presents new algorithm for complement of nondeterministic finite automata. State-of-the-art methods require conversion to deterministic finite automata, which can have exponentially larger number of states. This new algorithm works separately on each strongly connected component of finite automata. This approach allows to create complement of each component, reduce it and combine with other parts. This algorithm was proven to create less states for specific types of finite automata than existing methods.
Just-in-Time Compilation of Dependently-Typed Lambda Calculus
Zárybnický, Jakub ; Havlena, Vojtěch (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
Řada programovacích jazyků byla schopna zvýšit svoji rychlost výměnou běhových systémů stavěných na míru za obecné platformy, které pro optimalizaci používají just-in-time překlad, jako jsou GraalVM nebo RPython. V této práci vyhodnocuji, zda je použití takovýchto platforem vhodné i pro jazyky se závislymi typy nebo důkazovými systémy. Tato práce představuje koncepty -kalkulu a teorie typů potřebné pro úvod do závislých typů s relevantními algoritmy, specifikuje malý závisle typovaný jazyk založený na $\lambda\Pi$ kalkulu, a prezentuje dva interpretery tohoto jazyka. Tyto interpretery jsou psané v jazyce Kotlin, první je jednoduchý, psaný ve funkcionálním stylu a druhý používá platformu GraalVM a Truffle. GraalVM je platforma založená na virtuálním stroji Javy (JVM), která přidává just-in-time překladač založený na částečném vyhodnocení (partial evaluation) a Truffle je knihovna pro tvorbu programovacích jazyků využívající tento překladač. Závěr práce vyhodnocuje běhové charakteristiky těchto interpreterů na různých zátěžových testech.Závěry práce jsou ale silně negativní. Vliv JIT překladu není znatelný ani přes snahu optimalizovat běžné algoritmy z teorie typů, které jsou zjevně nevhodné pro platformu JVM. Práce končí návrhy několika navazujících projektů, které by lépe využily možnosti Truffle a které by byly vhodnější pro implementaci závisle typovaných jazyků.
Extension of the Eclipse Che Editor for UI Testing Module
Lorinc, Marián ; Lengál, Ondřej (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
The goal of this thesis is to design and implement module for testing graphical user interfaces of integrated development environment Eclipse Che. The biggest priority of this thesis is to make the module compatible with module for testing graphical user interfaces of editor Visual Studio Code. In order to ensure compatibility between both editors, new module was created to define common application programming interface for graphical components. Created solution enables Visual Studio Code extension developers to use existing user interface tests in Eclipse Che IDE with minimal effort. As result source code can be shared which reduces maintenance costs.
A Web Interface for the Management of Virtual Portfolio
Bali, Filip ; Hruška, Martin (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
This thesis designs and implements a web application for managing virtual portfolios. Main goal of the application is visualise and analyze data from stock exchange services API. User can be notified on price change. The application also uses existing methods to predict stock prices and supports the visualization of the user's stock exchange decisions and provides him/her a general overview of them.
Event-Driven Automation
Havlín, Jan ; Češka, Milan (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
The thesis deals with automation of processes in Testing Farm Team of company Red Hat Czech s.r.o. Automating the chosen task "Update and test continuous integration system with new operating system build results in simplified maintenance of said continuous integration system. Implementation uses a Jenkins server to execute jobs and tft-admin tool to perform smaller steps resulting in automation of the task. Also, in the implementation part, modifications of the tft-admin tool allow usage in automated scripts which simplifies future automation of other processes.
Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models
Andriushchenko, Roman ; Lengál, Ondřej (referee) ; Češka, Milan (advisor)
Předkládaná práce se zabývá problémem automatizované syntézy pravděpodobnostních systémů: máme-li rodinu Markovských řetězců, jak lze efektivně identifikovat ten který odpovídá zadané specifikaci? Takové rodiny často vznikají v nejrůznějších oblastech inženýrství při modelování systémů s neurčitostí a rozhodování i těch nejjednodušších syntézních otázek představuje NP-těžký problém. V dané práci my zkoumáme existující techniky založené na protipříklady řízené induktivní syntéze (counterexample-guided inductive synthesis, CEGIS) a na zjemňování abstrakce (counterexample-guided abstraction refinement, CEGAR) a navrhujeme novou integrovanou metodu pro pravděpodobnostní syntézu. Experimenty nad relevantními modely demonstrují, že navržená technika je nejenom srovnatelná s moderními metodami, ale ve většině případů dokáže výrazně překonat, někdy i o několik řádů, existující přístupy.
Testing GUI in .NET Using Dynamic Languages
Formánková, Klára ; Češka, Milan (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
The thesis deals with the topic of automation testing of graphical user interfaces (GUIs). Specifically, it handles the creation of a framework for testing GUI of applications of the VF company. The framework aims to save testers' time and guarantee faster error detection. It focuses on testing applications implemented in C#, which led to the exploration of the possibilities of using the .NET platform dynamic languages and existing tools for GUI automation testing. Based on the obtained data, the resulting framework is implemented in the IronPython language and, using the White and unittest frameworks, offers methods for simulating user actions such as clicking a button or filling a textbox. Moreover, the framework allows to test sources of the application labels, verify the overlap of application window elements and use the basic methods of fuzz testing. The main benefit of the thesis is the introduction of automation testing procedures into the development process in the VF company.
A Library for Binary Decision Diagrams
Paulovčák, Martin ; Holík, Lukáš (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
The aim of this thesis is to create an easy-to-use library that will provide the basic means for Boolean function manipulation based on six different variants of Binary Decision Diagrams - BDD, ZDD, CBDD, CZDD, TBDD, and ESRBDD. The library is implemented in the ISO C programming language, uses closed hashing, index-based node referencing, mark and sweep based garbage collector and diagram construction is based on classical depth-first traversal. The implemented variants of these diagrams were compared on benchmarks and although the optimal choice of decision diagram variant depends on given problem, in general TBDD proved to be the best choice in terms of the resulting graph size and also CPU time.
Efficient Algorithms for Counting Automata
Mikšaník, David ; Holík, Lukáš (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
Čítací automaty (CA) jsou klasické konečné automaty rozšířené o omezené čítače. CA stále reprezentují třídu regulárních jazyků, ale kompaktněji než konečné automaty. Jelikož jsou CA nedávným modelem, chybějí zde efektivní algoritmy implementující různé operace nad nimi. V této práci se primárně soustředíme na existující podtřídu CA zvanou monadické čítací automaty (MCA). Jsou to CA s čítacími smyčkami na třídě znaků, které se často vyskytují v praxi (např. při detekci paketů v síťovém provozu nebo analýze log souborů). Pro tuto podtřídu efektivně vyřešíme problémy prázdnosti a inkluze. Navíc poskytneme dvě rozšíření třídy MCA, které jsou stále podtřídou CA, a vyřešíme pro ně efektivně problém prázdnosti. MCA přirozeně vznikají z regulárních výrazů, které jsou rozšířené o čítací operátory vyskytující se pouze na třídě znaků. Náš algoritmus řešící problém inkluze MCA tedy může být použit jako základ nové metody pro testování inkluze takových regulárních výrazů. Tento přístup jsme experimentálně vyhodnotili na regulárních výrazech z praxe a porovnali s naivní metodou. Experimenty ukazují, že metoda používající náš algoritmus je více odolná proti stavové explozi. Také překonává naivní metodu, pokud regulární výrazy obsahují čítací operátory s velkými mezemi. Podle očekávání, pro jednoduché případy je naivní metoda stále rychlejší než metoda používající náš algoritmus.
Server for Continuous Integration
Šajdík, Michal ; Fiedor, Tomáš (referee) ; Lengál, Ondřej (advisor)
Tato práce obsahuje popis následujících témat: jaké technologie a principy jsou potřebné pro vytvoření kontinuálního integračního serveru, již existující řešení, proč je potřeba jeden vytvořit a jak integrovat kontinuální integrační server, který byl vytvořen během této práce, na základě informací uvedených v této práci, do pracovního prostředí. Tato práce také ukazuje efekty a některé vedlejší účinky způsobené správnou a nesprávnou konfiguraci uvedeného serveru pro kontinuální integraci. Uvedený server pro kontinuální integraci je také schopen běžet na MS Windows 10 a Linuxu, aniž by bylo nutné přizpůsobit konfiguraci pro konkrétní operační systém.

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.