Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Chuchma, F. ; Možný, M. ; Bartošová, Lenka ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Farda, Aleš ; Semerádová, Daniela ; Meitner, Jan ; Bláhová, M. ; Fiala, R. ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz.
Nákupní chování zahraničních návštěvníků Prahy
Bartošová, Lenka ; Cimler, Petr (vedoucí práce) ; Khelerová, Vladimíra (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice nákupního chování zahraničních návštěvníků Prahy. Na zahraničního návštěvníka je nahlíženo jako na spotřebitele poptávajícího nejen zboží, ale i služby spojené s jeho pobytem v Praze. Hlavní část práce je věnována dotazníkovému šetření, které si kladlo za cíl identifikovat výši a strukturu výdajů zahraničních návštěvníků Prahy.
Monitoring zemědělského sucha a jeho uživatelé a zpravodajové
Bartošová, Lenka ; Trnka, Miroslav ; Semerádová, Daniela ; Hlavinka, Petr ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Žalud, Z.
Monitoring sucha je klíčovým prvkem sledování vývoje klimatu v České republice. Cílem tohoto článku je popsat, jak se na samotném monitoringu podílejí agronomové, lesníci, ovocnáři či lidé pracující v krajině a to v rámci Integrovaného Systému Sledování Sucha (ISSS). ISSS v týdenním kroku monitoruje vývoj a stav sucha pro celou Českou republiku s využitím různých zdrojů informací (výsledky vycházející z modelu SoilClim či výstupy z nástroje MODIS na družicích Aqua a Terra). Jedním z pilířů ISSS je také popis dopadů sucha na výnosy hlavních plodin a to díky spolupráci zejména se zemědělci, jejichž expertní hodnocení prováděná v týdenním kroku přináší pohled na aktuální situaci očima praxe, která je k dispozici na www.intersucho.cz.
Are there any changes in the beginning of flowering of important allergens in the Czech Republic?
Bartošová, Lenka ; Hájková, L. ; Kožnarová, V. ; Možný, M. ; Trnka, Miroslav ; Žalud, Z.
Phenological observations have a long tradition in the Czech Republic; the first phenological notes were taken in the 18th century. Within the entire phenological observation network of the Czech Hydrometeorological Institute, 45 plant species can be observed. These include perennial herbs, grass, and ground bushes growing wildly. Some observed species are among the group of so-called allergens, e.g. silver birch (Betula pendula Roth), cocksfoot (Dactylis glomerata L.), and meadow foxtail (Alopecurus pratensis L.). In this paper, we evaluated the phenological phase beginning of flowering for two of the aforementioned plants at the Mlýny, Chřibská research site (50°52’N, 14°29’E, 350 m a.s.l.). The aim was to assess which meteorological parameters influence phenological onsets as well as to analyze shifts in phenophase onset dates and temperature trends during 1959–2014. During this period, for B. pendula the average date of beginning of flowering was 28 April with a standard deviation of 10 days and for A. pratensis it was 20 May with a standard deviation of 8 days. The studied species are allergens and their timing and phenological shifting during the spring and their relationship with climate parameters may provide important information for forecasts as part of a pollen warning service.
Phenological response of flood-plain forest ecosystem during 1961-2011
Bartošová, Lenka ; Trnka, Miroslav ; Bauer, Z. ; Štěpánek, P. ; Možný, M. ; Žalud, Zdeněk
The presented study is focused on 50 years of phenological observations (1961–2011) of the herbs, shrubs, trees and bird populations and the phenological phases that create a continuous phenological sequence covering the whole spring aspect of the fl oodplain forest ecosystem. Th e phenological phases were observed for 5 herbs, 5 shrubs, 3 trees and 2 bird species. Th e phenological phases were observed as precisely as possible by only one observer during the whole time of observation. All observed plants and bird species showed statistically signifi cant shift s to the earlier time but the rate of shift ing among the parts of the fl ood-plain forest ecosystem was diff erent. Th e most progressive shift s were detected for herbs (the rate of shift ing was on average 13.9 days), followed by shrubs (phenophases advanced by 11.3 days on average), trees (phenophases advanced by 10.2 days) and fi nally by bird species (phenophases advanced by 9.6 days on average). Consequently the length of overlap of the chosen phenological phases was elaborated. Th e rate of shortening or lengthening of the overlap diff ers among all parts of the ecosystem and indicates not only the separation of phenophases but also no statistically signifi cant change in the length of overlap in each part of the ecosystem.
Etická přijatelnost pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky
BARTOŠOVÁ, Lenka
Práce se zabývá problematikou pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky. Představuje pojetí manželství a rodiny v Bibli, v křesťanské tradici a v současnosti. Věnuje se koncepci pěstounské péče, v jejím historickém vývoji až po její současnou podobu, danou platnou legislativou v České republice. Dotýká se etických otázek spojených s náhradní rodinnou péčí. Prezentuje základní křesťanské principy, na jejichž základě se ukazuje pěstounská péče být opodstatněnou, což nevylučuje diskuzi o její konkrétní podobě a formě.
The dynamics of temperature in birdboxes
Slavíková, Z. ; Žalud, Z. ; Bartošová, Lenka ; Fischer, Milan ; Trnka, Miroslav
The aim of the study was to detect the changing temperature in bird boxes of two bird species-collared flycatcher (Ficedula albicollis, T.) and great tit (Parus major, L.). The work is the result of the monitoring of nesting bird species for two years (2009 and 2010) by temperature sensors. Data was continuously recorded for several different breeding pairs with the micro-datalogers MINIKIN. Temperature sensors were fixed directly into the nest with eggs and also in the upper part of bird boxes or outside the boxes. Temperature data was then processed and analyzed. Experimental work was carried out in a floodplain forest in nature reserve Plačkův les a říčka Šatava near Vranovice, altitude: 170; latitude: 48°56´54´´; longitude: 16°35´50´´. The forest is dominated by full-grown, multi-aged canopy with no forestry management. Experimental site belongs to the same natural biogeocenoses group (i.e. Ulmi-fraxineta carpini) and to the same geobotanical group (i.e. suballiance Ulmenion of the Alnion incanae alliance). Our initial hypothesis assumed that the temperature of eggs in the nest and also the time spent in the bird boxes by both bird species (collared flycatcher and great tit) do not differ significantly. The results showed that during the period when the eggs were layed (by both bird species) the temperature were significantly however the temperature of eggs of collared flycatcher and great tit during the period of incubation were very.
The responses of two resident and one long-distance migrant bird species to weather conditions in Czech Republic
Bartošová, Lenka ; Trnka, Miroslav ; Bauer, Z. ; Možný, M. ; Štěpánek, P. ; Žalud, Zdeněk
This analyse include three bird species: Sitta europaea L., Parus major L., and Ficedula albicollis T. The data was available for the period from 1961 to 2008 from 3 locations in Czech Republic (centered on 48 48N, 16 46E). S. europaea and P. major are residents, F. albicollis is long-distance migrant species and their phenological development (terms of laying eggs) passed over the different time periods during spring. Phenological phases of birds populations were analyzed and the shifts in the phenophases and also response to climate conditions differed among the bird species.
Environmentální kritéria veřejných zakázek
Bartošová, Lenka ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Tato práce pojednává o zelených veřejných zakázkách jako nástroji integrace environmentálních hledisek do veřejných zakázek. Důraz je kladen jak na legislativní rámec veřejných zakázek v České republice i ve světě, je posouzena environmentální a ekonomická efektivnost zelených veřejných zakázek. Věnuji se historickému vývoji zeleného úřadování a dále potenciálním přínosům environmentálního chování veřejné správy na životního prostředí. Praktická část se zakládá na kvalifikovaných rozhovorech se zástupci především oddělení nákupu vybraných organizací, které by se měli řídit Usnesením vlády ze dne 14. června 2010 k Pravidlům uplatňování požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, popsaným v části teoretické.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 BARTOŠOVÁ, Lenka
6 BARTOŠOVÁ, Lucie
1 Bartošová, L.
2 Bartošová, Ladislava
2 Bartošová, Linda
2 Bartošová, Livie
6 Bartošová, Lucie
1 Bartošová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.