Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dům krátké cesty v Brně
Šrubařová, Jana ; Bukolský, Martin (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Řešené území se nachází v městské části Brno - Trnitá na nábřeží řeky Svitavy. Předmětem diplomové práce je architektonická studie vybrané části návrhu městské prostorové struktury s intenzivním využitím intravilánu města, řešené v předdiplomovém projektu, který předcházel vlastní diplomové práci. Návrh umožní míchání většího množství různých funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na dopravu a zajistí obyvatelům domu různé formy bydlení, služeb i zaměstnání. Půdorysný tvar objektu vychází z řešeného území, které je ze tří stran napojeno na přístupové komunikace. Hmotové a prostorové řešení respektuje okolní zástavbu a využívá stávající cyklostezku a chodníky v jihovýchodní části řešeného území. Základní hmota objektu je rozdělena třemi osami, procházejícími objektem, na tři bloky propojené společným vnitroblokem. Vzniká tak náměstí s atriem lemovaným stromořadím s možností posezení pod korunami stromů. Tvar těchto tří bloků je dále formován ubíráním hmoty, jehož důsledkem vznikají atria, terasy a lodžie, které vnáší do interiéru přirozené světlo a zároveň umožňuje prosvětlení vnitrobloku a okolních objektů v rámci řešeného území. Tato prostorová struktura je horizontálně členěna podle funkcí. Jsou zde navrženy podzemní hromadné garáže, pasáže s obchody, služby, administrativa / komerce a bydlení. I přes různorodost funkcí byl pro fasádu zvolen jednotný ráz bílých horizontálních liniích v kontrastu s tmavě šedými liniemi oken a fasádního obkladu.
Polyfunkční dům Křenová
Šrubařová, Jana ; Drobníček, Ladislav (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně jde o dva zakřivené útvary, rozevírající se směrem k vodnímu toku Ponávce, propojené dalším nízkým zakřiveným objektem se zelenou střechou. Jednotlivé křivky se snaží korespondovat jak s ulicí Nové městské třídy, tak se stavební čárou ulic Křenová, Skořepka a Vlhká. Jižní objekt převyšuje severní objekt z důvodů navázání na stávající zástavbu. Ubíráním hmot, z důvodů lepšího oslunění, vznikají terasy. Fasáda je navržena z lehkého obvodového pláště, který umožňuje hravou kombinaci prosklených ploch oken s šedou výplní v rastru hliníkové konstrukce. Ve východní části je navrhnut předprostor se zelení a přístupovými komunikacemi pro pěší. Veškeré pěší trasy vně objektu jsou vydlážděny. Ve vnitrobloku je navržena skulptura, kolem níž jsou umístěny lavičky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.