Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jezera České republiky - fyzickogeografické a fyzikálně-limnologické poměry
Šobr, Miroslav ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Kříž, Vladislav (oponent) ; Vrba, Jaroslav (oponent)
Jezera Českérepublilg, - fyzickogeografické a fyzikálně.limnologické poměry Lakes of the Czech Repttblic .- physico-geographical and physico-limnological charactersttcs Uvod V Ceské republice, v porovnání např. s územírnEvropy, se nachází velrrri rnálo jezer přírodního původu. Nemánre vysoké hory se sítíglaciálních jezer ani plošrrě rozsálrlé nížirry severskélro typu sjezerninri oblastrrri. Nejsou zde Žádné rozsálrlé, plnolrodrrotrrě rozvinuté krasové oblasti, Žádrré aktivní vulkanické oblasti arri rnořské pobřeŽí' Na druhou stranu úzenrírnČeskó republiky prochÍuílrlavní evropske rozvodi a pratnerrí zde evropsky výzrrarrrné řeky' Na ponrěrně krátké vzdálenosti zde doclrází k význanrrlé změlrě sklonu koryta toku a tínrje vytvořen předpoklad pro proces meatldrování vodrrílro toku s rrásledným vznikerrr fluviálrríclr jezer, která jsou jedrrín z ne.ičetnějšíchtypůjezer na lrašem území.Se vznikem rozsáhlé nivy a následtlou těŽbou štěrkopískoýclr náplavů sotlvisí \,"ýSkyt dalšílrotypu jezer, L1erým jsou jezera atrtropogenní' Ta jsor-r téŽvelrni četrrá v oblastech těŽby lrrrědélro uhlía dalšíclrtrerostnýclr surovitr. A konečně posledrrírn početnějšímtypem jezer jsou merršívodní plochy v rašelirmýclr a slatinných oblastech, které jsou roztroušeny téměř po celém horskérrr luaničnirnpásnu (Jaxsr<Ý, ŠoBRET Ar. 2003)'...
Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru)
Emmer, Adam ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent) ; Haeberli, Wilfried (oponent)
Adam Emmer: Dynamika vývoje a nebezpečnost jezer v pohoří Cordillera Blanca (Peru) Abstrakt: Velehorské prostředí pohoří Cordillera Blanca (Peru) prochází výraznými (geo)environmemtálními změnami, včetně ústupu zalednění a souvisejícího vzniku a vývoje ledovcových jezer. Ta mohou v případě náhlého uvolnění (části) objemu zadržované vody představovat hrozbu pro společnost (povodně typu "glacial lake outburst flood" GLOF). Spolehlivá identifikace nebezpečných jezer je klíčovým předpokladem efektivního managementu této hrozby. Těžiště disertační práce spočívá v tvorbě nové metody hodnocení náchynosti jezer k povodni typu GLOF, která reflektuje regionální specifika GLOF ve studované oblasti (podmínky, příčiny a mechanismy vzniku) a nevhodnost existujících přístupů prokázané v předchozím výzkumu. Nově vytvořená metoda zohledňuje pět možných scénářů vzniku povodně typu GLOF, které jsou hodnoceny samostatně, a to s využitím kombinace rozhodovacích stromů umožňujících integrované hodnocení kvalitativních a kvantitativních charakteristik (celkem do hodnocení vstupuje 17 charakteristik hráze, jezera a jeho okolí). Tím je umožněna identifikace konkrétních příčin a mechanismů GLOF, ke kterým je dané jezero náchylné. Funkčnost metody byla ověřena zhodnocením náchylnosti skupiny 20 jezer, přičemž u 10 z nich byla v...
Nová batymetrická mapa Odlezelského jezera
Hulec, Filip ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
jezero je nejmladším přírodním jezerem v Česku. Od jeho vzniku dochází intenzivnímu zanášení jezerní pánve a jezero spěje k mapování jezerní pánve, analýza jejích změn a zanášení jezera. Byla zpracována tři etrická měření - letech 2003 a 2014 byly hloubky odečítány z echolotu a měření příčných profilech, v roce 2017 byl použit modul RiverSurveyor na dálkově automatickým ukládáním dat. Všechna měření byla zpracována interpolaci byla využita metoda ordinary kriging. Pro analýzu změn jezerní pánve byla použita i data z porovnání zjištěných dat vyplývá, že objem jezerní pánve se zmenšil mezi lety 1972 a 2017 o 40 . Na základě změn objemu byly stanoveny rychlosti zanášení jezerní pánve, které se ale při porovnání různých měření liší. Podle dat z let 2003 a 2017 až v
The analysis of glacial retreat of selected mountain regions of New Zealand and natural hazards from GLOFs
Brambus, Ondřej ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje vývoj zalednění Nového Zélandu od období pozdního Pliocénu až do současnosti (2017) a hodnotí přírodní ohrožení z GLOFs (Glacier Lake Outburst Floods) pro všechna proglaciální jezera Nového Zélandu. Široké spektrum vědecké literatury bylo použito v rešeršní části k popisu vývoje zalednění během posledních ~2.6 Ma, k odhalení místních klimatických a tektonických specifik, k popisu rozdílného chování různých ledovcových typů a ke shrnutí dosavadního poznání o působení klimatu na ledovce Nového Zélandu. Nástup LGM (Last Glacial Maximum) a LIA (Little Ice Age) byl, v porovnání s průběhem zalednění na severní polokouli zaznamenán dříve. Mezi lety 1983 a 1999 byl zaznamenán dramatický postup ledovců s krátkým až středním časem odezvy. Tento postup byl způsoben změnami proudění v atmosféře a oceánu v oblasti Nového Zélandu. Detailní studium historických GLOFs na Novém Zélandu odhalilo pouze několik událostí. Zatímco průvalové povodně englaciálního typu jsou poměrně běžné z ledovce Franz Josef, protržení morénové hráze nebylo v historii Nového Zélandu zaznamenáno. Přelití proglaciálního jezera bylo zaznamenáno pouze ve dvou případech. Za účelem pozouzení míry ohrožení z GLOFs byla dále pomocí dat DPZ provedena inventarizace všech proglaciálních jezer Nového Zélandu. Celkem bylo...
Typizace experimentálních povodí v Jizerských horách
Buková, Eva ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá typologií krajiny experimentálních povodí ČHMÚ v Jizerských horách, která byla provedena na základě vybraných fyzicko-geografických charakteristik, jež mohou ovlivňovat jejich srážkoodtokové procesy. Vybranými faktory jsou geologické poměry, půdní pokryv, charakteristiky reliéfu - sklonitost a expozice a především vegetační poměry. Právě krajinný pokryv představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů, které formují povrchový odtok. Pro typologii krajiny byla využita metoda klastrové (shlukové) analýzy, a to konkrétně metoda k - průměrů. Tato typologie byla provedena jak pro abiotické vlastnosti povodí, tak pro krajinný pokryv. Při tvorbě obou klasifikací bylo zhotoveno celkem 5 analýz o různém počtu shluků. Na základě těchto analýz byla vymezena povodí, která si jsou svými abiotickými vlastnostmi a krajinným pokryvem nejvíce podobná. Součástí práce je i hodnocení vývoje krajiny zájmového území za roky 1953,1986 a 2013.
Změny odtoku vody ve velehorském prostředí, případová studie Kyrgyzský hřbet, Ťan-Šan
Jedličková, Šárka ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Falátková, Kristýna (oponent)
Cílem této práce bylo vyhledat dostupné statistické metody, které je možné využít na sledování změn odtoku řek ve vysokohorském prostředí (a nejen v něm). Jednou z nejčastěji užívaných metod je Mann-Kendall test. Dále pak jsou to testy na homogenitu časových řad, mezi které patří např. Pettitt test nebo Mann-Whitney test. K pozorování změn je také možné využít různé modely. Práce podává charakteristiky povodí řek Ala-Arča, Alamedina a Kara-Bata se zaměřením na jejich odtok. Odtoky řeky Ala-Arča byly zkoumány v letech 1928 - 2010, pro řeku Alamedina byly analyzovány roky 1926 - 2010. A u řeky Kara-Balta je dostupná časová řada pouze za období 1927 - 1994. Klíčová slova: odtok, statistické metody, vysokohorské prostředí, Ťan-Šan, ledovcovo-sněhový režim
Vliv podzemní vody na hydrologické sucho v nivě Lužnice
Korejs, Tomáš ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Janský, Bohumír (oponent)
Předmětem této práce je zhodnocení vlivu podzemní vody na období hydrologického sucha v nivě řeky Lužnice se zaměřením na interakci povrchových a podzemních vod. Niva Lužnice je jedinečný fluviální ekosystém typický svou pestrostí a přírodní hodnotou. Zejména horní část toku představuje velmi zachovalou říční nivu a vytváří dobré podmínky pro retenci vody. Stěžejní první část práce je zaměřena na zpracování literatury ohledně problematiky interakce povrchových a podzemních vod v říční nivě s příklady z ČR i ze světa, včetně charakteristiky podzemních vod. Zpracování literatury se rovněž zaměřuje na charakterizování typů sucha, jeho příčin a následků. Druhá část se zabývá vyhodnocením základních odtokových charakteristik a hydrologického sucha na Lužnice. Analýza je provedena na základě dlouhé datové řady z limnigrafických stanic Pilař a Bechyně, oba profily jsou vzájemně porovnány za účelem zjištění korelace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.