Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pracovní listy pro účely terénní výuky geomorfologických témat v zeměpisu na vyšších ročnících gymnázií
Lorencová, Markéta ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice postavení terénní výuky ze zeměpisu na českých gymnáziích, přičemž je tento problém specifikován na geomorfologická témata. V práci je zhodnoceno postavení geomorfologických témat v rámci výuky zeměpisu ve vyšších ročnících gymnázií. Z toho důvodu byl analyzován jak Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, tak školní vzdělávací programy vybraných škol z celé České republiky. Skutečné postavení geomorfologických témat ve výuce bylo rovněž zjišťováno dotazníkovým šetřením mezi učiteli zeměpisu na Gymnáziu, Nad Štolou 1, Praha 7. Nejvhodnější obecné přístupy a formy terénní výuky byly stanoveny na základě rešerše a ty pak byly uplatněny při vlastní tvorbě pracovních listů pro terénní výuku zaměřenou na geomorfologická témata. Vytvořené pracovní listy byly použity při reálné terénní výuce studentů pražského gymnázia. Pracovní listy, stejně jako vlastní terénní výuka, byly prostřednictvím dotazníků hodnoceny samotnými studenty, kteří terénní výuku absolvovali. Výsledky dotazníkového šetření byly následně porovnávány a diskutovány s dostupnou literaturou. klíčová slova: terénní výuka, pracovní list, aktivní formy výuky, geomorfologie
Srážko-odtokové vztahy v povodí Klabavy
Kadeřábek, Michal ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá srážkovými a odtokovými poměry v povodí řeky Klabavy. Práce hledá v srážkoodtokovém procesu nehomogenity, které mohly způsobit za dobu pozorování průtoků (1950-2014) změny vyvolané antropogenními nebo klimatickými změnami. V rešeršní části je popsán srážkoodtokový proces a poměry v povodí Klabavy. V aplikační části jsou využity jednoduché i podvojné součtové čáry a statistické testy pro testování absolutní homogenity, relativní homogenity a trendu (Mann-Whitney-Pettit, Alexandersson, Mann-Kendall) v měsíčních, ročních a sezónních průměrných a minimálních odtokových a průměrných srážkových řadách. Testy jsou provedeny převážně ve volně stažitelném softwaru AnClim, určeném pro tyto účely, Mann- Kendallův test v MULTMK/PARTMK, který je volně stažitelný jako makro programu MS Excel. Dále je provedena základní diskuse o povodních na Klabavě a jejich sezonalitě. Testy homogenity neodhalily příliš mnoho nehomogenit, většina detekovaných nehomogenit byla zjištěna u řad minimálních průtoků. Srážky za pozorované období vykazují spíše rostoucí trend, zatímco u průtoků trend detekován nebyl. Zjištěné výsledky jsou v závěru porovnávány s podobnými pracemi, které na toto téma vznikly pro jiná povodí v rámci ČR. Klíčová slova: Klabava, srážkoodtokové vztahy, trendy odtoku,...
Jezera České republiky - fyzickogeografické a fyzikálně-limnologické poměry
Šobr, Miroslav ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Kříž, Vladislav (oponent) ; Vrba, Jaroslav (oponent)
Jezera Českérepublilg, - fyzickogeografické a fyzikálně.limnologické poměry Lakes of the Czech Repttblic .- physico-geographical and physico-limnological charactersttcs Uvod V Ceské republice, v porovnání např. s územírnEvropy, se nachází velrrri rnálo jezer přírodního původu. Nemánre vysoké hory se sítíglaciálních jezer ani plošrrě rozsálrlé nížirry severskélro typu sjezerninri oblastrrri. Nejsou zde Žádné rozsálrlé, plnolrodrrotrrě rozvinuté krasové oblasti, Žádrré aktivní vulkanické oblasti arri rnořské pobřeŽí' Na druhou stranu úzenrírnČeskó republiky prochÍuílrlavní evropske rozvodi a pratnerrí zde evropsky výzrrarrrné řeky' Na ponrěrně krátké vzdálenosti zde doclrází k význanrrlé změlrě sklonu koryta toku a tínrje vytvořen předpoklad pro proces meatldrování vodrrílro toku s rrásledným vznikerrr fluviálrríclr jezer, která jsou jedrrín z ne.ičetnějšíchtypůjezer na lrašem území.Se vznikem rozsáhlé nivy a následtlou těŽbou štěrkopískoýclr náplavů sotlvisí \,"ýSkyt dalšílrotypu jezer, L1erým jsou jezera atrtropogenní' Ta jsor-r téŽvelrni četrrá v oblastech těŽby lrrrědélro uhlía dalšíclrtrerostnýclr surovitr. A konečně posledrrírn početnějšímtypem jezer jsou merršívodní plochy v rašelirmýclr a slatinných oblastech, které jsou roztroušeny téměř po celém horskérrr luaničnirnpásnu (Jaxsr<Ý, ŠoBRET Ar. 2003)'...
Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru)
Emmer, Adam ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent) ; Haeberli, Wilfried (oponent)
Adam Emmer: Dynamika vývoje a nebezpečnost jezer v pohoří Cordillera Blanca (Peru) Abstrakt: Velehorské prostředí pohoří Cordillera Blanca (Peru) prochází výraznými (geo)environmemtálními změnami, včetně ústupu zalednění a souvisejícího vzniku a vývoje ledovcových jezer. Ta mohou v případě náhlého uvolnění (části) objemu zadržované vody představovat hrozbu pro společnost (povodně typu "glacial lake outburst flood" GLOF). Spolehlivá identifikace nebezpečných jezer je klíčovým předpokladem efektivního managementu této hrozby. Těžiště disertační práce spočívá v tvorbě nové metody hodnocení náchynosti jezer k povodni typu GLOF, která reflektuje regionální specifika GLOF ve studované oblasti (podmínky, příčiny a mechanismy vzniku) a nevhodnost existujících přístupů prokázané v předchozím výzkumu. Nově vytvořená metoda zohledňuje pět možných scénářů vzniku povodně typu GLOF, které jsou hodnoceny samostatně, a to s využitím kombinace rozhodovacích stromů umožňujících integrované hodnocení kvalitativních a kvantitativních charakteristik (celkem do hodnocení vstupuje 17 charakteristik hráze, jezera a jeho okolí). Tím je umožněna identifikace konkrétních příčin a mechanismů GLOF, ke kterým je dané jezero náchylné. Funkčnost metody byla ověřena zhodnocením náchylnosti skupiny 20 jezer, přičemž u 10 z nich byla v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.