Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Digitální repozitář(e) UK - Kde jsme a kam směřujeme?
Řihák, Jakub
Tento příspěvek popisuje nedávné aktivity Ústřední knihovny Univerzity Karlovy týkající se spuštění nového Digitálního repozitáře UK. Univerzita Karlova v rámci tohoto repozitáře zpřístupňuje digitalizovaný i digital-born obsah svým uživatelům (studentům, vyučujícím i další zaměstnancům univerzity), aktuálně zejména kvalifikační a habilitační práce. Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s procesem tvorby Digitálního repozitáře UK jako služby a také s procesem zpřístupňování kvalifikačních a habilitačních prací. V neposlední řadě je cílem tohoto příspěvku zodpovědět dvě základní otázky: „Kde jsme teď?” a „Kde chceme být?“.
Plný text: Fulltext_Rihak_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Rihak_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Rihak_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Rihak - Stáhnout plný textMP4
Lekce informační výchovy aplikované do výuky dějepisu na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou
Řihák, Jakub ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Vášová, Lidmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá koncepcí lekcí informační výchovy aplikovaných do projektové výuky dějepisu na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. V práci jsou uvedeny a dále rozpracovány požadavky na informační gramotnost středoškolských studentů, uvedených v "Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia" (27). Tyto požadavky jsou na základě standardů informační gramotnosti publikovaných v USA a Velké Británi dále rozpracovány. Na tomto základě je v práci formulován návrh koncepce výuky informační výchovy. Dále je uveden konkrétní návrh lekcí informační výchovy a jejich zařazení do výuky dějepisu v rámci "Dějepisného semináře" na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou metodou takzvané projektové výuky. Celá koncepce je ověřena v praxi. Mimo tento aplikovaný způsob je také navržena možnost širší výuky informační výchovy v rámci samostatného semináře, s propojením do jiných předmětů. Tato metoda se zdá být vhodnější, protože umožňuje zařazení širšího okruhu probírané látky.
Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
Řihák, Jakub ; Kolátor, Jan
V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Automatizace digitalizačního workflow NTK
Řihák, Jakub ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Tato práce se zaměřuje na automatizaci procesů digitalizačního workflow Národní technické knihovny. Práce zkoumá možnosti automatizace těchto procesů pomocí skriptů vytvořených v programovacím jazyce Perl a skriptů vytvořených pomocí sestavovacího nástroj Apache Ant. V práci jsou srovnávány výhody a nevýhody obou řešení a vhodnost jejich použití pro účely automatizace procesů digitalizace dokumentů. Na základě vzájemného srovnání obou řešení, a to jak z hlediska teoretického, tak i praktického, je jako nejvhodnější určena automatizace procesů pomocí skriptů v programovacím jazyce Perl. V práci je také zodpovězena otázka, zda je možné pro účely automatizace procesů digitalizačního workflow využít sestavovací nástroj Ant. Tento nástroj je možné použít, ovšem bylo zjištěno, že pokud se některá z činností v některém z procesů odchýlí z rámce daného úlohami nástroje Ant, znamená to neúměrné zvýšení složitosti celého řešení. Složitost řešení automatizace procesů pomocí Antu se odvíjí od nutnosti využívat již předem vytvořené úlohy, soubory funkcí, které je následně možné kombinovat a vytvořit tak skript automatizující některý z procesů digitalizačního workflow. Ant je rozšiřitelný, je možné vytvářet vlastní úlohy, ovšem to je podmíněno znalostí programovacího jazyka Java. Programovací jazyk Perl naopak umožňuje snazší přizpůsobení skriptů potřebám daných procesů. Rovněž modularita programovacího jazyka Perl zjednodušuje vytváření těchto skriptů, jejich následné úpravy, opravy a další rozvoj.
Europeana Cloud Kick-off meeting 2013
Pejšová, Petra ; Řihák, Jakub
Účelem zahraniční cesty (2. 3. – 5. 3. 2013) byla povinná účast zástupců NTK PhDr. Petry Pejšové a Bc. Jakuba Řiháka na úvodní schůzce k projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud, která se konala The National Library of the Netherlands, Den Haag, Nizozemí. Na schůzce byla probrána obecná témata spojená s administrací projektu a představeny jednotlivé pracovní balíčky. Řešitelé měli možnost vyjasnit si své role v rámci jednotlivých pracovních balíčků. Celkem se schůzky zúčastnilo 73 zástupců z 35 řešitelských organizací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
New digitization workflow of the National Technical Library in theory and practice
Řihák, Jakub ; Kamrádková, Kateřina
This paper describes recent activities in the area of digitization processes at the National Technical Library, Prague (Czech Republic), in particular a new schema of digitization workflow, its outputs and its impact on services provided to the National Technical Library´s users. Furthermore, it presents System Kramerius and cooperation oportunities in eBooks on Demand project for the Czech libraries.
Plný text: idr-398_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-398_2 - Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Řihák, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.