Original title: Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Authors: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Čihák, Tomáš ; Maxa, Michal ; Vortelová, Lucie ; Budská, Eva ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Seják, Josef ; Chroust, Petr ; Sáňka, Milan ; Zapletal, Miloš
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. První svazek obsahuje dílčí výsledky projektu VaV 740/1/02 v letech 2002 až 2005 (zprávy z jednotlivých dílčích úkolů projektu, členěných do tematických skupin podle řešitelských pracovišť. Jde o zprávy Ekotoxy Opava, České geologické služby, VÚV TGM Praha a VÚLHM Jíloviště Strnady). Logická návaznost řešení se týká modelování imisní a depoziční zátěže sloučenin síry a dusíku a přízemního ozonu v kontextu hodnocení překročení kritických koncentrací a kritických zátěží stanovených pro lesní ekosystémy a vegetaci. Uvedené výsledky řešení navazují na poznatky o působení látek znečišťujících ovzduší na lesní ekosystémy a vegetaci získané v průběhu celého řešení projektu.
Keywords: acid deposition; air pollutant; air pollution; ammonia; atmospheric deposition; critical load; Czech Republic; defoliation; ecosystem; effect on health; emission limit; financial cost; forest condition; forest stand; ground-level ozone; heavy metals; immission limit; methodology; methods; nitrogen; nitrogen oxide; reduction of air pollution; soil degradation; soil impact; sulfphur dioxide; sulphur; sulphur dioxide; valuation; amoniak; degradace půdy; depozice atmosférická; depozice kyselá; dusík; ekosystém; kovy těžké; limit emisní; limit imisní; látka znečišťující ovzduší; metodika; metody; náklady finanční; oceňování; odlisťování; oxid dusíku; oxid siřičitý; ozon přízemní; porost lesní; snižování znečištění ovzduší; stav lesa; síra; vliv na půdu; vliv na zdraví; znečištění ovzduší; znečištění vzduchu; zátěž kritická; Česká republika
Project no.: VaV/740/1/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E0SEH

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119680


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share