Sociologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-03-07
15:28
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení
Mikeszová, Martina ; Lux, Martin ; Sunega, Petr ; Boumová, Irena ; Tichý, D. ; Kohout, M.
Cílem metodiky je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí ČR, tak na úrovni jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení. Využití metodiky má sloužit obcím, ale také státním orgánům pro efektivní rozdělování dotací v oblasti sociálního bydlení, které bude zároveň v souladu s platnými evropskými regulacemi o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Jací jsme rovnostáři? Výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou
Večerník, Jiří ; Mysíková, Martina
Studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak z hlediska vývoje v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním ekonomické nerovnosti a středostavovskou identitou. K tomu využívá široké palety statistických a sociologických dat, zčásti pocházejících z evropských a světových databází a zčásti z vlastních výpočtů na základě individuálních dat komparativních výzkumů. Data jsou prezentována převážně v grafech ukazujících pozici ČR na evropských žebříčcích. Výsledky zpochybňují obecné názory o výjimečné rovnosti v naší zemi a specificky českém rovnostářství. Česká společnost už není „nejrovnější“ ani ve výdělcích, ani v situaci domácností. Nejeví se ani nějak výjimečně rovnostářskou v různých postojích.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit
Stachová, Jana
Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. K názorům kladoucím důraz na environmentální rozměr lesních ekosystémů se častěji přiklání lidé s vyšším vzděláním. Lze konstatovat, že skupiny prosazující naléhavost environmentálních problémů jsou úspěšné ve veřejném diskursu. Veřejnost vnímá ohrožení lesů klimatickou změnou, akcentuje mimoprodukční funkce lesa a přiklání se k přírodě blízkým způsobům zacházení s lesem.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2017
Hanzlová, Radka
V prosinci 2017 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví, jako je například financování veřejného zdravotnictví, hospodaření v oblasti léků či fungování pojišťoven.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Důvěra ústavním institucím v prosinci 2017
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím, mezi nimiž tentokrát z důvodu probíhající výměny nebyla zařazena vláda. Prezidentovi důvěřuje 55 % Čechů, Poslanecké sněmovně 31 % a Senátu 35 %. Po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny důvěra k centrálním ústavním institucím vzrostla oproti předvolebnímu období, nejzřetelnější je tento nárůst u Poslanecké sněmovny. Tradičně nejvyšší důvěře se těší obecní zastupitelstva (63 %) a starostové (64 %). S politickou situací po proběhnuvších volbách do Poslanecké sněmovny byla spokojena pětina občanů, nespokojenost vyjadřovaly dvě pětiny, což představuje významné zlepšení v porovnání s dobou bezprostředně před volbami.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Preference prezidentských kandidátů v prosinci 2017
Červenka, Jan
Ve svém pravidelném prosincovém šetření se CVVM opět zaměřilo na nadcházející volby do úřadu prezidenta republiky. Položené otázky zkoumaly ochotu zúčastnit se prezidentských voleb, koho by v nich případně lidé volili a rovněž přijatelnost jednotlivých kandidátů na prezidentský úřad. 69 % občanů vyjadřuje záměr zúčastnit se voleb prezidenta, 22 % se jich nechce zúčastnit a 9 % zůstává nerozhodnuto. Mezi těmi, kdo zcela nevyloučili svoji účast ve volbách prezidenta, nejvyšší podíl preferencí zaujímá současný prezident Miloš Zeman, následovaný Jiřím Drahošem a Michalem Horáčkem. Více než pětina (23 %) občanů, kteří deklarovali, že by se voleb zúčastnili, neví, koho by volila.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Volební model v prosinci 2017
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v prosinci 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot
Hamplová, Dana
Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Důvěra názorům vybraných skupin vyjadřujících se k veřejným otázkám v ČR – říjen 2017
Hanzlová, Radka
Do říjnového šetření zahrnulo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek, ve kterých respondenti posuzovali svoji důvěru ke skupinám lidí vyjadřujících se k veřejným otázkám. Nejprve hodnotili, zda se jejich rozhodnutí řídí spíše názory odborníků nebo obyčejných lidí. V následující otázce pak uváděli, nakolik důvěřují některým konkrétním skupinám lidí vyjadřujících se k situaci v České republice.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2017
Čadová, Naděžda
V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.

Úplný záznam