Sociologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
14:38
Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2018
Krajňák, Tomáš
V červnovém šetření se CVVM více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo zjišťováno, jaký podíl pracujících momentálně uvažuje o změně zaměstnání a za jak pravděpodobnou je pokládána možnost ztráty práce.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2018
Červenka, Jan
V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2018
Červenka, Jan
V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2018
Krajňák, Tomáš
V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2018
Hanzlová, Radka
V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali - zda dokonalé, či méně dokonalé a zda by vůbec nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce uvažovali. Dále vybírali důvody, které by je vedly k této volbě. Jedna z otázek byla zaměřena i na to, kdo podle respondentů rozhoduje o tom, jaké ovoce a zelenina se dostanou na pulty obchodních řetězců. Posledním bodem byl pak jejich odhad podílu vyhozených potravin z důvodu vzhledových nedokonalostí vůči celkové produkci.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém - červen 2018
Hanzlová, Radka
V červnovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí a jaké jsou jejich nákupní a spotřební návyky spojené s potravinami. Dotázaní se dále vyjadřovali k důvodům, které jsou podle jejich názoru pádné k omezení plýtvání potravinami a také kdo podle nich nejvíce usiluje o snižování plýtvání potravinami v ČR. Dále nás zajímalo, kdo má, podle respondentů, největší podíl na celkovém množství vyhozených potravin. Další část tohoto bloku otázek se zaměřovala na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a Spotřebujte do…“.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Česká veřejnost o bezlepkové dietě - červen 2018
Hanzlová, Radka
Do červnového výzkumu CVVM Naše společnost, ve kterém jsme se mimo jiné zabývali problematikou plýtvání potravinami, jsme zařadili také několik otázek týkajících se informovanosti a názorů české veřejnosti o bezlepkové dietě.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí
Dlouhá, J. ; Pospíšilová, Marie
Podnikání bývá prezentováno jako vhodná cesta z nezaměstnanosti poskytující větší flexibilitu a možnost seberealizace. Tato forma práce může být pro ženy jedinou a tedy nedobrovolnou alternativou. Práce ukazuje na možnou prekérní podobu situace OSVČ žen a upozorňuje na zahraniční příklady dobré praxe, které mohou prekérním podmínkám předcházet, nebo je alespoň mírnit.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018
Tuček, Milan
V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo, a dále otázku, jakou práci by dotázaný hledal při ztrátě zaměstnání (konkrétní – jakoukoli). Naposledy byly tyto otázky položeny v roce 2015.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2018
Tuček, Milan
V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 10 let, takže problémem je spíše nedostatek pracovních sil. Součástí pravidelně po roce se opakujícího šetření nezaměstnanosti byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště.

Úplný záznam