Sociologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:29
Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu Nápady do praxe
Marková Volejníčková, Romana ; Švarcová, Markéta
Jedná o výzkumnou zprávu z kvalitativného výzkumu zaměřeného na inovace a inovační prostředí v ČR. Analýza ukazuje, že inovační prostředí v ČR značně ovlivňuje otázka nastavení financování nápadů (z veřejných i soukromých finančních zdrojů), ale také nastavení procesů inovativnosti ve firmách. Výzkum dále ukázal, že oproti evorpskému standardu je v ČR velmi slabá spolupráce mezi soukromým a akademickým sektorem, a že není dostatečně nastavena legislativní či finanční podpora přenosu vědekých poznatků do praxe.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Celospolečenské hrozby podle veřejnosti
Pilnáček, Matouš
Součástí červnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vnímání míry ohrožení a připravenosti v České republice vůči vybraným hrozbám. Jako nejvíce ohrožující hodnotí občané z předložených hrozeb dlouhodobé výkyvy počasí následované na druhém místě stárnutím populace. Naopak jako nejmenší vnímají hrozbu válečného konfliktu. Nejlépe připraveni jsme podle respondentů na přírodní katastrofy a epidemie. Naopak nejhůře jsme připraveni na válečný konflikt a dlouhodobé výkyvy počasí.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečnosti a spokojenosti s policií – listopad 2019
Tuček, Milan
V listopadovém šetření CVVM jsme se dotazovali na pocit bezpečí, a to v rámci celé ČR a v místě bydliště, a zároveň jsme se ptali na spokojenost s prací policie. Dále jsme otevřenou otázkou zjišťovali, zda a jaké lidé pociťují obavy.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation
Dvořáčková, Jana ; Slezáková, Katarína ; Cacace, M.
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It focuses on quality standards for training concepts and materials, and for trainers’ profiles and presents an overview of the results of expert and stakeholder consultation aimed at refining the set of standards identified and selected as part of the project.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Stakeholder consultation: needs assessment
Dvořáčková, Jana ; Rozsíval, F. ; Slezáková, Katarína
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It presents an overview of the results of 1) quantitative survey and 2) qualitative interviews mapping the training needs of different target audiences (HR managers, management of research performing organizations, gender trainers and experts, researchers) to help tailor the future capacity-building programme to their needs.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2016
Tenglerová, Hana ; Kážmér, Ladislav
Ani v roce 2016 zastoupení žen mezi výzkumníky nevzrostlo, naopak, trend mírného ale stálého poklesu pokračuje. Podíl žen mezi výzkumníky dosáhl hodnoty 26,6 %. Mimo dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických pracovnících na VŠ či zastoupení v rozhodovacích pozicích, zpráva obsahuje také data mapující postavení žen mezi výzkumníky v jednotlivých evropských zemích. Ze srovnání jasný vyplývá, že ČR ve všech sledovaných kritériích patří mezi nejhorší.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad 2019
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v prosinci 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad 2019
Červenka, Jan
V listopadovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad 2019
Hanzlová, Radka
V rámci listopadového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Občané o odsunu a Benešových dekretech – říjen 2019
Spurný, Martin
V říjnovém reprezentativním šetření se CVVM SOÚ AV ČR věnovalo problematice poválečného odsunu sudetských Němců a tzv. Benešových dekretů, jež kromě jiného vytvořily právní rámec odsunu. Šetření konkrétně zjišťovalo, zda občané pokládají poválečný odsun sudetských Němců za spravedlivý, nebo nespravedlivý, zda by podle veřejnosti Benešovy dekrety měly platit i nadále, nebo zda by měly být zrušeny, a zda a jak ovlivňují vztahy s okolními zeměmi, tj. Německem, Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Maďarskem.

Úplný záznam