Ústav termomechaniky

Nejnovější přírůstky:
2021-04-11
00:00
Termofyzikální vlastnosti peroxidu vodíku modelované pomocí kubických stavových rovnic v programu TREND
Vinš, Václav ; Prokopová, Olga
Výzkumná zpráva se zabývá termofyzikálními vlastnostmi peroxidu vodíku (H2O2) v čistém stavu, a to zejména s ohledem na potenciál jeho využití jako raketové palivo. Navzdory širokému použití peroxidu vodíku je množství dostupných experimentálních dat a modelů k predikci jeho vlastností v čistém stavu velmi omezeno. Důvodem je silný oxidační charakter H2O2 a jeho rozklad při vyšších teplotách. Většina dat je proto omezena na řídké vodné roztoky do maximální koncentrace 60 %. Ve zprávě je shrnuta literární rešerše dostupných dat a teplotních korelací pro vlastnosti H2O2, a to jak pro termodynamické vlastnosti, konkrétně tlak sytých par, hustotu kapaliny, měrnou tepelnou kapacitu při konstantním tlaku a výparnou entalpii, tak pro transportní vlastnosti, tj. dynamickou viskozitu, tepelnou vodivost a povrchové napětí. Na základě sesbíraných dat byly vypracovány modely založené na kubických stavových rovnicích Soave-Redlich-Kwong a Peng-Robinson, z nichž druhá uvedená poskytuje překvapivě dobrou shodu s dostupnými teplotními korelacemi pro většinu vybraných vlastností v širokém rozsahu teplot od bodu tuhnutí 272,72 K do blízkosti kritické teploty 730,15 K. Sestavené modely pro vlastnosti H2O2 byly implementovány do vývojové verze softwarového balíčku TREND pro výpočet termofyzikálních vlastností a fázových rovnováh čistých látek a směsí, který je vyvíjen skupinou prof. R. Spana na Ruhr-Universität Bochum v Německu.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Creation and Validation of Pressure Loss Model for Steam Turbine Control Valves
Sláma, V. ; Mrozek, L. ; Tajč, L. ; Šimurda, David ; Hála, Jindřich
In this paper, a creation and a validation of the pressure loss model for the specific and widely used design of the steam turbine inlet control valve assembly called an L-valve is described. This model is based on a wide range of experimental measurements on the valve model installed in an air tunnel and it is validated by numerical simulations using the commercial code. The results of experimental measurements as well as numerical simulations are shown. Furthermore, differences between experimental and numerical results are discussed. According to the results, the pressure loss model in the form of a smart and effective procedure for calculating the valve assembly pressure losses and choosing an optimal valve sizes has been created.\n

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Development of CFD solver for four-way coupled particle-laden flows
Šourek, M. ; Isoz, Martin
Computational uid dynamics (CFD) simulations containing freely moving bodies are still a challenging topic. More so, if the bodies are large enough to a_ect the uid ow and distributed\ndensely enough to come in contact both with the boundaries of the computational domain and with each other. In this work, we concentrate on the topic of simulation of (i) irregular bodies\nwith ow-induced movement and contact with computational domain boundaries taken into account, and (ii) bodies entrained by the uid and coming in contact not only with the domain\nboundaries but also with each other. The developed modeling approach is based on the hybrid _ctitious domain-immersed boundary method extended by the discrete element method. The\npresent contribution is focused on presentation of simulation principles and results of initial benchmark cases.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
POD-DEIM-based model order reduction for four-way coupled fluid-solid flows
Isoz, Martin ; Šourek, M.
Proper orthogonal decomposition (POD) and discrete empirical interpolation method (DEIM) have become established tools for model order reduction in simulations of fluid flows. However, including moving solid bodies in the computational domain poses additional issues with respect to the fluid-solid coupling and to the solution of the movement of the solids. Still, it seems that if the hybrid ctitious domain-immersed boundary method is used to include the solids in the flow domain, POD-DEIM based approaches may be extended for four-way coupled particleladen flows. The present work focuses on the construction of POD-DEIM based reduced order models for the aforementioned flows.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Geometrically realistic macro-scale model for multi-scalesimulations of catalytic filters for automotive gasaftertreatment
Hlavatý, Tomáš ; Isoz, Martin ; Plachá, M. ; Šourek, M. ; Kočí, P.
This paper is part of a research focused on simulating (i) the catalytic conversion of environment endangering gases, and (ii) trapping of the particulate matter in automotive exhaust gas aftertreatment. Historically, the catalytic conversion and the filtration of soot particles were performed in independent devices. However, recent trend is to combine the catalytic converter and soot filter into a single device, the catalytic filter. Compared to the standard two-device system, the catalytic filter is more compact and has lower heat losses. Nevertheless, it is highly sensitive to the catalyst distribution. This study extends our recently developed methodology for pore-scale simulations of flow, diffusion and reaction in the coated catalytic filters. The extension consists of enabling data transfer from macro- to pore-scale models by preparing geometrically realistic macro-scale CFD simulations. The simulation geometry is based on XRT scans of real-life catalytic filters. The flow data from the newly developed macro-scale model are mapped as boundary conditions into the pore-scale simulations and used to improve the estimates of the catalytic filter filtration efficiency.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Měření tepelné vodivosti kapalin pomocí laminární konvekce
Kordík, Jozef ; Hrubý, Jan
Cílem této výzkumné zprávy je popis zařízení pro měření tepelné vodivosti kapalin, které bylo pro tento účel zkonstruováno v rámci interního projektu č. 902156. Využitý princip měření tepelné vodivosti spočívá v exaktně známých parametrech přenosu tepla v laminárním režimu proudění v kruhovém kanále. Byl tedy navržen systém s měřením teplot a průtoku, kde bylo dosaženo definovaného laminárního proudění testované kapaliny pomocí regulovaného čerpadla. Navržené zařízení bylo otestováno a z naměřených veličin byla získána tepelná vodivost zkoumané kapaliny, kterou byla voda. Výsledné tepelné vodivosti byly porovnány s tabelovanými hodnotami a bylo dosaženo řádové shody.

Úplný záznam
2021-03-28
00:00
Dependence of signal strangth on the radial distance and different types of magnets
Procházka, Pavel ; Voronova, Evgeniya ; Maturkanič, Dušan
The paper describes dependence of signal strength on the radial distance between the sensor and the measured object and dependence of signal strength on the different types of magnets. The measurements were performed in the laboratory of the rotational laser vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Classification of Czech sign language alphabet letters using cnn – preliminary study
Krejsa, Jiří ; Věchet, Stanislav
Abstract: The paper deals with the classification of Czech sign language single hand alphabet letters from static images using convolutional neural network (CNN). Proposed CNN architecture exhibits about 71% successful rate of classifying the letters signed by the person not included in the training data set.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-9A Cascade
Luxa, Martin ; Šimurda, David
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on the eroded variant of the new tip section, intended for long rotor blade.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Creep behaviour of 316L stainless steel prepared by 3D printing
Dymáček, Petr ; Kloc, Luboš ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Pagáč, M. ; Halama, R.
The 3D printed 316L stainless steel produced by selective laser melting (SLM) was subjected to short term creep testing at 700 °C. Two directions of printing: i) horizontal and ii) vertical, were selected to test the creep performance of the steel. Comparison with the open literature data shows very good short-term creep properties of 3D printed steel that are superior to conventional steel. Both studied directions of printing show similar results so the steel can be considered from creep point of view as isotropic. The solution annealing prior to the creep testing slightly, but not substantially, lowers the creep performance of the steel.

Úplný záznam