Institute of Theoretical and Applied Mechanics

Latest additions:
2019-12-09
08:15
Potvrzení způsobilosti provozu plynovodů na základě mechanických a lomových zkoušek segmentů z VTL DN 500 (č. trasy 41 a 56) a VTL DN 300 (č. trasy 152). Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip
Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment (materiál).

Detailed record
2019-12-09
08:15
Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým střepem
Šimonová, H. ; Rozsypalová, I. ; Kumpová, Ivana ; Trčka, T. ; Frantík, P. ; Rovnaníková, P. ; Keršner, Z.
Příspěvek se zabývá alkalicky aktivovanými aluminosilikátovými kompozity na bázi keramických prekurzorů z hlediska charakterizace lomově-mechanickými parametry. Byly vyšetřovány tři kompozity, vyrobené z cihelného prachu jako prekurzoru a alkalického aktivátoru se silikátovým modulem Ms = 1,0, 1,2 a 1,4. Zkušební tělesa měla nominální rozměry 40 × 40 × 160 mm a byla po 28 dnech opatřena zářezy uprostřed rozpětí do 1/3 výšky těles. Z každého kompozitu bylo zkoušeno nejméně 6 vzorků. Tělesa byla podrobována testům v tříbodovém ohybu, při kterých byly zaznamenávány diagramy síla vs. průhyb uprostřed rozpětí a síla vs. otevření ústí trhliny. Po korekci těchto diagramů se s využitím modelu efektivní trhliny, metody lomové práce a modelu dvojí-K stanovily hodnoty statického modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti (včetně její iniciační složky) a specifické lomové energie. Po lomových testech se vždy na jednom ze zlomků určovaly hodnoty informativní pevnosti v tlaku. Všechna vyhodnocení zahrnovala určení aritmetických průměrů a výběrových směrodatných odchylek. Pro získání informace o vnitřní struktuře kompozitů před mechanickým testováním a po něm bylo vybrané těleso zkoumáno pomocí mikro-tomografie. Tomografická měření a zpracování obrazu byla provedena pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení změn vnitřní struktury s důrazem na výpočet porozimetrických parametrů a také vizualizace lomové procesní zóny. Byla stanovena fraktální dimenze objektů lomu.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Kvantifikace změn v mikrostruktuře vápenných cementových past vystavených síranovému prostředí za nízkých teplot
Sotiriadis, Konstantinos ; Hlobil, Michal ; Machová, Dita ; Mácová, Petra ; Viani, Alberto ; Vopálenský, Michal
Vzorky cementové pasty na bázi směsného cementu s příměsí vápence byly uloženy do roztoku síranu hořečnatého po dobu 6ti měsíců při teplotě 5°C za účelem monitorování vývoje síranové koroze a jejího vlivu na mikrostrukturu. Rozsah koroze byl vyhodnocen několika různými technikami. Vzorky pasty byly v měsíčních intervalech skenovány rentgenovou tomografií za účelem nedestruktivní kvantifikace struktury pórů a rozsahu poškození, současně s popisem fázových změn v mikrostruktuře za pomoci rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie. Zkoušení tlakové pevnosti potvrdilo vliv koroze na mechanickou odolnost vzorků. Výsledky ukazují rychlý průběh degradace šířící se v nepravidelném pásu a způsobený primárně vlivem vytvoření rozpínavých korozních produktů na bázi síry, následnému vzniku trhlin a ztrátě vnitřní soudržnosti materiálu. V poškozených částech byl potvrzen výskyt jak ettringitu a thaumasitu, tak i sádrovce.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Problémy s vlhkostí a zasolením historického zdiva a nově provedených omítek – budova Obecního dvora v Praze
Janotová, Dana
Příspěvek se zabývá průzkumem vlhkosti a zasolení historického objektu a poukazuje na důležitou metodu Stanovení hygroskopického obsahu vlhkosti, která může přispět v hodnocení zdrojů vlhkosti.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Zdroje solí, jejich transport a působení ve zdivu
Slížková, Zuzana
Článek shrnuje základní informace o zdrojích solí a jejich chování ve zdivu s cílem posunout znalosti účastníků semináře o chování solí ve zdivu i o možnostech snižování vyvolaných škod.

Detailed record
2019-11-25
10:16
Metodika č. 25/01/UTAM19 k nízkonákladovému krytí chránícího zakopané technologické infrastrukturní objekty před účinky kumulativních náloží
Šperl, Martin ; Gajdoš, Lubomír ; Wolf, Benjamin
Metodika popisuje specifický postup krytí zakopaných infrastrukturních prvků. Účelem tohoto postupu je ochrana zakopaných technologií před dynamickým ohrožením z povrchu. Jedná se zejména o položené výbušniny a kumulativní nálože. Hlavní postupy byly vloženy do plynárenského normativního předpisu TPG 70204 - Změna 2.

Detailed record
2019-11-25
10:16
Zranitelná místa dřevěných krovů různých typů
Bláha, Jiří
Konstrukční rozdíly mezi krokevními a vaznicovými krovy. Přehled zranitelných míst obou typů s ohledem na dlouhodobou trvanlivost krovů.

Detailed record
2019-11-25
10:16
Testování účinnosti hydrofobizačního prostředku Nanofusion na dřevinách - buk a dub
Machová, Dita ; Zárybnická, Lucie ; Majtás, Dušan
Ověření ochranných vlastností a použitelnosti pro potřeby památkové péče nátěrového prostředku NF Protect WOOD. Byla hodnocena navlhavost, paropropustnost, smáčivost, nasákavost, barvostálost a byla provedena klimatická degradační zkouška.

Detailed record
2019-11-25
10:15
System response with random imperfections in coefficients on the space of realizations
Náprstek, Jiří ; Fischer, Cyril
The contribution is concerned with the analysis of the simultaneous effect of a random perturbation and a white noise in the coefficient of the system. The excitation of the system of the 1-st order is described by the sum of a deterministic signal and an additive white noise which is partly correlated with the parametric noise. The random perturbation in the parameter is considered as a statistics in a set of realizations. It reveals that the density of probability of perturbations must be limited in the phase space, otherwise the system would lose the stochastic stability in probability. The width of the permissible zone depends heavily on the intensity of the parametric noise, the extent of correlation with the additive excitation noise and the type of probability density. The general explanation is demonstrated on cases of normal, uniform and truncated normal densities of probability.

Detailed record
2019-11-25
10:15
Study of aeroelastic interference effect among four cylinders arranged in rectangular configuration
Hračov, Stanislav ; Macháček, Michael ; Michálek, Petr
The paper describes the analysis of the destructive oscillation of a skewed steel rod with the length 21 m. The steel rod is a part of roof supporting bundle (rectangular array) of cylindrical hangers at the airport building; it is therefore exposed to frequent moderate and sometimes strong winds with the low turbulence. The vibration is analyzed from the aeroelastic perspective, i.e. the cause of the oscillation is analyzed as wake-induced vibration because the collapse was observed at the bottom downwind hanger in that array configuration. The normalized distance of hangers in horizontal and vertical directions is equal to 3.15D, and 3.8D, respectively, where D is the diameter of the hanger cross section. Experimental testing of 1:1 scaled sectional model of four-cylinder array in the wind tunnel indicates, that the cause of the high level vibration is most probably the interference galloping. The unstable behavior was detected both for the downwind hanger as a part of rectangular array and for the hanger as a part of a two hangers in a row only. The results indicate the strong influence of the top pair of the hangers on the decrease of the critical wind velocity, which is even below the value of the critical wind velocity obtained for two hangers only. The strong hysteresis effect resulting in the preservation of the high vibration amplitudes even after the decrease of wind speed far below the critical one, was observed.

Detailed record