Ústav pro hydrodynamiku

Nejnovější přírůstky:
2018-06-19
19:26
Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas
Novotná, Kateřina ; Načeradská, Jana ; Barešová, Magdalena ; Janda, V. ; Pivokonský, Martin
Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky byly získány z celulárního organického materiálu zelené řasy Chlorella vulgaris. Při koagulaci neproteinových AOM byla testována dvě různá koagulační činidla na bázi hliníku (síran hlinitý - SH a polyaluminiumchlorid - PACI). Nejúčinnější koagulace bylo v obou případech dosaženo v oblasti kolem neutrálního pH (7,1-7,5 a 7,6-8,0 při použití SH a PACI, resp.), přičemž byly zapotřebí poměrně vysoké dávky činidla (8 a 10 mg.L-1 Al, resp.). I při optimalizovaných podmínkách koagulace však bylo odstraněno max. cca 20% neproteinových AOM. Vhodné podmínky, účinnost i mechanismy koagulace neproteinové složky se značně liší od těch pro AOM peptidy/proteiny, což souvisí s rozdílnými vlastnostmi daných skupin látek (distribuce molekulových hmotností, množství a charakter povrchových funkčních skupin atd.). Pro účinnou optimalizaci koagulace je tedy rozhodující nejen koncentrace, ale právě i charakter AOM.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Vliv organických látek na charakter agregátů tvořených koagulací/flokulací při úpravě vody
Filipenská, Monika ; Pivokonská, Lenka ; Vašatová, Petra ; Pivokonský, Martin
Cílem práce bylo popsat vliv různých znečišťujících příměsí (kaolinitové částice, COM peptidy/proteiny a jejich směs) na velikost, velikostní distribuci, tvar a strukturu agregátů tvořených v proměnných hydrodynamických podmínkách (různá gradient rychlosti) v konečné fázi vývoje agregace, tzv. steady state. Jako míchací zařízení byl zvolen Taylor-Couettův reaktor, který umožňuje neinvazivní pozorování agregátů. Vlastnosti agregátů byly vyhodnocovány metodou obrazové analýzy. Bylo zjištěno, že velikost a tvar agregátů je závislá na typu koagulačního činidla, typu koagulované přímesi a aplikovaném gradientu rychlosti. Železité koagulační činidlo produkuje větší a méně pravidelné agregáty než činidlo hlinité. Podle příměsi roste velikost (zároveň klesá kompaktnost a roste neuspořádanost) agregátů v pořadí kaolinit < COM < kaolinit + COM. Bylo zjištěno, že velikost agregátů se na aplikovaném gradientu rychlosti nemění plynule, jak bylo doposud předpokládání, ale při překročení hodnoty tzv. kritických gradientů rychlosti, dochází k její prudké změně. Změny ve velikosti agregátů se liší v závislosti na charakteru koagulovaných příměsí a byly vysvětleny pomocí rozdílných interakcí mezi znečišťující příměsí a koagulačním činidlem.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
Barešová, Magdalena ; Načeradská, Jana ; Novotná, Kateřina ; Pivokonská, Lenka ; Pivokonský, Martin
Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Redukce šumu z experimentálních časových řad
Chára, Zdeněk ; Kysela, Bohuš
Příspěvek se zabývá redukcí šumu z časových řad. Pozornost je zaměřena především na časové řady získané metodou PIV. Metoda redukce šumu je testována pro PIV data získaná při měření rychlostních polí v míchané nádobě.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
32nd Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Proceedings of 32nd Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Modelling of non-monotonous course of shear viscosity
Filip, Petr
A number of parameters appearing in the 'classical' empirical constitutive equations usually oscillate between two and five. With the onset of new rheologically more complex materials exhibiting non-monotonous behaviour of flow curves this range (2-5) is no longer tenable and more additional parameters are required for a proper description of the flow curves. An 8-parameter model is presented and testified.

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Experimental investigation of settling slurry flow in inclined pipe sections
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Konfršt, Jiří
Narrow particle size distribution glass beads-water slurry flow in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The study refers to the effect of pipe inclination and slurry velicity on local concentration distribution, pressure drop-velocity relationship, and deposition limit. The study revealed that the glass beads-water mixtures in the inclined pipe sections were significantly stratified: the solid particles moved principally close to the pipe invert, and for flow velocities close to the deposition limit sliding bed or stationary deposit is created even in inclined pipe sections.

Úplný záznam
2018-04-06
16:29
Thermal induced morphological changes of poly(ethylene oxide) nanofibrous webs
Polášková, M. ; Peer, Petra ; Ponížil, P. ; Čermák, R.
The crystallinity of fibres prepared by electrospinning shows lower level in comparison with samples processed by common technologies such as moulding or film casting. Thus, the attempts to improve the structure of electrospun fibres in order to increase physical and mechanical properties of nonwoven webs are obvious. Post-process thermal treatment is one of the possibilities of the crystallinity enhancement that can be easily included to the finishing operation of final products. For the experiment we used poly(ethylene oxide) representing electrospun-friendly material and two solvents - methanol and water, both ensuring good electrospinnability. It is demonstrated that a choice of polymer solvents plays a significant role in fibre diameter and their capabilities to resist applied heat. However, in all cases the enhancement of crystallinity is detected at the short time of thermal exposure.

Úplný záznam