Ústav pro hydrodynamiku

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací
Pivokonský, Martin ; Vašatová, Petra ; Pivokonská, Lenka ; Petříček, Radim ; Filipenská, Monika
Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na separační kroky (sedimentace, filtrace) při úpravě vody. Zpráva bude sloužit jako podklad pro řízení provozu úpravny vody s technologií vysokoúčinné flokulace.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Vodní režim v minulosti a současnosti – postřehy k zamyšlení
Buchtele, Josef ; Slámová, Romana ; Chlumecký, M.
The variability of the water regime is ascertained as being influenced by the frequent natural evolutions in the span of decades and also by some abrupt changes in the recent periods, including the damages or grows of vegetation cover or human influence in the historical decades. Analysis of such natural or man-made impacts in the context of historical evolution could clarify uncertainties and oscillations in basin water regime. The events as changes in vegetation cover, resp. evapotranspiration, land-use changes, building of new reservoirs and disappearing the old ones, effect of water management changing the condition of the water supply should be evaluated taking into account the influencing of the natural water regime. The modeling of rainfall-runoff process could be used to identify such impacts, especially for the cases when the long term complex monitoring is missing. The difference between observed and simulated streams flow appears as the helpful tool for the assessments of the resulting water regime.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Turbulence characteristics scaling in Rushton turbine impeler discharge flow: effect of PIV system setup
Šulc, R. ; Ditl, P. ; Fořt, I. ; Jašíková, D. ; Kotek, M. ; Kopecký, V. ; Kysela, Bohuš
Study o mechanism of turbulent energy dissipation rate in the impeller discharge stream from a standard Rushhton turbine impeler in a model cylyndrical vessel with radial baffles.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
The importance of the radiation balance for water retention of the landscape
Kofroňová, Jitka
As part of the radiation balance, longwave radiation is one of the factors needed to estimate potential evapotranspiration (PET). Since the longwave radiation balance is rarely measured, many computational methods have been designed. In this study, we report on the difference between the observed longwave radiation balance and modelling results obtained using the two main procedures outlined in Manuals 24 and 56 of the FAO. The performance of these equations was evaluated in the warmer months (April to October) over eight years at the Liz experimental catchment in the Bohemian Forest (Czech Republic). The coefficients of both methods were also calibrated based on local conditions. Four commonly used methods were used to calculate the PET (Penman-Monteith, Pristley and Taylor, Kimberley-Penman, Thom and Oliver). The use of default coefficient values gave errors of 40 100 mm and 0 20 mm for the seasonal PET estimates for FAO56 and FAO24, respectively (the PET was usually overestimated). Parameter calibration decreased the FAO56 error to less than 20 mm per season (FAO24 remained unaffected by the calibration). The FAO56 approach with calibrated coefficients proved to be more suitable for estimation of the longwave radiation balance.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas
Novotná, Kateřina ; Načeradská, Jana ; Barešová, Magdalena ; Janda, V. ; Pivokonský, Martin
Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky byly získány z celulárního organického materiálu zelené řasy Chlorella vulgaris. Při koagulaci neproteinových AOM byla testována dvě různá koagulační činidla na bázi hliníku (síran hlinitý - SH a polyaluminiumchlorid - PACI). Nejúčinnější koagulace bylo v obou případech dosaženo v oblasti kolem neutrálního pH (7,1-7,5 a 7,6-8,0 při použití SH a PACI, resp.), přičemž byly zapotřebí poměrně vysoké dávky činidla (8 a 10 mg.L-1 Al, resp.). I při optimalizovaných podmínkách koagulace však bylo odstraněno max. cca 20% neproteinových AOM. Vhodné podmínky, účinnost i mechanismy koagulace neproteinové složky se značně liší od těch pro AOM peptidy/proteiny, což souvisí s rozdílnými vlastnostmi daných skupin látek (distribuce molekulových hmotností, množství a charakter povrchových funkčních skupin atd.). Pro účinnou optimalizaci koagulace je tedy rozhodující nejen koncentrace, ale právě i charakter AOM.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Vliv organických látek na charakter agregátů tvořených koagulací/flokulací při úpravě vody
Filipenská, Monika ; Pivokonská, Lenka ; Vašatová, Petra ; Pivokonský, Martin
Cílem práce bylo popsat vliv různých znečišťujících příměsí (kaolinitové částice, COM peptidy/proteiny a jejich směs) na velikost, velikostní distribuci, tvar a strukturu agregátů tvořených v proměnných hydrodynamických podmínkách (různá gradient rychlosti) v konečné fázi vývoje agregace, tzv. steady state. Jako míchací zařízení byl zvolen Taylor-Couettův reaktor, který umožňuje neinvazivní pozorování agregátů. Vlastnosti agregátů byly vyhodnocovány metodou obrazové analýzy. Bylo zjištěno, že velikost a tvar agregátů je závislá na typu koagulačního činidla, typu koagulované přímesi a aplikovaném gradientu rychlosti. Železité koagulační činidlo produkuje větší a méně pravidelné agregáty než činidlo hlinité. Podle příměsi roste velikost (zároveň klesá kompaktnost a roste neuspořádanost) agregátů v pořadí kaolinit < COM < kaolinit + COM. Bylo zjištěno, že velikost agregátů se na aplikovaném gradientu rychlosti nemění plynule, jak bylo doposud předpokládání, ale při překročení hodnoty tzv. kritických gradientů rychlosti, dochází k její prudké změně. Změny ve velikosti agregátů se liší v závislosti na charakteru koagulovaných příměsí a byly vysvětleny pomocí rozdílných interakcí mezi znečišťující příměsí a koagulačním činidlem.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
Barešová, Magdalena ; Načeradská, Jana ; Novotná, Kateřina ; Pivokonská, Lenka ; Pivokonský, Martin
Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek.

Úplný záznam