Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza spektra zobcových fléten z různých materiálů i s dalšími odlišnými parametry
Kaplan, Václav ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
V této práci jsou zkoumány jevy a vlastnosti, které ovlivňují samotný vznik tónu v zobcové flétně a také následný charakter frekvenčního spektra. Patří sem rozměry, materiál a mechanické vlastnosti. Je hodnoceno několik sopránových a několik altových fléten. Výzkum je obohacen o práci s vlastnoručně vyrobenými válcovými vzorky a krátké porovnání tří exotických fléten. Závěrem je srovnávací tabulka a závěrečné shrnutí.
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Vliv průměru a hloubky dírky v píšťale na barvu a směrovost
Borovičková, Barbora ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Práce zkoumá vliv průměru a hloubky tónových otvorů zobcové flétny na barvu a směrovost výsledného tónu. Pro měření a následnou datovou analýzu bylo vyrobeno devět prototypů korpusu flétny ze třech různých materiálů a rozdílnou tloušťkou stěny. V průběhu měření byly do prototypů vrtány otvory s různým průměrem. Díky tomuto postupu se povedlo oddělit žádoucí vlivy od nežádoucích. Naměřená data byla analyzována v prostředí Matlab.
Seznamování dětí v mateřské škole s hrou na zobcovou flétnu, možnosti a vliv na rozvoj hudebních schopností a dovedností
POPELÍNSKÁ, Michaela
Tato bakalářská prace se zameruje na možnosti propojování hudebních činností dětí předškolního věku při seznamování s hrou na flétnu a ověřování rozvoj hudebních schopností a dovedností. Teoreticka cast se věnuje soucasnemu pojeti hudebniho vzdelavani s ohledem na požadavky RVP PV, charakteristice vývojových zvláštností předškolního dítěte s ohledem na rozvoj hudebních schopností a dovedností, vymezení hudebních činností dětí předškolního věku, jejich rozdělení do jednotlivých kategorií, dále pak vymezuje zásady výuky hry na flétnu, její přednosti a rizika. V praktické části je vytvořený program seznamování s hrou na flétnu propojený s hudebními činnostmi. Tento program je ověřený v praxi mateřské školy. V průběhu realizace činností a následné podrobné evaluace je využito metody pozorování, rozhovoru a analýzy edukačních materiálů.
Hra na zobcovou flétnu jako součást hodin hudební výchovy v komunitní škole
Bártová, Tereza ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kubátová, Gabriela (oponent)
Diplomová práce se zabývá skupinovou výukou hry na zobcovou flétnu, zejména v komunitní škole. Cílem práce bylo shrnout již existující materiály a v praktické části pak provést experiment přímo ve třídě, kde byly stanoveny cíle a hypotézy pro dané období. V teoretické části jsou představeny práce, které se tématu věnují. Dále jsou zde zmíněny možnosti výuky hry na zobcovou flétnu a pohled na skupinovou výuku hry na nástroj v historii i dnes. V další části je pak přehled učebnic, které se věnují skupinové hře na zobcovou flétnu, i dalších často užívaných titulů a jejich porovnání. Následujícím tématem je pak hra na nástroj v hodině hudební výchovy a také teorie k tématu alternativních a komunitních škol. Praktická část obsahuje seznámení s průběhem hodin hudební výchovy ve třídě, kde probíhal výzkum. Ten byl zaměřen na výuku hry na flétnu v konkrétní třídě. Použitými metodami byly experiment a pozorování. Žáci splnili cíle dané na pololetí a naučili se hrát několik not i písní. Některé hypotézy se potvrdily (lepší vztah žáků k hudební výchově, pokud zde hrají na nástroj). Jiné byly vyvráceny (lepší vztah ke hře na flétnu, pokud již dítě hraje na jiný nástroj). Jednotlivé použité lekce jsou součástí práce.
Využití zobcové flétny v muzikoterapii - Žilkova metoda
Makovská, Dana ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Vencel, Miroslav (oponent)
Tato práce se zabývá Žilkovou metodou - využitím hry na zobcovou flétnu v muzikoterapii. Obsahuje základní informace o vlivu zvuku a správného dýchání na fyzickou a psychickou stránku člověka. Mapuje život a činnost českého flétnisty a pedagoga Václava Žilky, který se v 2. polovině 20. století zasloužil o popularizaci zobcové flétny. Úvodní, teoretická část poukazuje na historické souvislosti. Praktická část je tvořena podrobným popisem Žilkovy metody. Zahrnuje analýzu Žilkovy školy hry na zobcovou flétnu Veselé pískání - zdravé dýchání, praktické rady a dechová cvičení (v rámci Žilkovy metody) a hlavní hudebně-vzdělávací projekty pro děti. Cílem práce je poukázat na možnosti využití metody v rámci terapie dětí s respiračními onemocněními. Důležitou součástí práce je soubor dechových cvičení a chronologie Žilkova života. Klíčová slova: Zobcová flétna, muzikoterapie, děti, respirační onemocnění.
Analýza spektra zobcových fléten z různých materiálů i s dalšími odlišnými parametry
Kaplan, Václav ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
V této práci jsou zkoumány jevy a vlastnosti, které ovlivňují samotný vznik tónu v zobcové flétně a také následný charakter frekvenčního spektra. Patří sem rozměry, materiál a mechanické vlastnosti. Je hodnoceno několik sopránových a několik altových fléten. Výzkum je obohacen o práci s vlastnoručně vyrobenými válcovými vzorky a krátké porovnání tří exotických fléten. Závěrem je srovnávací tabulka a závěrečné shrnutí.
Publicistický dokument z prostředí základní umělecké školy - Kouzlo nekouzlo zobcové flétny
Navrátilová, Barbora ; Lokšík, Martin (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Cílem praktické bakalářské práce je předložit autorský audiovizuální snímek. Teoretická část nastoluje základní principy dokumentu a publicistické tvorby. Na základě vymezení se snaží určit publicistický dokument. Dále se věnuje základním aspektům audiovizuálního sdělení. Závěrem teoretické části práce rozvádí fenomén videožurnalismu. Popisuje některé principy, krátce postup práce a ukazuje příklady v českém prostředí, zejména v odvětví mobilního žurnalismu. Stěžejní částí praktické bakalářské práce je publicistický dokument, který je zpracovaný na základě principů videožurnalismu. Autorka se během procesu ocitla v roli reportéra, kameramana, zvukaře nebo střihače. Publicistický snímek se věnuje výuce zobcové flétny na základní umělecké škole s důrazem na vyvrácení názoru, že flétna není plnohodnotný nástroj. Audiovizuální snímek nastoluje názory učitelky základní umělecké školy, profesionálního zobcového flétnisty a studentky konzervatoře. Mluví o jedinečnosti flétny, její zranitelnosti a možných stereotypech, během kterých dochází k názoru o neplnohodnosti zobcové flétny.
Zobcová flétna a její využití učitelem v mateřské škole
Šavlíková, Romana ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Předmětem diplomové práce je využití zobcové flétny v rukou učitelky při realizaci celého spektra hudebních činností v mateřské škole. Teoretická část nastíní historii zobcové flétny a její druhy. Dále tato část obsahuje hudební vývoj dítěte a jeho hudební schopnosti a dovednosti ve věku od 3 do 6 let v této oblasti podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dříve používaných osnov. Součástí jsou i informace o tom, jak se nynější střední pedagogické školy a vyšší odborné školy pedagogické věnují vzdělávání budoucích učitelek mateřských škol v oblasti hry na zobcovou flétnu. V praktické části popisuje akční výzkum s cílem vytvořit srozumitelný popis několika hudebních jednotek ověřených v praxi. V první fázi výzkumu proběhne příprava a realizace již publikovaných aktivit Mgr. Mileny Kmentové, Ph.D. a MgA. Evy Nevoralové s výslednou revizí. Dále naváži vytvořením a ověřením vlastních lekcí v praxi opět se závěrečnou reflexí.
Hra na zobcovou flétnu na ZŠ jako prostředek prevence respiračních poruch
Kolandová, Eva ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
Obsahem diplomové práce je využití hry na zobcovou flétnu (dále jen flétna) jako prostředku prevence respiračních poruch a její význam pro posílení bráničního dechu. Hlavním cílem práce je monitoring vlivu aktivního cvičení na zdraví dětského hráče a analýza progresu aspektů hry na flétnu. Teoretickou část tvoří historie a vývoj zobcové flétny, její využití jako terapeutického prostředku, dechový nástroj ve spojení s muzikoterapií a osvědčená dechová cvičení. Následuje vhodná flétnová literatura, významné osobnosti spojené s flétnovou hrou a propagátoři metody zdravého dýchání. Praktická část představuje pedagogický výzkum, jehož implementace je zaměřena na pozorování rozvoje schopností a dovedností flétnové hry předškolních a školních dětí na 1.stupni a experiment, monitorující vliv dechových cvičení na progres dechových parametrů v autentickém prostředí hodiny hudební výchovy na ZŠ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.