Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 549 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Měření výkonnosti podniku
Pazdera, Lukáš ; Škopková, Lucie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční analýzy, v druhé části je provedena samotná finanční analýza a v třetí části jsou návrhy na zlepšení současného stavu.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu EFQM
Zourek, Vojtěch ; Pyrochta, Václav (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. s využitím Modelu Excelence EFQM. Teoretická část práce se zaměřuje na definici výkonnosti a způsoby jakými ji lze měřit a hodnotit. V analytické části je charakterizována současná situace společnosti a je provedeno hodnocení podle dotazníku Modelu START, který je odvozen od EFQM Modelu Excelence. Závěrečná část obsahuje opatření ke zvýšení výkonnosti společnosti.
Měření a zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku
Morozova, Iuliia ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na měření a zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti ALTA a.s. za období 2015-2019. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí metod strategické a finanční analýzy. Třetí část se věnuje doporučením pro zlepšení hospodaření podniku.
Hodnocení výkonnosti podniku
Galanská, Zuzana ; Hanzel, Jaroslav (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. V prvej časti práce je vysvetlený pojem výkonnosť a popísané teoretické východiská, ktoré súvisia s metódami merania výkonnosti a analýzami popisujúce súčasný stav spoločnosti. V ďalšej časti je uvedený profil skúmanej spoločnosti s analýzou jej súčasného stavu. Hodnotenie výkonnosti SSE, a.s. je merané podľa modelu START PLUS. Týmto modelom sú identifikované ako silné stránky, tak aj oblasti pre zlepšenie spoločne s návrhmi na zvýšenie výkonnosti danej spoločnosti.
Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení
Vodičková, Klára ; Kadlecová, Petra (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost a charakterizována její současná situace. Následně je zpracováno hodnocení výkonnosti vybraného podniku pomocí dotazníku dle Modelu START, který vychází z Modelu Excelence EFQM. V závěrečné části jsou předloženy návrhy a doporučení pro zlepšení současné situace.
Hodnocení finanční situace podniku ZDAR, a.s. a návrhy na její zlepšení
Pohanková, Jana ; Klimešová, Zdena (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku ZDAR, a. s. Při hodnocení jsou použity vybrané metody finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrhnuta opatření pro zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus
Guldová, Veronika ; Holiš, Evžen (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu Start Plus. Dále je provedeno bodové hodnocení tohoto modelu, identifikovány silné stránky a oblasti pro zlepšení a navržena konkrétní opatření, jejichž realizace by měla přispět ke zvýšení výkonnosti hodnocené společnosti.
Hodnocení výkonnosti podniku
Křivová, Tereza ; Mrkvová, Eva (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vysvětlen pojem výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu hodnocení. Dále je v této části uveden popis vybraných typů strategických analýz. Je zde blíže vysvětlena podstata metody Balanced Scorecard a postupné kroky její implementace do podnikového managementu. Praktická část popisuje současnou situaci ve společnosti a na základě výsledků jednotlivých analýz předkládá návrh projektu implementace Balanced Scorecard. Závěrečná část práce přináší návrh implementace Balanced Scorecard do prostředí společnosti za účelem zvýšení její výkonnosti a dalšího rozvoje.
Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení
Martincová, Marie ; Štofková, Dita (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí jednoho z modelů hodnocení, konkrétně modelu Start Plus. Na základě tohoto modelu byla provedena analýza společnosti, jejíž výstupem byla identifikace silných stránek společnosti a oblastí pro zlepšení. U vybraných oblastí byly navrženy změny, jejichž přínos pro společnost bude spočívat ve snížení nákladů a zefektivnění procesů.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model
Opletalová, Kristýna ; Karas, Michal (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část vymezuje pojem výkonnost a způsoby měření výkonnosti. Analytická část je věnována představení vybrané společnosti a hodnocení její výkonnosti prostřednictvím modelu START, který vychází z metodiky EFQM Excelence Model. Na základě výsledků hodnocení jsou identifikovány silné stránky a oblasti pro zlepšení, ze kterých následně vychází návrhy opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 549 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.