Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Činnosti představenstva Společenství vlastníků jednotek
Vaněk, Petr ; Hobst, Leonard (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku bytových domů, kde je zřízeno společenství vlastníků jednotek. V úvodu práce jsou definovány základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky. Dále je zde popsán historický vývoj bytového vlastnictví v Československé a následně České republice. V první kapitole analytické části je vysvětlen vznik společenství vlastníků jednotek, průběh shromáždění a volba předsedy a výboru. Druhá kapitola se věnuje úkolům představenstva SVJ a povinnostem vlastníků jednotek. V poslední kapitole jsou analyzovány bytové zákony vybraného evropského státu a výsledky porovnány s legislativou České republiky. Diplomová práce je zakončena návrhem na změnu vedoucí ke zlepšení českého zákona a jsou zde zodpovězeny položené otázky, stanovené hypotézy přijaty nebo vyvráceny a všechny výsledky vyhodnoceny.
Výbory pro evropskou integraci ve vybraných kandidátských zemích: Studie č. 1.140
Zralá, Magdalena
Informační podklad obsahuje informace o fungování parlamentních výborů pro evropskou integraci Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Estonska a o ústavních změnách v souvislosti s blížícím se vstupem těchto zemí do EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Společenství vlastníků bytových jednotek
Zemková, Lucie ; Kadlecová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlastnictví bytů v České republice, kterou od 1.1.2014 upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se zaměřením na specifický druh právnické osoby, kterým je společenství vlastníků jednotek. V teoretické části je proveden rozbor základní charakteristiky společenství, jeho hlavní činnosti a fungování, způsob vzniku a zániku, pravomoci orgánů (nejvyššího a statutárního), práva a povinnosti členů. To vše se zaměřením na změny, které přinesl nový občanský zákoník. Praktická část práce se věnuje analýze a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, s cílem zjistit, jak pracují vybraná bytová společenství v konkrétním místě. S jakými nejčastějšími problémy se potýkají a naznačit možné řešení těchto problémů. Dále je upozorněno na nejčastější omyly, k nimž dochází při aplikaci nového zákoníku č. 89/2012 Sb.
Veřejnost vyšetřovacích výborů parlamentů: Studie č. 1.151
Syllová, Jindřiška ; Kavěna, Martin
Veřejnost jednání parlamentních vyšetřovacích výborů v USA, Kanadě a vybraných státech EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách): Studie č. 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008: Studie č. 1.193
Pulda, Jan
Ústava francouzské Páté republiky byla přijata 4.října 1958 a od data svého přijetí byla osmnáctkrát novelizována. Poslední zásadní novelu se podařilo přijmout na Kongresu obou komor francouzského parlamentu dne 21.července 2008. Práce popisuje nejzásadnější ústavní změny ke kterým došlo po 21. červenci 2008: jde o novelu, která byla silně prosazována novým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym s tím, že hlavním cílem návrhů jeho administrativy byla institucionálni modernizace Páté republiky. Prezident Sarkozy za tímto účelem zřídil komisi již v červenci 2007, tedy krátce poté co se ujal svého úřadu. Komise pro ústavní změny byla řízena Edouardem Balladurem, bývalým předsedou vlády, komise sestávala především z ústavních právníků a politiků. Výsledkem práce bylo popsaní nejdůležitějších posunů v pravomocích a změnách vztahů mezi prezidentem, parlamentem a vládou v paragrafovém znění spolu se stručným přehledem k samotnému projednávání a posléze přijetí ústavních změn. Dále pak práce hovoří o změnách v postavení opozice v parlamentu a změnách týkajících se legislativního procesu spolu s vlastním projednáváním zákonů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích: Studie č. 1.208
Cupalová, Marcela
Práce pojednává o procesu projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích EU a v Norsku. Zaměřuje se zejména na skutečnosti, který orgán má pravomoc tyto účty prověřovat, jak probíhá proces projednávání, jaké jsou lhůty pro schválení závěrečného účtu a jaká je případná odpovědnost či závaznost rozhodnutí parlamentu. Dospívá přitom k závěru, že téměř ve všech zemích sestavuje závěrečný účet ministerstvo financí, pouze v Norsku existuje pro tento účel zvláštní orgán a v Rakousku účet sestavuje Účetní dvůr. Vesměs také platí, že závěrečný účet není závazný, nevyplývají z něho žádné sankce vůči vládě (ve smyslu vyslovení nedůvěry), opakovaná nebo vážná negativní kontrolní stanoviska obsažená v závěrečném účtu mohou mít ovšem personální dopady např. pro jednotlivé ministry.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Historie tělesné výchovy a sportu v Nových Hradech
BALÍK, Tomáš
Historie tělesné výchovy a sportu Nových Hradů, spíše menšího pohraničního města, je vcelku obsáhlá. Jako východisko práce mapuje dějiny novohradské společnosti od první světové války přes všechny historické události až po současnost. V podstatě jsou zde zachyceny vlny největšího rozvoje pár let po revoluci. Pozornost byla věnována především prvorepublikové jednotě Sokol, Tělovýchovné jednotě a nejpočetnějším oddílům, jejichž činnosti a samotným zakladatelům. Historické prameny jsem čerpal převážně v oblastním archivu v Českých Budějovicích, od samotných pamětníků a jejich soukromých archivních spisů a oddílových kronik. Nové Hrady se v důsledku nemají za co stydět, ba naopak, žili a žije zde pár výtečných sportovců.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.