Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza kinematiky zavěšení MacPherson
Trnková, Lucie ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy významných bodů zavěšení MacPherson na kinematické charakteristiky. První část obsahuje popis vybraných parametrů zavěšení, jejich vlivu na jízdní vlastnosti automobilu a popis zavěšení MacPherson. Dále je na základě poskytnutých dat vypracovaná detailní analýza vlivu kinematických bodů na jednotlivé charakteristiky. V závěru jsou veškeré poznatky přehledně shrnuty tak, aby mohly sloužit jako návod pro změnu kinematických charakteristik.
Výstavba a provoz sportovního areálu pro jízdu v terénu na MTB typu single trek.
Novák, Jan ; Zouharová, Jitka (oponent) ; Korvas, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje projektu výstavby sportovního areálu jízdy na horských kolech v terénu pro širokou veřejnost. První část práce se zabývá obecným rozdělením pohybových aktivit a jejím zdravotním přínosem. Dále se práce zabývá významem horské cyklistiky a novým trendem MTB cyklistiky single trek. V dalším kroku práce rozebírá podnikatelský záměr výstavby single trek a přínosem pro danou lokalitu.
Stavba v krajině - Winery
Grätzová, Dita ; Herzanová, Pavla (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Navrhuji dvě budovy situované v horní vyvýšené části řešeného území. Jedna budova je umístěna rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Tvar budovy připomíná dlouhý kubus směřující ve směru příjezdové cesty a budova ubytování je navržena kolmo k tomuto objektu. Oba objekty jsou zasazeny suterénem do terénu. Budova ubytování je situována na jižní, světlou a teplou stranu s krásným výhledem.
Návrh rámu celoodpruženého horského kola
Zvozil, Ondrej ; Lošák, Petr (oponent) ; Březina, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rámu celoodpruženého horského bicykla. Na počiatku rozdeľuje horské bicykle do kategórii, popisuje funkciu tlmiča a objasňuje problematiku návrhu kinematiky rámu a jeho charakteristík s ňou spojených. Taktiež popisuje vlastnosti najpoužívanejších materiálov pre výrobu rámov. Následne sú analyzované najrozšírenejšie systémy zavesenia zadného kolesa a ich vlastnosti. Ďalej sú vymedzené požiadavky na vlastný návrh z hľadiska geometrie, konštrukčného riešenia, kinematiky a tvorba jeho 3D modelu v programe SolidWorks. Charakteristiky navrhnutého rámu sú analyzované špecifickým softvérom Linkage X3. Ďalej je zhotovená analýza zaťaženia vo väzbách v programe Ansys, za účelom navrhnutia ložísk jednotlivých pivotov. Záverečná časť práce je venovaná vizualizácii navrhnutého rámu.
Návrh tematické turistické trasy v mikroregionu Kahan
Lánská, Petra
Bakalářská práce se zabývá návrhem tematické turistické trasy. Cílem práce je navrhnout trasu naučné stezky v mikroregionu Kahan tematicky zaměřenou na román Pohádka máje, navrhnout doprovodné podklady a cenový odhad realizace naučné stezky. Trasa naučné stezky a její cílová skupina byla navrhnuta společně s mikroregionem Kahan. Byly stanoveny předpoklady cestovního ruchu v mikroregionu Kahan, dále pak byly zmapovány současné naučné stezky na území mikroregionu Kahan a provedena SWOT analýza návrhu naučné stezky. Výsledkem práce je navržená trasa naučné stezky „Putování za Vilémem a Helenkou“ společně s návrhy informačního letáku a pracovního listu. V závěru jsou nastíněny možnosti předělání naučné stezky do budoucna a je uveden cenový odhad realizace návrhu naučné stezky.
Apoptóza nádorových buněk: role TRAILu a kaspásy 10
Truxová, Iva ; Živný, Jan (vedoucí práce) ; Anděra, Ladislav (oponent)
Jednou z klíčových vlastností nádorových buněk je schopnost uniknout programované buněčné smrti (apoptóze). V mnoha typech nádorových buněk byly nalezeny somatické mutace proapoptotických genů, které deregulují (inaktivují) apoptózu. Kaspáza 10 je iniciátorová kaspáza, jejíž fyziologická funkce není stále dobře prozkoumána. Také její schopnost nahradit kaspázu 8 v apoptotické signalizaci indukované receptory smrti zůstává kontroverzní. Ovšem některé nalezené mutace v CASP10 genu, které byly spojeny s defekty v apoptóze (79, 81), napovídají, že i tato kaspáza by mohla být klíčová pro iniciaci apoptózy. V naší laboratoři byla u Jurkat (lidská T-buněčná akutní lymfoblastická leukémie) klonu rezistentního na TRAIL - J-TR1 nalezena heterozygotní mutace v CASP10 genu, která ovlivňuje aminokyselinové složení poblíž aktivního místa enzymu. Cílem této práce bylo potvrdit mutaci ARMS-PCR a zjistit, zda bude nadprodukce normální (nemutované) resp. mutované kaspázy 10 D v TRAIL senzitivních resp. TRAIL rezistentních Jurkat buňkách (J-WT resp. J-TR1) ovlivňovat apoptózu indukovanou TRAILem. Mutace byla potvrzena. Byly vypěstovány stabilní klony J-WT resp. J-TR1 buněk transfekované expresním vektorem s vloženou nemutovanou resp. mutovanou CASP10 D (CASP10 D WT resp. MUT). Nadprodukce mutované kaspázy 10 D v J-WT klonech...
Stůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchově
Pešlová, Radmila ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Pešlová, R.: Stůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchově (Diplomová práce) Praha 2015, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 100 s. Obsahem diplomové práce je stůl jako specifický prostor, který konotuje různé významy v kontextu dobového dění. V teoretické části tedy odkazuje ke společensko-sociálním vztahům, jež jsou součástí veřejného i soukromého - rodinného prostoru, v němž má stůl svoji zásadní roli. Nejen jako předmětná forma každodennosti, s níž se pojí osobní prožitek, ale také jako forma symbolického vyjádření. Stůl je zde jakýmsi nositelem sdělení, zprávy. O tom nás přesvědčí nejen etymologický a sociologický rozbor, ale také analýza vybraných uměleckých děl. Jde o způsob, jak nahlédnout tento fenomén ve zmíněných souvislostech. Cílem práce bylo ukázat skrze výtvarné umění, historické a sociologické vztahy pohled na stůl jako na kontinuálně propojený celek, v kterém si lze lépe uvědomit některé vazby a společenské dění, včetně dobových potřeb a priorit. Tento pohled se stal základem a inspirací pro vlastní výtvarnou tvorbu a následný didaktický koncept. Výtvarná část je zaměřená na prostor rodinného zázemí /mého domova/, s nímž jsou spojené konkrétní vzpomínky na prostor stolu. Didaktický projekt tvoří tři...
Canonical and non-canonical signalling triggered by activated TRAIL receptors in human cells
Nahácka, Zuzana ; Anděra, Ladislav (vedoucí práce) ; Rudolf, Emil (oponent) ; Vondráček, Jan (oponent)
TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro a in vivo zapříčinila, že tento ligand patřící do rodiny cytokinů TNF se jevil atraktivním cílem výzkumu terapie nádorových onemocnění. Avšak rezistence mnoha primárních nádorových buněk, neuspokojivý výsledek klinických testů a nedávné studie, které ukazují protichůdné výsledky a to konkrétně, že TRAIL může za specifických podmínek podporovat místo toho, aby inhiboval progresi nádorů, vyvolaly v oblasti výzkumu signalizace indukované ligandem TRAIL nové množství otázek, které je potřeba zodpovědet. Ačkoliv jsou oba receptory DR4 a DR5 rovnoměrne exprimovány, různé typy nádorů vykazují preferenci pro jeden nebo druhý z receptorů. Relativní účast signalizace DR4 a DR5 indukované TRAIL ligandem je málo známá. Abychom analyzovali signalizaci ligandu TRAIL specifickou pro jednotlivé receptory, připravili jsme trimerizované varianty rekombinantního lidského ligandu TRAIL, značené pomocí Strep-tag, s vysokou afinitou pro receptory DR4 nebo DR5. Zjistila jsem, že narozdíl od pankreatických rakovinových buňek PANC-1 rezistentních k apoptóze indukované ligandem TRAIL, probíhá tvorba...
Resenzitalizace leukemických a lymfomavých buněk k trailerem indukované apoptóze
Molinský, Jan ; Klener, Pavel (vedoucí práce) ; Hyršlová Vaculová, Alena (oponent) ; Vyoral, Daniel (oponent)
Apoptóza představuje přirozenou bariéru proti rozvoji nádorových onemocnění a rezistence nádorových buněk k apoptóze je jednou ze základních vlastností získaných během tumorigeneze. Protože většina v současné době používaných cytostatik vyvolává zánik nádorových buněk aktivací vnitřní apoptotické dráhy, je porucha aktivace vnitřní apoptotické dráhy spojena se selháním terapie. Cílená aktivace zevní apoptotické dráhy umožňuje indukci apoptózy i u nádorových buněk rezistentních k cytostatikům. TRAIL je cytokin patřící do rodiny TNFα, který specificky indukuje zevní apoptotickou dráhu v nádorových buňkách a je netoxický vůči normálním buňkám. Vzhledem k těmto vlastnostem představuje TRAIL slibnou protinádorovou látku. Velká část primárních nádorů je však vůči TRAILu rezistentní. Ve snaze o překonání rezistence nádorových buněk na TRAIL byla identifikována celá řada látek, které zvyšují citlivost nádorových buněk na TRAIL. Předchozí studie ukazují, že roskovitin, inhibitor cyklin-dependentních kináz, zvyšuje citlivost solidních nádorů na TRAIL. V této práci jsme studovali citlivost různých hematologických malignit k TRAILem indukované apoptóze. Následně jsme zjišťovali schopnost roskovitinu zvýšit citlivost leukemických a lymfomových buněk na TRAIL in vitro a in vivo na myším modelu lidského lymfomu. Nakonec...
Molekulární mechanismy zodpovědné za regulaci apoptózy nádorových buněk prostaty po působení TRAILu a chemoterapeutických látek
Tománková, Silvie ; Hyršlová Vaculová, Alena (vedoucí práce) ; Špegárová, Jarmila (oponent)
Nádorové onemocnění prostaty představuje jednu z nejčastějších příčin úmrtí u mužů na nádorová onemocnění. Pro léčbu jeho pozdějších stádií se využívá zejména chemoterapie, způsobující nepříjemné vedlejší účinky. Jelikož léčba pokročilých stádií tohoto nádorového onemocnění není často dostatečně účinná, hledají se nové alternativy. Vhodným kandidátem může být cytokin TRAIL, který indukuje apoptózu u nádorových buněk organismu a současně není toxický pro buňky nenádorové. Terapie TRAILem je ovšem limitována četným výskytem rezistence nádorových buněk. Překonání rezistence může být dosaženo kombinovanou terapií TRAILu spolu s vhodným sensitizátorem. V této práci se zabývám možnou efektivní eliminací nádorových buněk prostaty kombinací TRAILu s platinovými chemoterapeutickými látkami, cisplatinou a jejím novým derivátem LA-12. Pro experimentální část práce byly využity 3 nádorové buněčné linie prostaty a pomocí analýzy Western blot a průtokové cytometrie u nich bylo prokázáno, že použitím TRAILu v kombinaci s CDDP nebo LA-12 dochází k významnému posílení apoptózy. Účinek těchto látek doprovází aktivace/nárůst množství některých proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2, současně však nebyly zaznamenány změny množství receptorů pro TRAIL. Výsledky této práce ukazují, že zejména kombinace TRAILu spolu s LA-12 by...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.