Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Characterization of five mosaic mortar beds from Austria produced by A. Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and J. Pfefferle
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
The report contains the results of material analyses of five mortar beds of mosaics produced by the Austrian studios Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and Josef Pfefferle. The analysed samples come from mosaics made at the turn of the 19th and 20th centuries and located in various places in Tyrol. The mortars were analysed by SEM-EDS and thermal analysis. The results showed that, in addition to traditional materials such as marble dust, they also contain atypical or innovative components such as waste ceramic and glass shards or early Portland cement.
Návrh kondenzátoru jaderné elektrárny
Havel, Jaroslav ; Kracík, Petr (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kondenzátoru jaderné elektrárny pro nový jaderný zdroj Dukovany II s elektrickým výkonem 1 200 MW. Zadané parametry kondenzace reflektují typické parametry koncepcí tlakovodních reaktorů chlazených a moderovaných lehkou vodou o stejném výkonu a klimatické podmínky v dané lokalitě. Ze zadání práce a provedené rešerše vyvstaly na navrhované zařízení tyto požadavky: zajištění kondenzace páry v sekundárním okruhu v režimu filmové kondenzace, dodržení maximálního ohřátí chladicí vody o 10 K, optimální natočení svazku trubek a zajištění konkurenceschopnosti produktu. Pro zvolené koncepční řešení se čtyřtělesovým kondenzátorem byl sestaven tepelný výpočet, který byl řešen numericky metodou prosté iterace. Výpočet se prováděl s využitím softwaru EES. Z výsledků vyplynulo, že pro zajištění bezporuchovosti kondenzátoru je vyžadována teplosměnná plocha 121 263,96 m. Každé těleso kondenzátoru se sestává z 31 400 titanových trubek s průřezem ( 22 × 0,5) mm a délkou 14 554 mm. Součástí práce je také rozměrový výkres.
Stabilita přírodních olejů používaných v kosmetice a farmacii
Milerová, Helena ; Enev, Vojtěch (oponent) ; Hurčíková, Andrea (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Šest olejů bylo podrobeno analýze pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), pomocí které byly u všech vzorků stanoveny teploty náběhu oxidace. Cílem práce je zhodnocení využití metody DSC pro získání údajů o termo-oxidační stabilitě rostlinných olejů. Vzorky byly pro porovnání proměřeny metodou Rancimat, jakožto komerčně zavedeným postupem, při které byly vzorky vystaveny zvýšené teplotě pomocí proudu vzduchu. Výsledkem byly indukční periody, které znamenají dobu, než začne docházet k oxidaci vzorku. Po proměření vzorků oběma metodami byly oleje seřazeny podle jejich oxidační stability od nejstabilnějšího po nejméně stabilní. Výsledné posloupnosti obou metod byly téměř shodné. DSC se ukázala jako vhodná metoda pro měření termo-oxidační stability rostlinných olejů.
Mechanism and kinetics of gas-solid carbonation of portlandite
Valach, Jakub ; Švec, Jiří (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
The main goal of this work, is study of kinetics and mechanism of gas-solid carbonation of portlandit. The introduction part of the thesis acquaints the reader with basic theoretical information about the study of kinetics, mechanism and the analyses themselves. In the experimental part, the reader is acquainted with the methods and procedures used to evaluate the kinetics and mechanism. The last chapter interprets the results of the study, with discusion about results and analysis of the used sample.
Optimalizace procesu vytvrzování a sušení bezcementového žárobetonu na bázi koloidního SiO2
Zbíral, Roman ; Koplík, Jan (oponent) ; Švec, Jiří (vedoucí práce)
Žárovzdorné materiály, hlinitanový cement, sol-gel metoda, vliv sušení, výpal koloidních gelů, koloidní SiO2, XRD, termická analýza
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně přítomen ve formě vápencového prášku, jako jemného plniva. Hrubou frakci kameniva představují kamenná zrna o velikosti 2-10 mm (33 % hm.).
Vliv velikosti zrn práškového NaCl na jeho termické vlastnosti
Falvey, Alexandra ; Zemenová, Petra ; Vaněček, Vojtěch ; Bystřický, Aleš ; Stehlík, Štěpán ; Král, Robert
Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování vzorku NaCl v práškové formě (s homogenní a nehomogenní distribucí zrn, různou vlhkostí) a monokrystalického NaCl metodami termické analýzy (DSC a TMA) a hmotnostní spektrometrii (MS).
Thermal Model of Outer Rotor Permanent Magnet Synchronous Machine
Světlík, Martin ; Bárta, Jan (oponent) ; Toman, Marek (vedoucí práce)
This thesis deals with the analysis of losses generated in the machine, construction of permanent synchronous machines with the outer rotor, and description of relations for heat transfer. Moreover, in this thesis, the ways these machines cool are described. This thesis describes methods of evaluating temperatures and the conductive heat transfer approximation and optimization of the LPTN. Last but not least, machine learning based on the measured data is used for temperature estimation.
Píst zážehového motoru vyráběný aditivní technologií
Valtrová, Martina ; Dlugoš, Jozef (oponent) ; Drápal, Lubomír (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo zpracování rešerší na téma aktuálně vyráběných pístů spalovacích motorů a o aktuálním vývoji v oblasti aditivních technologií, a na základě získaných informací zhodnocení nejvhodnější kategorie pístů pro využití aditivních technologií. S ohledem na výsledky rešerše bylo třeba zhotovit návrh konvenčně vyráběného pístu spadajícího do vybrané kategorie. Dalším cílem byla konstrukční úprava pístu navrženého pro výrobu konvenčním způsobem tak, aby bylo optimálně využito výhod poskytovaných využitím aditivní technologie. Pro konstrukční úpravu byla vytvořena i optimalizační úloha, jejímž výsledkem bylo získání rozložení materiálu podle jeho procentuálního namáhání. Následná konstrukční úprava pístu byla rozdělena do tří variant, a to varianty nejkonzervativnější, varianty, která využívá výhod aditivních technologií více a nebyla by možná vytvořit konzervativní technologií výroby s přídavným obráběním, a variantu, která na spektru spadá mezi tyto dva extrémy. Pro modely všech navržených pístů byla vytvořena termálně-strukturální analýza při maximálním zatížení motoru a při přeběhových otáčkách. Z dat získaných termálněstrukturální analýzou bylo vyhodnoceno, zda je užití aditivní technologie v tomto případě vhodnější než využití konvenčních metod výroby.
Influence of bioplastics´ biodegradation on soil quality
Paluchová, Natálie ; Doležalová Weissmannová, Helena (oponent) ; Kučerík, Jiří (vedoucí práce)
Over the past decade, the society has brought attention to microplastics. They are produced by various industries and spread across the environment. For long time, they were considered inert, without further effect on plants and any other living organisms, however as recent studies found out, they might be a serious threat. Therefore, several researchers, including us, begun to focus on their transport and transformation in the environment. Most of the researchers, however, focus only on their presence in the marine and fresh waters and hence their behaviour in air and soil remains rather unclear. Furthermore, bioplastics has been brought to the media spotlight. They are presented as an ecological alternative to solve all the problems mentioned so far (and more). But what is often forgotten, their main advantage might also be their bottleneck. For that reason, this master's thesis focuses on negative effects associated with the presence of microplastics (specifically poly-(R)-3-hydroxybutyrate bioplastic) in soils as their common receptor. We combined respirometry, elemental analysis, thermogravimetry and enzymatic assays to investigate physico-chemical changes in soil induced by the presence of the bioplastic. Our results showed a negative effect on soil organic matter and water retention in the soil. In this sense, priming effect was widely investigated as acceleration and also retardation of soil organic matter decomposition took place. We registered different influence of selected concentrations of biopolymer on the soil and also the influence of soil properties on the course of degradation. Last but not lest, increased enzymatic activities clearly suggested impact of biopolymer presence on the microbial community. Such findings let us conclude, that biopolymer addition leads to long-term impact on a range of soil ecosystem services.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.