Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měření procesní veličiny – teplota
Dvořák, Matěj ; Hájková, Alena (oponent) ; Konečný, Antonín (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje dnešní poznatky o snímačích a senzorech používaných pro měření teploty, kterých existuje velké množství. Proto by měla sloužit jako průvodce světem měření teploty od úplných základů podstaty měření, přes vysvětlení pojmů a rozboru charakteristik přístrojů pro měření až po podrobný výčet jejich druhů. Dále je zde možné se zorientovat v množství vydaných dokumentů a norem a získat přehled o prostředcích pro bezdrátovou komunikaci. Jelikož je tato problematika velmi obsáhlá, je tato publikace určena jako pomocník pro běžné použití nebo jako rozcestník pro nasměrování k zjištění podrobnějších informací v zájmové oblasti.
Logovací stanice do vlhkého prostředí
Pavlík, Jan ; Roubal, Zdeněk (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem meteorologické stanice do vlhkého prostředí a její konstrukcí. Stanice bude použita pro měření meteorologických veličin v jeskynních, proto bylo nutné navrhnout stanci na minimalizaci spotřebovaného výkonu. K obsluze stanice byl navrhnut firmware, který umožňuje bezdrátové ovládání stanice. Podstatná část práce se zabývá výběrem a popisem senzorů a součástek použitých v konstrukci. V závěru práce je popsán řídící algoritmus, komunikační rozhraní a konstrukce zařízení.
Zpracování dat z teplotních optovláknových senzorů
Carboch, David ; Tomašov, Adrián (oponent) ; Dejdar, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje optovláknovým senzorickým systémům, jejich dělení a vlastnostem. Dále práce pojednává o možnostech měření pomocí optických vláken v prostředí jaderné energetiky. Poté práce obsahuje možné způsoby měření teploty a jejich srovnání. Práce se věnuje konstrukci snímací sondy. Prostřednictvím sondy byla vylepšena mechanická odolnost senzorického vlákna a manipulace s ním. Dále se práce zabývá vytvořením interaktivního grafu relativní teploty jaderného reaktoru v reálném čase. V grafu lze sledovat závislost změny teploty reaktoru v závislosti na výkonu reaktoru a na změně teploty vzduchu. Naměřené výsledky lze z grafu exportovat.
Návrh a realizace pracoviště pro měření oteplení elektrických přístrojů
Bartek, Zbyněk ; Bušov, Bohuslav (oponent) ; Šimek, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací pracoviště pro měření oteplení elektrických přístrojů. Práce se zabývá dotykovými a bezdotykovými způsoby měření teploty, současným vybavením laboratoře spínacích přístrojů sloužící k měření oteplení a také se zabývá normativními požadavky na zkoušky oteplení pro konkrétní elektrické přístroje a jejich soustavy. V další části práce jsou vyjmenovány požadavky na návrh pracoviště a následně je popisován návrh pracoviště i s 3D modely jednotlivých částí. V praktické části je popisována realizace pracoviště, dále pak jsou popisovány testovací měření se současným vybavením laboratoře spínacích přístrojů a nově vytvořeným pracovištěm pro měření oteplení. Konec práce se zabývá zhodnocením nového pracoviště a o možnostech dalšího vylepšení pracoviště.
Energetické využití fasády
Salajka, Radek ; Rubinová, Olga (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním motivem této diplomové práce je rozšíření povědomí o větraných fasádách, jejich použití a porovnání s kontaktním zateplovacím systémem. Tomuto se věnuji v teoretické části. Jako rozšiřující klíčové téma je popis jednotlivých fyzikálních dějů přítomných na fasádě a v její větrané mezeře na základě výstupů z dat získaných měřením. Získávání dat probíhalo odbornou skupinou přímo na stávající větrané fasádě v průběhu roku - detailněji v textu. Výzkumu těchto dat jsem byl přímým účastníkem a podrobnější rozbor popisuji ve třetí experimentální části této diplomové práce. V praktické části se věnuji použití nově získaných poznatků na zadané budově. Konkrétně číselně prezentuji energetické využití zadané fasády v porovnání s kontaktním zateplením na té samé budově za stejných okrajových podmínek.
Návrh a realizace online monitoringu aquaponické farmy
Mikuš, Tomáš ; Bednařík, Josef (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace online monitorovacího systému aquaponické farmy. Systém bude schopen měřit teplotu vody v nádržích, teplotu a vlhkost vzduchu, pH vody v nádržích a úroveň vodní hladiny v nádržích. Všechna naměřená data budou přístupná online odkudkoli. Systém bude také schopen ovládat ventilátor a vodní čerpadla.
Systém pro vážení včelích úlů s IoT konektivitou
Havránek, Daniel ; Frýza, Tomáš (oponent) ; Kufa, Jan (vedoucí práce)
V rámci bakalářské práce bylo navrženo zařízení pro měření parametrů včelího úlu, které vypovídají o stavu včelstva. Mezi měřené parametry patří hmotnost úlu, vnitřní a vnější teplota, vnitřní a vnější vlhkost a atmosférický tlak. Zařízení umožňuje bezdrátový přenos dat pomocí 2G sítě a vhodně interpretuje výsledky. Výhodou je nízká spotřeba zařízení kvůli provozu mimo dosah napájecí sítě.
Thermal Imaging System for Measuring Body Temperature
Mysza, Róbert ; Kolář, Dušan (oponent) ; Goldmann, Tomáš (vedoucí práce)
The COVID-19 pandemic brought increased need for measuring human temperature. This thesis deals with solution of using low-cost thermal camera module FLIR Lepton 3.5 for measuring human forehead temperature and examines the real usability of this in terms of an accuracy. In the beginning, I describe various methods of measuring temperature and factors, which can influence the measurement. Subsequently, I examine various factors influencing human body and surface temperature. As of result of thesis is full design and implementation of thermal image system for temperature measurement, which I tested in different environmental conditions and compared its the precision against medical contactless infrared thermometer.
Měření teplot v reaktoru VVER 440
Virgl, Martin ; Katovský, Karel (oponent) ; Povalač, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je seznámení se s problematikou měření teplot a digitalizace signálů v teoretické rovině a měření teplot v reaktoru VVER 440 a na neoddělitelných částí hlavních cirkulačních smyček Jaderné elektrárny Dukovany a zpracovávání signálu teplotních snímačů. Měření teplot v reaktoru elektrárny je zaměřeno zejména na použité teplotní snímače, A/D převodníky a popis systémů zpracovávajících tyto výstupy. Dále práce rozebírá data získaná při kalibraci teplotních čidel při izotermickém stavu a proměření odporového teploměru a termočlánku v laboratorních podmínkách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: