Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volba optimální právní formy podnikání
Leichmanová, Iveta ; Mertová, Šárka (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá volbou optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský subjekt. Specifikuje jednotlivá hodnotící kritéria, která by měla být zohledněna při výběru nejvhodnější formy podnikání. Tyto kritéria jsou dále hodnocena a srovnána vzhledem k vybraným formám podnikání. Komparací jednotlivých variant je vyhodnocena a vybrána nejvhodnější právní forma podnikání pro konkrétního podnikatele.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Jedlička, Jiří ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických osob. Na základě vstupních dat je určena výše daně z příjmů pro tyto formy podnikání. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a je doporučena nejvýhodnější varianta.
Zrušení superhrubé mzdy a jeho dopad na efektivní daňovou zátěž poplatníků
Němčanská, Veronika ; Svirák, Pavel (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů zrušení superhrubé mzdy na daňovou zátěž poplatníků daně z příjmu fyzických osob. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se daní z příjmu fyzických osob, včetně popisu superhrubé mzdy a následně je objasněn způsob výpočtu mezd v souladu s platnou legislativou České republiky k 31. 12. 2020. V praktické části práce jsou shrnuty a srovnány navrhované změny ve způsobu vypočtu daně z příjmu fyzických osob. Následně se práce zabývá dopadem zrušení superhrubé mzdy ve vztahu k zaměstnanci, kde je na modelových příkladech srovnávána daňová zátěž poplatníků v roce 2021 oproti roku 2020. V závěru práce je zhodnoceno, v jaké míře ovlivnilo zrušení superhrubé mzdy daňovou zátěž konkrétního daňového poplatníka, pro něhož bylo vypracováno daňové přiznání s totožnými příjmy jak pro rok 2020 tak pro rok 2021.
Komparace daňového zatížení nemovitostí v ČR a ve vybraných státech EU
Pomichálková, Lucie ; Pavlíčková, Lucie (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání daňového zatížení vlastníka rezidenční nemovitosti v ČR a ve vybraných státech Evropy. Obsahem práce je ucelený přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, jejich důkladný rozbor a následná komparace se situací ve zvolených zemích. V závěru práce je nastíněn možný budoucí vývoj problematiky zdaňení nemovitostí v ČR.
Zdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015
Bohůnová, Lucie ; Tomčala, Karel (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměřuje se zejména na změny, které mají nabýt účinnosti dne 01.01.2014 nebo 01.01.2015. Cílem práce je srovnání daňové zátěže poplatníků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v aktuálním období s obdobím, kdy dojde ke změně, a sice u poplatníka s nízkým příjmem, průměrným příjmem a vysoce nadprůměrným příjmem.
Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu
Juříčková, Romana ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu a způsoby financování. Srovnává prostředí, v němž rodinné podniky vykonávají svoji činnost, a definuje problémy, s nimiž se setkávají.
Zdaňování vybrané skupiny daňových poplatníků
Jandová, Zuzana ; Václavíčková, Pavla (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů studentů. Analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob účinné od 1. 1. 2008, zaměřuje se tedy především na roky 2007, 2008 a 2009. Bakalářská práce obsahuje návody, postupy, praktické příklady a důležité informace potřebné k pochopení systému zdaňování příjmů fyzických osob a správnému sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Cílem této práce je napomoci studentům optimalizovat jejich daňovou zátěž nalezením optimální varianty zdanění při zadaných kritériích. V práci je zahrnuta i problematika sociálního a zdravotního pojištění studentů.
Daňové zatížení stavebního objektu
Skála, Jan ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daňovým zatížením stavebního objektu. V teoretické části práce jsou nejprve popsány základní pojmy, které se váží k problematice daní, následně daňový systém České republiky, stavební objekt a fáze jeho životního cyklu. Druhá, praktická, část práce se zabývá analýzou daňového zatížení konkrétního rodinného domu v procesu plánování a výstavby.
Srovnání daně z nemovitostí ve vybraných státech EU s dopadem na Českou republiku
Faltusová, Denisa ; Vondráček, Josef (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání daně z nemovitosti ve vybraných státech EU s dopadem pro Českou republiku. Obsahem práce je souhrnný přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, následný detailní rozbor a zmapování daně z nemovitostí ve vybraných státech EU. V závěru práce je nastíněn dopad této daně pro ČR a možnost jejího ovlivnění.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii
Šťastná, Štěpánka ; Střílková, Regína (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii s následnou komparací. Dále je zde vypočtena daňová zátěž poplatníků žijících v České republice a v Belgii, tento výpočet vychází z reálných avšak anonymizovaných dat. V závěru práce jsou podány návrhy na optimalizaci daňové zátěže poplatníků v obou porovnávaných státech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.