Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 290 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sportovní - tenisová hala
Vachutková, Alžběta ; Štrba, Michal (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce by návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce sportovní -tenisové haly v Litovli. Příčná vazba je tvořena dvakrát lomeným rámem ve tvaru mansardy o rozpětí 24 m a půdorysné délce 50 m. Výška ve středu vazby je 12 m a osová vzdálenost těchto vazeb je 5 m. Použitým materiálem je ocel S 355. V rámci práce jsou řešeny montážní spoje příčné vazby a vliv jejich tuhosti na výsledky výpočtového modelu. Součástí je posouzení vybraných nosných prvků, detailů a jejich výkresová dokumentace.
Hospodářská budova
Paulová, Veronika ; Pilgr, Milan (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelové konstrukce hospodářské budovy pro ustájení dobytka. Konstrukce je ve tvaru obdélníku o půdorysných rozměrech 22,3x52,8 m. Výška konstrukce v hřebeni je 6,72 m a na kraji je výška 5 m. Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 14,1% (8o). Konstrukce je tvořena sloupy průřezu I, na které jsou šroubovým spojem připevněny příčle a k nim vaznice, též průřezu I. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna podélnými i příčnými ztužidly. Konstrukce je dále ztužena šikmými táhly. Celá konstrukce je navržena z konstrukční oceli S355. Výpočet vnitřních sil a deformací byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer. Součástí práce je také technická zpráva a výkresová dokumentace.
Ocelová konstrukce knihovny
Karlíková, Magdaléna ; Horáček, Martin (oponent) ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce knihovny. Konstrukce se nachází v Nivnici a její půdorysné rozměry jsou 24 x 30 m. Její výška, včetně atiky, dosahuje 6 m. Jedná se o jednopodlažní budovu, jejíž stropní konstrukci tvoří příhradový rošt s tloušťkou 1 m, který je uložen na 16 ti sloupech. Tyto sloupy jsou ukloněny o 34 stupňů, což zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Dalšími prvky zajišťujícími prostorovou tuhost jsou střešní ztužidla, jež se nachází po obvodu dolního i horního pásu příhradového roštu. Střešní opláštění je uloženo na nosnících horního pásu pouze v jednom směru a stěnové opláštění po stranách na obou pásech. Konstrukce je celá navržena z oceli S235. V rámci práce je řešeno posouzení hlavních nosných prvků, jejich detailů a výkresové řešení.
Ocelová konstrukce sportovní haly
Koštoval, Vojtěch ; Štrba, Michal (oponent) ; Balázs, Ivan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly, která se nachází ve městě Brno. Půdorysné rozměry jsou 26x62 m. Výška konstrukce ve vrcholu ploché střechy je 11,1 m. Konstrukce se skládá z 11 příčných vazeb tvořených příhradovými vazníky o rozpětí 26 m, které jsou kloubově uložené na sloupy. Rozmístění příčných vazeb je po 6 m. Prostorová tuhost konstrukce je v příčném směru zajištěna vetknutím sloupů a v podélném směru příčnými a jedním podélným ztužidlem. Zvolený konstrukční materiál je ocel S355. Opláštění tvoří sendvičové panely Kingspan.
Zastřešení stanice metra
Filip, Radim ; Štrba, Michal (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce zastřešení stanice metra. Střecha je uvažována ve tvaru válcové plochy. Objekt je navrhován pro lokalitu Brno–Veveří. Půdorysné rozměry střechy jsou 50,23 x 21 m, výška 3,65 m. Konstrukce je tvořena obdélníkovými uzavřenými profily, které jsou svařovány tak, že v půdoryse vytváří síť rovnostranných trojúhelníků. Opláštění je navrženo ze skleněných tabulí.
Autocentrum VW Mikulov
Chytilová, Nikola ; Suchánek, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v předmětu AG033. Tato studie byla nadále rozpracována do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Téma práce je návrh novostavby autocentra skupiny Volkswagen v Mikulově, sloužící k prodeji, záručním i pozáručním opravám a servisu automobilů Škoda, Seat, Volkswagen a Audi. Řešený pozemek se nachází v k.ú. Mikulov na Moravě, v západní části města Mikulova. Pozemek se nachází na převážně rovinatém terénu, ke kterému přiléhá ze severu ulice Jiráskova. V současné době je pozemek využívaný jen jako sklad hnoje sousedního kravína. Pozemek se nachází v průmyslové zóně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Stavba kompozičně vychází z tvaru pozemku, a svojí formou kopíruje západní linii hranice pozemku. Jedná se o objekt složený ze dvou hmot lichoběžníkového půdorysu představující prostory showroomu a servisu, navzájem propojených kvádrem, kde se nachází sklad. Pro docílení dynamičnosti objektu, jsou části showroomu a servisu vyšší než část skladu. V části servisu jsou pak navrženy pasové světlíky, které podporují pravidelnost a celkový rytmus fasády objektu. Na severní straně pozemku se nachází hlavní vstup s upraveným předprostorem, opatřeným vodní plochou pro uvítání návštěvníků. Zbylé plochy pozemku slouží pro komunikace, parkoviště pro zákazníky, zaměstnance a odstavná parkovací stání. Svislá nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupy, založenými na betonových patkách. Nad showroomem je vodorovná nosná konstrukce tvořena ocelovými příhradovými vazníky pultovými, ke kterým jsou připevněny ocelové vaznice, vynášející plochu střechu. V prostoru servisu jsou pak ocelové příhradové vazníky přímé a tvoří tak rámovou konstrukci pásových světlíků. Podlaha na terénu bude tvořena nosnou železobetonovou deskou. Celá ocelová konstrukce bude ztužena ocelovým zavětrováním jak v rovině stěn, tak v rovině střechy. Fasáda je tvořena izolačními panely s IPN jádrem, které jsou kotveny k nosným sloupům. Fasádní panely bude členěny vertikálně a budou provedeny v bílé a šedé barvě. Šedé panely jsou navrženy v místech, kde se nachází pásové světlíky servisu a budou tak zvýrazňovat vertikální členění a pravidelnost fasády.
Návštěvnické centrum CARBON
Tichá, Karolína ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je přestavba bývalé důlní věže na návštěvnické centrum Uhelného dolu Frenštát. Důl se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm, v Trojanovicích. Areál je obklopen Moravskoslezkými Beskydy. Projekt je zaměřen na nalákání obyvatel zpět do opuštěného dolu a vytvoření nového místa plného života a dění. Projekt se zaměřuje také na udržitelnost a obnovitelné zdroje.
Business centrum
Suchomel, Tomáš ; Štrba, Michal (oponent) ; Pilgr, Milan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce byl návrh nosné ocelové konstrukce vícepodlažní budovy. Budova má půdorysné rozměry 35x35 m. Střecha se nachází ve výšce 48,5 m což je 13. nadzemní podlaží budovy. Přes výšku konstrukce se půdorysná plocha podlaží zmenšuje a od poloviny budovy se opět zvětšuje do původního tvaru. Byly navrženy dvě alternativy. Shodují se v celkovém tvaru konstrukce a odlišují v zajištění prostorové tuhosti. Stropní systém je navržen jako stropnicová soustava. Konstrukce byla posouzena jednak na MSÚ, jednak na MSP, a to v souladu s aktuálně platnými eurokódy. Opláštění budovy je ze skleněných panelů.
Ocelová konstrukce amfiteátru
Bobek, Tomáš ; Barnat, Jan (oponent) ; Štrba, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce amfiteátru v Proseči. Půdorysné rozměry amfiteátru jsou 55x45 m a výška 13,305 m. Konstrukce se skládá ze 3 primárních příčných vazeb, které jsou od sebe vzdáleny 27,5 m. Primární příčné vazby jsou tvořeny příhradovými vazníky, které jsou kloubově uloženy na sloupech. Primární vazníky jsou propojeny pěti podélnými sekundárními vazníky, které vynášejí terciární vazníky a zároveň tvoří podélné ztužení konstrukce. Sekundární vazníky jsou propojeny příčnými terciárními vazníky po 5,5 m, které slouží pro kotvení střešního pláště. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují střešní větrová ztužidla a podélné vzpěry. Střecha je opláštěna trapézovými plechy SATJAM. Konstrukce je založena na hlubinných základech.
Zastřešení železniční stanice "Brno - hlavní nádraží"
Jež, Matěj ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce zastřešení hlavního nádraží v Brně. Konstrukce má nepravidelný půdorys s maximálními rozměry cca 260 x 260 m. Konstrukce zastřešeni tvoří v půdoryse pravidelný rošt. Konstrukce má proměnnou výšku, nejvyšší bod střechy leží ve výšce 25,060 m nad terénem. V této práci jsou řešeny dvě varianty konstrukce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 290 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.