Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Gender a jeho role a pozice transgender lidí mezi českými pohany
Brokešová, Elia ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Jozová, Magdalena (oponent)
Práce zkoumá, jak novodobí pohané pracují s genderovými významy a obecně vnímají problematiku genderu a genderových nerovností na území České republiky. To jsem zkoumala kvantitativní metodou, dotazníkem a dále kvalitativní metodou, šesti polostrukturovanými rozhovory a zúčastněným pozorováním na dvou rituálech. Práce je založena především na subjektivním vnímání a přesvědčení pohanských respondentů a informátorů.
Gender Inequality in China Today
Deng, Zhaohui ; Salamon, Janusz (vedoucí práce) ; Kubátová, Hana (oponent)
&+$5/(6 81,9(56,7< ,1 35$*8( )$&8/7< 2) 62&,$/ 6&,(1&(6 ,QVWLWXWH RI 3ROLWLFDO 6WXGLHV 0DVWHU WKHVLV =KDRKXL 'HQJ &+$5/(6 81,9(56,7< ,1 35$*8( )$&8/7< 2) 62&,$/ 6&,(1&(6 ,QVWLWXWH RI 3ROLWLFDO 6WXGLHV =KDRKXL 'HQJ *HQGHU ,QHTXDOLW\ LQ &KLQD 7RGD\ 0DVWHU WKHVLV 3UDJXH $EVWUDFW (TXDOLW\ EHWZHHQ PHQ DQG ZRPHQ KDV EHHQ D EDVLF VWDWH SROLF\ LQ WKH 3HRSOH V 5HSXEOLF RI &KLQD VLQFH LWV LQFHSWLRQ DQG KDV DGYDQFHG VLJQLILFDQWO\ GXULQJ WKH HDUO\ VWDJHV RI VRFLDOLVP 2Q WKH FRQWUDU\ WKHUH KDV EHHQ D KLVWRULF UHYHUVDO LQ JHQGHU DZDUHQHVV DQG D SURJUHVVLYH ZLGHQLQJ RI WKH JHQGHU JDS ZKLFK LV DW RGGV ZLWK &KLQD V HFRQRPLF JDLQV DV UHIRUP DQG RSHQLQJ XS KDYH DGYDQFHG JUDGXDOO\ DQG &KLQD KDV JURZQ WR EH D VLJQLILFDQW SOD\HU LQ WKH JOREDO HFRQRP\ )URP WKH SHUVSHFWLYHV RI GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW ZRPHQ LQ WKH ZRUNSODFH DQG WKH FRQIOLFW EHWZHHQ ZRPHQ WDNLQJ FDUH RI WKHLU IDPLOLHV WKH ODWHQW LQHTXDOLWLHV LQ WKH ILHOG RI HGXFDWLRQ DQG WKH LVVXHV ZRPHQ HQFRXQWHU LQ WKH PDUULDJH V\VWHP LQ WHUPV RI GDWLQJ PDUULDJH DQG GLYRUFH WKLV DUWLFOH ZLOO GLVFXVV WKH PRVW QRWDEOH PDQLIHVWDWLRQV RI JHQGHU LQHTXDOLW\ LQ &KLQD DQG WKH FDXVHV RI WKHVH SKHQRPHQD 6SHFLILFDOO\ &RQIXFLDQ SDWULDUFKDO LGHRORJ\ VRFLHWDO QRUPV RI JHQGHU UROHV XQGHU VWDWH FROOHFWLYLVP DQG WKH HOLPLQDWLRQ RI WKH VRFLDO VDIHW\ V\VWHP GXH WR...
Konstrukce maskulinity a feminity ze strany transsexuálních osob, které nepodstoupily operativní změnu pohlaví
Chovancová, Martina ; Pospíšilová, Marie (vedoucí práce) ; Hrešanová, Ema (oponent)
Diplomová práce zkoumá konstrukci maskulinity a feminity mladých transsexuálních jedinců, kteří nepodstoupili operativní změnu pohlaví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část navazuje na teorii genderového stereotypu a na výzkum Gagné a Tewksburyho, podle kterého se transsexuální jedinci v rámci zachování vztahů snaží potlačit své femininní nebo maskulinní já podle očekávání ostatních. Dále práce vychází z Mandalovy a Jakubowskeho studie, která potvrzuje teorii, že transsexuální ženy žijí více v genderovém stereotypu než transsexuální muži, kteří žijí v souladu se svou původní i novou genderovou rolí. V praktické části je provedeno kvalitativní šetření metodou zakotvené teorie a pomocí polostrukturovaných rozhovorů bylo dotázáno šest transsexuálních respondentů a respondentek: tři transsexuální muži a tři transsexuální ženy. Výběr vzorku představují transsexuální jedinci, kteří nepodstoupili operativní změnu pohlaví a rozhodli se sdílet svůj příběh na sociálních sítích. Cílem výzkumné části je zjistit, jak transsexuální osoby bez operativní změny pohlaví konstruují svou maskulinitu a feminitu. Hlavní zjištěním bylo, že transsexuální jedinci, kteří se rozhodli operativní změnu pohlaví nepodstoupit, konstruují svou maskulinitu a feminitu na základě charakteru a jednání....
Připravte dceru na život, dávejte jí nižší kapesné než synovi
Gender Studies
Kampaň proti genderovému platovému rozdílu 2012, vizuál 1. Platový rozdíl na stejné pracovní pozici.
Obrazová příloha: nusl-375230_1 - Stáhnout plný textJPG
Plný text:

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.