Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automatizace webového prohlížeče
Bastl, Vojtěch ; Polčák, Libor (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatizací webového prohlížeče - nástroji, umožnující programové ovládání programu pro prohlížení webových stránek. Nejprve diskutuje existující řešení, s důrazem na nástroje z rodiny Selenium Suite a PhantomJS. Následně je probrána interní reprezentace webové stránky v renderovacích jádrech prohlížečů Gecko a WebKit. Práce se poté zaměří na aplikační rozhraní webového prohlížeče, které nabízí klientským skriptovacím jazykům. Zároveň zde budou zmíněny standardy, podporující tyto rozhraní. Jádro práce tvoří návrh a implementace nástroje, jež umožní, pomocí knihovny Selenium WebDriver, ovládat webový prohlížeč a provézt získání dat o webové stránce. Práce ukazuje vnitřní uspořádání, popisuje vstupní konfigurační soubor a aplikační rozhraní. Také se zabývá problematikou získání dat o stránce a jejich převod na jednotný strukturovaný výstup. Zároveň demonstruje funkčnost pomocí jednotkových testů a ovládání reálných webových stránek.
Multikomponentní extrakce a prekoncentrace mikrokoncentrací As, Sb, Se a Te na modifikovaný silikagel, stanovení na ICP-AES (ICP-MS) a aplikace na vzorky vod
Urbánková, Kristýna ; Řehůřková, Irena (oponent) ; Kanický, Viktor (oponent) ; Ventura, Karel (oponent) ; Sommer, Lumír (vedoucí práce)
Stanovení anorganických forem arsenu, antimonu, selenu a telluru v přírodních vodách vyžaduje často v případě instrumentálních metod potřebu kvantitativní separace a zkoncentrování. Jako nejefektivnější metodou prekoncentrace je extrakce na tuhé fázi SPE (solid phase extraction). Práce byla zaměřena na studium separace a prekoncentrace sledovaných mikroelementů na hydrofobních sorbentech, na bázi modifikovaného silikagelu Separon SGX C18, SGX C8, SGX CN, SGX NH2, SGX RPS, SGX Phenyl a silně bazickém aniontoměniči SGX AX. V práci byl diskutován možný mechanismus sorpce v přítomnosti kationtových tenzidů benzyldimethyldodecylamonium bromidu (Ajatinu), benzyldimethyltetradecylamonium chloridu (Zefiraminu) a 1 - ethoxycarbonylpentadecyltrimethylamonium bromidu (Septonexu) s vybranými komplexotvornými organickými činidly především s 4-(2-pyridylazo)resorcinolem, 8-hydroxychinolin-5-sulfonovou kyselinou, 1,2-dihydroxybenzenem, 1-pyrrolidindithioátem amonným, diethyldithiokarbaminanem sodným a thiomočovinou. Interakce iontových asociátů se sorbentem jeví komplikovaný charakter a nebyla doposud exaktně popsána, proto byla v práci věnovaná zvýšená pozornost kondicionaci sorbentu a byla podrobně studována sorpční účinnost systému bez přítomnosti a v přítomnosti vybraných tenzidů a organických činidel. Také byl sledován vliv pH sorbovaných roztoků, rychlosti a objemu kapaliny protékajícího sorbentem, výběru vhodného typu a objemu elučního činidla, testování eluční účinnosti. Byla úspěšně provedena sorpce z objemu 50 - 1000 ml, tak došlo ke 100 násobnému zvýšení prekoncentračního faktoru, čímž bylo možné použít ICP-AES pro koncentrace sledovaných mikroelementů v g.l-1 místo původních mg.l-1. V práci byl také podrobně popsán vliv matrice a doprovodných prvků přítomných v reálných vzorcích vod na účinnost sorpčního procesu. Kromě vlivu makroelementů jako je Na, K, Ca, Mg, Al a Fe byl také studováno možné ovlivnění sorpce sledovaných mikroelementů také B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti, Tl, V a Zn. Vliv aniontů nebyl prokázán. Po kvantitativní eluci byla organická rozpouštědla z eluentu odpařena pod IR lampami, odparek převeden do vodného roztoku a koncentrace sledovaných prvků stanoveny pomocí ICP-AES. V práci byly také detailně popsány podmínky stanovení As, Sb, Se a Te metodou ICP-MS. Pro přímé stanovení těchto prvků byl podrobně studován vliv matričních prvků a multikomponentního standardu na intenzitu signálu bez přítomnosti a v přítomnosti vnitřních standardů germania a bismutu. I v tomto případě byla sledovaná možnost zkoncentrování mikroelementů na vybraném typu modifikovaného silikageu v přítomnosti kationtového tenzidu a vhodného organického činidla. Sorpce probíhala kvantitativně až z 500 ml, čímž došlo ke zvýšení prekoncentračního faktoru na 50. Tím bylo umožněno stanovit jednotky ng.l-1 sledovaných prvků. Pro obě koncové metody byly vyhodnoceny jak teoretické tak praktické meze detekce pro reálné vzorky vod podle IUPACu. Optimalizovaný postup sorpce byl aplikován na vybrané syntetické a reálné vzorky vod (vodovodní, povrchová sladkovodní, minerální a mořská). Výsledky získané sorpcí 1000 ml roztoku reálného vzorku na modifikovaném silikagelu a následným stanovením ICP-AES, byly porovnány s výsledky z měření na ICP-MS bez předchozí sorpce za použití metody standardních přídavků v přítomnosti vhodných vnitřních standardů. Srovnáním kalibračních závislostí v syntetické a reálné vodě a vyhodnocením spiků v těchto vodách byla také vyhodnocena chyba.
Automatizované testování zabudovaných webových aplikací
Dufek, Ondřej ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na automatické testování zabudovaných webových aplikací, konkrétně na jejich uživatelská rozhraní. Problematiku jsem řešil na již připraveném rozhraní. Použil jsem automatizační nástroj Selenium. Vytvořené řešení ulehčuje vývoj automatických testů zvoleného produktu Ray3 a umožňuje regresně zkontrolovat novou verzi produktu s minimální časovou investicí. Výsledné řešení umožní zajistit větší kvalitu výrobku a ulehčit práci manuálním testerům.
Rekonstrukce zachycené komunikace a dolování dat na sociální síti Facebook
Bruckner, Tomáš ; Kmeť, Martin (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá sociální síti Facebook z pohledu počítačové forenzní vědy se zaměřením na získávání citlivých a potenciálně užitečných informací o sledovaných uživatelích. Cílem této bakalářské práce je implementace nástrojů k rekonstrukci síťové komunikace a dolování dat z této sociální sítě. Jádro aplikace bylo implementováno ve frameworku pro zpracování zachycené komunikace Netfox.Framework, který je vyvíjen na Fakultě informačních technologií, Vysokého učení technického v Brně. Pro zachycení dešifrovatelné komunikace byl využit útok Man-in-the-Middle. Pro dolování dat bylo využito nástroje Selenium WebDriver, který funguje jako DOM parser. Vytvořené řešení poskytuje možnost rekonstruovat konverzace mezi uživateli, přidávání stavů, komentářů a souborů. Z pohledu dolování dat poskytuje vytvořené řešení možnost získání veřejných informací o uživatelích, zejména místa, na kterých se uživatel v poslední době pohyboval, události, kterých se účastnil či se plánuje účastnit, fotoalba a fotky, seznam jeho kamarádů a seznam společných kamarádů s jiným uživatelem. V rámci řešení byla provedena analýza dat, implementace aplikace, testování na laboratorních datech a výkonnostní analýza.
Návrh frameworku pro automatické testování webových stránek
Sieber, Lukáš ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Následující práce se zabývá problematikou automatizovaného testování webových aplikací s využitím volně dostupného nástroje vyvíjeného pod Google Code. Tímto nástrojem je Selenium webdriver, jež se v poslední době stal oblíbeným nástrojem využívaným právě k automatizaci testování webových stránek. Nespornou výhodou tohoto řešení jsou nízké vstupní náklady, široká základna uživatelů a samozřejmě živá komunita kolem tohoto nástroje poskytující cenné informace. Výsledným cílem práce je vytvoření frameworku napsaného s pomocí jazyka Java, jež bude v sobě integrovat právě jmenovaný nástroj s umožněním efektivní tvorby funkčních testů webových stránek a to vše při snadné udržitelnosti testovacích scénářů. Z tohoto hlediska je kladen důraz na oddělení popisné části "webových objektů" a samotného popisu testovacího scénáře.
Systém pro integraci webových datových zdrojů
Kolečkář, David ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude sloužit pro integraci webových datových zdrojů. K řešení integrace dat byla použita metoda, která využívá doménový model cílového informačního systému. Práce popisuje jednotlivé metody používané na extrakci informací z webových stránek. V textu práce je popsán proces návrhu architektury systému včetně popisu zvolených technologií a nástrojů. Hlavní částí práce je implementace a testování výsledné webové aplikace, která je napsána v jazyce Java a frameworku Angular. Výsledkem této práce je webová aplikace, která uživatelům umožní definici webových datových zdrojů a ukládání dat do cílové databáze.
Production, Characterization and Utilization of the Biomass from Various Sources
Gojkovic, Živan ; Vávrová, Milada (oponent) ; Čertík, Milan (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
Biomass management is one of the most important issues in modern natural science as it is the basic category which spans through various disciplines of biotechnology. Whether animal, plant or microbial by its origin, biomass presents a vast source of food components, fine chemicals and bioactive molecules, which extraction, characterization and formulation can result in interesting new products destined for human consumption or as new materials in biomedicine. In the scope of this work, two natural biomass types were investigated – chicken skin as a source of collagen type I, and green microalga Chlorella sorokiniana biomass enriched in selenomethionine (SeMet). Chicken skin is a good alternative to traditional sources of collagen such as pork, bovine and carp that have some limitations. In the first part of this thesis, collagen type I from chicken skin was isolated, identified and characterized and molecular properties were compared to collagen from other animal skins. New methods (viscosimetry and ultrasonic spectroscopy) for molecular characterization of collagen were used. By ultrasonic attenuation, it has been determined that disaggregation and liquefaction phase starts at 40 °C in bovine collagen, whereas in chicken collagen starts at 50 °C. Using viscosimetry technique, denaturation temperature was found to be 50 °C, which is 10 °C higher than that obtained with bovine tendon collagen, confirming higher thermal stability of chicken skin collagen, probably because lysine levels in chicken collagen are two times higher than in bovine. Based on obtained results it could be concluded that due to its higher thermal stability and amino acid composition, chicken skin could be used as an excellent alternative source of collagen. The second phase of the thesis focused on the enrichment of green microalga C. sorokiniana biomass in SeMet by exposing cultures to selenate Se (+VI) during batch and continuous cultivation, and it was performed at the laboratory of Biotechnology of Algae from the Faculty of Experimental Sciences at the University of Huelva in Spain. Effect of selenate on viability, cell morphology and SeMet accumulation of the microalga C. sorokiniana grown in batch conditions was studied. Growth rate of cultures exposed to a sub-lethal 40 mgL1 (212 M) of Se decreased about 25 % compared to control. EC50 of 45 mgL1 (238.2 M) was determined for selenate. Ultrastructural studies with electronic microscope revealed cellular alterations. Electrophoresis of Se-exposed cell proteins suggests that selenate affects expression of the Rubisco gene. Microalga was able to accumulate up to 140 mgkg-1 of SeMet in 120 h of cultivation. The second type of microalgae experiments focused on the enrichment of C. sorokiniana in SeMet, grown in continuous conditions in a 2.2 L photobioreactor, in a medium supplemented with selenate concentrations ranging from 5 to 50 mgL-1. Continuous cultivation at several dilution rates was performed at 40 mgL-1 selenate obtaining a maximum of 246 gL-1day-1 of SeMet. Results suggest that an efficient batch and continuous cultivation of C. sorokiniana for the production of biomass enriched in the high value amino acid SeMet, at laboratory scale is feasible by carefully selecting sub-lethal selenate concentrations in culture medium as well as the culture dilution rates.
Nástroj pro usnadnění testování GUI webových aplikací
Kalous, Filip ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní webových aplikací se~zaměřením na weby implementované pomocí open-source frameworku DotVVM. Účel nástroje bude spočívat v~automatizovaném tvoření programového popisu uživatelského rozhraní a~jeho využití při psaní UI testů spolu se statickou typovou kontrolu testů v~době překladu. V~práci jsou definovány požadavky pro požadovaný nástroj, rozebrán jeho návrh a popsána názorová implementace v~jazyce C#. Vytvořené řešení poskytuje uživatelům nástroj, který ulehčí jejich práci s~tvorbou testů a~také umožňuje zjistit nefunkční testy uživatelského rozhraní již v~době překladu testů a~tím urychlit její tvorbu a~testování.
Zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování
Reš, Radim ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování. Cílem této práce je navrhnout a implementovat řešení pro automatické regresní testování mapové webové aplikace. V první části práce jsou proto popsané principy zajištění kvality softwaru se zaměřením na testování softwaru. V následující části navazuje kapitola o možnostech automatického testování software založené na analýze dostupných nástrojů pro podporu automatického testování webových aplikací. Další kapitoly diplomové práce se zabývají volbou vhodného nástroje automatického testování, návrhem a implementací řešení pro automatické regresní testování mapové webové aplikace.
Automatické testování projektu JavaScript Restrictor
Bednář, Martin ; Pluskal, Jan (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - jednotkové, integrační a systémové. Jednotkové testy ověřují chování jednotlivých funkcí, integrační testy ověřují správné obalování koncových bodů rozhraní prohlížeče a systémové testy kontrolují, zda rozšíření nepotlačuje chtěnou funkcionalitu webových stránek. Systémové testy jsou implementovány pro paralelní spouštění na distribuovaném prostředí, čímž se podařilo dosáhnout téměř přímo úměrného snížení časové náročnosti vzhledem k počtu testovacích uzlů. Přínosem této práce je odhalení dosud neznámých chyb v rozšíření JavaScript Restrictor a poskytnutí potřebných informací, díky nimž bylo možné část zjištěných chyb již opravit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.