Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr ve venkovském cestovním ruchu
Kohoutová, Ivana ; Hušner,, Karel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru ve venkovském cestovním ruchu pro založení rodinného podniku. Tento podnik spojuje poskytování služeb v rámci rodinného venkovského penzionu s vlastní zemědělskou výrobou. Cílem práce je na základě provedených analýz, plánů a zhodnocení rizik, navrhnout podnikatelský plán sloužící jako nástroj pro rozhodování o jeho budoucí realizaci.
Návrh rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Hovoransko a jeho dopad na podnikání
Bednarovičová, Andrea ; Grmolec, Josef (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem marketingu v cestovním ruchu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí; teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a marketingu. Analytická část se primárně věnuje Mikroregionu Hovoransko, dále pak dotacím a cestovnímu ruchu v Jihomoravském kraji. Výsledkem této práce jsou jednotlivé návrhy vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Hovoransko.
Limity a bariéry podnikání vinařů v cestovním ruchu na jižní Moravě
Rampáčková, Natálie
Rampáčková, N. Limity a bariéry podnikání vinařů v cestovním ruchu na jižní Moravě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá limitujícími faktory a bariérami rozvoje vinařské-ho cestovního ruchu na jižní Moravě. Hlavním cílem této práce je zjištění současných bariér z pohledu potencionálních a již existujících vinařů v podnikání ve vinařské turistice, následné vyhodnocení současného stavu a doporučení, která vycházejí z dotazníkového šetření.
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Využití původních plemen hospodářských zvířat v agroturistice
Pospíšilová, Zuzana
Tato bakalářská práce s názvem “Využití původních plemen hospodářských zvířat v agroturistice“ se v první části zabývá charakteristikou a historií těchto plemen. Většina těchto plemen je zařazena do programu ochrany genofondu původních plemen. U každého druhu nechybí krátké zhodnocení pozitiv a negativ chovu. Následuje výběr několika agroturistických podniků v České republice, které chovají a využívají některé z původních plemen. Vybrané podniky jsou stručně popsány a je k nim zpracována SWOT analýza. Dále je zhodnocen současný stav původních plemen hospodářských zvířat a je navrhnut jejich možný budoucí rozvoj. Na závěr je zpracována SWOT analýza z pohledu venkovského cestovního ruchu České republiky.
Obnovení volnočasových stezek v Mikroregionu Porta ve zvolených obcích
Herbočková, Natálie
Bakalářská práce se zabývá návrhem volnočasových stezek ve vybraných čtyřech obcích, které spadají do Mikroregionu Porta. V práci se autorka zaměřuje na úzkou spolupráci se starosty a zastupitelstvem, která je nápomocná pro splnění cíle práce, a to navržení a revize volnočasových stezek ve vybraných obcích. V teoretické části jsou vysvětleny definice pojmů jako turismus, venkovský cestovní ruch, rozvoj venkova, volnočasové aktivity pro obyvatele a témata s touto problematikou spojené. Analytická část práce obsahuje mapové zpracování tras, inventarizace a vytvoření či obnovení obsahů panelů včetně vyčíslení finanční náročnosti. V závěrečné části projektu je obcím nastíněn koncept stezky cílený především na rodinu s dětmi.
Limity a bariéry podnikání v cestovním ruchu v regionech
Kubíček, Lukáš
Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a následnou analýzu bariér pod-nikání ve venkovském cestovním ruchu. Jejím cílem je poskytnout přehled o hlav-ních překážkách, se kterými se podnikatelé v této oblasti potýkají. Dále budou na-vržena opatření, která by mohla tyto limitující faktory překonat.
Prácheňsko - venkovský cestovní ruch v kontextu udržitelnosti
SLÁMOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce zkoumá historický vývoj a současné využití Prácheňska prostřednictvím aktivit venkovského cestovního ruchu v kontextu udržitelnosti. Práce zahrnuje zhodnocení nabízených produktů a služeb a vývoj intenzity využití území cestovním ruchem. Je zkoumána podrážděnost místních obyvatel vůči turistům a pomocí Defertovy turistické funkce je vypočteno, které obce vyjadřují největší intenzitu turistických aktivit a které nejmenší. Práce je založena na dotazníkovém šetření. Dotazníkové šetření bylo provedeno v únoru a březnu roku 2022 v 7 vybraných lokalitách. Následně byly v práci vyhodnoceny nejdůležitější otázky, které byly slovně okomentovány a rozebrány do grafu. Dále byly zkoumány a statisticky okomentovány hypotézy ve vztahu k závislostem. Na základě otevřených otázek byly vypracovány návrhy na další využití v souladu s udržitelností.
Analýza potenciálu cestovního ruchu na Jindřichohradecku
CHLAŇ, Martin
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení potenciálu modelového území Jindřichohradecka z hlediska venkovského turismu na základě historické, sociodemografické a geografické deskripce a analýzy využití jeho potenciálu pro cestovní ruch včetně analýzy názorů vybraných subjektů na turismus a jeho rozvoj. V teoretické části jsou charakterizovány pomocí odborné literatury základní pojmy z cestovního ruchu, respektive venkovského cestovního ruchu. V další části práce je celé území ORP Jindřichův Hradec charakterizováno v rámci jednotlivých faktorů cestovního ruchu, tj. lokalizačních, selektivních a realizačních faktorů. Zhodnocení potenciálu cestovního ruchu v ORP Jindřichův Hradec je založeno na vyhodnocení faktorů a na dotazníkovém šetření, které se zaměřilo na pracovníky turistických informačních center a jejich názor na cestovní ruch a všechny složky infrastruktury cestovního ruchu. Nezbytnou součástí předkládané práce jsou také tabulkové, obrázkové a mapové výstupy.
Agroturistika jako fenomén cestovního ruchu
Čiháková, Dominika ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Práce se je zam ena na agroturistiku, která je etrným druhem cestovního ruchu, chová se k p írod tak, aby ji zat ovala co nejmén a tím podpo ila udr itelný rozvoj cestovního ruchu. Cílem práce je zmapovat oblast agroturistiky a seznámit tená e s touto problematikou. Teoretická ást detailn popisuje pojem agroturistika a vysv tluje jeho podstatu a význam, porovnává eské prost edí agroturistiky s prost edím zahrani ním, p edstavuje instituce, které p sobí v oblasti agroturistiky a jí nad azené venkovské turistiky. Praktická ást je tvo ena dotazníkovým et ením, které zji uje, zda lidé mají pojem agroturistika v pov domí, co si pod tímto pojmem p edstavují a jaký mají k tomuto druhu cestovního ruchu postoj. Dále je vyu ita metoda pozorování, která detailn ji popisuje dv farmy. Jedná se o farmu Ko ík a farmu Zababe .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.