Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 538 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Revitalizace zemědělských půd
Vavřina, Jan
Od počátku zemědělství se začíná formovat významný půdotvorný faktor a tím je člověk. Lidskou činností se půdní vlastnosti mění ve prospěch pouze jedné půdní funkce a tou je růst rostlin (produkce, výnos). Tyto změny však snižují variabilitu půdních vlastností, které jsou následně degradovány a tím dochází k narušení celého agroekosystému. Nové postupy, principy a agrotechnická opatření, které napomáhají k revitalizaci půdy se postupně implementují napříč světem. Tyto změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě využívají mutualistických ekologických interakcí, které napomáhají naplňovat základní půdní funkce a poskytují ekosystémové služby. V praktické části práce byly porovnány dvě půdy s odlišnou mírou revitalizace. Tyto půdy byly porovnány v relativních hodnotách ke kontrolní půdě, která byla málo ovlivněna zemědělskou činností. Z výsledků vyplývá, že půdy zemědělsky využívané mají nižší stabilitu půdních agregátů, objemovou hmotnost, obsah amonné formy N, obsah POH oproti kontrolní půdě. Zároveň však vykazují vyšší respiraci, která byla ovlivněna zpracováním půdy před odběrem půdních vzorků.
Možnosti využití brownfields pro rozvoj loftového bydlení - případová lokalita DADA Distrikt (areál bývalých industriálních skladů) v Brně
Šťastný, Jiří
Tato práce se zabývá možnostmi využití postindustriálních brownfields na loftové bydlení. V rámci literární rešerše byl vymezen pojem brownfields a následně představena typologie těchto lokalit. Dále v této části došlo k bližšímu seznámení s problematikou regenerace těchto území se zaměřením na brownfields průmyslového původu. Samostatná podkapitola je věnována loftovému bydlení. Teoretická část byla doplněna příklady realizovaných regenerací brownfields jak z českého, tak ze zahraničního prostředí. Empirický výzkum této práce proběhl formou polostrukturovaných rozhovorů s aktéry projektu regenerace bývalého industriálního skladu nyní známého jako DADA distrikt a s odborníky na tuto problematiku. Na základě analýzy rozhovorů byl popsán proces regenerace zkoumané lokality, identifikovány nejvýznamnější výzvy spojené s procesem regenerace brownfields za účelem loftového bydlení a formulována doporučení pro rozvoj loftového bydlení v jiných městských lokalitách na území České republiky. Na základě výzkumu bylo identifikováno sedm nejvýznamnějších překážek pro využití brownfields za účelem loftového bydlení. Jsou jimi komplikované majetkoprávní poměry u těchto objektů, míra zchátralosti, ekologická zátěž, nesoulad mezi vizemi aktérů, nedostatečné vymezení hodnot průmyslového dědictví, zastaralý nebo rigidní územní plán a nedostatečná rentabilita objektu. V souvislosti s posledním ze jmenovaných problému byla zjištěna nevhodnost klasického developerského modelu financování pro projekty konverzí postindustriálních brownfields za účelem loftového bydlení. Pro intenzivnější využívání brownfields za účelem loftového bydlení je zásadní připravenost nástrojů územního plánování, jasné vymezení hodnot průmyslového dědictví a popularizace alternativních forem financování.
Vyhodnocení revitalizačních opatření na vybraných úsecích toku Šatava
Hladíková, Leona
Předkládaná bakalářská práce shrnuje tři studie revitalizačních opatření na toku Šatava a podrobněji srovnává a vyhodnocuje koncepce opatření či konkrétní návrhy opatření ve vybraných dílčích úsecích. Součástí práce je literární rešerše a přehled legislativy, podrobný popis území včetně vypočítaných základních charakteristik povodí Šatavy, zhodnocení aktuálního stavu území na základě provedeného terénního průzkumu, přehled možností financování revitalizací z dotací a výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda obce z vybraného úseku vědí o třech studiích, zda se s návrhy opatření ztotožňují, případně jestli mají vlastní projekty na revitalizaci toku Šatavy.
Participativní hra ve výtvarné výchově (oživení fenoménu pohlednice)
Andrlová, Aneta ; Raudenský, Martin (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce s názvem ,,Participativní hra ve výtvarné výchově (oživení fenoménu pohlednice)" si klade za cíl přiblížit podstatu poštovní korespondence a zároveň připomíná důležitost psaného textu, který v současnosti ztrácí na hodnotě. Teoretická část práce zkoumá historické pozadí pohlednic, sleduje jejich vývoj a procesy spojené s jejich výrobou, včetně různých reprodukčních technik. Dále se soustředí na klíčovou terminologii v tomto odvětví a také na samotné významné pohlednice, výtvarníky, grafiky a sběratele. Zároveň představuje přední projekty spjaté s pohlednicovými kartami a okrajově se zmiňuje i o příbuzném médiu, kterým je poštovní známka. Praktická, výzkumná, část práce obsahuje ideu vyhotovení automatu na pohlednice, který by umožňoval pohodlný nákup a okamžité odeslání pohlednic z konkrétního místa. Lidé by měli možnost si vybrat z určitého počtu kurátorské sbírky pohlednic, jejichž hlavní podstatou by bylo autentické zachycení ducha dané lokality. Tato iniciativa by nejen podporovala místní umělce, kteří by kreativně přispívali k návrhům pohlednic, ale také by umožňovala spolupráci s neziskovými organizacemi, přičemž výtěžek z prodeje pohlednic by putoval na pomoc potřebným. Didaktická část pak představuje možný námět hodiny výtvarné výchovy realizované na 1. stupni ZŠ, přičemž...
Revitalizace a renaturace v povodí Klíšského potoka
Holík, Jan ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce předkládá revitalizační a renaturační studii drobného vodního toku v extravilánu. Konkrétně se jedná o Klíšský potok, který je přítokem řeky Bíliny. Mezi hlavní cíle bakalářské práce patří vypracování možných návrhů revitalizačních a renaturačních opatření s cílem zlepšit hydromorfologické kvality drobného vodního toku. V průběhu vypracovávání revitalizačních záměrů bylo v rámci geodetického průzkumu zaměřeno 18 příčných a jeden podélný profil, ve kterých se navrhly konkrétní revitalizační opatření. V rámci zhodnocení charakteristik území a vodního toku byly provedeny analýzy zrnitostního složení sedimentu dna, zhodnocení majetkoprávních poměrů a taktéž byl proveden monitoring průtoků v obdobích terénních průzkumů. Při návrzích revitalizačních úprav byla taktéž vypočtena stávající kapacita v zaměřených příčných profilech. Syntézou všech získaných a dostupných informací byly provedeny návrhy opatření ke zlepšení celkového stavu vodního toku, v úseku byla navržena rovněž vodní plocha formou tůně a mokřad v oblasti nefunkční hydromeliorační sítě. Klíčová slova: Revitalizace, renaturace, trasa koryta, příčný profil, podélný profil
Kompaktní městská struktura v rámci ČR
Sál, Kristián ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce je návrh urbanistických zásahů ve městě Moravský Krumlov. Urbanistická studie řeší historické jádro města, přilehlý výrobní areál a terminál autobusové dopravy. Řešené území se nachází v meandru řeky Rokytná. Diplomová práce má analytickou a návrhovou část. V analytické je rozebírán Moravský Krumlov jako celek s důrazem na řešené území. Návrhová část se zabývá různorodými zásahy do historického jádra, vizí pro výrobní areál s propojením města a terminálem autobusové dopravy. Návrh je vytvořen s ohledem na docházkové vzdálenosti, pestrostí zástavby a návaznosti na okolí či výraz v závislosti na typu zásahu.
Rekonstrukce jezu na řece Kyjovce
Maxa, Lukáš ; Duchan, David (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií rekonstrukce jezu na řece Kyjovce. Rekon-strukce je na místě bývalého tabulového uzávěru. V první části se práce zabývá všeobecným popisem jezů, jejich částí a vysvětlení použitých vzorců pro návrh s následným výběrem vhodného typu pohyblivé hradící konstrukce. V druhé části je popsána zájmová oblast a sa-mostatný návrh rekonstrukce. V návrhu jsou uvedeny matematické výpočty, popsány a sta-noveny návrhové parametry. U rekonstrukce jezu byl navržen odběr vody náhonem pro zá-sobování obtokového koryta v městském parku Kyjova.
Revitalizace vybraného úseku toku
Hrušková, Gabriela ; Julínek, Tomáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Vodní tok Kyjovka byl v minulosti v některých částech zasažen nevhodnými technickými úpravami. Město Kyjov, kterým řeka Kyjovka protéká, má snahu o začlenění vodního toku do krajiny a jeho zkapacitnění. Zájmová lokalita se nachází v městské části Boršov, ve které město vykoupilo několik pozemků pro revitalizaci vodního toku. V rámci revitalizace toku byl proveden jeho popis a hydraulické posouzení současného stavu. Na základě výsledků je provedeno několik variantních řešení.
Proměny pražských brownfieldů: případová studie Waltrovka
Vácha, Jan ; Nemeškal, Jiří (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfieldů, jejich definováním, klasifikováním a porovnáním s konkurenčními greenfieldy. Jako první cíl této práce je lokalizování brownfieldů na území Prahy a jejich následná statistická analýza. Pro lepší orientaci v problematice dojde také k nastínění situace s brownfieldy v celé ČR. Druhým cílem práce je analýza procesů změn, které proběhly na území bývalé továrny na letecké motory Walter v Jinonicích, kde došlo k revitalizaci brownfieldu a vznikla zde zcela nová rezidenčně komerční čtvrť, která má velký dopad nejenom na své rezidenty, ale také na širší okolí Jinonic. V souvislosti s revitalizací se práce také věnuje sociogeografické analýze Waltrovky a zajímavou část tvoří kapitola o genius loci, které je zde velmi výraznou součástí této moderní čtvrti. Klíčová slova: brownfield, revitalizace, Praha, Waltrovka, genius loci, ekologická zátěž
Zpracování návrhu revitalizační studie pro malý vodní tok
ZÁBRANSKÁ, Dora
Diplomová práce se zaměřuje na revitalizace vodních toků. V literární rešerši je popsáno proč vůbec potřeba této disciplíny vznikla, její vývoj, cíle a efekty. Dále jsou rozebrány jednotlivé revitalizační zásahy, podklady pro návrh revitalizační akce a možnosti jejího financování. Praktická část se věnuje návrhu revitalizace malého vodního toku - Měkyneckého potoka. Nejprve jsou shromážděny informace o povodí tohoto toku. Jsou popsány místní hydrologické, klimatické, pedologické, geologické a geomorfologické podmínky, land use v povodí a územní systém ekologické stability. V práci se hodnotí také erozní ohroženost pozemků a vegetační doprovod vodního toku. Dále je vodoteč rozdělena na jednotlivé homogenní úseky, které jsou podrobně popsány. Poté následuje část návrhová, která obsahuje samotný návrh revitalizace. Ta obsahuje návrh nové trasy koryta a jeho příčných profilů, návrh tůní a vegetačního doprovodu. Součástí je také řešení vysoké míry ohroženosti pozemků vodní erozí

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 538 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.