Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Posouzení aktuálního stavu kalamitních holin na revíru Buková a potřeb melioračních opatření (lesní správa Černá Hora)
Šmíd, Petr
Tématem práce je vodní režim v lesním prostředí na konkrétní lokalitě (revíru Buková) v souvislosti s proběhlou kůrovcovou kalamitou a tím spojeným rozsáhlým odlesněním krajiny. Po obecném seznámení s problematikou vody v krajině práce plynule přechází v podrobný popis zájmového území, tj. revír Buková, a podrobnější popis souvisejících porostních skupin. Zachycuje období před kůrovcovou kalamitou, a srovnává jej s aktuálním obdobím. Kromě vodního režimu je zde v konkrétním porostu srovnán i ekonomický stav – ušlý zisk, který z důvodu kůrovcové kalamity nastal. V práci je dále za pomocí jednoduchých metod zhodnoceno současné meliorační opatření a způsob obnovy lesa.
Tvorba Antonína Suchardy mladšího pro kostelní interiéry severovýchodních Čech
Hladká, Kateřina
Dílna Antonína Suchardy mladšího (1843–1911) vytvořila velké množství kostelního vybavení zejména pro východočeské katolické farnosti, v mnoha případech také restaurovala starší kostelní mobiliář. Na podobu uměleckých děl měl rostoucí vliv Antonínův nejstarší syn Stanislav Sucharda, který pro rodinnou dílnu od dětství pracoval. Organizace a umělecký repertoár novopacké dílny byly rekonstruovány na základě archivních pramenů a komparace se signovanými díly a s návrhovými kresbami ze suchardovské pozůstalosti.
Účelová aktualizace souboru historických objektů
Rozhkova, Ekaterina ; Kotek, Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Hlavním zadáním diplomové práce je účelová aktualizace souboru historických objektů s vložením architektonického novotvaru. Lokalita - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova. Předklášteří je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nachází se zde národní kulturní památka klášter Porta coeli. Hlavním zaměřením diplomové práce je nové využití objektu sýpky a objektu ovčína v areálu Porta Coeli. Objekt sýpky je historicky cenná barokní stavba ze 17. století. Jedná se o rozměrný objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a podkorovím. V současné době je nevyužíván a jeho technický stav hraničí s ruinou. V rámci projektu je do objektu sýpky navržené primárně krátkodobé ubytování. Kapacitně se bude jednat o objekt s možností ubytovaní hostů v převážně dvojlůžkových pokojích. Restaurace bude dimenzována na 25 hostů. Objekt sýpky bude doplněn o nové okenní otvory, zvýrazněný vstup, s vložením architektonického novotvaru ze zadní. Projekt je úzce navázán na objekt ovčína, který bude přestavěn na multifunkční sál. Dohromady tak zde bude vytvořen komplex ideální na svatby, team building a jiné společenské akce. Objekt ovčína bude propojen svenkovním prostorem. Je navržen jako multifunkční sál pro organizaci společenských událostí se zázemím pro svatby, meetingy. Občerstvení řešeno pomoci cateringu. Do návrhu také patří venkovní úpravy, které reaguje na stávající okolní zástavbu a respektuje kontext dané lokality.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Morongová, Lenka ; Maar, Radek (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce bylo zpracovat návrh obnovy areálu Porta Coeli v obci Předklášteří u Tišnova. Areál je velmi hodnotné místo tvořící dominantu celé obce a zároveň se jedná o jediný fungující ženský cisterciácký klášter v České republice. V komplexu nalezneme mnoho budov, z nichž některé jsou využívány k náboženským účelům nebo mají kulturně společenskou funkci, některé budovy jsou však nevyužity či dokonce chátrají. Na základě vypracovaných analýz byly vybrány stavby pro zpracování, jedná se o objekty: sýpky, ovčína, hospodářské budovy, II. kvadratury a moštárny. Všechny budovy byly zpracovány v zimním semestru v předmětu Specializovaný ateliér, pro diplomovou práci jsem si vybrala sýpku, ovčín a novostavbu nacházející se v blízkosti ovčína. Cílem mého návrhu bylo vytvořit místo pro pořádání společenských a kulturních akcí.
Obnova kláštera ve Šternberku
Pěnkavová, Petra ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší obnovu historického kláštera ve Šternberku. Jejím cílem bylo zhodnotit stav kláštera a jeho okolí a navrhnout vhodnou revitalizaci, která zajistí efektivní využití objektu. Vhodný návrh probíhal vypracováním analýz řešeného území a vyhledáváním ekonomických řešení. Výsledkem zkoumání je obnova kláštera na domov pro seniory, zastřešení atria a přilákání veřejnosti vytvořením wellness. Závěrem práce je kompletní architektonický, funkční návrh, který zlepší funkčnost objektu a zajistí jeho využití.
Obnova kláštera ve Šternberku
Mařák, Dominik ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vypracování architektonické studie s návrhem celkové revitalizace a nového funkčního využití areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Součástí řešení je i úprava venkovních prostorů klášterního areálu. Stavební program vychází ze získaných požadavků a podnětů od současných vlastníků a správců kláštera, jež mají zájem z kláštera vytvořit centrum kultury a vzdělání s návazností na možnosti ubytování a stravování, součástí i zřízení minipivovaru. V mém řešení obnovy objektu kláštera zohledňuji požadavky vlastníků a zároveň rozšiřuji o možnosti, které toto místo nabízí. Náplň a využití tohoto místa uvažuji jako centrum kultury a vzdělání, jež v minulosti i k tomuto účelu objekt sloužil. Proto otevřenost tohoto místa je žádoucí pro volný pohyb lidí, kde si mohou odpočinout a užít si volný čas. Objekt kláštera je koncipován jako víceúčelový objekt s prostory pro pořádání kulturně společenských akcí, s galerií, hostelem, volnočasovým centrem, restaurací, kavárnou, minipivovarem a pivnicí. V současnosti plochy kolem budovy kláštera nedovolují volný přístup a průchod široké veřejnosti. Vybudováním nových vstupů do areálu kláštera ze severní, východní a západní strany celé řešené území zprůchodňuji a vytvářím návaznost mezi historickým centrem a východní částí města.
Obnova kláštera ve Šternberku
Pecháčková, Lucie ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie obnovy a nového využití historické budovy bývalého kláštera ve Šternberku a okolní zahrady. Klášter je v majetku města, které pro něj hledá využití. Cílem návrhu je dát této památce nový život, tedy aby se stala živou součástí města, která má nejen historický, ale i současný společenský význam. A díky tomu má i prostředky na svoji údržbu a zachování historických hodnot pro další generace. Tento záměr studie řeší vytvořením příjemného a dobře přístupného prostředí zahrady a výběrem náplně budovy, která dá lidem důvod areál kláštera více navštěvovat a využívat. Architektonický návrh vychází z analýzy současného stavu a volně reflektuje představy vedení města. A zároveň z hlediska památkové péče návrh usiluje o co největší míru zachování nebo obnovení hodnotných historických stavebních konstrukcí a detailů. Novou náplní objektu je hotel s wellness, restaurace, kavárna, kanceláře a coworkingové centrum, výstavní prostory ateliéry a multifunkční městský sál. Budova je doplněna o nové architektonické prvky centrálního schodiště s výtahem a zastřešení atria, které stejně jako parková úprava zahrady kombinují současnou architekturu s konceptem barokního tvarosloví.
Obnova kláštera ve Šternberku
Sarvašová, Anna ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce bola architektonická štúdia návrhu obnovy augustiniánskeho kláštora Šternberk. Objekt je vo vlastníctve mesta, ktorého úlohou je vytvárať pre opátstvo nové funkcie a využitie. Mesto plány na výstavbu kláštora nekonkretizovalo, išlo skôr o víziu budúcnosti a objavenie nových možností. Na základe analýzy jestvujúcej domény sa vyvodia závery o využití nových funkcií. Opátstvo je centrálne umiestnené a je prevádzkovo a štrukturálne prepojené s rímskokatolíckym kostolom Zvěstování Panny Marie. Ku kláštoru patrí aj záhrada, ktorá je v súčasnosti neprístupná a nevyužívaná. V pláne je revitalizácia záhrady a vybudovanie podzemného parkoviska, ktoré bude slúžiť kláštoru a mestu. Záhrada bude prístupná verejnosti a zároveň umožní prístup do inej časti mesta. Oživenie kláštora a jeho záhrad by malo lokalitu zatraktívniť a pritiahnuť ľudí do mesta. Cieľom návrhu je vytvorenie kvalitného verejného prostredia v historickom jadre mesta Šternberk.
Studená kinetická depozice jako nástroj pro opravy opotřebených součástí
Hevessy, Zoltán ; Heczko, Martin (oponent) ; Doubrava, Marek (vedoucí práce)
Cold spray (CS), známy aj ako studená kinetická depozícia, je najmodernejší proces z rodiny termálnych nástrekov, charakterizovaný kombináciou nízkej teploty a vysokej rýchlosti častíc, vďaka čomu sú povlaky dostatočne kvalitné pre aplikácie v mnohých odvetviach, kde sa iné procesy nedajú využiť, vrátane opráv civilných aj vojenských lie-tadiel a vrtuľníkov. Bakalárska práca sa zaoberá podrobným popisom tohto proce-su, vplyvom jeho parametrov na kvalitu povlakov, príkladmi opráv a hodnotením me-chanických a koróznych vlastností opravených súčastí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 247 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.