Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dokumentace skutečného provedení železniční stavby v souvislostech BIM
Vystavěl, Ondřej ; Raška, Jakub (oponent) ; Bureš, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-DSPS) Rekonstrukce zastávky Šumice a procesem jejího přepracování do prostředí Building Information Modelling (BIM). V první části práce je řešeno vyhotovení G-DSPS podle standardizovaných interních předpisů Správy železnic (SŽ). Ve druhé části práce je řešen převod G-DSPS do prostředí BIM. Podoba v BIM je v současné době pro liniové stavby ve stavu zrodu, proto bylo nutné analyzovat současný stav z dostupných informací, zejména z dokumentů a webinářů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a školení Správy železnic. Některé z analyzovaných možností tohoto převodu byly vyzkoušeny s využitím dat G-DSPS. Výsledkem práce je vypracovaná G-DSPS dle platných předpisů SŽ a její následné převedení do prostředí BIM. Nejdůležitějším zjištěním práce je, že tento převod možný je, ale v současnosti silně neefektivní se spoustou technických úskalí, které bude potřeba, do doby spuštění procesu zadávání veřejných zakázek v BIM, vyřešit.
Nové možnosti využití druhotných surovin pro obnovu tělesa železničního spodku
Buřičová, Karolína ; Luňáček,, Martin (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Práce je věnována novým možnostem využití druhotných surovin a odpadu z kolejového lože s kombinací jak vhodných, tak nevhodných zemin. Cílem diplomové práce je vyvinout nový funkční vzorek vhodný pro obnovu tělesa železničního spodku na bázi druhotných surovin. Teoretická část řeší problematiku využití zemin a druhotných surovin jako podkladních vrstev železničních staveb, dále je zaměřena na možnosti úpravy či vylepšení zemin. Praktická část se zabývá analýzou a výběrem potencionálně vhodných surovin, návrhem nových surovinových směsí obsahující betonový recyklát, odpad z čištění autodomíchávače a odpad z čištění kolejového lože. Dále modifikací navržených směsí fluidním popílkem ze spalování biomasy pro dosažení vyšších pevností. Následně je provedeno jejich experimentální ověření a na základě výsledků je stanovena optimální receptura pro použití do tělesa železničního spodku. Výsledná optimální receptura dosahující základních požadovaných parametrů pro použití do aktivní zóny bez požadavku na mrazuvzdornost a ekologickou nezávadnost, je složena z 30% podílu F4–CS, 4 % portlandského směsného cementu CEM II-B/LL, 3 % vápenného hydrátu, 70 % betonového recyklátu a 10 % fluidního popílku ze spalování biomasy.
Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí druhotných surovin
Buřičová, Karolína ; Kulísek, Karel (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Práce se věnuje tématu využití druhotných surovin, které je v současné době aktuální. Cílem je navržení možného způsobu využití těchto surovin při stabilizaci podkladních vrstev dopravních staveb. Práce hodnotí parametry jednotlivých primárních i druhotných surovin a podává ucelený souhrn poznatků z oblasti stabilizace. Praktická část se věnuje návrhu optimální technologie provádění stabilizace, experimentálně ověřuje vhodnost použitých surovin a následně i navržených směsí.