Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní ochrana designu se zaměřením na módní průmysl
Tomášková, Lucie ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vymezení všech možností právní ochrany designu v souvislosti s módním průmyslem a módním designem. Práce vymezuje pojem design, jeho základní druhy, charakteristické znaky a zvláštní vlastnosti. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku a širšího vymezení věci v právním smyslu na hmotnou a nehmotnou se další část práce zabývá designem jako nehmotným statkem, jako věcí v právním smyslu a jeho kategorizací. Z oblasti forem právních ochran se práce věnuje zejména ochraně prostřednictvím autorského práva, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a nekalé soutěži. Zároveň porovnává i vztah autorskoprávní ochrany designu a ochrany prostřednictvím průmyslového vzoru a průmyslové vzory s ochrannými známkami. Prostor je věnován veřejnoprávním a soukromoprávním prostředkům ochrany, které návrhář může využít, pokud došlo k zásahu do jeho práv. Kromě vymezení forem a prostředků právní ochrany, které jsou dostupné v České republice, je cílem práce též popis možností návrháře na poli mezinárodním a unijním. Z hlediska Evropské unie práce zahrnuje zapsaný a nezapsaný průmyslový vzor, z hlediska mezinárodního zmiňuje všechny mezinárodní dohody důležité pro průmyslové vzory a autorské právo ve spojení s ochranou designu. Dále se zaměřuje i na Úřad průmyslového vlastnictví, jeho roli,...
Ochrana prostorových ochranných známek a průmyslových vzorů
Čech, Jakub ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit podmínky zápisu prostorových ochranných známek a průmyslových vzorů, porovnat práva a ochranu vyplývající z těchto institutů práva duševního vlastnictví a pozorovat interakci ochranné známky a průmyslového vzoru v případě totožnosti nebo podobnosti jejich předmětu ochrany. První část této práce se zaměřuje na problematiku týkající se registračních požadavků prostorových ochranných známek. Práce se soustředí na otázku, co tvoří označení ve smyslu zákona o ochranných známkách a které absolutní důvody jsou nejčastěji použity pro zamítnutí zápisu prostorových ochranných známek . Dále se tato práce zaměřuje na vyloučení registrace některých typů tvarů, na požadavek dobré víry při podání žádosti o zápis ochranné známky a krátce na průměrného spotřebitele. Nejdůležitější případy citované v této části práce jsou Dyson proti Registrar of Trade Marks, Philips proti Remington, Henkel proti OHIM, Lego proti OHIM a Lindt proti Franz Hauswirth. Druhá část této práce se zabývá definicí průmyslového vzoru a jeho vztahu k výrobku jako takovému. Dále se tato práce soustředí na smysl ochrany průmyslového vzoru a blíže na registrační požadavky průmyslových vzorů, zejména požadavek novosti, individuální povahy a výjimku technické funkce. Hlavními aspekty individuální povahy popsané v této...
Právo módního průmyslu
Josefiková, Denisa ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Cílem této práce je přiblížit čtenáři právo módního průmyslu, jakožto průřezové právní odvětví, které se dotýká mnoha dílčích právních odvětví. Autorka se v této práci zaměřuje zejména na úpravu práva duševního vlastnictví, která je vzhledem k tomu, že produkty módního průmyslu jsou výsledkem umělecké tvorby, zcela klíčová. Úvod práce je věnován historii práva módního průmyslu, a to jak ve světě, tak u nás v České republice, kde za jeho intenzivnější rozvoj a rozšíření do povědomí veřejnosti vděčíme zejména Ústavu práva módního průmyslu. Dále se práce soustředí na pojem design, jeho bližší pojmové i právní specifikace a seznámení s jeho jednotlivými druhy. V další části se práce věnuje autorskoprávní ochraně autorského díla. Mnohé produkty módního průmyslu jsou totiž natolik jedinečnými a umělecky hodnotnými díly, že na ně autorskoprávní ochrana může být aplikována. V souvislosti s tím hovoříme konkrétně o dílech užitého umění, které kromě jistého estetického dojmu slouží k uspokojování denních potřeb. Pro ochranu vzorů textilií či celkový originální vzhled produktů, které si módní značky přejí chránit, a nejen pro ty, je zde ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů. Práce se zaměřuje na podmínky, které musí být splněny, aby byl průmyslový vzor zapsán a na práva, která vlastníkovi z takového...
Mezinárodní srovnávací analýza informačních systémů ochranných známek a průmyslových vzorů
Zellerová, Věnceslava ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
Diplomová práce analyzuje a srovnává vybrané informační systémy týkající se informací průmyslového vlastnictví resp. ochranných známek a průmyslových vzorů. Jedná se o vybrané systémy Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Světové organizace duševního vlastnictví, Úřad patentů a ochranných známek Spojených států a Švédského patentového a registračního úřadu. Práce je rozdělena do 7 částí. První část popisuje terminologii a prostředí ochranných známek a průmyslových vzorů. Druhá část uvádí typy mezinárodních třídění, na které navazuje třetí část, která popisuje mezinárodní smlouvy a dohody. Čtvrtá část pak představuje vybrané instituce a jejich analyzované systémy. Pátá část se věnuje samotné analýze a šestá část shrnuje trendy ve zpřístupňování ochranných známek a průmyslových vzorů. Poslední sedmá část práce ukazuje, jaký má dopad ochrana ochranných známek a průmyslových vzorů na oblast podnikání. Analýza ukázala, že nejlépe hodnocenými systémy byly národní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Naopak nejhorší hodnocení získaly databáze Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států. Klíčová slova Průmyslové vlastnictví, ochranná známka, průmyslový vzor, informační systém, databáze, vyhledávání průmyslově právních informací, Úřad průmyslového...
Ochrana designu
Očenášková, Barbora ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Resumé Tato práce pojednává o designu a možnostech jeho právní ochrany na národní, evropské a mezinárodní úrovni. V první části definuje pojem designu, jeho roli v dnešním světě, jeho znaky a jednotlivé druhy. Přijetím nového občanského zákoníku, došlo k rozšíření vymezení pojmu věci v právním smyslu a zařadily se do této kategorie též nehmotné statky. Dále se proto práce zabývá změnou právního pojetí designu jako věci nehmotné. V následujících odstavcích se zaměřuje na práva duševního vlastnictví a jeho jednotlivé složky. Stručně vymezuje oblast autorských práv, průmyslových práv a jejich rozdíly a zásady. Podstatná část práce se soustředí na ochranu designu. První díl této kapitoly se věnuje možnostem ochrany v Českém právním řádu. Zmiňuje ochranu prostřednictvím institutů autorského práva, ochranných známek, nekalé soutěže a průmyslových vzorů, porovnává vztah těchto institutů a věnuje se jejich souběžnému působení. Úprava průmyslových vzorů, je následně rozebrána podrobněji, a to jak z hlediska českého zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, tak z hlediska mezinárodních smluv. Neopomene zmínit evropskou úpravu zapsaných a nezapsaných průmyslových vzorů společenství, která hraje klíčovou roli vzhledem k členství České republiky v Evropské Unii. Zmiňuje podmínky zápisnosti průmyslových...
Právní ochrana designu se zaměřením na módní průmysl
Tomášková, Lucie ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vymezení všech možností právní ochrany designu v souvislosti s módním průmyslem a módním designem. Práce vymezuje pojem design, jeho základní druhy, charakteristické znaky a zvláštní vlastnosti. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku a širšího vymezení věci v právním smyslu na hmotnou a nehmotnou se další část práce zabývá designem jako nehmotným statkem, jako věcí v právním smyslu a jeho kategorizací. Z oblasti forem právních ochran se práce věnuje zejména ochraně prostřednictvím autorského práva, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a nekalé soutěži. Zároveň porovnává i vztah autorskoprávní ochrany designu a ochrany prostřednictvím průmyslového vzoru a průmyslové vzory s ochrannými známkami. Prostor je věnován veřejnoprávním a soukromoprávním prostředkům ochrany, které návrhář může využít, pokud došlo k zásahu do jeho práv. Kromě vymezení forem a prostředků právní ochrany, které jsou dostupné v České republice, je cílem práce též popis možností návrháře na poli mezinárodním a unijním. Z hlediska Evropské unie práce zahrnuje zapsaný a nezapsaný průmyslový vzor, z hlediska mezinárodního zmiňuje všechny mezinárodní dohody důležité pro průmyslové vzory a autorské právo ve spojení s ochranou designu. Dále se zaměřuje i na Úřad průmyslového vlastnictví, jeho roli,...
Ochrana výsledků tvůrčí činnosti z pohledu teorie a praxe
Novotný, Petr ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Ochrana výsledků tvůrčí činnosti z pohledu teorie a praxe Cílem práce je analyzovat ochranu výsledků tvůrčí práce, kdy se snažím najít smysl této ochrany a podívat se na teoretickou i praktickou část tohoto odvětví práva. Práce se skládá z devíti kapitol, z nichž každá se zabývá autonomní oblastí ochrany nebo jinými aktuálními tématy. První kapitola je úvodní a definuje základní pojmy používané v práci včetně jejich systematiky. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem, ze třech úhlů pohledů - z obecného, mezinárodního a českého. Třetí kapitola je rozdělena do devíti částí a představuje hlavní téma - ochranu vynálezů a na ně udělených patentů. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na rozdíly mezi právní úpravou patentů a užitných vzorů. Kapitola pátá pojednává o okrajové oblasti topografií polovodičových výrobků. Šestá kapitola shrnuje hlavní charakteristiku průmyslových vzorů. Kapitola se skládá z osmi částí. Sedmá kapitola se zaměřuje na také spíše okrajové téma zlepšovacích návrhů a ochrany práv k novým odrůdám rostlin. Kapitola osmá se zabývá vynucováním práv plynoucích z ochrany výsledků tvůrčí činnosti. Poslední kapitola shrnuje novou českou legislativu v podobě občanského zákoníku a jeho potenciálního dopadu v oblasti duševního vlastnictví. V závěru své práce se zaměřuji na shrnutí uvedených...
Ochrana prostorových ochranných známek a průmyslových vzorů
Čech, Jakub ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit podmínky zápisu prostorových ochranných známek a průmyslových vzorů, porovnat práva a ochranu vyplývající z těchto institutů práva duševního vlastnictví a pozorovat interakci ochranné známky a průmyslového vzoru v případě totožnosti nebo podobnosti jejich předmětu ochrany. První část této práce se zaměřuje na problematiku týkající se registračních požadavků prostorových ochranných známek. Práce se soustředí na otázku, co tvoří označení ve smyslu zákona o ochranných známkách a které absolutní důvody jsou nejčastěji použity pro zamítnutí zápisu prostorových ochranných známek . Dále se tato práce zaměřuje na vyloučení registrace některých typů tvarů, na požadavek dobré víry při podání žádosti o zápis ochranné známky a krátce na průměrného spotřebitele. Nejdůležitější případy citované v této části práce jsou Dyson proti Registrar of Trade Marks, Philips proti Remington, Henkel proti OHIM, Lego proti OHIM a Lindt proti Franz Hauswirth. Druhá část této práce se zabývá definicí průmyslového vzoru a jeho vztahu k výrobku jako takovému. Dále se tato práce soustředí na smysl ochrany průmyslového vzoru a blíže na registrační požadavky průmyslových vzorů, zejména požadavek novosti, individuální povahy a výjimku technické funkce. Hlavními aspekty individuální povahy popsané v této...
Právní otázky ochrany estetických aspektů designu se zaměřením na módní průmysl
Šimečková, Petra ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Čada, Karel (oponent)
Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti právní ochrany estetických aspektů designu v módním průmyslu. První část definuje termín design, zabývá se jeho dělením a aspekty jeho právní ochrany jakožto nehmotného statku. Části následující se pak zabývají možnostmi právní ochrany estetické stránky designu v České republice, na úrovni práva EU a v USA, jak z hlediska legislativní úpravy, tak z hlediska sporů, které již v této oblasti proběhly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.