Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
Drones are being used more widely in the field of emergency services, thanks to their better availability and price. In the police field, drones are used for surveillance of various event or monitoring suspicious areas. Police drones are also used for reconstruction of a traffic accident. In the firefighting field, drones are used mainly for monitoring fires and gathering information about the fire for the pilot, but several drones are also designed for suppressing the fires. In emergency medicine, drones are used to transport equipment and blood samples in places where it is not possible to do so by means of grounds transportation or if the transportation is complicated. The aim of the bachelor thesis is to provide a list of drones used in the integrated services and to describe technologies associated with the drones.
Rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného systému pro řešení hlavních mimořádných událostí
Venclovský, Filip ; Dana, Čípková (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji. Cílem této práce je informovat o problematice integrovaného záchranného systému a podat kvalitní a objektivní informace o současném stavu. U každé z hlavních složek integrovaného záchranného systému je kromě všeobecných informací popsán i chod speciálních skupin nebo služeb působících v rámci dané složky. V závěru práce je vypracován zkrácený návrh nové typové činnosti složek integrovaného záchranného systému pro mimořádnou událost záchrany osob z vodních toků, která zatím není oficiálně stanovena. V přílohové části jsou formou grafů vyhodnoceny anonymní dotazníky na které odpovídali příslušníci Hasičského záchranného sboru a Police České republiky a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.
Analýza informačního systému Policie ČR a návrhy na zlepšení
Janáková, Simona ; Ondřejíková, Zuzana (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem Policie ČR s názvem Evidence trestního řízení. Pomocí nástrojů SWOT a HOS2009 analyzuje stávající informační systém a na základě těchto analýz práce obsahuje návrhy na možná zlepšení s ohledem na jejich využitelnost v praxi.
Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká
Czapek, Jakub ; Toman, Radek (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Takto velkých zastavitelných parcel v centru v Brna už moc není, navíc je parcela umístěná těsně za bývalým hradebním pásem, jehož stopa je v uliční síti čitelná dodnes, a do současností stanoví jakousi bariéru - citelné rozmezí centra a širšího centra Brna. Úkol byl tedy výzvou, jak rozvinout město a jeho centrum, aby prorostlo do okolí a zahustilo jej při zachování jeho kvalit. Možná je otázkou, zda je potřeba, aby město rostlo. Na to mám jednoduchou odpověď. Základní zákon přírody říká: co se nerozvíjí, umírá. Svůj stavební program jsem si zvolil a formy architektonického jazyka používám tak, abych vytvořil městotvornou zástavbu velkoměstského charakteru. Jakýsi městský palác se vším vybavením. Jako vzor si beru městské paláce v centru Brna, které jsou multifunkčními komplexy s parkováním, koncertními sály, pasážemi, obchody, kancelářemi, holičstvími, službami a bydlením vybaveným vším, co městský člověk dnes potřebuje.
Peer konzultanti jako prostředek ke zvládání krizí při práci u Policie ČR
Hanušová, Karolína ; Hudcová, Eliška (vedoucí práce) ; Macek, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Peer konzultanti jako prostředek ke zvládání krizí při práci u Policie ČR se zabývá tím, jakým způsobem pomáhají peer konzultanti policistům v krizi. V teoretické části práci je přiblížena problematika krize, její příčiny, typologie, průběh a jsou zde předestřeny možnosti pomoci v krizi. Je zde představena Policie ČR a náležitosti a specifika práce policisty, kdy je pozornost věnována s ní spojené zátěži. Práce se dále věnuje možnostem psychosociální pomoci v krizi, které jsou policistům dostupné v rámci Policie ČR se zaměřením na jednu z těchto forem, kterou je peer support systém - podpora peer konzultantů. Navazující výzkum byl proveden s pomocí polostrukturovaných rozhovorů s deseti policisty, kteří působí jako peer konzultanti v rámci Krajského ředitelství policie Praha. Výzkum mapoval, jaká je role peer konzultantů při pomáhání policistům zvládat krize, v jakých krizích se policisté na peer konzultanty obrací, jaký je postup jejich pomoci a proč se policisté obrátí právě na peer konzultanty. Práce přinesla hlubší vhled do způsobu pomáhání peer konzultantů i dílčí poznatky ohledně peer support systému.
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení sociálních kompetencí policistů Hluboké nad Vltavou z pohledu klientů
JINDRA, Jaromír
Práce zkoumá výkon sociálních kompetencí příslušníky policie České republiky a hodnotí jej z pohledu klientů. Jednoznačnou náplní police je přitom práce s lidmi, kteří se často nacházejí v tíživé sociální situaci. Při jejím naplňování se setkají snad se všemi typy klientů zasažených komplexními problémy, jakými mohou být například domácí násilí, sociální vyloučení, užívání návykových látek, rodinná patologie, přičemž jednají s rodinami, jednotlivci, starými, nemocnými apod. V českém prostředí však nejsou sociální kompetence policistů nijak zkoumány, hodnoceny a upravovány. Vedení a organizace policie v tomto případě spoléhá pouze na osobní přístup pracovníka bez širšího průzkumu a řešení problematiky. Tato práce se snaží spojit zcela zřejmý vztah výkonu služby policie a sociální práce, přičemž nabízí porovnání s organizací a managementem této problematiky v zahraniční praxi. Cílem diplomové práce bylo zjištění míry spokojenosti s výkonem sociálních kompetencí u policistů Hluboké nad Vltavou z pohledu jejich klientů. K jeho dosažení byly stanoveny tři hypotézy, zkoumající spokojenost klientů se sociálními kompetencemi a spokojenosti s poskytovanými službami, dále tuto zkoumá z pohledu postavení klienta, v kterém s policií jedná, a nakonec v souvislostech s demografickými ukazateli. Z výsledků výzkumu byl potvrzen jasný vztah mezi mírou spokojenosti se sociálními kompetencemi a s poskytovanými službami. Naopak bylo vyvráceno, že by spokojenost značně ovlivňoval věk, dosažené vzdělání, pohlaví nebo postavení, v kterém klient s policií jedná. Předpokládaným přínosem pro praxi je interpretování toho, jak veřejnost skutečně vnímá sociální dovednosti policie. Výsledky mohou sloužit jako podklad pro rozvoj a úpravu těchto dovedností a k praktickému provázání sociální práce s výkonem služby pořádkové policie, zejména díky poznatkům zahraniční literatury a supervizí.
Subjektivní hodnocení spolupráce příslušníků Policie ČR se sociálními službami
LACIKA, Pavel
Spolupráce mezi Policii ČR a sociálními službami je velice důležitou aktivitou z hlediska psychosociálních dopadů na klienty a také pro ochranu zdraví a života klientů. Cílem práce je zjištění vzájemné spolupráce Policie ČR se sociálními službami. Dalším zájmem v práci je zjistit, jak vnímají příslušníci Policie České republiky spolupráci se sociálními službami a zda je rozložení podílů spolupráce s jednotlivými sociálními službami rovnoměrné. Práce se také zabývá zjištěním, zda hodnocení spolupráce sociálních služeb souvisí s věkem příslušníků Policie České republiky a jejich služebním zařazením. K dosažení cíle je použita kvantitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika vlastního dotazníku. V dotazníku jsou použity uzavřené otázky s možností výběru konkrétních položek v odpovědích a polouzavřené otázky, které umožnují kromě nabídnutých variant odpovědí i jejich doplnění. Celkem bylo dotázáno 314 respondentů, z toho bylo 105 žen, 208 mužů a 1 respondent uvedl jiné pohlaví. Vzhledem k tomu, že dotazník byl určen pro policisty v rámci Jihočeského kraje, rozhodl jsem se zvolit dotazníkové šetření v elektronické podobě. Pro všechny otázky dotazníku byly vytvořeny sloupcové grafy s absolutními a relativními četnostmi. Při statistické inferenci byly použity následující statistické metody: interval spolehlivosti pro relativní četnost vypočtený pomocí Clopper-Pearsonovy metody, test nezávislosti založený na Spearmanově korelačním koeficientu, Kruskal-Wallisův test, Cochranův Q test a McNemarův test. Výpočty byly provedeny pomocí programu TIBCO STATISTICA, hladina významnosti činila 5 %. V diskusi jsou zjištěné výsledky z výzkumu shrnuty a porovnány s literaturou, která se spoluprací mezi policejními složkami a sociálními službami zabývá. V závěru práce je uvedeno, jaký přínos může tato diplomová práce mít, včetně možného řešení, například v podobě zlepšení spolupráce mezi Policií České republiky a sociálními službami.
Jízdárenský komplex Medlánky – stavebně technologický projekt
Kadlec, Ondřej ; Valenta, Michal (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického projektu pro Jízdárenský komplex Medlánky. Konkrétně se věnuje objektu SO 01 Kryté hale. Stavby se nachází na ploše bývalého muničního skladu. Základy jsou realizovány jako odstupňované patky, samotná hala je řešena jako montovaná ocelová konstrukce opláštěna trapézovým plechem. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, vyhodnocení dopravních tras, technologický předpis pro železobetonové monolitické základy a časový harmonogram pro hrubou stavbu. Dále je vypracováno zařízení staveniště prostřednictvím výkresů, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu, návrh strojních sestav a řešení bezpečnosti při práci.
The Role of the Press in the Case of Jack the Ripper and Its Representation in M. Bellos Lowndes' The Lodger
SCHWARZ, Marek
Tato bakalářská práce představuje případ Jacka Rozparovače odehrávající se na podzim roku 1888 v Londýně a jeho interpretaci v knize Marie Belloc Lowndes The Lodger se zaměřením na vliv tisku. Teoretická část zasazuje téma do historického kontextu Viktoriánské Anglie a uvádí praktiky dobové policie a tisku. Dále informuje o případu jako takovém včetně obětí, podezřelých a dalších náležitostí. Zároveň jsou v práci zahrnuta literární fakta o knize a její autorce. Praktická část popisuje děj knihy, porovnává skutečný případ s jeho knížní interpretací a dokazuje autorčinu inspiraci na konkrétních ukázkách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.