Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí
Komárková, Klára ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Naše společnost se stává stále rizikovější, a proto ochrana obyvatelstva nabývá neustále většího významu. Tato bakalářská práce je zaměřena na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí. První část práce se stručně zabývá historií ochrany obyvatelstva. Následuje část, kde je rozebrána současně platná legislativa. Další je vyhodnocení předešlé Koncepce do roku 2015. Jako poslední se práce zabývá Koncepcí do roku 2020 se zaměřením na obyvatelstvo obcí.
Možné přístupy ve vzdělávání dospělé populace z pohledu ochrany obyvatelstva
Mrázková, Silvie ; Doležel, Ludvík (oponent) ; Svoboda, Bohuslav (vedoucí práce)
Přírodní a antropogenní katastrofy obklopují náš život čím dál víc. Oblast edukace běžného občana v ochraně obyvatelstva vykazuje stále velký deficit. Proto je třeba vymyslet a navrhnout způsoby, jak dosáhnout zlepšení. V první části práce je ohlédnutí od historie ochrany obyvatelstva až po současný stav. Poukazuje se na řešení této problematiky v sousedních evropských státech. Dále jsou analyzovány možné postupy a způsoby využití těchto poznatků v podmínkách naší republiky. Tyto přístupy je třeba ve vzdělávání dospělé populace v ochraně obyvatelstva uplatnit. V praktické části je vypracován vlastní návrh kapesního průvodce ochrany obyvatelstva.
Preventivně výchovná činnost a výchova k sebeochraně na jednotlivých stupních HZS se zaměřením na různé cílové skupiny obyvatelstva
Beránková, Světlana ; Ryšavý, Jan (oponent) ; plk.Ing.Ivan Koleňák (vedoucí práce)
Práce podává přehled o systému vzdělávání a přípravy obyvatelstva jednotlivých věkových a profesních kategorií obyvatel v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Blíže se zabývá rozborem preventivně výchovné činnosti na jednotlivých stupních Hasičského záchranného sboru České republiky.
Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace
Lichevníková, Nikola ; Svoboda, Bohuslav (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Schopnost zvládnout tyto událostí by mělo být pro všechny obyvatele a obce jednou ze základních priorit. V této práci je zhodnocen současný stav v podmínkách České republiky a v místě mého trvalého bydliště. První část práce popisuje obecné zásady připravenosti. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé mimořádné události a způsoby, jak se při těchto situací chovat. V závěru jsou uvedeny návrhy ke zlepšení současného stavu připravenosti obyvatelstva spolu s vyhodnocením anonymních dotazníků, zaměřujícími se na zvládání mimořádných událostí.
Adaptace žáků na první ročník základní školy
Čermáková, Petra ; Bravená, Noemi (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá adaptací žáků, která bývá v literatuře spojována s mateřskou školou. Pro 1. ročník základní školy je to téma nové. Práce se proto zaměřuje na popsání jednotlivých pojmů, které jsou pro pochopení adaptace dítěte na 1. ročník základní školy zásadní. Teoretická část práce je řazena chronologicky tak, jak jednotlivá témata v životě dítěte přichází, tj. od definice předškolního věku, přes problematiku školní zralosti a připravenosti, zápisu i odkladu školní docházky až po vymezení mladšího školního věku. Stěžejní kapitola je věnována problematice adaptace a příčin neúspěšné adaptace. Pro empirickou část diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum na základě výzkumné metody případové studie. Pro sběr dat bylo použito několik technik. Jedná se o přímé nezúčastněné pozorování žáků o přestávkách, ale i vyučovacích hodinách. Pozorování je doplněno o polostrukturované individuální rozhovory se žáky, paní učitelkou a paní asistentkou. Další technikou je rodičovský online dotazník. KLÍČOVÁ SLOVA Adaptace, žák, zralost, připravenost, škola, spolužák, kolektiv, nový začátek, prostředí.
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Znalosti vybrané skupiny obyvatelstva v Karlovarském kraji o chování za mimořádných událostí
Ernestová, Agnes ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Obsahem této diplomové práce jsou mimořádné události a chování při jejich vzniku. Hlavní cílem práce bylo zjistit, jaké je povědomí obyvatelstva Karlovarského kraje o chování při mimořádných událostech. Tyto znalosti byly prověřovány dotazníkovým šetřením, kde bylo mimo jiné ověřováno, jak jsou na tom obyvatelé v oblasti teoretických znalostí této problematiky. Na základě výsledku získaných v dotazníku, byl vytvořen návrh na možný dvouhodinový seminář, který by doplnil chybějící znalosti a upevnil ty stávající. Teoretická část je zaměřena na definici spojení mimořádná událost a na její klasifikaci dle způsobu vzniku. Dále se zde objevuje problematika ochrany obyvatelstva, pod kterou spadá evakuace obyvatelstva, varování obyvatelstva, evakuační zavazadlo a prostředky improvizované ochrany. Čtenář se také dozví, co je to krizová situace a jaké rozlišujeme typy. Dále jsou tu vyjmenovány základní složky integrovaného záchranného systému e jejich úkoly. V poslední kapitole jsou k nalezení vybrané mimořádné události a doporučení, jak se při nich chovat. Praktická část je věnována samotnému výzkumnému šetření. Výsledky byly vyhodnoceny ze 142 dotazníků od obyvatel Karlovarského kraje. Podmínkou účastnění se výzkumu bylo dovršení věku 18 let. Maximální stanovená výše věku nebyla určena. Výsledky jsou...
Reakce vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. na zajištění epidemiologické situace
KINSKÁ, Jana
Cílem této diplomové práce bylo "Zhodnotit připravenost vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. na zajištění protiepidemiologických opatření." V práci byla položena výzkumná otázka, která zněla takto: "Jakým způsobem jsou oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. připravena na zajištění protiepidemiologických opatření?" Zhodnocení připravenosti vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. na zajištění protiepidemiologických opatření bylo uskutečněno pomocí kvalitativního šetření, do kterého bylo zahrnuto 6 oddělení, která byla vybrána pomocí rozhodovací analýzy a v ní stanovených kritérií. Zodpovězení výzkumné otázky a naplnění cíle probíhalo pomocí strukturovaného rozhovoru, který byl rozdělen na 2 části, na dobu před pandemií Covid-19 a dobu během pandemie Covid-19. Obě části obsahovaly 4 skupiny otázek. První skupina otázek se zabývala problematikou spojenou s ochrannými a desinfekčními prostředky, financemi a záležitostmi spojenými s úklidem na odděleních. Ve druhé skupině se řešily otázky týkající se personálu a pacientů na vybraných odděleních. Třetí skupina se zabývala otázkami spojenými s medikamenty. Čtvrtá skupina otázek se zajímala o modelové situace a metodické postupy. Získané odpovědi byly zpracovány ve formě dvou SWOT analýz. Výsledky výzkumu ukazují, že je na vybraných odděleních Nemocnice České Budějovice, a.s. připravenost na zajištění protiepidemiologických opatření na velice dobré úrovni. Dále bylo zjištěno, že připravenost oddělení na zajištění protiepidemiologických opatření je zabezpečena prostřednictvím dostatečných zásob a dodavatelů ochranných prostředků, financemi nemocnice, velkých kapacit zdravotnických a nezdravotnických pracovníků, nemocniční lékárnou a uzpůsobením vybraných oddělení pro izolaci infekčních pacientů.
Připravenost jednotek požární ochrany na řešení mimořádné události typu povodeň v Českokrumlovském okrese
ŠTUDLAR, Patrik
Bakalářská práce pojednává o problematice povodní v okrese Český Krumlov a připravenosti jednotek požární ochrany na takovou událost. V první části je obsažena teorie týkající se povodní, v druhé části je vlastní výzkum, porovnané jednotky požární ochrany v roce 2002 s aktuálními (2022). Dále jsou zde zaznamenané rozhovory s hasiči a jejich vyhodnocení v diskusi.
Příprava obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací
MÁŠKA, Dominik
Cílem bakalářské práce je analyzovat zabezpečení připravenosti starostů a orgánů obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na rozbor příslušných odborných literatur a legislativy, která úzce souvisí s povinnostmi starosty obce a orgánů obce v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v obci. Důraz je kladen především na povinnosti orgánů obce v oblasti ochrany obyvatelstva a zákony s nimi souvisejícími. Spolu s přípravou a řešením mimořádných událostí nebo krizových situací se setkáváme s pojmy, kdy jejich správné a jednotné chápání je důležité k adekvátnímu přístupu ke vzniklé mimořádné události a aplikaci připravených opatření. Teoretická část bakalářské práce se z tohoto důvodu, mimo jiné, soustředí i na tyto pojmy a opatření. K praktické části bakalářské práce je zvolena hypotéza "Starostové a orgány obcí jsou připraveny na řešení mimořádných událostí a krizových situací s rozdílnou úrovní." K vyvrácení nebo potvrzení hypotézy byly zpracovány data z 52 dotazníků, vyplněnými starosty obce nebo jinými kompetentními osobami zaměřenými na danou problematiku. Dotazníkové šetření bylo zpracováno na základě výsledků dotazníků, které byly zaslány na obce nacházející se na území České republiky. Výsledky zpracovaných dotazníků ukazují, že s ohledem na možná ohrožení obce a na počet obyvatel v obci je připravenost obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací rozdílná a hypotéza je potvrzena.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.