Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Architektonický organismus
Drbal, Jaroslav ; Mačuda, Michal (oponent) ; Vítek, Jiří (vedoucí práce)
Inspirací je lidské tělo. Je to fascinující seskupení rozmanitých druhu tkání, díky specializovaným buňkám vznikaly orgány, které v našem těle plní různé úkoly - dokonalá kooperace jednotlivých částí - orgánů. Právě orgány můžeme chápat jako "stroje", které splní svoji úlohu v celém systému. tyto stroje pro nás pracují a vyvíjejí se s námi proto, aby jsme se mohli i my vyvíjet. Člověk se neustále mění, přizpůsobuje se prostředí a orgány a potažmo každá část našeho těla se mění s ním. Motivací je hledání artikulace některých procesů, principů odehravajících se v lidském těle. Poznámím je, že možná všechny principy odehrávající se v mikroskopickém měřítku lze pozorovat i v měřítku nám bližším - měřítku člověka. Vše provázáno.
Hmyzák architektem: Entomologovi na stopě
Zárubová, Eliška
Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními druhy hmyzu na Znojemsku. Obsahuje úkoly pro pozorování hmyzu v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Určovací klíč (příručka) pro determinaci běžných organismů lesních ekosystémů využitelný na 2. stupni ZŠ
GOLDFINGEROVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá revizí běžně se vyskytujících organismů lesních ekosystémů v učebnicích přírodopisu a v regionu Českokrumlovska a jejich zpracováním do stručného klíče, využitelného na 2. stupni základních škol. Teoretická část pojednává o lese a jeho proměnách, lesních společenstvech, zakotvení uvedené problematiky v rámcovém vzdělávacím programu a vývoji a tvorbě určovacích klíčů. Praktická část popisuje výskyt lesních organismů v dostupných učebnicích přírodopisu, na jehož základě a s přihlédnutím k regionálním specifikům byl vytvořen určovací klíč (příručka), jehož hlavním posláním je naučit žáky s podobnými, daleko komplexnějšími, materiály pracovat.
Architektonický organismus
Drbal, Jaroslav ; Mačuda, Michal (oponent) ; Vítek, Jiří (vedoucí práce)
Inspirací je lidské tělo. Je to fascinující seskupení rozmanitých druhu tkání, díky specializovaným buňkám vznikaly orgány, které v našem těle plní různé úkoly - dokonalá kooperace jednotlivých částí - orgánů. Právě orgány můžeme chápat jako "stroje", které splní svoji úlohu v celém systému. tyto stroje pro nás pracují a vyvíjejí se s námi proto, aby jsme se mohli i my vyvíjet. Člověk se neustále mění, přizpůsobuje se prostředí a orgány a potažmo každá část našeho těla se mění s ním. Motivací je hledání artikulace některých procesů, principů odehravajících se v lidském těle. Poznámím je, že možná všechny principy odehrávající se v mikroskopickém měřítku lze pozorovat i v měřítku nám bližším - měřítku člověka. Vše provázáno.
Biologické aspekty stresu
Sarisová, Kristina ; Šivicová, Gabriela (vedoucí práce) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Cílem bakalářské práce je přiblížit stres jako psychologický fenomén s důrazem na jeho biologické aspekty. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První představuje literárně-přehledovou studii, kde je nejprve vysvětlen stres z obecného hlediska, konkrétně definice stresu, stresové teorie, druhy stresu, stresory a projevy stresu. Dále jsou popsány nervové a hormonální mechanismy stresu a jednotlivé hormony spolu se žlázami s vnitřní sekrecí, které hrají důležitou úlohu ve stresové reakci. Poté se práce zabývá možnými dopady stresu na jednotlivé soustavy organismu. Následuje popis psychických poruch, které jsou s působením stresu nejvíce spojovány. V druhé části textu je předložen návrh na výzkumné šetření, které se zabývá porovnáním hladiny vyplaveného stresového hormonu kortizolu mezi jedinci s posttraumatickou stresovou poruchou a zdravou populací.
Organický a organizovaný
Šarkadyová, Lucie ; Petříček, Miroslav (vedoucí práce) ; Kouba, Petr (oponent)
Anotace: Práce Organický a organisovaný má dvě hlavní části a nejdříve pojednává o vztahu jedinečného a obecného, o možnostech poznání jedinečného a jeho vymezení se vůči obecnému, a to zejména na poli medicíny. Ptát se budeme, jak můžeme vůbec poznat a popsat organické, které je jedinečné, na které nemůžeme aplikovat obecná pravidla a zákony. Tuto otázku můžeme ještě více generalizovat. Pokud připustíme jedinečnost živého organismu, musíme se ptát, co z toho plyne pro vědu samotnou, která se ho snaží poznat. A druhým cílem práce bude zodpovědět nebo se alespoň přiblížit k odpovědi, tážeme-li se, co je tím, co dělá z organismu jedinečný organismus, a co z toho posléze plyne pro vědění o tomto jedinečném. Autoři, ze kterých bude práce vycházet, jsou především francouzští filosofové věnující se ve své filosofické práci medicíně a sami jsou přitom i lékaři: George Canguilhem, Julien Offray de La Mettrie, Claude Bernard.
Jednotlivé druhy sauny a jejich zdravotní význam. Popis a historie jednotlivých druhů sauny, význam pro zdraví, indikace a kontraindikace.\\
KALÍŠEK, Bořivoj
Předkládaná práce monitoruje z odborného hlediska užívání sauny s pohledem na její historický vývoj, na zvláštnosti dané geografickou polohou a na rozvoj saunování v Čechách. Teoretická část je dále zaměřena na zdravotní účinky sauny, na její využití jako léčebně rehabilitačního zařízení, na působení saunování na jednotlivé orgány lidského organismu, včetně souvisejících právních norem a předpisů. V praktické části se zabývám vytvořením edukačního plánu pro využívání sauny v mateřské škole ve Vimperku, která zahajuje provoz sauny ve školním roce 2010/2011. Dále pak monitorovat stav nemocnosti předškolních dětí v důsledku respiračních onemocnění, porovnání nemocnosti a absence dětí dané mateřské školy s ostatními školkami ve městě. Výzkumné šetření by mělo prokázat pozitivní účinek pravidelného saunování na zdraví dětí, jejich vyšší odolnost vůči respiračním chorobám a kratší dobou rekonvalescence při těchto onemocněních.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.