Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Administrativni budova v Praze, řešení technologické etapy opláštění
Chovanec, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy opláštění administrativní budovy v Praze. Lehký obvodový plášť je tvořen al. modulovou fasádou a vstupem z nosné ocelové sloupko-příčkové fasády. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na opláštění, řešení širších dopravních vztahů, technologické předpisy pro modulovou fasádu a sloupko-příčkovou fasádu, řešení organizace výstavby, kontrolní a zkušební plán. Dále je vypracován návrh strojní sestavy, časový plán, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, návrh zařízení staveniště, koordinační situace a schéma postupu montáže modulové fasády.
Stavebně technologický projekt výrobní a skladovací haly
Marek, Jiří ; Hejl, Martin (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem výrobní a skladovací haly v Hradci Králové. Práce řeší komplexně realizaci stavby a podrobněji se zaměřuje na provádění základových konstrukcí a montáže ocelového skeletu. Součástí projektu je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, návrh a posouzení dopravních tras stavby, projekt zařízení staveniště, finanční a časový plán stavby, návrh strojní sestavy, časový plán a rozpočet hlavního stavebního objektu, kontrolní a zkušební plán pro základové konstrukce a bezpečnost a ochrana zdraví pří práci.
Stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl
Světlík, Jiří ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl v areálu Hauk – Police nad Metují. Záměrem hlavního stavebního objektu je vybudování dvoulodní ocelové haly pro výrobní účely, včetně dvoupodlažního vestavku, který je sociálním a technickým zázemím pro budoucí pracovníky. Hlavní stavební objekt je doplněn dílčími inženýrskými objekty, které vytváří funkční komplex pro požadované účely. Práce je zaměřena na provádění nosné ocelové montované konstrukce a opláštění z vybraného systému. Nedílnou součástí této práce jsou studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologický předpis, doplněný o montážní schémata, návrh strojních sestav a řešení jejich dopravy mimo jiné, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočet, kontrolní a zkušební plán a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Dále je práce doplněna specializovanou částí, která se zabývá vyhříváním zpevněných ploch.
Stavebně technologický projekt tepelného napaječe v Jižních Čechách
Handlíř, Jan ; Hejl, Martin (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt tepelného napaječe na trase horkovodu mezi Českými Budějovicemi a Jadernou elektrárnou Temelín. Hlavní objekt stavby tvoří ocelová hala se zděnou administrativní částí. Halu tvoří ocelová montovaná konstrukce opláštěná sendvičovými panely. Administrativní část je jednopodlažní objekt z keramického zdiva a plochou střechou. Součástí stavby je i přístupová komunikace s parkovištěm.
Multifunkční pavilon nemocnice v Českém Krumlově - stavebně technologický projekt
Mikulášek, Jiří ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zpracování stavebně technologického projektu stavby nového pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Práce zpracovává přípravu výstavby a návrh organizace jednotlivých činností na staveništi v časovém sledu. Práce obsahuje technologické předpisy pro založení stavby a provádění monolitického skeletu v 1NP, jehož součástí jsou i výkresy bednění stropní desky a schéma bednění sloupů a stěn. Dalším obsahem jsou technologická zpráva, technologická studie realizace, dopravní vztahy, časové a finanční plány, kompletní zařízení staveniště pro celou fázi výstavby, návrh stavebních mechanismů a posouzení jejich vhodnosti užití, bilance zdrojů, technologický rozbor, položkový rozpočet, propočet stavby dle THU, bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro vybrané procesy a hluková studie zpracovávající vliv provádění stavby na okolní zástavbu.
Měření teploty termočlánky
Melničuk, Petr ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá měřením teploty pomocí termočlánků, které patří do skupiny dotykových teploměrů, tudíž musí přijít do kontaktu s měřeným médiem. Mezi jejich výhody patří veliká flexibilita, díky možnosti použití kombinace různý druhů materiálů a tím dosažení různých rozsahů teplot, které se pohybují v rozmezí od -200 do 1800 . Pokud by byl termočlánek zvolen nevhodně, mohlo by docházet při měření k systematické odchylce a v některých případech až ke znehodnocení měření. Na základě literární studie byla popsána jednotlivá provedení a uvedeny příklady měření kapalin, plynů a tuhých těles v technické praxi. Dále byl také proveden experiment, ve kterém byly porovnány tři různé termočlánky typu ‚K‘ a vyhodnoceny odchylky mezi jednotlivými měřeními.
Příprava a realizace výstavby výrobní haly s administrativou
Hesková, Veronika ; Jakubíček, Jiří (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
V této diplomové práci je řešen stavebně technologická příprava výrobní haly s administrativní budovou pro společnost Mont-Tech s.r.o. s výstavbou v Brně. Pro zadaný projekt je zpracována technická zpráva, koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán výstavby, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů, technologické předpisy a k tomu související kontrolní a zkušební plány. Dále byl zpracován položkový rozpočet hlavních objektů, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, konstrukční detaily.
Ocelový skelet průmyslového objektu
Buchta, Vojtěch ; Horáček, Martin (oponent) ; Brosch, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce byl návrh průmyslového objektu v Ostravě sloužícího ke třídění strusky pro následné další využití. Geometrie ocelového skeletu byla přizpůsobena požadavkům pro osazení technologie. Statický systém byl zvažován ve dvou variantách – kloubová a všesměrný rám, přičemž k detailnějšímu zpracování byla vybrána kloubová varianta se ztužidly, neboť se ukázala jako výhodnější. Byl proveden statický výpočet v softwaru Scia Engineer 14, následně byly ručně navrhnuty vybrané typické přípoje a zpracovány výkresy.
Realizace opláštění výrobní a skladovací haly EBM ve Velkém Poříčí
Mlčáková, Markéta ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Má bakalářská práce je zaměřena na etapu opláštění průmyslové a výrobní haly ebm ve Velkém Poříčí u Náchoda. Etapa je zaměřená na opláštění kazet Bond a kazetového systému Rockprofil včetně trapézových plechů. Práce se skládá z průvodní a souhrnné technické zprávy, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výrobny, technologického předpisu, výkazu výměr, časového plánu, kontrolního a zkušebního plánu, bezpečnosti práce a kladečského schéma opláštění
Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech
Růžička, Jiří ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je šestipodlažní s obytným podkrovím a jedním podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící v proluce jako koncový dům. Dispozičně je členěn na dva ucelené celky s vlastními vstupu. Jsou zde prostory určené k podniká a bytové jednotky pro trvalé bydlení. Součástí obytné části jsou také místnosti domovního vybavení. Vstupy do obou částí jsou bezbariérové. Dům bezbariérový není Dům je navržen jako zděná stavba z cihelných zdiva Porotherm v modulovém rozměru 250 (125) mm s železobetonovými stropy. Zastřešení tvoří valbová střecha. Dům se nachází na vlastním pozemku o velikosti 519 m2 se zastavěnou plochou 221 m2. Pozemek je mírně svažitý. Hlavní orientace budovy ke světovým stranám je na východ a západ. Jižní stěna přiléhá k sousednímu domu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: