Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana zdraví a bezpečí na vybrané střední odborné škole
Freslová, Veronika ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Kočí, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany zdraví a bezpečí v prostředí vybrané střední odborné školy a s tím spojených zdravotních rizik a možností vzniku úrazů. Cílem práce bude na základě dotazníkového šetření identifikovat slabiny v oblasti ochrany zdraví a bezpečí na vybrané střední škole a na základě výsledků navrhnout způsoby a možnosti zvýšení povědomí o ochraně zdraví a bezpečí, jakožto základní podmínky dodržování pravidel ochrany zdraví a bezpečí na škole samotnými žáky. Výstupem práce tak bude nejen poznání reálné situace praktikování ochrany zdraví a bezpečí na vybrané střední škole, ale také i navržení toho, jak žáky lépe informovat a také zapojit do procesu, jak sami mohou dbát na vlastní ochranu zdraví a bezpečí v prostředí školy. Součástí výstupu práce bude rovněž doporučení pracovníkům školy směrem k dostatečnosti používaných způsobů edukace žáků v oblasti ochrany zdraví a bezpečí na škole. Teoretický základ této diplomové práce vychází z dostupné odborné literatury věnující se tomuto tématu, zároveň se opírá o empirické zkušenosti nabyté z praxe. V diplomové práci bude použito empirického výzkumu, formou dotazníkového šetření, kterého se účastnili dobrovolníci z řad žáků Střední odborné školy stravování v Říčanech. Shrnutím výsledků z empirického výzkumu lze říci, že...
Bezpečnost potravin ve vazbě na systém RASFF
ŘÍHA, Michal
Anotace Cílem diplomové práce je definování fungování systému RASFF, zřízeného v ČR na základě Nařízení 178/2002. Dále pak rozbor nejčastěji se vyskytujících notifikací a rizikových potravin na trhu ČR. Česká republika se 1. května 2004 stala rovnoprávným členem Evropské unie. Rozhodla se tedy přijmout pravidla společenství a stát se součástí jednotného evropského trhu. Toto rozhodnutí znamenalo také respektovat veškeré závazky acquis communautaire. Smlouva o založení Evropského společenství vymezuje v článku 3 jako základní podmínku fungování vnitřního trhu zabezpečení vysoké ochrany zdraví a posílení ochrany spotřebitele. Základním právním rámcem pro oblast bezpečnosti potravin v EU i ČR je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Vztahuje se na všechny stupně produkce, zpracování a distribuce potravin a krmiv (potravinový řetězec) a jako klíčový princip označuje analýzu rizika {--} proces sestávající ze tří složek: hodnocení rizika, řízení rizika a komunikace o riziku. Součástí Nařízení č. 178/2002, konkrétně v článcích 50 {--} 52, je Evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). V České republice je systém vymezen v zákoně č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 91/1996 Sb. o krmivech ve znění pozdějších předpisů a podrobně je upraven Nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování před vznikem rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv, které nabylo účinnosti dne 1. března 2005. Jednotlivými členy sítě RASFF v ČR jsou SZPI, která je zároveň Národním kontaktním místem, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, orgány ochrany veřejného zdraví, orgány veterinární správy, celní orgány, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zemědělství. SZPI má v systému dvojí roli, jednak je orgánem státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách, jednak je podle § 15 odst. 4 tohoto zákona Národním kontaktním místem (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice. V roce 2005 přijala ČR prostřednictvím NKM celkem 51 oznámení, z toho 24 (47%) spadalo do kompetencí SZPI. Ta zajistila jejich došetření v terénu a zpětně o výsledcích šetření informovala formou dodatečných oznámení. V jednom případě se na došetření podílela spolu s Českou obchodní inspekcí. Z ČR bylo prostřednictvím NKM odesláno 38 oznámení souvisejících s kontrolou trhu, z toho 31 případ (82%) vzešel z kontrolní činnosti SZPI. V souvislosti s kontrolou dovozu potravin a surovin pocházejících ze třetích zemí notifikovalo NKM celkem 7 případů odmítnutí zásilky na hranicích a jejich nepropuštění do volného oběhu. Na těchto případech se podílí SZPI spolu s orgány Celní správy v souladu s dohodou o vzájemné součinnosti a spolupráci uzavřenou mezi SZPI a Generálním ředitelstvím cel.
JAK NA BŘEMENA
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Tato příručka je určena nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích se vyskytují činnosti vyžadující ruční zvedání, pokládání a přemisťování nejrůznějších předmětů, břemen, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Přes značný technický pokrok, ať už označovaný jako mechanizace či automatizace až po využívání moderních technologií, existuje řada úkonů a operací, které musí vykonávat lidská síla, většinou proto, že odpovídající technická řešení jsou značně nákladná. Nesprávná či nebezpečná manipulace je příčinou různých tělesných potíží, které mohou vyústit v trvalá onemocnění muskuloskeletálního aparátu
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Prevence úrazů a ochrany zdraví dětí ve vybraných mateřských a základních školách v kontextu elektronických vstupních systémů
Lazárková, Jana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany dětí v mateřských a základních školách v souvislosti s různými druhy vstupních zařízení. Cílem bylo zjistit, jak můžeme co nejlépe zabezpečit a ochránit zdraví dětí ve školách na základě volby vstupního zařízení a zda můžeme změnit míru zabezpečení a ochrany zdraví dětí na školách na základě volby vstupního zařízení. Práci lze rozdělit na dvě části. V první části teoretické jsou specifikovány pojmy vztahující se k této problematice, v části druhé je provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření, určené ke zmapování situace v mateřských školkách a základních školách kraje Vysočina, v souvislosti s používanými druhy vstupních zařízení a zhodnocením jejich kvality z pohledu pedagogů. Dále jsou zde provedeny a vyhodnoceny polostrukturované rozhovory s řediteli vybraných škol, které ujasňují pohled na okolnosti volby jednotlivých druhů vstupních zařízení. V závěru práce předkládá shrnutí poznatků a navržení možných řešení k optimalizaci bezpečnostní problematiky na školách: zdraví a bezpečnost dětí ve školách můžeme velmi ovlivnit volbou určitého druhu vstupního zařízení - nejméně účinné se dle výzkumu z různých hledisek jeví především typ "telefonu s bzučákem", nejvíce se osvědčily typy zařízení "čipy", "kamerový systém", nebo kombinace...
Látky přítomné v každodenním životě představující ohrožení zdraví dětí staršího školního věku
Metelková, Iva ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Beneš, Pavel (oponent)
NÁZEV: Látky přítomné v každodenním životě představující ohrožení zdraví dětí staršího školního věku AUTOR: Iva Metelková KATEDRA: Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o látkách přítomných v každodenním životě, které mohou pro zdraví člověka představovat určité riziko. V teoretické části jsou charakterizovány skupiny rizikových látek. U vybraných zástupců jednotlivých skupin jsou konkretizovány negativní dopady na lidské zdraví a nastíněny mechanismy účinku. Samostatná kapitola je věnována fyzickému a psycho- sociálnímu vývoji žáků staršího školního věku s využitím poznatků vývojové psychologie. Zmíněny jsou také látky, které naopak tělo detoxikují a napomáhají odolávat vlivům potenciálně nebezpečných látek. Cílem praktické části je zmapování povědomí o nebezpečných účincích vybraných látek u žáků navštěvujících druhý stupeň základní školy. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že žáci nepřikládají nebezpečí, které plyne z přítomnosti potenciálně nebezpečných látek v potravinách, kosmetice či domácnosti příliš velkou váhu. Což vytváří prostor pro pedagogické působení Tato skutečnost je výzvou pro pedagogické působení školy KLÍČOVÁ SLOVA: škodlivé látky, ochrana zdraví, rizika z potravin, léčiva
BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Série 12-ti plakátů s mottem BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE. Každý plakát se věnuje tématům z oblasti BOZP jako je školení, pracovní úrazy, bourací práce, zemní práce, práce ve výškách, chemické látky atp.
Ergonomie v praxi: správná praxe pro malé a střední podniky
Tilhon, Jiří
Publikace si klade za cíl stručnou, přehlednou a přijatelnou formou přiblížit ergonomické požadavky kladené na provozovatele zákoníkem práce (§ 102 odst. 5, písm. c) zákona č. 262/2006 Sb.). Proto je publikace konstruována jako přehled možných cílů, na které jsou zaměřeny podnikatelovy aktivity, s uvedením nástinu korekčních zásad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií
Polák, Petr ; Polák, Kamil ; Havlíček, Petr ; Štědrý, Roman
Tato publikace se snaží dát odpovědi na postupy, které umožní nejen zlepšit fyzický stav strážníků, ale i vyřešit stresovou zátěž, kterou klade společnost na zaměstnance obecních i městských policií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.