Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stravování profesionálních řidičů pohledem nutričního terapeuta
KARÁSEK, Jiří
Stravování profesionálních řidičů se od stravování běžné populace značně odlišuje. Tuto odlišnost má na svědomí řada faktorů. Mimořádná pracovní doba, nepravidelný spánek, fyzická nečinnost a stres. Špatné zázemí pro samotnou přípravu a skladování pokrmů a horší dostupnost závodního stravování. Profesionální řidiči proto často trpí řadou zdravotních komplikací, mezi které se řadí například obezita, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze a metabolický syndrom. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem se stravují profesionální řidiči v České republice. Zmapovat jejich stravování z hlediska kalorického příjmu, příjmu makronutrientů a jednoduchých cukrů. A za druhé zjistit, zda nabídka ve stravovacích zařízeních, které využívají během pracovní doby odpovídá jejich poptávce. Pro naplnění cílů byl zvolen kvantitativní výzkum. Byla sebrána a vyhodnocena antropometrická data - výška, váha, BMI a obvod pasu. Dotazník zaměřený na životní styl a stravovací zvyklosti a vyhodnocení jídelníčku z posledních 24 hodin. Sběr dat proběhl na dálničních odpočívadlech ve Středočeském kraji. Výzkumný soubor obsahoval 30 profesionálních řidičů kamionové dopravy ve věku 29-60 let. Bakalářská práce odhalila významně větší hodnoty BMI a obvodu pasu oproti průměrným hodnotám populace v České republice. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, jakým způsobem se profesionální řidiči na cestách stravují a jak vypadá jejich životní styl. Více než polovinu respondentů tvořili kuřáci, dvě třetiny pili alkohol a většina z nich se nevěnuje žádné pohybové aktivitě. Z rozboru jídelníčků vyšlo najevo, že jejich kalorický příjem je průměrně o 14 % vyšší než denní potřeba energie a konzumace jednoduchých cukrů je oproti doporučením znatelně větší. Bakalářská práce přináší ucelený pohled na problematiku stravování a životního stylu profesionálních řidičů. Poukazuje na vliv nesprávného stravování a na výskyt komplikací s tím spojených. Bakalářská práce má zvýšit povědomí ve společnosti o této problematice a může být užitečná zdravotníkům, kteří se setkávají s pacienty, jenž vykonávají profesi řidiče.
Pracovnělékařské služby
Tomšej, Jakub ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Chvátalová, Iva (oponent) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
- 192 - Anotace Předkládaná disertační práce se zabývá tématem pracovnělékařských služeb. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice poskytování pracovnělékařských služeb se zvláštním důrazem na propojení těchto služeb s pracovněprávními vztahy a instituty zákoníku práce. Práce se detailně zabývá zejména problematikou lékařských prohlídek a lékařských posudků a zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance jako důvodu pro skončení pracovního poměru nebo jiné pracovněprávní konsekvence. Kromě rozboru platné legislativy práce analyzuje též aktuální judikaturu, a to zejména k tématu lékařských posudků a jejich přezkumu v soudním a civilním soudnictví. Práce se rovněž zabývá souvisejícími instituty v oblasti ochrany osobních údajů a odpovědnosti za škodu a poskytuje stručné srovnání obecné právní úpravy s právní úpravou služebního poměrů.
Pracovní úrazovost v České republice a v Kazachstánu
Zhumatayeva, Aziza
Tato bakalářská práce se zabývá pracovní úrazovostí Českérepubliky a Kazachstánu. V první části práce jsou popsány základní termíny, definice pracovního úrazu, druhy pracovních úrazů a jejich příčiny.Dále se práce zaměřuje na vývoj a hodnoty pracovní úrazovosti, vývoj ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v České republice a v Kazachstánu. V další části jsou popsané prevence rizik, systém managementu v oblasti BOZP a ekonomické dopady.
Bezpečnost práce ve stavebnictví
Tomečková, Markéta
V rámci literární části této bakalářské práce byla provedena literární rešerše k bezpečnosti práce ve stavebnictví. Byly zde popsány základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práce dále popisuje základní postupy při pracovních činnostech, při jejichž dodržování by nemělo docházet k situacím ohrožující zdraví zaměstnanců. V práci byla provedena identifikace rizik na pracovišti, kategorizace vybrané pracovní pozice u společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a ekonomická analýza zabezpečování BOZP a OOPP.
Pracovnělékařské služby
Švandelíková, Klára ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Rigorózní práce se věnuje institutu pracovnělékařských služeb, zakotvených do právního řádu České republiky zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Ten byl společně s některými dalšími zákony součástí tzv. zdravotnické reformy a nahradil právní úpravu závodní preventivní péče obsaženou zejména v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. I přesto, že účinnost zákona nastala již téměř před osmi lety, dosud činí pravidla související s poskytováním pracovnělékařských služeb v praxi potíže, a to jak na obou stranách individuálního pracovněprávního vztahu, tak na straně poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Důležitost pracovnělékařských služeb a orientace v právech a povinnostech subjektů pracovnělékařských služeb je podtržena skutečností, že povinnost tyto služby zajistit dopadá na všechny zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet jejich zaměstnanců, obrat či jakýkoli jiný ukazatel. S ohledem na výše uvedené si tato rigorózní práce klade za cíl zmapovat právní úpravu pracovnělékařských služeb se zohledněním dosavadní judikatorní praxe a poskytnout odpovědi na některé problematické otázky vyvstávající z praxe. První část rigorózní práce je pro získání širších souvislostí věnována pracovnímu lékařství jako medicínskému oboru a historickým kořenům ochrany zdraví při práci. Druhá...
Výroční zpráva VÚBP za rok 2017
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚBP za rok 2016
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚBP za rok 2015
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚBP za rok 2014
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚBP za rok 2013
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.