Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Otevřená data justice.cz a ARES
Mikyska, Daniel ; Loutocký, Pavel (oponent) ; Míšek, Jakub (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje informacím veřejného sektoru, především pak otevřeným datům. Popisuje jejich definici, podmínky, právní úpravu i povinné subjekty, které mají povinnost tato data vytvářet. V další části se zabývá možnými překážkami, které mohou nastat při otevírání, neboli při opětovném užívání, otevřených dat. Nejvíce je popsána ochrana soukromí a osobních údajů. Uvádí zde, co jsou to osobní údaje, jak je definováno jejich zpracování a kdo je správcem osobních údajů. V poslední části se tato práce zabývá praktickou částí, jejímž cílem je ukázat, jakým základním způsobem lze využít otevřená data v rámci jednoduché webové aplikace.
Systém anonymního sběru dat
Troják, David ; Malina, Lukáš (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
V rámci práce jsou analyzovány moderní přístupy k zajištění vyšší ochrany soukromí uživatelů. Zaměřuje se hlavně na skupinové digitální podpisy. V praktické části byl navržen a implementován PS umožňující anonymní sběr informací o síle signálu z mobilního zařízení. Aplikace byla navržena v souladu se základními kryptografickými požadavky jako je autentičnost a integrita přenášených dat. Anonymita uživatelů je zaručena jak na aplikační vrstvě (skupinový podpis) tak na síťové vrstvě (Tor).
Ochrana soukromí v cloudu
Chernikau, Ivan ; Smékal, David (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce byla popsána problematika ochrany soukromí dat uložených v cloudech, které v současnosti uživatele často využívají. Některé z popsaných problémů mohou být vyřešené pomocí homomorfního šifrování, dělení dat nebo vyhledávatelného šifrování. Výše uvedené techniky byly popsány a porovnány z pohledu bezpečnosti, efektivity a ochrany soukromí. Následně byla zvolena technika dělení dat a byla implementována knihovna v programovacím jazyce C. Výkonnost implementace byla porovnána s výkonností AES šifrování/dešifrování. Takže byla navržena a implementována aplikace realizující bezpečné ukládání uživatelských dat do cloudu. Aplikace využívá implementovanou metodu data splitting a aplikaci CloudCross. Navržená aplikace umožňuje práci jak přes konzolové (CLI), tak grafické rozhraní (GUI). GUI rozšiřuje možnosti CLI o registraci aplikace do cloudu a automatickou detekci typu použitého cloudu. Ukládání a nahrávání souborů do/z cloudu je zcela transparentní a nezatěžuje tak uživatele technickými detaily implementace techniky rozdělení dat.
Tunelovací a kryptografické protokoly jako ochrana soukromí na regulovaném internetu
Čížek, Michal ; Pust, Radim (oponent) ; Burda, Karel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o regulacích internetu a využití tunelovacích protokolů pro ochranu soukromí na regulovaném internetu. V práci je uveden přehled a podrobný popis nejrozšířenějších tunelovacích protokolů se zaměřením na jejich použití v regulovaných sítích. Výstupem teoretické části práce je přehledná tabulka, kde jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých protokolů a dále situace, pro které je vhodné daný protokol použít. V praktické části práce jsou prezentovány jednotlivé tunelovací protokoly na třech v praxi se často vyskytujících scénářích. Každé řešení bylo praktický realizováno, bylo provedeno zachycení datového provozu pomocí programu Wireshark a byla provedena analýza možných rizik pro případ, že by došlo k odposlechnutí komunikace třetí stranou - regulátorem.
De-identifikace osob na základě primárních biometrických znaků
Šidó, Balázs ; Burget, Radim (oponent) ; Přinosil, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalařska prace se zaobira různými metodami pro ochranu soukromi osob pomoci de-identifikace na zakladě primarnich biometrickych znaků. Prvni kapitola popisuje de-identifikace obličeje zakladnimi, primitivnimi a pokročilymi metodami a dale obsahuje popis Aktivnich modelů tvaru a vzhledu. Druha kapitola je tvořena obecnym přehledem zpracovani řečovych signalua take metodami de-identifikace hlasu pomoci změny hladin energii v jednotlivych kmitočtovych pasmech a pomoci změnou vyšky hlasu. Dalši čast tvoři popis realizovaneho programu de-identifikace obličeje a navrh algoritmů pro reverzni de-identifikaci obličeje využitim parametru vzhledu Aktivnich modelů vzhledu. Pak nasleduje navrh algoritmů pro de-identifikaci hlasu. V posledni časti jsou uvedeny vysledky pokusů s de-identifikovanymi obrazy. Programy byly realizovany v programovacim prostředi Matlab.
Spam detection methods
Rickwood, Michal ; Horváth, Tomáš (oponent) ; Oujezský, Václav (vedoucí práce)
The main goal of this thesis is to build a spam detection algorithm that uses solely traffic flow logs in the form of Netflow messages. Internet service providers must detect spam in order for their entire subnets not to be marked as spamming stations. The algorithm was drafted based on an analysis of various datasets containing Netflow records. These datasets consist of valid e-mails, spam and common non e-mail related traffic. The algorithm uses domain name system blacklist verification as the first step of identifying a spamming station. All flagged communications are dropped immediately. Only if a station is not marked are filtering criteria subsequently applied. These criteria have been divided into acceptance and ordering criteria. An acceptance criterion has been drafted to select potentially significant stations. Five ordering criteria have been formulated to sort these selected IP addresses by the probability of them being spamming stations. Behind each criterion is a mathematical equation that returns a value between 0 and 1. The total sums of such returned values are close to 5 with spamming stations, while legitimate stations have noticeably lower values. The output of the developed algorithm is a list of potential spamming stations sorted probability of them being spamming stations.
Privacy Protection on Mobile Devives
Aron, Lukáš ; Hudec,, Ladislav (oponent) ; Drahanský, Martin (oponent) ; Hanáček, Petr (vedoucí práce)
This thesis analyses privacy protection on mobile devices and presents the method for protecting these data against information leakage. The security is focused on using the mobile device for personal purposes and also for the working environment. The concept of the design solution is implemented in the form of prototype. Model of implementation is verified with the model of required behavior. The thesis also consists of experiments with prototype and verification experiments on defined models.
Zabezpečení sdíleného datového úložiště
Škoda, Martin ; Hajný, Jan (oponent) ; Malina, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce představuje model cloud computingu. Popisuje modely nasazení a distribuční modely cloud computingu. Distribuční modely software jako služba a infrastruktura jako služba jsou popsány podrobněji. Dále jsou v práci představena současná řešení od společnosti Amazon.com, Microsoft a VMware a jsou popsána zabezpečení jednotlivých řešení. Další kapitolou je zabezpečení dat v cloud computingu. V této kapitole jsou popsány základní atributy bezpečnosti dat (důvěrnost, integrita a dostupnost dat) a příklady kryptografických ochran používaných v cloud computingu. Dále je popsáno zabezpečení infrastruktury a sítě (obrana do hloubky), ochrana soukromé a bezpečnost datového úložiště. Zajištění ochrany soukromí uživatelových dat a kontrolování bezpečnost datového úložiště jsou v dnešní době otevřené problémy, jenž brání uživatelům získat důvěru v cloud computing. Nicméně se objevují i možná řešení jsou ochrana soukromí jako služba PasS (Privacy as a Service), homomorfní šifrování, schéma pro veřejný audit s ochranou soukromí a technologie Trusted Computing. V poslední části práce jsou analyzovaná rizika hrozící v prostředí cloud computingu a jejich protiopatření, a je navrhnut model zabezpečení sdíleného datového úložiště, který vychází z předchozích poznatků. Model využívá hardwaru odolného proti průnikům (kryptografických koprocesorů) společně s kryptografickými ochranami a zajišťuje ochranu soukromí zpracovávaných dat a kontrolu integrity dat uložených na úložišti v cloudu.
Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks
Malina, Lukáš ; Dočkal, Jaroslav (oponent) ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
The dissertation thesis deals with privacy-preserving cryptographic protocols for secure communication and information systems forming heterogeneous networks. The thesis focuses on the possibilities of using non-conventional cryptographic primitives that provide enhanced security features, such as the protection of user privacy in communication systems. In the dissertation, the performance of cryptographic and mathematic primitives on various devices that participate in the security of heterogeneous networks is evaluated. The main objectives of the thesis focus on the design of advanced privacy-preserving cryptographic protocols. There are three designed protocols which use pairing-based group signatures to ensure user privacy. These proposals ensure the protection of user privacy together with the authentication, integrity and non-repudiation of transmitted messages during communication. The protocols employ the optimization techniques such as batch verification to increase their performance and become more practical in heterogeneous networks.
SCL group a Cambridge analytica: jak ovlivnily politiku a společnost v Evropě a Severní Americe
Komínek, Martin
Bakalářská práce se zaměřuje na skandál se společností Cambridge Analytica a porovnává jeho dopady na společnost a politiku v Evropě a USA. V teoretické části jsou přiblíženy klíčové pojmy z oblasti moderních technologií, které hrají důležitou roli v oblasti komunikací, a které jsou nezbytné k porozumění strategií politického marketingu. Dále je provedena analýza skupiny SCL Group a jejích dceřiných společností, které se specializují na analyzování dat a politický marketing. V empirické části jsou zanalyzovány faktory spjaté s kauzou společnosti Cambridge Analytica ovlivňující politiku a společnost v Evropě a Severní Americe prostřednictvím srovnání dvou událostí, a to referenda o členství Spojeného království v Evropské unii a amerických prezidentských voleb v roce 2016. V závěru práce jsou prezentovány výsledky zjištěných skutečností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.