Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 730 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza obecního rozpočtu
Knopp, Lubomír ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou obecního rozpočtu města Šternberk pro zvolené sledované období 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. K roku 2020 jsou hodnoty zahrnuty pouze ke dni 31.10. 2020. Podrobně jsou analyzovány příjmy a výdaje v jednotlivých letech a v jednotlivých odvětvích. V práci jsou vypsány všechny hodnoty schválených, upravených a skutečných rozpočtů ve sledovaném období. Cílem této práce je zjistit, jak obec hospodaří se svými finančními prostředky, následně celý tento hospodářsky proces zhodnotit a navrhnout případná zlepšení, která by pomohla hospodářskému rozvoji města.
Role obce v ochraně životního prostředí - vybrané právní aspekty
Švarcová, Kateřina ; Sobotka, Michal (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými právními aspekty role obce v ochraně životního prostředí. Obec je pojata kritériem dělené působnosti a pozornost je věnována výhradně obci malé, tzv. jedničkové. Cílem této práce je na základě právních předpisů, doktríny a judikatury pojmenovat a analyzovat obecní nástroje v ochraně životního prostředí a zákonné podmínky jejich realizace, na základě uvedeného identifikovat hlavní nedostatky dotčené právní úpravy a navrhnout způsoby řešení. Podrobným rozborem selektivně vybraných nástrojů práce analyzuje zkoumaný jev "roli obce v ochraně životního prostředí", při ověření stanovených hypotéz a odpovídá na otázku, jaká je "role obce v ochraně životního prostředí" z hlediska nastavené právní úpravy.
Zámek Kácov
Závěta, Jan ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Rigorózní práce "Zámek Kácov" autora Jana Závěty pojednává o založení, vývoji a přestavbách kácovských tvrzí a později zámecké budovy do současnosti. Hlavní část práce se týká historického vývoje kácovského zámku a jeho velké barokní přestavby za kněžny Toskánské. Autor samostatně popisuje stavebně historický průzkum zámku a dokládá jej bohatou fotodokumentací. V dalších kapitolách je uvedena architektura náměstí, fary a kostela Panny Marie. Podrobně je popsáno barokní sousoší Čtrnácti svatých pomocníků, které bylo vystavěno rovněž za zmiňované kněžny Toskánské. Autor se věnuje vývoji obce v první polovině 20. století, kdy obec zažila druhý zlatý věk po době kněžny Toskánské. Do obce přijíždělo každoročně tisíce letních hostů. Život obce byl velmi bohatý, což dokládá na činnosti Sokola, okrašlovacího, divadelního a dalších spolků. V posledních kapitolách se autor zabývá vývojem obce do současnosti. Upozorňuje na potřebnou avšak finančně náročnou opravu kácovského barokního zámku.
Role obce v ochraně životního prostředí - vybrané právní aspekty
Švarcová, Kateřina ; Sobotka, Michal (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými právními aspekty role obce v ochraně životního prostředí. Obec je pojata kritériem dělené působnosti a pozornost je věnována výhradně obci malé, tzv. jedničkové. Cílem této práce je na základě právních předpisů, doktríny a judikatury pojmenovat a analyzovat obecní nástroje v ochraně životního prostředí a zákonné podmínky jejich realizace, na základě uvedeného identifikovat hlavní nedostatky dotčené právní úpravy a navrhnout způsoby řešení. Podrobným rozborem selektivně vybraných nástrojů práce analyzuje zkoumaný jev "roli obce v ochraně životního prostředí", při ověření stanovených hypotéz a odpovídá na otázku, jaká je "role obce v ochraně životního prostředí" z hlediska nastavené právní úpravy.
Dopady leteckého provozu na letišti Václava Havla na okolní obce
Fuková, Jana ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kolařík, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje dopadům provozu letiště Václava Havla na okolní obce. Jedná se o téma velice aktuální, protože leteckou dopravu využívá stále více osob, a tím se zvyšuje i zátěž oblastí přiléhajících k letišti. Teoretická část práce je uvedena krátkým představením problematiky NIMBY, podává nejdůležitější informace o letišti Václava Havla a shrnuje negativní dopady jeho provozu na okolí. Dále předává poznatky o budoucím rozšíření letiště v podobě paralelní dráhy a vztahu veřejnosti k této plánované výstavbě. Následně je popisována spolupráce letiště s okolními obcemi a částmi Prahy. Praktická část byla zpracována na základě dat z dotazníkového šetření. Cílem bylo získat názor obyvatel okolí letiště, co považují za výhody a nevýhody bydlení v této oblasti, zda jsou dostatečně informovaní o spolupráci letiště s místem, ve kterém žijí, a nakonec jaký je jejich postoj k rozšíření letiště o novou vzletovou a přistávací dráhu. Klíčová slova: letecká doprava, negativní dopady, hluk, obec, paralelní dráha
Problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí
Kaňa, Jan ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
V této diplomové práci je popsána problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky vymezením základních pojmů vztahující se k bydlení, realitnímu trhu a hodnocení proveditelnosti projektů. Práce poskytuje přehled dat a grafů týkající se bydlení v současnosti a v letech minulých. V praktické části je vypracována studie proveditelnosti, která se zabývá ekonomickým hodnocením výstavby nového bytového domu v obci Kobylí, s následným stanovením požadavků na efektivnost kritických proměnných a kritických hodnot vstupů z pohledu investora. Poslední bod se zabývá vymezením nových nájemníků bytového domu s posouzením, zda si bydlení v novém bytovém domě mohou dovolit.
Zhodnocení investičního záměru aquaparku
Jakubíček, Radim ; Kolář,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem zhodnocení investičního záměru výstavby aquaparku ze strany obce. Definuje veřejnou správu v ČR, popisuje obec a její možné zdroje vlastních a cizích příjmů, do kterých spadají státní a evropské dotace. Stručně rozebírá veřejné stavební projekty z pohledu životního cyklu, investičních nákladů a nákladových metod sloužících k jejich hodnocení. Práce analyzuje provozní aspekty, ekonomickou náročnost a hospodaření veřejných krytých bazénů v ČR; charakterizuje konkrétní obec a posuzuje její hospodaření na základě městských rozpočtů za uplynulé tři roky; představuje určitý investiční projekt aquaparku, který by byl předmětem obecní investice, kde stanovuje jeho investiční náklady a provozní výnosy a náklady. Záměr vybudování aquaparku v obci je následně zhodnocen formou aplikace eCBA, jež hodnotí celou efektivnost investice, její financování a socioekonomické dopady.
Vytvoření webové prezentace obce zaměřené na podporu cestovního ruchu
Jakoubek, Matěj
JAKOUBEK, M. Vytvoření webové prezentace obce zaměřené na podporu cestovního ruchu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření webové prezentace města Bystřice pod Hostýnem, zaměřené na podporu cestovního ruchu. Podstatou práce je analýza stávající webové prezentace města, cestovního ruchu v destinaci a vytvoření návrhu webové prezentace na základě požadavků obce. V rámci zjišťování použitelnosti stávající webové prezentace v oblasti cestovního ruchu bylo využito dotazníkového šetření a časově měřeného vyhledávání informací účastníky výzkumu.
Rozpočet obce
Homolová, Iveta
Bakalářská práce s tématem Rozpočet obce se zabývá problematikou rozpočtu vybrané obce Nedožery-Berazany v letech 2013-2015. Jejím cílem je analyzovaný rozpočtu obce na příkladu vybrané obce na základě příjmové a výdajové strany rozpočtu, a její hospodaření za zkoumané období.
Rozpočet obce
Dmitrievová, Aneta
Dmitrievová, A. Rozpočet obce. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtu města Mikulov za období 2013 až 2016. V první části práce jsou rozebrány základní pojmy týkající se územní samosprávy a rozpočtu obce. V další části je provedena analýza rozpočtu za období 2013 až 2016. Po analýze je vytvořen rozpočtový výhled města na roky 2017 až 2020 a navržena doporučení pro zlepšení rozvoje města.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 730 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.