Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 966 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Zhodnocení hospodaření města Kunštát
Vodáková, Michaela ; Kolář, Stanislav (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Kunštát v letech 2006 -2009. Tato práce obsahuje na teoretické poznatky o obcích, základní údaje o městě Kunštát, analýzu rozpočtových příjmů a výdajů a návrhy na zlepšení hospodaření města.
Hodnocení hospodaření zvolené obce
Fousek, Ondřej ; Zahradník, Petr (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale také finanční situace daného městyse. Středem bakalářské práce je pak investiční záměr, a to vybudování pozorovatelny na Krkonošské vyhlídce, financování projektu a možnosti dopadu provedení projektu na hospodaření městyse.
Analýza hospodaření vybrané obce
Ševčíková, Markéta ; MVDr.František Václavík (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. Potřeby obyvatel obce jsou zjištěny za pomoci dotazníkového šetření. Dílčím cílem práce je analýza hospodaření vybrané obce. Práce je rozdělena do tří oddílů. V prvním oddílu je popsána teorie, která se váže k problematice obecního rozpočtu a k problematice vnitřního a vnějšího okolí obce. V druhé, analytické části práce, je představena vybraná obec, je provedena analýza jejího hospodaření za posledních sedm let a SLEPTE a SWOT analýza. V třetí, návrhové části, je vytvořen dotazník průzkumu spokojenosti obyvatel. Výsledky analýz a dotazníku pak slouží k formulaci návrhů na zlepšení kvality života v obci Machová a ke zlepšení jejího hospodaření.
Zhodnocení obecního majetku v čase
Sýkora, Ondřej ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Zhodnocení obecního majetku v čase“ je zvolení nejvhodnější varianty financování investičního projektu. Projekt řeší přestavbu stávajícího nevyužívaného Domu služeb na Komunitní dům seniorů. V teoretické části práce je řešeno fungování veřejné správy a územní samosprávy, veřejné a smíšené statky. Rozpočet obce a příjmy územních rozpočtů. Dále je zmíněno financování projektů, dotační tituly a příprava a realizace projektu. V praktické části jsou řešeny způsoby financování investičního projektu s využitím bankovních produktů, kde je v jednom případě využito i čerpání státní dotace. Ve výpočtech je zohledněn příjem z regulovaného a tržního nájemného. Varianty jsou porovnány za účelem zjištění nejvhodnější varianty financování pro tento projekt.
Analýza hospodaření obce Čejč
Martinková, Monika ; Peš, Radek (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření a financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Čejč. První část práce je zaměřena na teoretická východiska o obci, rozpočtové soustavě a rozpočtu obcí. Druhá část se zabývá základní charakteristikou obce Čejč a analyzuje její hospodaření. Ve třetí části jsou návrhy na zlepšení finanční situace a možnosti, kde by obce mohla získat dotace pro další rozvoj.
Návrh na zlepšení hospodaření Statutárního města Přerov
Malošková, Martina ; Přikryl, Tomáš (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Statutárního města Přerov v letech 2004 – 2008. Cílem této práce je na základě analýzy rozpočtových příjmů a výdajů zhodnotit finanční situaci obce a dle zjištěných skutečností předložit návrhy, které povedou ke zlepšení jejího hospodaření.
Návrh na zlepšení hospodaření obce
Lindovský, Matěj ; Dubová, Petra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Těškovice v letech 2006 -2008. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje rozpočtu obce a zhodnotit její hospodaření. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Těškovice a třetí část chrakterizuje možná řešení.
Návrh vnitropodnikové směrnice obce
Novotná, Lenka ; Lucie,, Bousková (oponent) ; Zábojová, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze interních směrnic na Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh na novou interní směrnici v oblasti dlouhodobého majetku, která by měla přispět k jednoduššímu výkladu díky podrobnějšímu členění.
Hospodaření územních samosprávných celků
Beránková, Iveta ; Burdová, Eliška (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě včetně rozpočtu obce, jeho příjmům a výdajům. Ve druhé části je představena obec Rebešovice, její historie a nabídka služeb, a na základě podkladů získaných od zastupitelstva obce provedena analýza jejího hospodaření z let 2011 - 2014. Třetí část se zabývá návrhy na zlepšení ekonomické situace obce, zahrnující investiční zhodnocení finančních rezerv obce.
Možnosti financování investičního projektu obce
Rejchrtová, Jana ; Dostál, Jaroslav (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičního projektu obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení fungování obce a uvedení možností financování obcí. Druhá část obsahuje stručné seznámení s obcí, sociálně ekonomickou analýzu, finanční rozbor ve vybraném období let 2009 – 2012 s následným zhodnocením hospodaření a nastínění investiční činnosti obce. Poslední část práce zahrnuje představení investičního projektu obce a jednotlivé možnosti jeho finančního krytí s finálním doporučením varianty financování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 966 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.