Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 286 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pohled na reflexi ve vzdělávání v oborech sociální práce a ošetřovatelství
Čajko Eibicht, Monika ; Lorenz, Walter (vedoucí práce) ; Brnula, Peter (oponent) ; Vacková, Jitka (oponent)
V období dynamických společenských změn a nejistot se reflektivní praxe stává pro sociální práci a ošetřovatelství klíčovou. Tato disertační práce zkoumá epistemologické základy a multidimenzionální povahu reflexe v rámci profesního vzdělávání z různých teoretických perspektiv testovaných prostřednictvím originálních empirických zjištění, jejichž cílem je předejít redukci reflexe na pouhou techniku, a naopak podpořit dialog, interdisciplinární spolupráci a participativní přístupy. Vychází z fenomenologického a kritického konstruktivistického přístupu s cílem prohloubit porozumění individuálním i kolektivním zkušenostem vzdělavatelů a jejich reflektivním praktikám. Struktura práce odpovídá třem empirickým fázím. První fáze zkoumá charakteristiky reflexe a její rozvojový potenciál prostřednictvím dotazníků SRIS a PHLMS. Druhá fáze, zahrnující reflexivní tematickou analýzu rozhovorů, se věnuje názorům vzdělavatelů na reflexi a jejich metodám podpory reflektivity u studentů. Ve třetí fázi práce využívá Q metodologii ke zpracování a analýze různých pohledů na reflexi mezi vzdělavateli. Tato metoda, v českém prostředí dosud málo využívaná, umožňuje hlubší zkoumání subjektivních aspektů vzdělávací praxe. Účast 35 vzdělavatelů vedla k identifikaci tří hlavních faktorů: fenomenologického, pragmatického a...
Subjektivní vnímání pracovní zátěže a únavy sester
Dandová, Kateřina ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Dorková, Zlatica (oponent)
Bakalářská práce s názvem Subjektivní vnímání pracovní zátěže a únavy sester se zabývá problematikou a percepcí míry pracovní zátěže, stresu a únavy sester. Cílem práce je zjistit subjektivní vnímání pracovní zátěže vybraných skupin sester a následně výsledky výzkumného šetření zhodnotit a navrhnout doporučení pro praxi. Teoretická část práce obsahuje základní přehled jednotlivých poznatků o dané problematice, popisuje druhy pracovní zátěže a únavy a poukazuje na její důsledky a prevenci. Empirická část obsahuje výsledky vlastního zkoumání s použitím standardizovaného Meisterova dotazníku. Dále byly výsledky vlastního šetření komparovány s výsledky jiných obdobných výzkumů na obdobné téma. Metodou výzkumného šetření byla anketa vlastní konstrukce, která byla doplněna o Meisterův dotazník. Anketa byla distribuována sestrám zaměstnaných ve FN Motol na lůžkách intenzivní péče. Soubor tvořilo 94 respondentů. Výsledky: Bylo zjištěno, že fyzickou zátěž pociťuje 87 % respondentů a psychickou zátěž pociťuje 69 % respondentů. Vzhledem ke vnímané zátěži bylo zjištěno, že 44 % respondentů se domnívá, že nemá dostatečnou znalost relaxačních technik a aktivit vedoucích ke snížení zátěže. Závěr: Na základě výsledků výzkumného šetření považuji za více než důležité, zlepšit znalosti sester v oblasti prevence...
Povinnosti pacientů a možné sankce za jejich porušení
Moldanová, Miriam ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Jirkovský, Daniel (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na oblast povinností pacientů a možných sankcí při jejich porušení. Teoretická část vymezuje konkrétní práva pacientů, z nichž přímo vyplývají definované povinnosti, při jejichž neplnění může zdravotnické zařízení v zastoupení pověřených osob uplatňovat stanovené sankce. Na teoretické vymezení problematiky navazuje výzkumné šetření. Empirická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl proveden na základě vlastního výzkumného šetření. Výzkum zjišťuje znalosti sester FN Motol v oblasti povinností pacientů a uplatnění možných sankcí za jejich porušení. Výsledky šetření jsou následně porovnány s výsledky jiného průzkumu. Metodou výzkumného šetření je dotazník vlastní konstrukce. Pro následné zpracování dat je vybráno 102 dotazníků z celkového počtu 125 všech získaných dotazníků, které obsahují kompletně zodpovězené otázky a shoduje se kontrolní otázka. Výsledky správných odpovědí se v jednotlivých otázkách výrazně liší. Na otázku, zda je možné po pacientovi vymáhat neuhrazenou částku za poskytnutý léčebný zákrok, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění s pacient s ním podepsal souhlas právní cestou, odpovědělo správně 96 % sester. Zatímco pouze 37 % dotazovaných zvolilo správnou odpověď na otázku, kde jsou definována práva a povinnosti pacientů. Celkový...
Vliv diabetu mellitu I. typu na aktivity denního života u dětí
Jagiellová, Eliška ; Nikodemová, Hana (vedoucí práce) ; Tomová, Šárka (oponent)
Bakalářská práce na téma "Vliv diabetu mellitu I.typu na aktivity denního života" je zaměřená na denní aktivity dětí s onemocněním diabetes mellitus I.typu, neboli cukrovkou. Toto onemocnění je typické pro dětský věk a jeho výskyt v současné době velmi roste. Cílem práce je zjistit, zda diabetes ovlivňuje aktivity denního života u dětí a blíže prozkoumat v jakých oblastech a do jaké míry. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zaměřuje na dosavadní poznatky o onemocnění, historii onemocnění, jeho příznaky, na diagnostiku a léčbu. Dále na aktivity denního života, seznámení s pojmem soběstačnost, sebepéče a potřeby dětí. Pro výzkum v empirické části byl použit dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval dvacet pět položek a který vyplnilo šedesát sedm respondentů z Pediatrické kliniky ve Fakultní nemocnici v Motole, ve věku devět až osmnáct let. V této části jsou uvedeny pracovní hypotézy, metodika a organizace šetření. Závěrem práce jsou výsledky práce, které jsou vyobrazeny v grafických a tabelárních přehledech a samotná diskuse. Klíčová slova diabetes mellitus, cukrovka, denní aktivita, každodenní činnosti, soběstačnost, děti, pediatrie, vliv onemocnění
Etická dilemata v multikulturním ošetřovatelství v souvislosti s dětskými ukrajinskými válečnými uprchlíky
Kučerová, Jana ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá přístupem dětských sester k dětským ukrajinským válečným uprchlíkům vyžadujícím intenzivní onkologickou péči. Jako etická norma jsou v ošetřovatelství používány modely transkulturního - multikulturního ošetřovatelství. Zejména modely M. Leiningerové, J. N. Gigerové a R. Davidhizarové vytvořené v 50. letech minulého století zaměřené na holistickou kulturní péči, zdraví a projevy nemoci jedinců či skupin a která respektuje společné znaky kulturních hodnot, víry a praktik. Klíčová slova Ukrajinci, migrace, válka, ošetřovatelství, ošetřovatelský model, transkulturní - multikulturní ošetřovatelství, komunikace, lidská práva, dětský pacient, charta práv dětí v nemocnici, lidská důstojnost
Práva pacientů z pohledu pacientů
ZRNOVÁ, Ivana
Bakalářská práce je věnována právům pacienta v souvislosti s ošetřovatelstvím. Pacienti mají řadu práv, která se týkají poskytování zdravotní péče. Tato práva zahrnují právo na informace o svém zdravotním stavu a léčbě, právo na volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, právo na soukromí a ochranu osobních údajů, právo na respektování svých náboženských a kulturních zvyklostí, právo na soukromí během hospitalizace, právo na spravedlivé a rovné zacházení bez diskriminace a mnoho dalších. Tato práva jsou chráněna zákony i regulacemi v oblasti zdravotnictví, a pacienti mohou požádat o jejich dodržování, pokud jsou narušena. Je důležité, aby pacienti byli informováni o svých právech, a aby jim bylo umožněno je aktivně využívat, aby mohli získat kvalitní zdravotní péči a respektování svých práv. Cílem práce je zjistit informovanost pacientů o jejich právech a zjistit dodržování vybraných práv z pohledu pacienta. Cíle bylo dosaženo pomocí kvantitativního výzkumu, jehož součástí je dotazník vlastní tvorby. Výzkum byl prováděn v nemocnicích krajského typu u pacientů bez smyslových poruch. Výsledky výzkumu budou sloužit zejména managementu poskytování zdravotních služeb pro optimalizaci, pro zdravotní pracovníky a studenty zdravotnických oborů.
Specifická ošetřovatelská péče o křehkého seniora
FRISCHOVÁ, Karolína
Cílem bakalářské práce s názvem "Specifická ošetřovatelská péče o křehkého seniora" bylo zmapovat specifika ošetřovatelské péče o křehkého seniora a zjistit využití hodnotících testů v praxi, popřípadě nalezení nejadekvátnějšího nástroje hodnocení seniorů. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila na vymezení pojmu stáří a stárnutí a problémům s tím spojených, dále na podrobný popis geriatrické křehkosti z teoretického hlediska a v neposlední řadě také na posuzovací škály pro komplexní hodnocení seniora. Kapitola je věnována i správně výživě ve stáří, na kterou by se nemělo ve zdravotnictví i osobním životě zapomínat a je mnohdy klíčová v prevenci i léčbě onemocnění. Část bakalářské práce je věnována i rizikovým oblastem, která seniorům s geriatrickou křehkostí hrozí. Poslední podkapitola teoretické části je věnována důležitosti motivace v procesu navrácení soběstačnosti seniora a nevzdávání se cíle a naděje při upoutání na lůžko. Praktická část bakalářské práce byla naplněna kvantitativním výzkumným šetřením, přičemž byly využity hodnotící testy: SPPB pro zhodnocení fyzické zdatnosti seniorů (viz Příloha 1), dotazník SARC-F (viz Příloha 2) pro zjištění míry sarkopenie a Kritéria pro hodnocení křehkosti dle Friedové (viz Příloha 3). Část výzkumu byla zpracovávána v Domově pro seniory Bechyně, druhou část tvořili členové mé rodiny a sousedé nad 70 let věku. Testování bylo anonymní a zcela dobrovolné. Výzkum byl zpracován pomocí tabulek a grafů a statistické zpracování hypotéz proběhlo Chí kvadrát testem a metodou korelace. Cílem byla včasná identifikace křehkého pacienta v zařízeních poskytující zdravotnickou péči a nalezení vhodného měřícího nástroje pro klinickou praxi.
Hygienická dezinfekce rukou z pohledu všeobecných sester
VRZÁKOVÁ, Karolína
Hygienická dezinfekce rukou je jedním ze základních opatření prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. Zásady provedení hygienické dezinfekce rukou jsou stanoveny Světovou zdravotnickou organizací a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Dodržováním postupů hygienické dezinfekce rukou se chrání zdraví nejen pacientů, ale také zdravotnického personálu. Problematika hygienické dezinfekce rukou je často zmiňována, ovšem problémovým aspektem může být její dodržování. Teoretická část práce se zabývá problematikou hygienické dezinfekce rukou a s ní souvisejících oblastí. Jedná se o oblast indikací pro hygienickou dezinfekci rukou a postupu, který může v praxi skrývat nedostatky. V práci jsou také zmíněné dezinfekční prostředky a téma šperků a úpravy nehtů, která je zásadní i z hlediska kvality prováděné hygienické dezinfekce rukou. Používání alkoholových dezinfekčních prostředků může zapříčiňovat výskyt kožních projevů a je nutné o pokožku rukou pečovat. Hygienická dezinfekce rukou je globálním tématem, věnuje se jí proto mnoha studií. Práce je řadou z nich obohacena. Infekce spojené se zdravotní péčí s hygienickou dezinfekcí rukou úzce souvisí. I tomuto se teoretická část věnuje. Ve výzkumné části práce jsou zpracována data získána technikou pozorování a následného rozhovoru. Cíle práce jsou zjistit problémové oblasti provedení hygienické dezinfekce rukou u všeobecných sester, zjistit důvody nedodržování hygienické dezinfekce rukou u všeobecných sester a zjistit doporučení všeobecných sester pro dodržování hygienické dezinfekce rukou. Výzkumný soubor tvořily všeobecné sestry standardního oddělení vybrané nemocnice krajského typu.
Role sestry v preventivní péči v kontextu historie
ŠAFRÁNKOVÁ, Tereza
Předkládaná diplomová práce je teoretického charakteru a je zpracována jako historicko-analytická studie. Cílem diplomové práce bylo popsat vývoj preventivní péče a vývoj role sestry v preventivní péči v České republice na základě interpretace textů dostupné literatury a zdrojů prostřednictvím metody textové hermeneutiky. K dosažení cíle byly stanoveny čtyři výzkumné otázky: Jak se vyvíjela preventivní péče v České republice? Jaké faktory ovlivnily vývoj preventivní péče v České republice? Jak se vyvíjela role sestry v preventivní péči v České republice? Jak se měnily kompetence sestry v preventivní péči v České republice? Prostřednictvím těchto výzkumných otázek bylo dosaženo následujících výsledků. Preventivní péče v České republice se začala vyvíjet již od dob samého počátku civilizace, procházela tak mnoha změnami během celé historie, a to v souladu s rozvojem vědecko-technického poznání, vývojem společnosti, životní filozofií, a také v souladu s rozvojem lékařství a ošetřovatelství. Některé prvky preventivní péče, se kterými jsme se mohli setkat již v dávných dobách však fungují i dodnes a současná preventivní péče z nich vychází. Zásadními faktory, které ovlivnily vývoj preventivní péče a roli sestry v preventivní péči byly: vznik prvních civilizací a postupné osidlování oblastí; počátek šíření prvních nemocí a epidemií; vliv náboženství a církve; společensko-hospodářské podmínky v dané době; války; politické situace a dobová právní úprava; objev očkování proti pravým neštovicím; významné osobnosti - F. Nightingale, N. I. Pirogov, H. Dunant, E. Jenner, které svými činy přispěly k rozvoji preventivní péče; Světová zdravotnická organizace. Role sestry v preventivní péči se vyvíjela společně s ošetřovatelstvím a také lékařstvím, které prošli během celé historické doby mnoha změnami. V oblasti preventivní péče se zde role sestry měnila na základě jejich vzdělávání, narůstajících kompetencí a také potřeby preventivní péče v dané době. Sesterské kompetence v oblasti preventivní péče během historie prošly značnou proměnou. Můžeme zde zaznamenat fakt, že se některé kompetence vyskytují i v současné době. Můžeme tak říci, že současné kompetence sestry v preventivní péči vycházejí z kompetencí, které měla dříve, jsou již ale modifikované na současné potřeby společnosti. Preventivní péče se tak stala nedílnou součástí sesterské profese.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 286 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.