Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
František Křížek a jeho profesní působení v Dačicích 1948-1975
KREJČÍ, Leona
Diplomová práce se zabývá profesním a vědeckým osudem Františka Křížka od roku 1948. Vznikla na základě studia odborné literatury a pramenů uložených v Městském muzeu a galerii v Dačicích a ve Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Nedílnou součástí práce jsou i vzpomínky dvou dačických pamětnic - jeho spolupracovnice paní Věry Tomšů a přítelkyně Naděje Jahelkové. Práce začíná návratem Františka Křížka z moravské metropole Brna do svého rodného města. Nejprve seznamuje s dačickým městským a okresním archivem, kde působil, a zároveň líčí problematické umístění této instituce. Dále stručně objasňuje Křížkův přechod do dačického muzea a popisuje celkový vývoj muzejnictví od svého počátku. Také se zaměřuje na působení badatele v této instituci a na to, co zde dokázal vybudovat. V další části se věnuje vědecké činnosti, archeologii a numismatice, v době komunistického režimu v Československu. Krátce pojednává i o jeho odborných publikacích a problémech s tím spojené. V neposlední řadě poukazuje na problematické cestování vědce do zahraničí v této nelehké době a následné vyrovnání s touto nesnází.
Císař Karel I. Rakouský - umění spjaté s jeho osobou a jeho vztah k zemím Koruny české
Adamec, Petr ; Buben, Milan (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tématem této bakalářské práce je náš zatím poslední panovník, blahoslavený císař a král Karel I. z Arcidomu rakouského. Práce mapuje umělecké počiny spjaté s císařovou osobou. Zabývá se řády a vyznamenáními, které založil, popisují se v ní poštovní známky a mince, na nichž je zobrazen. Rovněž se zaměřuje na Karlovy portréty, korunovační ražby a pamětní medaile spjaté s jeho osobou a srovnává je s korunovačními a jubilejními ražbami spjatými s osobami císaře Františka Josefa I., císaře Německé říše Viléma II. a krále anglického Jiřího V. Práce je doplněna stručným Karlovým životopisem.
Česká portrétní medaile minulosti a současnosti
Seidlová, Kristýna ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Venclík, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena na drahé kovy, ze kterých medaile vznikají, tedy zlato a stříbro. V rámci teorie je zařazena historie zlata a stříbra. Jsou vyjasněny pojmy, co je to numismatika či pamětní medaile ze zlata a stříbra jako investičního uchovatele reálné hodnoty. Zajímal nás celkový umělecký proces výroby portrétní medaile po finální produkt. Následoval historický vývoj medaile v českých zemích. V každém období jsou uvedeni významní umělci, medailéři a jejich tvorba. Veškeré kapitoly obsahují obrazové materiály. Praktická část je věnována všem dosavadním ražbám Karla Gotta, u kterého se jedná o medailérský investiční unikát. Společně s ním jsou blíže charakterizováni současní medailérští umělci. V závěru jsou shrnuty dřívější poznatky o portrétní medaili. Práce přináší celkový pohled na portrétní medailérskou tvorbu. Medailérství představuje specifickou oblast výtvarného a sochařského umění. Jedná se o umělecký artefakt, v němž se odráží naše historie. KLÍČOVÁ SLOVA medaile, zlato, stříbro, portrétní medaile, pamětní medaile, numismatika, umělecká ražba, sběratelství
The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine.
Kleisner, Tomáš ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce)
PRÁCE SE ZABÝVÁ MEDAILEMI CÍSAŘE FRANTIŠKA ŠTĚPÁNA LOTRINSKÉHO (8. PROSINCE 1708 V NANCY - 18. SRPNA 1765 V INNSBRUCKU). JSOU NEJENOM POPSÁNY, ALE I VYLOŽENY JAKO NÁSTROJE POLITICKÉ PROPAGANDY V DOBĚ BEZ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, KDY NOVINY NEVYCHÁZELY ČASTĚJI NEŽ JEDNOU TÝDNĚ. VÉVODOVÉ LOTRINŠTÍ RAZILI JAKO SUVERÉNI SVÉ VLASTNÍ MINCE. NA ROZDÍL OD MINCÍ NEMĚLY MEDAILE PEVNOU HODNOTU ANI PENĚŽNÍ FUNKCI A JEJICH RAŽBA NEBYLA VYHRAZENA VLÁDĚ. MEDAILE PŘEDSTAVUJÍ PORTRÉTOVANÉHO TAK, JAK SI PŘÁL BÝT VNÍMÁN VEŘEJNOSTÍ. JEDNOTLIVÉ DETAILY NEJSOU VĚRNÝM ZÁZNAMEM SKUTEČNOSTI, JSOU TO SYMBOLY. OPIS SHRNUJE SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ A TITULY, REVERS UKAZUJE ZÁMĚR VYDAVATELE: POUŽITÉ EMBLEMY BUĎ VYJADŘUJÍ OBECNÉ MORÁLNÍ POUČKY NEBO OSLAVUJÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY. CÍSAŘSKÝ DVŮR VTISKL OFICIÁLNÍM MEDAILÍM JEDNOTNÝ RÁZ. VÍDEŇSKÁ MINCOVNA MĚLA K DISPOSICI PORTRÉTNÍ AVERS, KE KTERÉMU MEDAILÉR ZHOTOVIL POŽADOVANÝ REVERS. KROMĚ ZAKÁZEK DVORA ZHOTOVOVALI MEDAILÉŘI I MNOŽSTVÍ RAŽEB, U KTERÝCH PŘEDPOKLÁDALI ZÁJEM KUPUJÍCÍCH. SVÉ PRÁCE MEDAILÉŘI PRODÁVALI SAMI A PODLE VŠEHO I PROSTŘEDNICTVÍM KNIHKUPCŮ A TISKAŘŮ, NEBOŤ BYLY SOUČÁSTÍ DOBOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ. VĚTŠINA BAROKNÍCH MEDAILÍ JE KOLEKTIVNÍM DÍLEM: NÁMĚT, MOTTO, KRESEBNÝ NÁVRH, MODEL A RAZIDLO MOHLY BÝT PRACÍ RŮZNÝCH ODBORNÍKŮ. TÉMĚŘ VŽDY TO PAK BYL ŘEZAČ ŽELEZ, RYTÝCH BEZ...
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ikonografie etruských mincí
Ederová, Kristína ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Militký, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje ikonografii mincí ve starověké Etrurii, přisuzovaných etruským městům. První část práce je teoretická a tematicky rozdělená do dvou částí. V první části je rozebraná geografie a stručné uvedení do sociální a ekonomické problematiky v Etrurii. V druhé části je úvod do ikonografie etruských mincí, ze kterých je vybráno pár nejrozšířenějších motivů, které se na jednotlivých ražbách vyskytují a ty jsou pak rozebrány podrobněji. Dané motivy jsou představeny a porovnávány s motivy na řeckých, popřípadě římských mincích, a etruském umění. Pro větší přehlednost je většina vybraných motivů doplněna o tabulku, ve které je výskyt daného motivy napříč městy. Tabulky jsou rozděleny podle století a ražeb, a jejich výsledkem je počet kusů, který nám říká, v jakém městě byl motiv používán nejčastěji a v jakém množství. Druhá část je katalog etruských mincí, rozdělený podle měst. Ta jsou doplněna o obrázky u většiny mincí a také o tabulky, kde je znázorněna jejich hodnota, kov a století jejich zavedení. Cílem práce je zjistit jaké vnější vlivy měly největší vliv na ikonografii etruských mincí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine.
Kleisner, Tomáš ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce)
PRÁCE SE ZABÝVÁ MEDAILEMI CÍSAŘE FRANTIŠKA ŠTĚPÁNA LOTRINSKÉHO (8. PROSINCE 1708 V NANCY - 18. SRPNA 1765 V INNSBRUCKU). JSOU NEJENOM POPSÁNY, ALE I VYLOŽENY JAKO NÁSTROJE POLITICKÉ PROPAGANDY V DOBĚ BEZ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, KDY NOVINY NEVYCHÁZELY ČASTĚJI NEŽ JEDNOU TÝDNĚ. VÉVODOVÉ LOTRINŠTÍ RAZILI JAKO SUVERÉNI SVÉ VLASTNÍ MINCE. NA ROZDÍL OD MINCÍ NEMĚLY MEDAILE PEVNOU HODNOTU ANI PENĚŽNÍ FUNKCI A JEJICH RAŽBA NEBYLA VYHRAZENA VLÁDĚ. MEDAILE PŘEDSTAVUJÍ PORTRÉTOVANÉHO TAK, JAK SI PŘÁL BÝT VNÍMÁN VEŘEJNOSTÍ. JEDNOTLIVÉ DETAILY NEJSOU VĚRNÝM ZÁZNAMEM SKUTEČNOSTI, JSOU TO SYMBOLY. OPIS SHRNUJE SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ A TITULY, REVERS UKAZUJE ZÁMĚR VYDAVATELE: POUŽITÉ EMBLEMY BUĎ VYJADŘUJÍ OBECNÉ MORÁLNÍ POUČKY NEBO OSLAVUJÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY. CÍSAŘSKÝ DVŮR VTISKL OFICIÁLNÍM MEDAILÍM JEDNOTNÝ RÁZ. VÍDEŇSKÁ MINCOVNA MĚLA K DISPOSICI PORTRÉTNÍ AVERS, KE KTERÉMU MEDAILÉR ZHOTOVIL POŽADOVANÝ REVERS. KROMĚ ZAKÁZEK DVORA ZHOTOVOVALI MEDAILÉŘI I MNOŽSTVÍ RAŽEB, U KTERÝCH PŘEDPOKLÁDALI ZÁJEM KUPUJÍCÍCH. SVÉ PRÁCE MEDAILÉŘI PRODÁVALI SAMI A PODLE VŠEHO I PROSTŘEDNICTVÍM KNIHKUPCŮ A TISKAŘŮ, NEBOŤ BYLY SOUČÁSTÍ DOBOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ. VĚTŠINA BAROKNÍCH MEDAILÍ JE KOLEKTIVNÍM DÍLEM: NÁMĚT, MOTTO, KRESEBNÝ NÁVRH, MODEL A RAZIDLO MOHLY BÝT PRACÍ RŮZNÝCH ODBORNÍKŮ. TÉMĚŘ VŽDY TO PAK BYL ŘEZAČ ŽELEZ, RYTÝCH BEZ...
Kultura a ideologie ve světle ikonografie československých papírových platidel druhé poloviny 20. století
ŠTĚPANČÍK, Zdeněk
Předkládaná diplomová práce se věnuje československým papírovým platidlům vydaných po roce 1948 až do roku 1989, jež jsou využita jako pramen historické paměti. Na papírových platidlech je zkoumána především jejich námětová náplň, která prošla za svou dobu vývoje značných změn a která reflektovala důležité potřeby komunistického režimu. Základním pramenem pro výzkum tohoto tématu jsou samotná papírová platidla vymezeného období s přihlédnutím i na předválečná papírová platidla z důvodů jejich komparace. Dále je přihlíženo k archivním pramenům, dobovým letákům, filmům, literatuře, písním atd. Hlavním cílem předkládané práce je zjistit, jak papírová platidla reagovala na změnu politického systému po roce 1948 a jak byla reflektována u samotných uživatelů. Také bude sledován vzestup sovětského vlivu, sféra jinotajného humoru a reflexe umě-lecké obce.
Emisní funkce ČNB
ŠTIKA, Petr
Emisní funkce je nejstarší makroekonomickou funkcí centrální banky a spočívá ve vydávání hotovostních peněz (bankovek a mincí) na území daného státu. Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na samotné bankovky a mince, se kterými se lidé setkávají denně, ale málokdo si uvědomuje, jak vůbec vznikla česká měna, z čeho jsou tyto peníze vyrobeny, jakou mají historii a vývoj, co svým motivem znázorňují atd.