Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 409 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Artefacts Removal from Brain EEG Signals Using Adaptive Algorithms
Hatala, Juraj ; Jawed, Soyiba (oponent) ; Shakil, Sadia (vedoucí práce)
This thesis covers the problem of artifacts in electroencephalography (EEG) data and the methods used to remove them with a focus on adaptive filtering. Artifacts are an unavoid- able part of the EEG method and they have a negative impact on the analysis of the results by covering the brain signals of interest. Adaptive filtering is a versatile method that can be used for removal of these artifacts if the reference signal correlated with the artifact is pro- vided. The primary goal of this thesis is a proposal and implementation of the framework that can be used to apply methods of adaptive filtering on EEG data. The secondary goal is to examine the effectiveness of a novel Q-LMS algorithm on the task of removal of artifacts from EEG as it was not yet used in this scenario. The work is introducing a library in a Python environment for EEG adaptive filtering and shows and evaluates experiments for EEG artifact removal scenarios with a Q-LMS filter implemented in the proposed library. In this library, a user is able to construct customizable filtering pipelines. The library of- fers a variety of adaptive filters and reference-building methods with a focus on processing neurological data in BIDS format. However, the user is able to share his custom filters with the framework as well as use his own input data and reference signals. The experiments with Q-LMS showed that it is a well-functioning adaptive algorithm yet the filtering results were moderate in contrast to results obtained by other standard adaptive algorithms.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus
Dostál, Martin ; Kučerová, Ilona (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Autor: Martin Dostál Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus Cíle: Získání teoretických a praktických znalostí o periferních parézách, zejména o periferní paréze nervus peronesus. Následné vypracování kazuistiky pacienta s vybranou diagnózou vytvořenou během konání souvislé odborné praxe a stanovení výsledků terapie. Metody: V obecné části se práce zaměřuje na teoretické poznatky o anatomii periferního nervového sytému, klinickém obrazu periferních paréz a fyzioterapeutických postupů v léčbě periferních paréz. Ve speciální části se práce zaměřuje na kazuistiku pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus a využití fyzioterapeutických metod v praxi. Výsledky: Pacient, který měl jedničkovou až nulovou svalovou sílu paretických svalů se po skončení terapií zlepšil na svalový stupeň číslo 2 dle Jandy. Došlo k znovu obnovení kloubní vůle v okolí nohy, hlezenního kloubu a bérce. Odstranění většiny reflexních změn v měkkých tkáních a protažení zkrácených svalů. Závěr: Díky spolupráci pacienta a praktikovaných fyzioterapeutických metod se podařilo zvýšit svalovou sílu bércových svalů. Fyzioterapie je nedílnou součástí při léčbě periferních paréz. Klíčová slova: nervus peroneus, periferní paréza, fyzioterapie, rehabilitace, neurologie
Stanovení selenu a manganu v likvoru atomovou absorpční spektrometrií
Jiráková, Lucie ; Kotaška, Karel (vedoucí práce) ; Klapková, Eva (oponent)
Cílem práce bylo posoudit vhodnost použití atomové absorpční spektrometrie pro stanovení selenu a manganu v likvoru a stanovit koncentrace Se a Mn ve vybraném souboru pacientů. Pro selen byla stanovena mez detekce 2,9 μg/l a pro mangan 0,26 μg/l. Bylo vyšetřeno 73 pacientů (31 žen, 42 mužů), jejichž průměrný věk činil 14,1 let. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle věku (56 dětí, 17 dospělých) a do dvou podskupin podle diagnóz (onkologické, neurologické). Kontrolní skupinu tvořilo 18 jedinců (5 žen, 13 mužů, průměrný věk 21,7 let) s neonkologickými a neneurologickými diagnózami. Prokázali jsme statisticky významně zvýšené koncentrace selenu v likvoru v kontrolní skupině oproti skupině neurologické (medián = 14,4 μg/l vs. 12,4 μg/l, p < 0,05). Zvýšené hladiny manganu v likvoru jsme zaznamenali v dětské skupině s onkologickými onemocněními v porovnání s kontrolní skupinou pacientů (1,2 μg/l vs. 0,5 μg/l, p < 0,05). Stanovení selenu a manganu v likvoru může být diagnosticky významné u vybraných skupin pacientů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus
Šímová, Lenka ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Štěpánková, Šárka (oponent)
Autor: Lenka Šímová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus Cíle: Získání teoretických a praktických znalostí o periferních parézách, zejména o periferní paréze n. peroneus. Následné vypracování kazuistiky pacienta s vybranou diagnózou vytvořenou během konání souvislé odborné praxe. Metody: Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o anatomii periferního nervového systému, klinickém obrazu periferních paréz a léčbě s následnou terapií. Speciální část obsahuje aplikaci vybraných fyzioterapeutických metod v praxi. Výsledky: Snížení stupně zkrácení vybraných svalů, odstranění reflexních změn v měkkých tkáních, obnova joint play a zvýšení svalové síly některých oslabených svalů. Závěr: Fyzioterapie je nedílnou součástí při léčbě periferních paréz jedním z nejdůležitějších faktorů při léčbě periferních paréz Klíčová slova: fyzioterapie, neurologie, paréza, peroneus, rehabilitace
Partnerský život osob po poranění míchy a poškození mozku
Kokořová, Adéla ; Svěcená, Kateřina (vedoucí práce) ; Čábelková, Alžběta (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autorky: Adéla Kokořová Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Oponent práce: Název bakalářské práce: Partnerský život osob po poranění míchy a poškození mozku Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá partnerským životem osob po poškození míchy a osob po poškození mozku a vlivem získané disability na jejich partnerský život. Hlavním cílem práce je vytyčení problémů pacientů v partnerském životě, souhrn možností ergoterapeutické intervence u těchto pacientů a zhodnocení nabídky pomůcek pro partnerský život. V práci jsou popsány základní problémy v partnerském životě vycházející z různého stupně a formy disability a náhled pacientů i odborníků na situaci. Důležitou částí práce je popis pomůcek a možnosti jejich využití pro osoby s různým stupněm a formou disability. Praktická část práce se věnuje rozhovorům s pacienty po poškození míchy a po poranění mozku a zprostředkovává jejich obtíže z pohledu ergoterapeuta. Klíčová slova: neurologie, paraplegie, hemiparéza, partnerský život, sex, kompenzační pomůcky
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se syndromem Guillain-Barré
Císař, Tomáš ; Kučerová, Ilona (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Souhrn Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se syndromem Guillain-Barré. Cíl práce: Shrnutí teoretických poznatků a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou Guillain-Barré. Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Obecná část zahrnuje anatomické a neurofyziologické aspekty GBS, stručně charakterizuje jeho historii, léčbu, diagnostiku a vyvolávající faktory. Speciální část se věnuje kazuistice a rehabilitačnímu plánu pacienta. Terapie byla zaměřena převážně k navrácení soběstačnému života pacienta. Kazuistika byla zpracována v době praxe od 17. 2. do 29. 2. 2011 na neurologickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno a.s. Klíčová slova: Gullain-Barré syndrom, kazuistika, neurologie, periferní polyradikuloneuritis.
Zdravotní pomůcky pro děti s DMO
Čapková, Tereza ; Čichoň, Rostislav (vedoucí práce) ; Půlpán, Rudolf (oponent)
Název práce: Zdravotní pomůcky pro děti s DMO Cíle práce: Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o využívání, přínosu, typech zdravotních pomůcek používaných u dětí s DMO a zachytit problematiku onemocnění, její vznik, komplikace, způsoby a možnosti léčby. Metoda: Byl použit kvalitativní výzkum pomocí metody nestandardizovaného rozhovoru a osobního dokumentu. Výsledky: Zdravotní pomůcky pozitivně ovlivňují život dítěte s DMO a zlepšují jeho život a životní styl. Klíčová slova: ortotika, adjuvatika, kalceotika, dětská mozková obrna, spasticita, neurologie.
Problematika ošetřovatelské péče neurologicky nemocných v intenzivní péči
HRICOVÁ, Kristina
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o neurologicky nemocné pacienty v intenzivní péči. Jejím prvotním cílem bylo zmapování specifik ošetřovatelské péče o neurologicky nemocné na jednotce intenzivní péče. Dalším cílem bylo zjistit, jak sestry pracující na jednotce intenzivní péče dodržují zásady ošetřovatelské péče o neurologicky nemocného. K naplnění vytyčených cílů byly stanoveny tyto výzkumné otázky: Jaká jsou specifika ošetřovatelské péče o neurologicky nemocné na jednotce intenzivní péče? A jak sestry pracující na jednotce intenzivní péče dodržují zásady ošetřovatelské péče o neurologicky nemocné? Ze škály neurologických onemocnění je tato bakalářská práce zaměřena na cévní mozkové příhody. Teoretická část se zabývá jednotlivými druhy cévních mozkových příhod, jejich etiologií, klinickými příznaky, možnostmi diagnostiky a terapie. Dále specifiky ošetřovatelské péče v jednotlivých oblastech. Pro realizaci výzkumného šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Sběr dat byl uskutečněn technikou skrytého pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Při analýze výsledků byla použita metoda tužka papír. Zpracováním výzkumného šetření byly zodpovězeny obě výzkumné otázky. I přes drobné nedostatky, výsledky výzkumného šetření ukazují na velice dobrou kvalitu ošetřovatelské péče poskytované pacientům s neurologickým onemocněním na dotčené jednotce intenzivní péče. Bylo zjištěno, že jednou z nejvíce specifickou oblastí z péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou je z důvodu dysfagie výživa, dále polohování a rehabilitace. Sestry uvedly, že mezi největší rizika spojená s touto péčí patří tlaková nestabilita pacienta a případný propad vědomí. Na tyto situace musí umět sestra v intenzivní péči okamžitě správně reagovat. Práce poskytuje celkový pohled na péči o pacienta s neurologickým onemocněním v intenzivní péči a poskytuje doporučení v problémových oblastech péče.
Ošetřovatelská péče o děti s Hydrocefalem.
POLÁKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce s názvem " Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem" pojednává o specifikách v ošetřování a náročnosti v péči o tyto děti. Hydrocefalus je nadměrné hromadění mozkomíšního moku, které způsobuje rozšíření komorového systému mozku. Ke vzniku hydrocefalu dochází v důsledku nerovnováhy v produkci mozkomíšního moku, nebo také může hydrocefalus způsobovat překážka v přirozené cirkulaci mozkomíšního moku. Toto onemocnění může zapříčinit zvýšený nitrokomorový tlak a progresivní růst hlavy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části bude vysvětlen pojem hydrocefalus, příčiny vzniku, diagnostika a léčba. Dále pak zmiňuje komplikace operativních řešení a následnou ošetřovatelskou péči. Praktická část bakalářské práce je zpracována jako kvalitativní šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru a kazuistiky. Cílem bakalářské práce bylo zjistit specifika v ošetřovatelské péči u dětí s hydrocefalem. Na základě cíle bakalářské práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První: "Jaká jsou specifika v ošetřovatelské péči u dětí s hydrocefalem?". Druhé znění výzkumné otázky je: "S jakými problémy se nejčastěji setkávají děti s hydrocefalem?" Při zpracovávání výzkumné části práce bylo zjištěno, že ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem je velice náročná jak po psychické tak hlavně po fyzické stránce. Péče o tyto děti je také velice náročná z časového hlediska. Ošetřovatelská péče se také velmi odvíjí od správně nastavené a fungující léčby. Pokud je pacient správně kompenzován, nemusí být vůbec odkázán na péči jiné osoby. Z výzkumného šetření vyplývá, že sestry jsou o tomto onemocnění dostatečně informované a péči o tyto děti věnují potřebný čas. Tato bakalářská práce bude podkladem pro prezentaci na odborné konferenci Budějovice kazuistické.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus communis
Hunčovský, Tomáš ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus communis. Cíle: Shrnutí dosavadních teoretických poznatků o periferních parézách, zejména o periferní paréze nervus peroneus communis, a jejich praktické uplatnění ve fyzioterapeutické péči. Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V obecné části je popsána anatomie nervového systému, patofyziologie periferního nervového systému a jsou zde uvedeny nejdůležitější vyšetřovací postupy a fyzioterapeutické léčebné metody využívané k diagnostice a terapii periferních paréz. Speciální část obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s parézou nervus peroneus communis, zahrnuje vstupní kineziologické vyšetření, rehabilitační plán, popis jednotlivých terapií a výstupní kineziologické vyšetření ke zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti, snížení senzitivního deficitu, náznak motorické reinervace z nervus peroneus profundus, pozitivní vliv na vstřebání otoků, částečná obnova joint play, zvýšení svalové síly oslabených svalů a zvýšení protažitelnosti zkrácených svalových skupin. Závěr: Případová studie, která byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe na přelomu ledna a února 2018 v Oblastní nemocnici Kladno, prokázala významný efekt aplikované fyzioterapeutické léčby...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 409 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.