National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Problems heritage conservation on the examples from the Pilsen Region
Jehlíková, Mirka ; Dvořáková, Michaela (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie DIPLOMOVÁ PRÁCE PROBLÉMY PAMÁTKOVÉ PÉČE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE PROBLEMS HERITAGE CONSERVATION ON THE EXAMPLES FROM THE PILSEN REGION Bc. Mirka Jehlíková Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Rok: 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje vypracovala samostatně pod vedením Ing. Michaely Dvořákové, Ph. D. a uvedla v bibliografii všechny použité podklady a materiály. V Praze dne 20. července 2015 vlastnoruční podpis autora PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Michaele Dvořákové, Ph.D. za velmi trpělivý a vstřícný přístup a cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Abstrakt Diplomová práce se zabývá Problémy památkové péče na vybraných příkladech Plzeňského kraje, a to konkrétně státním zámkem Červené Poříčí a zámky Bezděkov u Klatov a Týnec u Klatov. Klade si za cíl identifikovat a následně porovnat přístupy památkové péče těchto vybraných zámeckých objektů z hlediska místního, časového, stavebně- historického a současného. V práci se autorka zamýšlí jednak nad smyslem kulturně historického dědictví, včetně jeho globální a také regionální povahy, jednak také nad...
Rotunda of St. Catherine
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem rotundy svaté Kateřiny, která je díky unikátním nástěnným malbám vnímána jako mimořádná památka v rámci celoevropské kulturní historie. Skládačka obsahuje přehledné informace o historii památky, vnitřní výmalbě a návštěvních podmínkách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Marketing strategy for national cultural monument The old wastewater treatment plant in Bubenec
Krejčová, Karolína ; Kvítková, Zuzana (advisor) ; Netková, Jarmila (referee)
The main aim of this thesis is to create a marketing strategy for national cultural monument called The old wastewater treatment plant in Bubenec. First part of the thesis consists of the theoretical introduction to the marketing of the cultural organizations and to the logic of a marketing strategy. The practical part is focused on creation of the marketing strategy of cultural monument for 2017 step by step. It begins with the situation analysis and the objectives and strategy are set afterwards. The methods used for the purposes of this thesis are analysis, survey and observation. The crucial part of this thesis consists of the mentioned survey analyzing the visitor and the current offer. A marketing mix is created based on the collected data followed by the action plan and the budget. Defining methods of monitoring and evaluation in the last chapter serves to measure the effectiveness of the proposed strategy and objectives . The results for the first quarter of 2017 are evaluated at the end of the thesis.
Problems heritage conservation on the examples from the Pilsen Region
Jehlíková, Mirka ; Dvořáková, Michaela (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie DIPLOMOVÁ PRÁCE PROBLÉMY PAMÁTKOVÉ PÉČE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE PROBLEMS HERITAGE CONSERVATION ON THE EXAMPLES FROM THE PILSEN REGION Bc. Mirka Jehlíková Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Rok: 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje vypracovala samostatně pod vedením Ing. Michaely Dvořákové, Ph. D. a uvedla v bibliografii všechny použité podklady a materiály. V Praze dne 20. července 2015 vlastnoruční podpis autora PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Michaele Dvořákové, Ph.D. za velmi trpělivý a vstřícný přístup a cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Abstrakt Diplomová práce se zabývá Problémy památkové péče na vybraných příkladech Plzeňského kraje, a to konkrétně státním zámkem Červené Poříčí a zámky Bezděkov u Klatov a Týnec u Klatov. Klade si za cíl identifikovat a následně porovnat přístupy památkové péče těchto vybraných zámeckých objektů z hlediska místního, časového, stavebně- historického a současného. V práci se autorka zamýšlí jednak nad smyslem kulturně historického dědictví, včetně jeho globální a také regionální povahy, jednak také nad...
Industrial Heritage in Ostrava CityTourism
Štefelová, Iveta ; Netková, Jarmila (advisor)
The aim of the work is to analyze a specific technical monument in Ostrava in the context of its influence on tourism. The chosen monument is an industrial area Dolní Vítkovice which was declared as a national cultural monument and European Heritage and belongs to the Czech Tentative List for inscription on the World Heritage List UNESCO. Theoretical part of this work deals with tourism in the Czech Republic and in Ostrava and also with industrial heritage definition and classification, its restoration, historic preservation and how to integrate industrial heritage into tourism.
Tourist Destination value
Dokulilová, Petra ; Havlíková, Michaela (advisor) ; Hálová, Pavlína (referee)
This bachelor thesis is focused on selected methods used for measuring attitudes, Likert scale and Q-methodology, and their comparison based on own research of perception of tourism attractiveness of South Bohemian Region destination. In theoretical part an attitude is defined, Likert scale and Q-methodology are characterized including procedures to their application along with advantages and disadvantages of their use. There are also listed basics of tourism and the term of "destination" is explained. The second part is composed by own research, which was conducted through a questionnaire survey using both methods. The results of each method were compared between each other according to several criteria. Even though the methods had the same subject of research, it was found that the results differ significantly. In a separate chapter Discussions own knowledge about methods from the course of the whole survey, from its preparation to its evaluation, is given, as well as own recommendations.
Legal aspects of cultural heritage protection
Wünsche, Jana ; Spirit, Michal (advisor) ; Grmelová, Nicole (referee)
The subject of the thesis is to analyze the current legal framework for protection of cultural monuments. The thesis is divided into two parts: theoretical part and practical part. The theoretical part deals with concepts, development of conservation in our country, the organizational structure of the state monument care, individual institutes for protection of cultural and national cultural heritage in our state, conservation funding and the problems associated with it. Gaps of current legislation are pointed out in the chapters. In the practical part I apply gathered knowledge to specific national monument, the old wastewater treatment plant in Bubeneč.
Opportunities of culture funding for Strakonice region
KOŠÁNOVÁ, Hana
This Thesis is called "Opportunities of culture funding for Strakonice region". The main topic of thesis is rescue culture heritage, its financial support from the EU or National budget of the Czech republic. The Diploma Thesis consists of two parts, theoretic and practic one. The first part includes the kinds of financial supports, a present and a future progression of Czech and European regional culture field. One of chapters, the charter 2. 5. 4 is more focused on the Czech culture strategy. The regional policy has ben elevated since 2014. The culture sector will be the main part the European economy strategy because of its social and economic potential. The second part is about the concrete regional artefacts which have been reconstructed with a financial supports by the owners, national or European funds. The last part have been concentrated for resume of the achieved results and a recommendation for the future culture progression.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.