Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu
Vauchkevich, Yuliya ; Gafarov, Timur (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená metoda je ověřená na vybraném materiálovém prvku.
Změny v chování spotřebitelů při nákupu potravin a nealkoholických nápojů
Osičková, Jana
Bakalářská práce pojednává o změnách v chování spotřebitelů při nákupu po-travin a nealkoholických nápojů. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory, které ovlivňují chování spotřebitelů při nákupu potravin a nealkoholických nápojů, zjistit, jaké faktory ovlivňují spotřebitele v současnosti, porovnat výsledná data s historicky provedenou studií, která se této oblasti věnovala a navrhnout doporučení pro české prodejce na trhu potravin a nealkoholických nápojů. Data byla získána za pomocí kvantitativního výzkumu a byla zpracována v programech Microsoft Excel a Statistica. Výsledky z dotazníkového šetření prokázaly, že největší vliv na spotřebitele mají faktory nutnost potřeby, kvalita a dřívější zkušenost.
Návrh on-line komunikace internetového obchodu s vínem
Semelová, Klaudie
Semelová, K. Návrh on-line komunikace internetového obchodu s vínem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové komunikace na internetu pro e-shop tvojevino.cz. Zahrnuje analýzu spotřeby a dovozu vína do České republiky. Práce analyzuje vnitřní a vnější prostředí obchodu. K návrhu komunikační strategie bylo využito poznatků získaných z dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření se zaměřovalo na spotřebitelské a nákupní chování respondentů z České republiky. Výsledná strategie obsahuje doporučení využitelná k propagaci na internetu a zvýšení zisku e-shopu. Závěrečná část práce se zabývá možnými vlivy protipandemických opatření na tržby e-shopu.
Role vzhledu obalu u biopotravin
Bocanová, Lucie
Bakalářská práce zkoumá roli vzhledu obalu u biopotravin, především se zaměřuje na identifikaci atraktivních prvků obalu bioproduktů. Teoretická část popisuje základní pojmy a poznatky z literatury týkající se dané problematiky. V části praktické byl formou dotazníkového šetření proveden marketingový výzkum, jehož úkolem bylo zjistit, jak velkou roli sehrává pro spotřebitele obal během jejich nákupního rozhodování. Dále se zabývá postojem českých spotřebitelů k bioproduktům, odhaluje povědomí spotřebitelů o těchto zdravých potravinách a také frekvenci a možnosti jejich nákupu. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedeného výzkumu, který stanovuje klíčové faktory a konkrétní kritéria, jež by vedla k vyššímu zájmu spotřebitelů o tyto výrobky a kterými by se tak měli výrobci obalů biopotravin řídit. Tyto výsledky byly v diskuzi porovnány se sekundárními daty.
Spotřebitelské preference dospívajících v oblasti sportovní výživy
Kociánová, Karolína ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Spotřebitelské preference dospívajících v oblasti sportovní výživy Cíle: Hlavním cílem práce je vymezení faktorů, které ovlivňují chování dospívajícího spotřebitele během procesu nákupu sportovních doplňků stravy. Metodika: Sběr informací potřebných k dosažení cíle práce proběhl prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Konkrétně byla pro tuto práci využita metoda elektronického dotazování. Získaná data byla následně statisticky vyhodnocena. Výsledky: Vyhodnocení získaných dat z dotazníkového šetření ukázalo, že doplňky stravy pravidelně užívá až 75 % dospívajících ve věku 14-24 let (n=237). Zbývající třetina účastníků výzkumu necítí potřebu tyto produkty nakupovat anebo o tom nikdy ani nepřemýšlela, a proto je vůbec nevyhledává. Nejčastěji užívanými výživovými doplňky v této věkové kategorii spotřebitelů jsou vitaminy, minerály a proteinové přípravky. Dospívající je vyhledávají zejména proto, aby podpořili svou imunitu, sportovní výkon a urychlili proces regenerace. Výzkum naopak neprokázal významný vliv lékařů a dalších odborníků. Na spotřební chování mladých lidí působí spíše jejich blízké okolí, rodina, přátelé nebo oni sami. Dle zjištěných informací vyhledávají kvalitní produkty, které plní slibovanou funkci a účinek a zároveň mají přijatelnou cenu, jelikož za tyto doplňky utrácí v...
Chování spotřebitele ve vztahu k privátním značkám
Pešavová, Kateřina
Tato diplomová práce se zabývá chováním spotřebitele ve vztahu k privátním značkám. Hlavním cílem diplomové práce bylo identifikovat faktory, které ovlivňují spotřebitele při koupi potravin privátních značek. Dílčím cílem práce bylo zjistit a popsat postoje spotřebitelů k privátním značkám a určit preference spotřebitele na zkoumaném trhu. Primární data byla získána kombinací dotazníkového šetření (n=609) a individuálních hloubkových rozhovorů (n=20). Dotazníkové šetření bylo provedeno na území České republiky v období březen až duben 2017. Zpracování dat bylo provedeno pomocí statistického softwaru Statistica 12. Získaná data posloužila k návrhu vhodné segmentace spotřebitelů a k formulaci doporučení maloobchodním projednám působících na trhu privátních značek.
Chování spotřebitelů na trhu s oblečením pro děti do 3 let
Holasová, Hana
Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů na trhu s dětským oblečením pro děti do 3 let. Cílem práce je navrhnout doporučení pro subjekty působící na trhu s dětským oblečením v České republice. Práce se orientuje na identifikaci fak-torů, které ovlivňují před nákupní, nákupní i ponákupní chování spotřebitelů na tomto trhu, jejich preference a přesvědčení. Pro zkoumání chování spotřebitelů na trhu s dětským oblečením bylo využito zejména dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 355 respondentů. To bylo doplněno hloubkovými rozhovory (n = 30). Na základě výzkumu byla formulována doporučení související s před nákup-ní, nákupní i ponákupní fází rozhodovacího procesu.
Stavební kutilové jako zákazníci
Gregar, Martin
GREGAR, M. Stavební kutilové jako zákazníci. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 20018. Cílem diplomové práce bylo proniknout do segmentu stavebních kutilů a charakterizovat jej a následně navrhnout doporučení, jak tento segment oslovit s nabídkou produktů a služeb. Dat pro práci byla sbírána v online dotazníkovém šetření (n = 305) a zároveň hloubkovými rozhovory (n = 30). Následně byly pro analýzu dat využity popisné statistiky a vypočteny závislosti. Závěrečná doporučení byla následně popsána v případové studii a konkrétní firmě.
Chování spotřebitelů na trhu s čokoládou a čokoládovými cukrovinkami v České republice
Oboňová, Ingrid
Oboňová, I. Chování spotřebitelů na trhu s čokoládou a čokoládovými cukrovinkami v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá nákupním chováním spotřebitelů v rámci čokolády a čokoládových cukrovinek v České republice. Hlavním cílem této práce je identifikovat faktory, které ovlivňují spotřebitelovo chování v rámci zmíněných cukrovinek. Tohoto cíle je dosáhnuto pomocí analýzy trhu, kvantitativního výzkumu, kvalitativního výzkumu a shlukové analýzy. Výsledkem práce je chování spotřebitelů v jednotlivých segmentech a stanovení marketingových doporučení pro subjekty na trhu s těmito cukrovinkami.
Chování spotřebitele ve vztahu k privátním značkám potravin na českém maloobchodním trhu
Plecitá, Veronika
Tato diplomová práce se zabývá chováním spotřebitele ve vztahu k privátním značkám potravin na českém maloobchodním trhu. Cílem práce bylo identifikovat hlavní faktory působící na spotřebitele při nákupu výrobků privátních značek a následně určit a po-psat postoje a preference spotřebitelů k privátním značkám na zkoumaném trhu. V diplomové práci jsou použity techniky a nástroje marketingového výzkumu, kon-krétně dotazníkového šetření (N=409) a shlukové analýzy. Závěry dotazníkového šet-ření poukázaly na hlavní faktory ovlivňující spotřebitele, především pak vlastní zkuše-nost s danou značkou nebo výrobkem, vnímanou kvalitu a cenu výrobků privátních značek. Dalším výstupem práce je segmentace spotřebitelů a marketingová doporučení pro subjekty působící na zkoumaném trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.