Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání
Růžičková, Veronika
Tato disertační práce se zabývá individualizací při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na obrat ve vzdělávání, který nastal s příchodem reformní pedagogiky a přinesl snahy o změnu výuky, diferenciaci žáků a učiva, individualizaci učení i mimořádné vzdělávací projekty. V textu jsou utříděny poznatky z obecné pedagogiky, na které navazují principy, zásady a podněty oborové di- daktiky týkající se výuky hudební výchovy. Zároveň jsou uvedena specifika, která hudební výchovu odlišují od ostatních předmětů a mají vliv na proveditelnost individualizace nebo volbu vhodných metod. Chronologické uspořádání poznatků z obecné i oborové didaktiky je završeno popisem si- tuace v současné škole. Pro tu je charakteristická "pestrá třída", ve které se společně učí žáci různě nadaní, z rozdílně situovaných rodin, s nestejným vztahem ke vzdělání, hudbě a kultuře či mluvící odlišným mateřským jazykem. Zpracování tématu zohledňuje současné trendy ve vzdělávání (formulované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), které akcentují individualizaci výuky a poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Empirická část práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací o použí- vání individualizace při hodinách...
Anglický jazyk jako aktivizační prvek ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
Jelínková, Martina ; Jiřičková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kozánková, Olga (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití anglického jazyka jako aktivizačního prvku ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Práce analyzuje vztah hudby a jazyka, dále z teoretického hlediska vysvětluje pojmy vyučovací a aktivizační metoda a blíže je charakterizuje. Práce se rovněž zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a zkoumá možnosti mezipředmětového propojení hudební výchovy a anglického jazyka. Na základě teoretických poznatků jsou v práci navrženy konkrétní možnosti aplikace anglického jazyka do výuky hudební výchovy. Tyto vyučovací celky byly následně ověřeny v praxi a jsou doplněné o reflexi a hodnocení žáků. KLÍČOVÁ SLOVA Hudební výchova, anglický jazyk, aktivizační metody, 2. stupeň základní školy
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Vliv muzikofiletiky na osobnostně sociální rozvoj žáka v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Horsáková, Markéta ; Selčanová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kubátová, Gabriela (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na využití muzikofiletických metod a prvků a jejich vliv na fenomén osobnostně sociálního rozvoje žáků v hudebně výchovném procesu na 1. stupni základního vzdělávání. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou osobnostně sociální výchovy a nedávno vzniklým oborem muzikofiletiky. Je zaměřena zejména na jejich historii, základní didaktické principy a cíle. V muzikofiletice pak ještě zmiňuje metody a prostředky, potřebné k realizaci výchovně vzdělávacího procesu. Praktická část diplomové práce přináší krátký výzkum ve 3. ročníku základního vzdělávání, který je realizován na Základní škole Drtinova v Praze 5. Ve čtyřech hodinách výukového bloku hudební výchovy jsou aplikovány vybrané muzikofiletické metody, přičemž práce zkoumá jejich vliv na osobnostně sociální rozvoj žáků. Obsahem jsou i modelové přípravy na vyučování hudební výchovy s využitím muzikofiletických prvků. Závěrem se praktická část diplomové práce zabývá pohledem učitelů na osobnostně sociální rozvoj žáků vlivem aplikace muzikofiletických metod. KLÍČOVA SLOVA: osobnostně sociální výchova, muzikofiletika, didaktické principy, muzikofiletické prvky, hudební výchova, chování žáka, mladší školní věk
Tvorba skladatele Otmara Máchy pro děti
Vitásková, Lucie ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Kubátová, Gabriela (oponent)
Tato práce si klade za cíl představit umělecký vývoj osobnosti skladatele Otmara Máchy a jeho tvorby v kulturních a společenských souvislostech, zaměřit se na jeho díla určená dětem a mládeži a posoudit možnosti využití jeho tvorby v současné výuce hudební výchovy. Sleduje prvopočátky skladatelovy hudební dráhy a věnuje pozornost vlivům, které jeho osobnost utvářely a daly jedinečný charakter jeho hudební řeči. Zkoumá podíl vlivu regionální hudební kultury, jejích kořenů i podíl vlivu uměleckých osobností, s nimiž se skladatel v průběhu svého profesního vývoje setkal a na něž ve své tvůrčí činnosti navázal. Analyzuje vybraná díla z hlediska jejich významu pro estetickou výchovu a rozvoj hudební představivosti dětí. Ve skladatelově tvorbě hledá díla, která prostřednictvím emocionálního prožitku hudebního sdělení utvářejí estetické cítění i hodnoty ve vývoji dětské osobnosti. Klíčová slova: Otmar Mácha, hudba pro děti, hudební výchova, práce s písní, poslechové činnosti
Prodaná nevěsta a její využití v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Prýmková, Petra ; Selčanová, Zuzana (vedoucí práce) ; Saláková, Magdalena (oponent)
DIPLOMOVÁ PRÁCE Prodaná nevěsta a její využití v hudební výchově na 1. stupni ZŠ Petra Prýmková ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá operou Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a její didaktickou interpretací v hudební výchově na 1. stupni základní školy. Teoretická část práce definuje pojem didaktická interpretace, pro kterou je zásadní hudební analýza vybrané Smetanovy opery. Součástí analytické sondy je charakteristika skladatelovy hudební řečí a stručné představení skladatelova života. Hudební analýza uvádí vznik, provedení, libreto, obsazení a další historicko-společenské reálie opery. Zaměřuje se na ty části Prodané nevěsty, které jsou pro využití hudebního díla a jeho didaktickou interpretaci v hudebně výchovném procesu stěžejní. Praktická část diplomové práce přináší didaktickou interpretaci vybraných částí Smetanova díla. Jako vzorek je vybrána skupina žáků 1. stupně základní školy. Výsledkem práce jsou didaktické materiály, které poslouží jako inspirační zdroj budoucím i stávajícím učitelům hudební výchovy na 1. stupni základních škol. KLÍČOVÁ SLOVA Prodaná nevěsta, Bedřich Smetana, opera, didaktická interpretace, hudební analýza, hudební výchova, mladší školní věk.
Zpěv a vybrané hudební nástroje jako prostředek pro rozvoj řeči a správné výslovnosti v MŠ
TRNKOVÁ, Denisa
Ve své bakalářské práci se zabývám zpěvem a vybranými hudebními nástroji pro rozvoj řeči a správné výslovnosti v mateřské škole. Zabývala jsem se hudební výchovou v mateřské škole jak z pohledu přípravy pedagoga v mateřské škole, tak i různou problematikou, která může děti z mateřské školy v tomto oboru doprovázet. Z tohoto důvodu jsem se snažila spojit řeč a výslovnost s hudební výchovou, jelikož v této věkové kategorii je správná řeč a výslovnost základem pro funkční budoucí komunikace. Dále se v mé bakalářské práci nachází týdenní plán, kde se snažím zapojit hudební výchovu jako prostředek k lepší řeči a výslovnosti jednotlivých písmen. Zvolila jsem taková písmena, se kterými děti mívají většinový problém.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.