Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 417 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Variants Of Possible Penetrations Of Municipalities By Pv Sources
Sedlák, Petr
The study deals with the probable variants of penetration of municipalities by photovoltaic sources. It describes the current situation in the selected municipality in terms of photovoltaic power plants and considers possible alternatives for photovoltaic penetration. Probable option for penetrating photovoltaic sources in the municipality is determined.
Comparison Of Two Methods Of Evaluation Of Photovoltaic Potential For Selected Area
Plaček, Martin
The goal of this article is show two possible ways to calculate photovoltaic potential of a large area with a large amount of buildings. A medium-sized village under 3000 inhabitants was chosen to showcase where the two possible methods of evaluation were used. Photovoltaic potential was calculated for the roofs of buildings in selected area.
Dopady leteckého provozu na letišti Václava Havla na okolní obce
Fuková, Jana ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kolařík, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje dopadům provozu letiště Václava Havla na okolní obce. Jedná se o téma velice aktuální, protože leteckou dopravu využívá stále více osob, a tím se zvyšuje i zátěž oblastí přiléhajících k letišti. Teoretická část práce je uvedena krátkým představením problematiky NIMBY, podává nejdůležitější informace o letišti Václava Havla a shrnuje negativní dopady jeho provozu na okolí. Dále předává poznatky o budoucím rozšíření letiště v podobě paralelní dráhy a vztahu veřejnosti k této plánované výstavbě. Následně je popisována spolupráce letiště s okolními obcemi a částmi Prahy. Praktická část byla zpracována na základě dat z dotazníkového šetření. Cílem bylo získat názor obyvatel okolí letiště, co považují za výhody a nevýhody bydlení v této oblasti, zda jsou dostatečně informovaní o spolupráci letiště s místem, ve kterém žijí, a nakonec jaký je jejich postoj k rozšíření letiště o novou vzletovou a přistávací dráhu. Klíčová slova: letecká doprava, negativní dopady, hluk, obec, paralelní dráha
Zhodnocení investičního záměru aquaparku
Jakubíček, Radim ; Kolář,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem zhodnocení investičního záměru výstavby aquaparku ze strany obce. Definuje veřejnou správu v ČR, popisuje obec a její možné zdroje vlastních a cizích příjmů, do kterých spadají státní a evropské dotace. Stručně rozebírá veřejné stavební projekty z pohledu životního cyklu, investičních nákladů a nákladových metod sloužících k jejich hodnocení. Práce analyzuje provozní aspekty, ekonomickou náročnost a hospodaření veřejných krytých bazénů v ČR; charakterizuje konkrétní obec a posuzuje její hospodaření na základě městských rozpočtů za uplynulé tři roky; představuje určitý investiční projekt aquaparku, který by byl předmětem obecní investice, kde stanovuje jeho investiční náklady a provozní výnosy a náklady. Záměr vybudování aquaparku v obci je následně zhodnocen formou aplikace eCBA, jež hodnotí celou efektivnost investice, její financování a socioekonomické dopady.
Zhodnocení hospodaření vybrané obce
Vychodilová, Iveta ; Šedaj, Milan (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření obce Vranová Lhota v letech 2015-2018. První část práce obsahuje teoretické poznatky o veřejné správě, obcích v České republice a struktuře jejich rozpočtu. Druhá část se zabývá základními informacemi o obci, SWOT analýzou, analýzou schválených a skutečných rozpočtů a vývojem jednotlivých příjmů a výdajů. Poslední část představuje možné návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení hospodaření vybrané obce.
Návrh vnitropodnikové směrnice vybrané účetní jednotky
Daníčková, Tereza ; Polášková, Viktorie (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Návrh vnitropodnikové směrnice města“ se zaměřuje na problematiku vnitropodnikových směrnic ve městě Napajedla. Pojednává o tom, co je to obec, účetnictví ve vybraných účetních jednotkách a vnitřní směrnice. Zabývá se aktualizací a vytvořením nové vnitropodnikové směrnice.
Zhodnocení investiční činnosti v obci
Zmeškal, Jakub ; Dostál,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá investiční činností v obci, zejména jejím financováním a zhodnocením. Charakterizuje veřejnou správu České republiky a popisuje zdroje financování a dotační politiku Evropské unie. Popisuje konkrétní obec a analyzuje její finanční situaci. Charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho ekonomickou efektivitu.
Financování investiční činnosti obce
Borč, Ondřej ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje financování investičních činností v obcích. Zabývá se veřejnou správu ČR, možnými zdroji financování včetně dotačních programů České republiky a Evropské unie. Rozebírá finanční situaci konkrétní obce. Cílem práce je zhodnocení investičního projektu v obci, jeho financování a analýza dalšího možného způsobu.
Kooperace státu, kraje a obce při plánování a realizaci dopravních staveb: případ dostavby dálnice D1 v úseku Říkovice - Přerov
Čeladníková, Tereza ; Průdková, Karolína (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit, jaký je postup státu při realizaci dopravních staveb a jak do tohoto postupu zasahují obce a kraje. Postup schvalování dopravních staveb lze rozdělit do pěti fází, na fázi strategickou, fázi koncepce, fázi územní přípravy, fázi stavební přípravy a fázi předrealizace. Každá z těchto fází má dané kroky, které musí být dodrženy. Obce a kraje mohou vstoupit do procesu v několika bodech, nejvýznamnější je vstup do vyhledávací studie, do procesu EIA a do územního řízení. Obce a kraje mohou schvalování dopravních staveb ovlivnit také dalšími nástroji, jako je medializace problému, petiční akce a spolupráce s ostatními samosprávami. Dalším z cílů práce bylo odhalit, jaké komplikace probíhají u schvalování dostavby dálnice D1 úseku 0136 Říkovice - Přerov. Provedla jsem případovou studii a zjistila, že u dostavby zkoumaného úseku nastaly komplikace s nedostatkem financí, s nutností opakovat územní řízení, se získáním výjimky z procesu EIA. Proti dostavbě vystupují občanské spolky, které se proti vydaným rozhodnutím odvolávají a v každém kroku řízení a proti výstavbě podávají připomínky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 417 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.