Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 294 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva České národní banky za rok 2017
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2017. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stock Price Bubbles: Identification and the Effects of Monetary Policy
Koza, Oldřich ; Matějů, Jakub (vedoucí práce) ; Ryska, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá bublinami na americkém akciovém trhu a jejich souvislostí s měnovou politikou FEDu. Reálná hodnota indexu S&P 500 je rozdělena pomocí Kalmanova filtru na "fundamentální'' a spekulativní část (bublinu). Fundamentální část hodnoty indexu závisí na očekáváných budoucích dividendách a požadované míře návratnosti, zatímco bublina je odhadnuta jako nepozorovaný vektor ve state-space modelu. Výsledky naznačují, že bubliny mohly hrát významnou roli během některých býčích a medvědích trhů a zapříčinit významnou část dynamiky indexu S&P 500 hlavně v posledních dekádách. Inovací této práce je, že jde o krok dále a studuje efekty monetární politiky na obě odhadnuté části indexu. Vektorový autoregresivní model s blokovými restrikcemi je použit k této analýze. Výsledky ukazují, že klesající úrokové sazby mají pozitivní krátkodobý vliv na fundamentální část indexu, ale nemají vliv na spekulativní část indexu. Na druhou stranu se zdá, že kvantitativní uvolňování pozitivně ovlivňuje odhadnutou bublinu, ale nemá vliv na fundamentální část indexu S&P 500. Výsledky této práce zároveň naznačují, že FED nebyl v minulosti úspěšný při rozlišování, zda byly pohyby cen akcií zapříčiněny změnou fundamentálních ukazatelů nebo bublinami.
Two Essays on Inflation Targeting
Matějů, Jakub ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Název práce: Dva eseje o cílování inflace Autor: Mgr. Jakub Matějů Katedra (ústav): Institut ekonomických studií Vedoucí bakalářské práce: Roman Horváth, PhD. Abstrakt: Práce sestává ze dvou esejů o cílování inflace. První esej zkoumá, jak centrální banky a vlády určují své inflační cíle. Prezentován je přehled komunikace centrálních bank ohledně inflačních cílů, dále je zkoustruován teoretický model a nakonec je provedena panelová empirická analýza zemí cílujích inflaci. Tato první analýza daného problému vede k závěru, ze inflační cíle jsou ovlivněny více proměnnými nez centrální banky přiznávají. Kromě vlivu minulé a zahraniční inflace, variability inflace a růstu HDP nacházíme signifikantní vliv kredibility centrální banky a dalsích institucionálních faktorů. Krátký druhý esej se zabývá perspektivami cílování inflace jako rámce pro měnovou politiku a zároveň je přehledem dosavadní literatury hodnotící cílování inflace. Závěrem je, ze pokud budou centrální banky cílující inflaci pokračovat v důrazu na transparentnost a komunikaci a zároveň zůstanou otevřeny inovacím, cílování inflace má vysoké sance uspět i v období krize.
Low Interest Rates and Asset Price Fluctuations: Empirical Evidence
Ali, Bano ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Práce se zaměřuje na význam expanzivní měnové politiky související s cenami aktiv, konkrétně cenami nemovitostí a akcií, jako nejdůležitějšími aktivy na finančních trzích. Model strukturální vektorové autoregrese je využit k vy- hodnocení dat zaměřujících se na Eurozónu, Velkou Británii a Spojené státy americké od roku 2007 do 2017. Navíc jsou nominální krátkodobé úrokové sazby nahrazeny stínovými sazbami, které jsou vhodnějším prostředkem na vyhod- nocení jak konvenčních, tak nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Jejich použití je žádoucí v případě, že se hodnota nominální úrokové sazby v eko- nomice blíží nebo je rovna nule, jelikož nulová dolní mez pro úrokové sazby není v tomto případě brána v potaz. Výsledky analyzované pomocí funkcí im- pulzní odezvy spolu s variační dekompozicí naznačují, že vysoké úrokové míry jsou asociovány s nízkými cenami aktiv. Tyto výsledky jsou potvrzeny použitím dvou různých stínových sazeb a dvou různých typů aktiv zahrnutých v modelu. V případě cen nemovitostí je reakce v podstatě okamžitá s největším poklesem cen u Velké Británie. Ceny akcií se téměř vždy nejdříve nepatrně zvýšily a až poté následoval jejich pokles, jehož...
The Determinants of central banking transparency: An Empirical Analysis
Ulrich, Tomáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jeřábek, Jakub (oponent)
Tato práce zkoumá transparenci centrálního bankovnictví a komunikaci ohledně finanční stability. Hlavním cílem je najít determinanty aktualizovaného indexu transparence monetární politiky a indexu transparence ohledně finanční stabil- ity, které zahrnují 110 zemí a období 2000-2011. Dále byly zkoumány jednotlivé složky indexů, na nichž byly provedeny regresní analýzy za použití předem defi- nované sady ekonomických a politických proměnných. Tímto jsme se snažili najít faktory ovlivňující všechny faktory transparence. Potvrdili jsme stoupající trend v obou oblastech transparence během posledních dvou desetiletí. Eko- nomicky dobře rozvinuté země s flexibilním měnovým kurzem, vysokou kval- itou vládnutí a stabilními institucemi jsou otevřenější o svých monetárních politikách. Výsledky dále ukazují, že vysoký stupeň transparence monetární politiky a minulé bankovní krize mají za následek vyšší otevřenost centrálních bank o tématech finanční stability. Determinanty jednotlivých komponentů in- dexu transparence ohledně finanční stability vykazují zřetelné variace, obzvláště proměnné jako zákonnost nebo minulé finanční krize. Celkově vzato je komu- nikace o finanční stabilitě mladý obor a mnoho...
Two Essays on Inflation Targeting
Matějů, Jakub ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Koprnická, Kamila (oponent)
Práce sestává ze dvou esejů o cílování inflace. První esej zkoumá, jak centrální banky určují své inflační cíle. Prezentován je přehled komunikace centrálních bank ohledně inflačních cílů, dále je zkoustruován teoretický model a nakonec je provedena panelová empirická analýza zemí cílujích inflaci. Tato první analýza daného problému vede k závěru, ze inflační cíle jsou ovlivněny více proměnnými nez centrální banky přiznávají. Kromě vlivu minulé a zahraniční inflace, variability inflace a růstu HDP nacházíme signifikantní vliv kredibility centrální banky a dalších institucionálních faktorů. Krátký druhý esej se zabývá perspektivami cílování inflace jako rámce pro měnovou politiku a zároveň je přehledem dosavadní literatury hodnotící cílování inflace. Závěrem je, ze pokud budou centrální banky cílující inflaci pokračovat v důrazu na transparentnost a komunikaci a zároveň zůstanou otevřeny inovacím, cílování inflace má vysoké šance uspět i v období krize.
Kvantitatívne uvoľňovánie v Japonsku a jeho dopad na HDP
Balážová, Jana
Během období známého jako Dvě ztracené dekády trpělo Japonsko slabým ekonomickým růstem, deflací a zápornou mezerou výstupu. Koncem roku 2012 byl zvolen za premiéra Japonska Shinzu Abe, jehož plán na obnovení ekonomiky, zvaný Abenomika, zahrnoval rozsáhlé kvantitativní uvolňování Centrální bankou Japonska, fiskální konsolidaci a strukturální reformy. Kvantitativní uvolňování zahrnovalo výrazné navýšení monetární báze a záměrem bylo dosažení 2% inflačního cíle, čehož následkem mělo dojít k povzbuzení fen CDROM spotřeby a uzavření produkční mezery. Cílem práce je analýza makroekonomických ukazatelů spojených s uvolňováním a zjištění, zda došlo k růstu inflace, reálného HDP a k uzavření produkční mezery nebo ne.
Ekonomická krize a role Evropské centrální banky
Staněk, Dominik
Práce se zabývá posouzením monetární politiky Evropské centrální banky v průběhu poslední finanční krize, a to zejména s využitím Taylorova pravidla. Porovnány budou různé modifikace Taylorova pravidla, kdy nejlepší varianta bude použita pro výpočet požadované úrokové sazby jednotlivých členských států eurozóny. To umožní porovnání jejich preferencí s monetární politikou Evropské centrální banky.
Dopad monetárnej politiky Českej národnej banky na automobilový priemysel
Maslo, Frederik
Bakalářská práce se zabývá dopadem měnové politiky na automobilový průmysl v České republice. Do testování je zahrnuto 62 firem českého automobilového prů- myslu v období od roku 2006 do roku 2015. Sledované vlivy jsou ověřovány pomocí panelové regrese. Výsledné poznatky jsou porovnávané s výsledky zpracovaných empirických studií.
Vliv monetární politiky na investiční aktivitu firem v zemích V4
Růžičková, Elena
Růžičková, E. Vliv monetární politiky na investiční aktivitu firem v zemích V4. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Cílem této práce je zjištění vlivu monetární politiky na investiční aktivitu firem v odvětví automobilového průmyslu v zemích V4, spolu s ověřením vlivu dalších firemně specifických charakteristik. K analýze jsou využita panelová data mikroekonomického charakteru, která byla čerpána z databáze Amadeus v rozmezí let 2006–2015. Jako nezávislá proměnná zastupující vliv monetární politiky, byla vybrána 12měsíční úroková míra PRIBOR, BRIBOR, EURIBOR, BUBOR a WIBOR, zastupující každý ze zkoumaných států. Ostatní nezávislé proměnné byly vybrány jako firemně specifické charakteristiky. Za závislou proměnnou byla zvolena čistá fixní aktiva, jež mohou sloužit jako vyjádření investic do dlouhodobého majetku. Sestavení modelů pro vybrané státy ověří vliv monetární politiky na vývoj investiční aktivity ve vybraném odvětví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 294 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.