Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 288 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvantitatívne uvoľňovánie v Japonsku a jeho dopad na HDP
Balážová, Jana
Během období známého jako Dvě ztracené dekády trpělo Japonsko slabým ekonomickým růstem, deflací a zápornou mezerou výstupu. Koncem roku 2012 byl zvolen za premiéra Japonska Shinzu Abe, jehož plán na obnovení ekonomiky, zvaný Abenomika, zahrnoval rozsáhlé kvantitativní uvolňování Centrální bankou Japonska, fiskální konsolidaci a strukturální reformy. Kvantitativní uvolňování zahrnovalo výrazné navýšení monetární báze a záměrem bylo dosažení 2% inflačního cíle, čehož následkem mělo dojít k povzbuzení fen CDROM spotřeby a uzavření produkční mezery. Cílem práce je analýza makroekonomických ukazatelů spojených s uvolňováním a zjištění, zda došlo k růstu inflace, reálného HDP a k uzavření produkční mezery nebo ne.
Ekonomická krize a role Evropské centrální banky
Staněk, Dominik
Práce se zabývá posouzením monetární politiky Evropské centrální banky v průběhu poslední finanční krize, a to zejména s využitím Taylorova pravidla. Porovnány budou různé modifikace Taylorova pravidla, kdy nejlepší varianta bude použita pro výpočet požadované úrokové sazby jednotlivých členských států eurozóny. To umožní porovnání jejich preferencí s monetární politikou Evropské centrální banky.
Dopad monetárnej politiky Českej národnej banky na automobilový priemysel
Maslo, Frederik
Bakalářská práce se zabývá dopadem měnové politiky na automobilový průmysl v České republice. Do testování je zahrnuto 62 firem českého automobilového prů- myslu v období od roku 2006 do roku 2015. Sledované vlivy jsou ověřovány pomocí panelové regrese. Výsledné poznatky jsou porovnávané s výsledky zpracovaných empirických studií.
Vliv monetární politiky na investiční aktivitu firem v zemích V4
Růžičková, Elena
Růžičková, E. Vliv monetární politiky na investiční aktivitu firem v zemích V4. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Cílem této práce je zjištění vlivu monetární politiky na investiční aktivitu firem v odvětví automobilového průmyslu v zemích V4, spolu s ověřením vlivu dalších firemně specifických charakteristik. K analýze jsou využita panelová data mikroekonomického charakteru, která byla čerpána z databáze Amadeus v rozmezí let 2006–2015. Jako nezávislá proměnná zastupující vliv monetární politiky, byla vybrána 12měsíční úroková míra PRIBOR, BRIBOR, EURIBOR, BUBOR a WIBOR, zastupující každý ze zkoumaných států. Ostatní nezávislé proměnné byly vybrány jako firemně specifické charakteristiky. Za závislou proměnnou byla zvolena čistá fixní aktiva, jež mohou sloužit jako vyjádření investic do dlouhodobého majetku. Sestavení modelů pro vybrané státy ověří vliv monetární politiky na vývoj investiční aktivity ve vybraném odvětví.
Adekvátnost informací Česká národní banky při zajišťování finanční stability
Le Viet, Cuong
Bakalářská práce se zabývá adekvátností informací České národní banky při plnění její základních funkcí se zaměřením na zajištění finanční stability. Práce vychází z informací, které jednotlivé centrální banky zveřejňují na svých oficiálních webových stránkách. K tomu, abychom jsme byli schopni splnit cíl práce, tak jsme si vymezili pojem „finanční stabilita“ a na základě něho formulovali důležité informace k zajištění finanční stability. V posledním kroku jsme zvolili metodu komparace metodiky sběru dat a rozsahu dat u centrálních bank České republiky, Eurozóny, USA, Velké Británie a Japonska. Přínos této práce spočívá ve vyhodnocení současného způsobu sběru dat a druhu dat u České národní banky. Zároveň poskytuje pohled na nové možností ve sběru dat a druhu dat a jejich využití ve směru zajištění finanční stability.
Vplyv monetárnej politiky centrálnych bánk na komerčné bankovníctvo v Českej republike a Nemecku
Bulková, Martina
Tato bakalářská práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část informuje o základních pojmech z oblasti monetární politiky, centrálního a komerčního bankovnictví a prostřednictvím grafických prvků hodnotí vliv nástrojů centrální banky na bankovní sektor. V praktické části práce je na reálných datech použitím statistických metod analyzován vztah mezi centrální bankou a mezibankovním trhem a komerčním bankovnictvím. Dále je analyzován vliv monetární politiky centrální banky na bankovní sektor. V poslední části je porovnaný vývoj a struktura zisku bankovního sektoru obou zemí.
Vliv politického režimu na zpoždění v hospodářské politice
Filla, Adam
Bakalářská práce se zabývá vlivem politického režimu na zpoždění v hospodářské politice. Na začátku práce je definováno časové zpoždění, příčiny a důsledky jeho vzniku. Dále se práce zaměřuje na formy vládnutí a popisuje jejich charakteristické znaky. V další části je využito případových studií, které se věnují politickému režimu jednotlivých zemí a velikosti rozhodovacího zpoždění fiskální a monetární politiky. Vybrané země jsou následně porovnány na základě výstupů z případových studií. Vliv politického režimu na zpoždění v hospodářské politice je popsán v závěrečné kapitole této práce, která zároveň obsahuje doporučení pro další výzkum.
The effects on monetary policy on corporate investment in Finland
Koskenniemi, Niko Henri Joonas
Cílem této práce je zjisti efektivitu monetární politiky na míru investic finských výrobních firem. Výzkumné otázky jsou rozděleny do tří částí: jaký je efekt nízkých úrokových sazeb, jaké jiné faktory ovlivňují investice a jaký je vztah mezi monetární politikou a těmito ostatními faktory. Pro zodpovězení těchto otázek je vytvořen ekonometrický model. Interpretace výsledků a politická doporučení jsou prezentovány v diskuzi. Teoretický základ pro monetární politiku a situace finské ekonomiky jsou prezentovány, stejně tak jako literární rešerše tohoto oboru.
Nekonvenčné nástroje monetárnej politiky
Štulrajterová, Eva
Předkládaná diplomová práce se zabývá nekonvenčními nástroji monetární politiky, konkrétně se důkladněji věnuje kvantitativnímu uvolňování a jeho dopadu na dva makroekonomické ukazatele - HDP a inflaci. Nekonvenční monetární politika je prováděna převážně od vypuknutí poslední finanční krize v roce 2008 a nahradila tradiční, ale neúčinnou politiku úrokových sazeb. Hlavním cílem práce je zhodnotit makroekonomické dopady kvantitativního uvolňování na základě již empiricky odhadnutých účinků QE mezi lety 2010 až 2018, včetně a identifikovat rozdíly těchto účinků mezi třemi ekonomikami - USA, Velkou Británií a eurozónou s využitím lineární regrese. Na základě závěrů vyplývajících z práce je zodpovězena otázka o účinnosti QE na makroekonomické ukazatele a jsou formulovány doporučení pro tvůrce hospodářské politiky v zkoumané oblasti.
Determinanty úverovej aktivity v bank-based a market-based systéme
Vinická, Michaela
Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných determinantů na úvěrovou aktivitu, přičemž rozlišuje bankovně založený a tržně založený typ finančního systému. Empirická analýza prostřednictvím panelové regresní analýzy s fixními efekty vede k výsledku signifikantního vlivu jednotlivých bankovních charakteristik na úvěrovou aktivitu, který zůstává i po přidání makroekonomických fundamentů stabilní. Kromě bankovních specifik na úvěrovou aktivitu působí i ekonomický cyklus. Nástroje monetární politiky, konkrétně celková aktiva centrální banky a mezibankovní úroková sazba, byly zkoumány v jednotlivých typech finančních systémů. Prokázalo se fungování úrokového kanálu v bankovně založeném finančním systému a vliv aktiv centrální banky v tržně založeném finančním systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 288 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.