Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 305 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vplyv nekonvenčnej menovej politiky na devízové kurzy
Gáťová, Jana
Gáťová, J. Vliv nekonvenční měnové politiky na devizové kurzy. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá vlivem nekonvenční měnové politiky na devizový kurz. Literární rešerše se zabývá nástroji nekonvenční měnové politiky a jejich konkrétním využitím centrálními bankami ECB a FED. Cílem práce bylo identifikovat dopad nekonvenční monetární politiky, především kvantitativního uvolňování na devizový kurz USD/EUR. V empirické části diplomové práce byla provedena analýza, která tento vztah zkoumala pomocí grafických zobrazení a VAR modelu, ze kterého byla následně odvozena Grangerová kauzalita a Impulse-response analýza. Na základě analýzy byl vztah mezi kvantitativním uvolňováním centrálních bank ECB, FED a pohybem kurzu USD/EUR prokázán.
Komunikace jako nástroj monetární politiky ČNB
Avramov, Dominik
Avramov, D. Komunikace jako nástroj monetární politiky ČNB. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Komunikace centrálních bank je velmi aktuálním tématem, protože ve svě-tě, kde se informace šíří rychlostí světla, je v zájmu centrálních bank, aby jejich monetární politika byla správně pochopena a nešířila nejistotu. Práce se zaměří na období 2016–2020, během kterého FED, BoE a ČNB měnily svoje hlavní sazby ve snaze utáhnout měnovou politiku. V textu je shrnuto momentální poznání v rámci komunikace centrálních bank a poté jsou analyzovány tři centrální banky pro využití komparace při vylepšení momentální komunikační strategie ČNB.
Bitcoin and the world-systems theory: the case of El Salvador
Černý, Ondřej ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Fiřtová, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přijetím Bitcoinu jako zákonného platidla v Salvadoru a následnými reakcemi mezinárodního společenství, zejména Spojených států a Mezinárodního měnového fondu. Na příkladu Salvadoru se práce snaží zkoumat širší fenomén týkající se Latinské Ameriky a potenciálu Bitcoinu být klíčem k pozitivní socioekonomické transformaci regionu. Teoretická část práce se kromě teorie světových systémů navržené Immanuelem Wallersteinem zabývá koncepty dolarizace a bitcoinizace. Následně práce aplikuje tyto teorie na konkrétní skutečnosti a provádí jejich analýzu. Časový rámec tohoto výzkumu zahrnuje období od září 2021, kdy byl Bitcoin v Salvadoru oficiálně přijat jako zákonné platidlo, do konce roku 2022.
Monetárna politika a finančná nestabilita
Bunta, Filip
Diplomová práce se zabýva problematikou deflace v prostředí současných monetárních podmínek. Východiskem pro identifikaci a odlišení sledovaných deflačních jevů v japonské a čínské ekonomice je komparace teoretických přístupů hlavního a alternativního proudu. Na příkladu Spojených států amerických je analyzovaný hospodářský cyklus podle konceptu teorie rakouského hospodářského cyklu, který je následně využitý i při analýze ekonomické situace Číny a Japonska ve sledovaném období.
Forex interventions of CNB in front of the door to Eurozone
Kadlec, Tomáš
Kadlec, T. Devizové intervence ČNB přede dveřmi do Eurozóny. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2009. Tato práce studuje devizové intervence České národní banky z listopadu 2013. K hodnocení byla vybrána metoda Marshall-Lernerovy podmínky, která řek-ne, zda je ekonomika vhodná k devalvaci měny, či ne. Pro úpravu dat byla po-užita regresní analýza se dvěma alternativami výsledku. V první alternativě, celé Marshall-Lernerove podmínce, nemohla být podmínka splněna, ale ani vyvrácena. Ve druhé alternativě, kde byl import České republiky podle výsled-ku regresní analýzy započítán s nulovou hodnotou, byla podmínka potvrzena. Výsledek byl porovnán s hodnotami ze Spojeného království a shledány proti-chůdné. Při srovnání se Slovenskou republikou byla shledána Česká ekono-mika v mnohem lepší kondici.
Helicopter Money and the Propensity to Consume Transfers: The Case of Czech Republic
Doležal, Jakub ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hanzlík, Petr (oponent)
Jakub Doležal1 1 ) Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 50735965@fsv.cuni.cz Bakalářská práce pojednává o helikoptérových penězích - typu nekonvenční měnové politiky, jenž cílí na zvýšení inflace a oživení růstu HDP v časech, kdy je klasická měnová politika omezena nulovou spodní mezí na úrokových sazbách. Z pohledu domácností jsou helikoptérové peníze mimořádným příjmem. Část tohoto příjmu - mezní sklon ke spotřebě - domácnost v řádu týdnů promítá do spotřeby. Z hlediska přímého vlivu mezního skolu ke spotřebě na efektivitu helikoptérových peněz je záhodno mezní sklon predikovat. První část práce popisuje nekonvenční měnovou politiku s důrazem na helikoptérové peníze, kvantitativní uvolňování a monetizaci státního dluhu. Druhá část textu je pak vyhrazena identifikaci proměnných ovlivňujících mezní sklon ke spotřebě na úrovních států. Následuje vlastní odhad průměrného mezního sklonu ke spotřebě v České republice za použití meta-analytického přístupu. Při očištění o publikační zkreslení a za použití lasso algoritmu pro výběr proměnných v lineární regresi, docházíme k výsledku že mezní sklon ke spotřebě transferu v dobách...
Monitoring centrálních bank - září 2017
Česká národní banka
Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB udržuje své úrokové sazby stále na nízké úrovni a nadále pokračuje v programech nekonvenční měnové politiky. Dvě výjimky, které již přistoupily k navýšení sazeb, leží na severoamerickém kontinentu. První je americký Fed, který v souladu s očekáváními svou klíčovou úrokovou sazbu navýšil letos již podruhé a oznámil přesnější postup snižování objemu své bilance. Druhou výjimkou je Bank of Canada, která již zvýšila úrokové sazby rovněž dvakrát. Kromě Švýcarska se inflace ve všech sledovaných ekonomikách nachází nad úrovní 1 %, ve většině případů však nadále leží mírně pod inflačním cílem. Téma pod lupou se tentokrát věnuje problémům jihoafrické ekonomiky a situaci tamní centrální banky. Ve vybraném projevu člen Výkonné rady ECB Yves Mersch rozebírá výzvy a šance pro centrální banky související s dnešním rychlým technologickým vývojem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2021
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2021. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2020
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2017. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2019
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2019. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 305 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.