Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nelineární metody analýzy variability srdečního rytmu při metabolickém syndromu
Vaňková, Eliška ; Kozumplík, Jiří (oponent) ; Kubičková, Alena (vedoucí práce)
Práce se věnuje problematice analýzy variability srdečního rytmu u pacientů s metabolickým syndromem. V této práci je zahrnuta teorie, která se zaobírá variabilitou srdečního rytmu a metodami její analýzy. Především se věnuje nelineárním metodám, zejména Lyapunovovu exponentu a jeho výpočtu v prostředí MATLAB Algoritmus výpočtu je aplikován na již naměřené tachogramy u zdravých lidí a pacientů s metabolickým syndromem. Dále se práce zabývá celkovým zhodnocením výsledků pomocí Lyapunovova exponentu a je provedeno statistické zhodnocení.
Automatic Analysis of Heart Rate Variability Signals
Kubičková, Alena ; Halámek, Josef (oponent) ; Lhotská, Lenka (oponent) ; Kozumplík, Jiří (vedoucí práce)
This dissertation thesis is dedicated to the heart rate variability and methods of its evaluation. It mainly focuses on nonlinear methods and especially on the Poincaré plot. First it deals with the principle and nature of the heart rate variability, then the ways of its representation, linear and also nonlinear methods of its analysis and physiological and pathophysiological influence on heart rate variability changes. In particular, there is emphasis on the metabolic syndrome. In the next section of the thesis there are compared and evaluated different ways of representation of the heart rate variability and further are tested selected methods of heart rate variability analysis on unique data from patients with the metabolic syndrome and healthy subjects provided by the Institute of Scientific Instruments, Academy of Sciences of Czech Republic. In particular, they are used the Poincaré plot and its parameters SD1 and SD2, commonly used time domain and frequency domain parameters, parameters evaluating signal entropy and the Lyapunov exponent. SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods of heart rate variability analysis distinguish successfully between patients with the metabolic syndrome and healthy subjects.
Mechanismy komorbidity metabolických a neurodegenerativních onemocnění
Tauchman, Martin ; Telenský, Petr (vedoucí práce) ; Brožka, Hana (oponent)
Populace osob s neurodegenerativními onemocněními je v Česku v řádech statisíců, přičemž celoživotní náklady spojené s léčbou a sociálními dopady onemocnění daného pacienta se pohybují v řádech stovek tisíc eur, a přitom mohou být sníženy včasnou a účinnou intervencí. Jejímu správnému provedení by mohla napomoci znalost příčinných souvislostí mezi metabolickými a neurodegenerativními onemocněními, jejichž výskyt v populaci koreluje. Jedním z důležitých faktorů je zvýšená prozánětlivá imunitní reakce. U osob s obezitou a diabetem mellitus typu 2 dochází k systémové zánětu, který přeroste v neuroinflamaci a ta následně vede k neurodegeneraci. Dalším mechanismem je hyperglykémie, která je následkem inzulinové rezistence. Hyperinzulemie a hyperglykémie vedou k narušení exprese glukózových transportérů a inzulín degradujícího enzymu, což vede ke snížení clearance amyloidu beta. Genetické pozadí je také považováno za velmi vlivný faktor, ovlivňujíc různé mechanismy, a to jak prospěšně, tak škodlivě. Důležitým faktorem je také životní styl. Obecně je zdraví škodlivé kouření a konzumace alkoholu. Jak zvýšená konzumace alkoholických nápojů, tak kouření tabákových výrobků mohou vést k metabolickým poruchám a zároveň i neurodegeneraci. Zdraví prospěšná je naopak fyzická aktivita, která mimo jiné zlepšuje senzitivitu...
Nutrigenetická analýza metabolického syndromu: role chromozomu 4 spontánně hypertenzního kmene potkana
Petrů, Karolína ; Šeda, Ondřej (vedoucí práce) ; Malínská, Hana (oponent)
Metabolický syndrom (MetS) je komplexní onemocnění, na jehož patogenezi se podílí řada interagujících genů, faktory epigenetické a komponenta prostředí. Z analýzy genetických aspektů MetS u experimentálních modelů vyplynulo, že řada definujících parametrů MetS je ve vazbě s oblastmi chromozomu 4 laboratorního potkana. Pro ověření těchto lokusů kvantitativních znaků (QTL) byl vytvořen dvojitě kongenní kmen, u kterého jsou části chromozomu 4 spontánně hypertenzního kmene potkana (SHR, inbrední model MetS) vneseny na genomické pozadí kongenního kmene Brown Norway (BN-Lx). Cílem diplomové práce je detailně geneticky zmapovat diferenciální segment tohoto dvojitě kongenního kmene BN-Lx.SHR4, porovnat jeho metabolický profil za podmínek diet o různém obsahu sacharidů a tuků a identifikovat pomocí komparace sekvencí a genové exprese kandidátní geny či polymorfismy pro aspekty MetS, resp. potenciální nutrigenetické interakce. Klíčová slova: nutrigenetika, experimentální modely, metabolický syndrom, kongenní kmen, genotypizace, potkan
Peptidy regulující příjem potravy a jejich úloha v metabolickém syndromu
Buderová, Markéta ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Hojná, Silvie (oponent)
Nezdravý životní styl společně s genetickými ůže vést závažným zdravotním komplikacím, jako je například metabolický syndrom (MetS). MetS je soubor rizikových faktorů jako abdominání , dyslipidémi á dnotlivé komponenty MetS přispívají k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu druhého typu (type 2 diabetes mellitus; T2DM) a nealkoholického ztučnění jater Léčba MetS je v první řadě zaměřena na úpravu životního stylu, především na snížení tělesné hmotnosti. V těžších případech se nasazuje i farmakologická léčba. Ve farmakologické léčbě se využívají mj. analogy peptidů regulující příjem potravy. Regulace příjmu se účastní í (snižující příjem potravy) peptidy společně s exigenními (zvyšující příjem potravy) peptidy, které hrají důležitou roli v udržení energetické homeostáze. anorexigenních peptidů regulující příjem potravy jsou již využívány pro léčbu obezity nebo T2DM. Další analogy peptidů jsou v ých fázích testování anebo ve stádiu vývoje stabilních analogů Objasnění fyziologie a patologie anorexigenních i orexigenních peptidů v regulaci příjmu potravy může přispět k nalezení potenciální léčby metabolických, kardiovaskulárních a dalších poruch.
Effects of stable analogs of anorexigenic neuropeptides in models of metabolic syndrome
Mráziková, Lucia ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Kříž, Jan (oponent) ; Bardová, Kristina (oponent)
Obezita je celosvětový zdravotní problém, ale účinná léčba je nedostatečná. Anorexigenní neuropeptidy, jako je peptid uvolňující prolaktin (PrRP), mají potenciál pro léčbu obezity a s ní spojených komplikací. Ve své přirozené formě mají tyto látky určité nevýhody, například: špatnou biologickou dostupnost, nízkou stabilitu a neschopnost procházet hematoencefalickou bariérou po periferním podání. V naši laboratoři byly navrženy lipidizované analogy PrRP. Lipidizace činí tento peptid stabilnějším a schopným působit centrálně po periferním podání. Cílem této disertační práce bylo prozkoumat dlouhodobý antiobezitní účinek PrRP palmitoylovaného na pozici 11 (palm11 -PrRP31) a objasnit tak mechanismy účinku tohoto peptidu. Ke studiu obezity a metabolických parametrů souvisejících s obezitou byly použity tři modely: Wistar Kyoto (WKY) potkani s obezitou navozenou vysokotukovou dietou (DIO) s intaktním leptinem a leptinovým receptorem, a experimentální modely s narušenou funkcí leptinu: ob/ob myši s deficitem leptinu a fa/fa potkani s narušenou signalizací leptinu. Příjem vysokotukové diety zvýšil u WKY potkanů tělesnou hmotnost. Tito potkani vykazovali silnou glukózovou intoleranci a zvýšenou mRNA expresi enzymů regulujícich de novo lipogenezi. Léčba palm11 -PrRP31 vedla k signifikantnímu snížení...
Vybrané aspekty léčby metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou
Hloch, Karel ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Souček, Miroslav (oponent) ; Tomčík, Michal (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Karel Hloch Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Soukup (konzultant), Ph.D.; PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. (konzultant) Název disertační práce: Vybrané aspekty léčby metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou Úvod a cíle Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění spojené s chronickým zánětem kloubů, které způsobuje jejich otok a bolest. Prevalence tohoto onemocnění je v obecné populaci přibližně 1 %. Vyšší morbidita a úmrtnost u pacientů s RA je spojena se zvýšenou zánětlivou aktivitou související s kardiovaskulárními onemocněními (KVO). Metotrexát (MTX), léčivo s imunosupresivní aktivitou, je lékem první volby při léčbě RA. Zdá se, že jeho hlavní protizánětlivý účinek je zprostředkován zvýšeným uvolňováním purinového nukleosidu adenosinu. Stav pacientů se zánětlivými onemocněními je ovlivněn aktivací adenosinových receptorů A2a a A3. Vysoká spotřeba kofeinu (antagonisty adenosinových receptorů) může proto vést ke změně účinnosti léčby MTX. 1) Cílem první, retrospektivně-prospektivní, observační, průřezové studie bylo zjistit, zda pacienti s RA, kteří nebyli léčeni MTX (skupina MTX 0) v čase zařazení do studie, byli ve vyšším riziku KVO než...
Incidence hyperlipoproteinémie a aterosklerotických změn u dlouhodobě přeživších osob s Hodgkinovým lymfomem
Čepelová, Michaela ; Kraml, Pavel (vedoucí práce) ; Češka, Richard (oponent) ; Papajík, Tomáš (oponent)
Lé ebné výsledky u d tí a dospívajících s Hodgkinovým lymfomem jsou velmi dobré, ale již v mladém dosp lém v ku se u t chto osob vyskytují etné kardiovaskulární pozdní následky p edchozí protinádorové lé by. Cílem naší práce bylo zhodnotit výskyt tradi ních kardiovaskulárních rizikových faktor (hypertenze, hypercholesterolémie, obezita, diabetes mellitus) u mladých dosp lých více než 10 let po ukon ené lé b HL a u zdravých dobrovolník odpovídajících v kem a pohlavím. P edpokládali jsme ast jší výskyt rizikových faktor u této specifické populace spolu s asn jším rozvojem aterosklerotických zm n. Všichni ú astnící se podrobili fyzikálnímu vyšet ení, ultrazvukovému vyšet ení karotických tepen, vyplnili dotazník ohledn svého stravování a pohybových aktivit. Laboratorní analýzy zahrnovaly lipidové parametry, hladinu glykémie a inzulínu, parametry endoteliálního poškození, zán tu a oxidativního stresu. Dlouhodob p eživší po lé b HL m li ve srovnání s kontrolní skupinou významn nep ízniv jší parametry lipidového profilu, jakož i marker oxidativního stresu, endoteliálního poškození a zán tu, ast ji jsme u nich prokázali inzulinovou rezistenci, metabolický syndrom i vyšší ukazatele pokro ilosti aterosklerózy karotických tepen. V rámci pravidelné dispenzární pé e je nezbytné odhalit mezi dlouhodob p eživšími po lé b...
Redukční režimy na 3. interní klinice v léčbě obezity a metabolického syndromu a jejich efekt na výsledek bariatrických operací
Jungová, Ivana ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Haluzík, Martin (oponent)
(teze): Úvod: Redukční režimy na 3. interní klinice VFN Praha v léčbě obezity a metabolického syndromu a jejich vliv na úbytek hmotnosti po bariatrické operaci při aplikaci těsně před zákrokem. Metody: Porovnávání shromážděných dat týkajících se redukce hmotnosti v době před a 1 rok po bariatrickém zákroku pro dvě skupiny pacientů. Jedna skupina absolvovala těsně před operativním výkonem redukční pobyt. Druhá skupina byla přijata k operačnímu řešení z ambulantního režimu. Výsledky: Obě skupiny pacientů ve sledované době (1 rok po operaci) svou hmotnost významně redukovaly, vyšší úbytek v kilogramech po roce od zákroku byl zaznamenán u skupiny s redukčním pobytem (23,02 kg), u skupiny bez redukčního pobytu byl průměrný úbytek hmotnosti 21,17 kg. Po porovnání úbytku hmotnosti z průměrné hodnoty životního maxima skupin má významně vyšší redukci skupina s redukčním pobytem (51,9 kg), skupina bez redukčního pobytu redukovala ze svého životního maxima průměrně o 32 kg. Hodnota EWL (Excess Weight Loss) jeden rok po operaci byla vyšší u skupiny bez redukčního pobytu (39,36 %), u skupiny s redukčním pobytem dosáhla hodnoty 33,509 %. Stejně tak hodnotu EBMIL (Excess BMI Loss) měla skupina bez redukčního pobytu vyšší než skupina s redukčním pobytem. Procentuální roční úbytek hmotnosti byl u obou skupin...
Monitoring obezity u mužů středního věku v Hradci Králové
Senecký, Petr ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Větrovský, Tomáš (oponent)
Název: Monitoring obezity u mužů středního věku v Hradci Králové Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit prevalenci obezity u mužů ve věku 30 -50 let v Hradci Králové. Potřebná data pro tento empirický výzkum budou získána na základě vlastního dotazníkového šetření u 30 aktivních sportovců a u 30 pacientů diabetologické poradny pana prof. Martiníka trpících obezitou a léčících se v této poradně. Následně budou z dotazníků zjištěná data hlouběji analyzována s cílem zjistit především rizikové faktory obezity, zvládání stresu, fyzické aktivity, pevného denního režimu a života správy či výskytu genetické zátěže u dotazované skupiny sportovců a dotazovaných obézních pacientů z diabetologické poradny prof. Martiníka. Následně budou tato data vzájemně porovnána s cílem zjistit hlavní rozdíly mezi aktivními sportovci a obézními pacienty. Metody: Empirický výzkum byl realizován u 30 náhodně vybraných aktivních sportovců žijících v Hradci Králové a 30 náhodných pacientů prof. Martiníka léčících se obezitou rovněž z Hradce Králové ve věkové skupině 30 - 50 let na základě vlastnoručně zpracovaného dotazníku, který byl s pacienty i se sportovci vyplňován osobně, aby bylo možné získat rovněž informace mimo dotazníkovou škálu. Dotazníky byly následně vyhodnoceny a jejich výstupy byly následně graficky i...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.