Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 145 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku
Lemberk, Jan ; Polák, Martin (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, hospodářské situaci ve stavebnictví a především si povšimneme finanční analýzy podniku. Na základě těchto vědomostí budeme analyzovat konkrétní podnik a vyvodíme možná řešení umožňující firmě dosáhnout kladného hospodářského výsledku, či alespoň překonat krizové období. Pro finanční analýzu budeme v praktické části této práce využívat především horizontální a vertikální analýzu a analýzu poměrových ukazatelů účetních výkazů.
Zhodnocení vývoje vybraných makroekonomických charakteristik lesního hospodářství v národním hospodářství České republiky v období let 2003 až 2013
Kadlec, Jan
Tato práce představuje ucelený vývoj vybraných makroekonomických charakteristik a zasazuje obor lesnictví do kontextu hospodaření ČR. Nabízí časové řady ukazatelů obecná míra nezaměstnanosti, inflace, průměrná hrubá měsíční mzda (ČR, lesnictví), zaměstnanost (ČR, lesnictví, zemědělství, zpracování dřeva), hrubý domácí produkt, hrubá přidaná hodnota (ČR, lesnictví, zemědělství, zpracování dřeva), ceny vybraných sortimentů, těžba dřeva za roky 2003 až 2014. Analýzou těchto dat zjišťuje klesající počty zaměstnanců v lesnictví, zvyšující se produktivitu práce v lesnictví, výrazně rostoucí mzdu v lesnictví, i když stále pod celorepublikovým průměrem.
A Profit-to-provisioning approach to setting the countercyclical capital buffer: the Czech example
Hodula, Martin ; Pfeifer, Lukáě
Během posledních několika let vyvinuly národní makroobezřetnostní orgány rozdílné strategie pro nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) v bankovním sektoru. Existující přístupy vycházejí z různých indikátorů používaných k identifikaci aktuální fáze finančního cyklu. Není nám však známo, že by existoval přístup, který by přímo zohledňoval vývoj cyklických rizik v bankovním sektoru i jeho obezřetnostní chování v průběhu finančního cyklu. V tomto článku navrhujeme nový přístup založený na vztahu zisku a tvorby opravných položek, který lze využít v procesu makroobezřetnostního rozhodování. Konstruujeme novou sadu indikátorů, které do značné míry zachycují cyklický vývoj zisku a opravných položek k úvěrovým ztrátám. Argumentujeme, že banky by během finanční expanze měly udržovat část cyklicky nadhodnoceného zisku (nerealizované očekávané ztráty) ve formě kapitálu. Výsledky námi nově navrhovaných indikátorů vyhodnocujeme pomocí dvou ekonometrických postupů. Celkově vykazují dobré statistické charakteristiky relevantní pro tvorbu rozhodnutí o CCyB a mohou přispět k přesnějšímu vyhodnocení jak akumulace systémových rizik, tak naplňování rizik. Předpokládáme, že relevance přístupu založeného na vztahu zisku a tvorby opravných položek a související sady nově navrhovaných indikátorů se zvýší při využití IFRS 9.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
House Prices and Household Consumption: the case of the Czech Republic
Brůha, Jan ; Hlaváček, Michal ; Komárek, Luboš
V tomto článku zkoumáme, zda mají změny cen nemovitostí znatelný dopad na rozhodování českých domácností o spotřebě a úsporách. Zaměřujeme se na tři období pohybů cen domů a bytů a klademe si otázku, zda vlastníci nemovitostí činí významně odlišná rozhodnutí ohledně spotřeby a úspor než domácnosti bydlící v nájmu. Zjišťujeme, že vlastníci nemovitostí mají v průměru vyšší míru úspor a nižší míru spotřeby bez ohledu na směr změny cen nemovitostí. Intenzita kolaterálního kanálu mezi cenami nemovitostí a makroekonomikou je tedy v případě České republiky zpochybněna.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. až 3. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 145 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.