Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 988 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice
Špirková, Petra ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Nekolová, Markéta (oponent)
Diplomová práce "Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice" se zabývá specifickým postavením starších osob na trhu práce, které jsou při ztrátě zaměstnání oproti jiným skupinám na pracovním trhu, častěji a ve větší míře ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. V práci je rozebírán aktuální stav zaměstnanosti starších osob v České republice a v Evropské unii vzhledem k demografickým trendům, které mají, kromě jiných důsledků, i silný dopad na trh práce. Cílem práce je zjistit, v čem spočívají hlavní překážky stojící v cestě vyššímu zapojení starších osob na trhu práce v České republice, a jakým směrem by se měla politika zaměstnanosti ubírat, aby dosáhla vyšší účinnosti. Základní hypotézou práce je tvrzení, že realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR není v případě řešení problematiky nezaměstnanosti starších osob dostatečně účinná. Pomocí čtyř teoretických rámců jsou identifikovány hlavní nedostatky v současnosti uplatňované politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám a jejich příčiny. Teoretická východiska jsou uplatněna i v diskusi možných řešení problému. Empirická část práce využívá poznatky veřejně - politických dokumentů, výstupů odborných studií, metody srovnávací analýzy a v nejvyšší míře pak poznatky...
Pracovní trh v EU
Juříček, Tomáš ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první z nich se všeobecně zabývám fungováním pracovního trhu a hlavními principy či činiteli vyskytujícími se v tomto prostoru, jako je například minimální mzda nebo činnost odborových organizací. Zvláštní pozornost si zaslouží problematika nezaměstnanosti a státní politika zaměstnanosti. Ve druhé polovině se následně snažím obecné informace z předcházející části zasadit do konkrétního rámce hospodářské situace a vývoje míry nezaměstnanosti v Evropské unii za posledním desetiletí. Důležitou roli zde přitom sehrávají různé podoby národní politiky zaměstnanosti a sociální politiky, kterým se věnuji samostatně. Stejně jako hlavním strategiím a institucím EU, usilujících o eliminaci negativních jevů vyskytujících se na evropském trhu práce.
Ekonomie rodiny ve Švédsku
Wdowyczynová, Lucie ; Mlčoch, Lubomír (vedoucí práce) ; Rečka, Lukáš (oponent)
Švédská forma sociálního státu má dlouhou historii a je známá především díky své štědré sociální politice financované zejména z nadprůměrně vysokých daňových odvodů. Bakalářská práce Ekonomie rodiny ve Švédsku nejprve uvádí obecné souvislosti mezi rodinou a ekonomií a poté se zaměřuje na oblast rodinné politiky ve Švédsku a zasazuje ji do kontextu vývoje a současné podoby švédského sociálního státu. Dále zkoumá důležité dílčí složky švédského systému, které rodinnou politiku a rodinné trendy ovlivňují. Práce se snaží mimo jiné přiblížit, jakým způsobem může být v Evropě podporována vysoká plodnost ve spojení s vysokými mírami participace na trhu práce a znalostně zaměřenou ekonomikou. Zároveň ovšem zdůrazňuje, že odlišnosti v sociální politice v různých evropských zemích jsou způsobeny mnoha kulturními, sociálními a ekonomickými faktory, a proto je jejich vzájemné porovnávání a sjednocování velmi obtížné. Přesto je možné se při zvažování nových reforem ze zkušeností jiných zemí alespoň poučit či si z nich vzít příklad. Práce však také upozorňuje na úskalí švédského modelu.
Diskriminační praktiky personalistů v procesu hledání zaměstnání v České republice
Broklová, Tereza ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Čabanová, Bohumila (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží popsat a odhalit diskriminační praktiky, se kterými se potýkají uchazeči na trhu práce v České republice. Perspektiva a pohled personalistů vnáší inovativní prvek do zkoumání diskriminačních praktik. Pozornost je věnovaná jednotlivým metodám náboru zaměstnanců, protože se mezi sebou velmi liší. Každá se zaměřuje na jinou cílovou skupinu kandidátů o zaměstnání. Práce je rozdělena do čtyř celků. První část je teoretická, seznamuje čtenáře s legislativní úpravou ochrany před diskriminací v českém právním řádu. Přibližuje teorii lidského kapitálu, fronty a signálu, dále potom personalistickou agendu. Druhá pasáž je metodologická, vymezuje data a metody sběru dat. Následuje výzkumná část práce, která popisuje zjištěná data z rozhovorů s komunikačními partnery, interpretovaná v souvislosti s teoretickým ukotvením. Výzkum mezi personalisty je zaměřen na hledání charakteristik ideálního uchazeče, na spravedlnost přijímacího řízení, ale také na užívané diskriminační praktiky. Závěrečná pasáž přináší nejdůležitější zjištění.
Hodnocení účinnosti projektů financovaných z ESF zaměřených na osoby znevýhodněné na trhu práce
Vostradovská, Barbora ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Jungwiertová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá účinností realizovaných opatření v rámci projektů podpořených z Evropského sociálního fondu, které jsou zaměřeny na ohroženou skupinu rodičů (převážně žen) na trhu práce. Teoretická část představuje koncepty segmentace trhu práce, teorii lidského a sociálního kapitálu a v neposlední řadě nastiňuje politiku zaměstnanosti v rámci EU a Česka. Empirický výzkum využívá technik rozhovorů a dotazníku s cílem zhodnotit implementaci opatření a zacílení prostředků na potřeby specifické cílové skupiny, jež je na trhu práce dlouhodobě ohrožena. Přínos práce je především v detailní studii účinnosti systému čerpání dotací v jedné sféře podpory z ESF z pohledu neziskových organizací. Klíčová slova: Trh práce, Evropský sociální fond, evaluace, neziskové organizace, Praha
Trh práce a prostorová mobilita obyvatelstva v Plzeňském kraji
Duda, Petr ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Matušková, Alena (oponent)
Česká republika prodělala po roce 1989 značné společenské, politické a ekonomické změny. Důležitým krokem bylo vytvoření trhu práce, kde se pracovní místa a mzdy vytváří na základě tržní nabídky a poptávky, kde však také z důvodu působení těchto tržních sil vzniká nezaměstnanost. S tím souvisí i flexibilita pracovní síly, která se v průběhu let stává čím dál více důležitější. S migrací obyvatel za prací souvisí i vývoj situace na trhu s byty. Hlavním cílem této diplomové práce proto je analyzovat pracovní trh v Plzeňském kraji a s ním spojenou prostorovou mobilitu po roce 2000 (se stručným vývojem v 90. letech). Dalším důležitým cílem je určit do jaké míry je migrace obyvatel ovlivněna právě situací na trhu práce a také vývojem situace na trhu s byty. Zdrojem dat pro zpracování těchto analýz byly především dvě hlavní instituce. Trh práce v Plzeňském kraji byl zmapován na základě údajů z Úřadu práce v Plzni. Vývoj prostorové mobility a trhu s byty pomohly určit zejména databáze získané na internetových stránkách Českého statistického úřadu a také po osobní návštěvě krajského pracoviště ČSÚ v Plzni. Klíčová slova: migrace, trh práce, trh bydlení, Plzeňský kraj
Mladí lidé na trhu práce v souvislosti s činností úřadů práce ve Středočeském kraji
Herinková, Jana ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Tumová, Anna (oponent)
Hlavním cílem této práce je explorovat situaci a informovanost mladých lidí na trhu práce, evaluovat stávající nástroje a navrhnout zlepšení současné situace pomocí vybraného nástroje. Tyto cíle sleduji pomocí analýzy sekundárních dat, expertních rozhovorů s pracovníky IPS ÚP ve Středočeském kraji, Krajského ÚP v Příbrami a VÚPSV a dále je sleduji vlastním dotazníkovým šetřením na vybraných 5 středních školách ve Středočeském kraji. Práce je zaměřena na exploraci problematiky situace nezaměstnaných mladých lidí, a to jak z perspektivy budoucích absolventů, tak z pohledu klíčového aktéra problematiky, IPS ÚP, který aktivně pracuje jak s budoucími absolventy, tak se stávajícími nezaměstnanými mladými lidmi. Dle provedených šetření jsem dospěla k závěru, že nejefektivnějším nástrojem pro vybranou skupinu je poradenství, které poskytují ve většině případů pracovníci IPS u ÚP. Takové poradenství má v různých okresech rozlišnou podobu a podle toho se také liší informovanost budoucích absolventů o trhu práce. Poradenství by tedy mělo být unifikováno ve všech okresech Středočeského kraje. Aby toto bylo možné, je třeba vytvořit pracovníkům IPS u ÚP odpovídající pracovní podmínky. Po reformě úřadů práce v roce 2011 však tyto podmínky nejsou příliš příznivé co se týče personální kapacity, nové struktury...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 988 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.