Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,018 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pracovní uplatnění absolventů navazujícího magisterského programu adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru
Černá, Kateřina ; Lososová, Amalie (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Navazující magisterské studium adiktologie bylo poprvé otevřeno v akademickém roce 2010/2011. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči z řad absolventů bakalářského programu adiktologie, tak absolventi jiných bakalářských oborů. Miovský et al. (2021) uvádí příklady uchazečů z příbuzných oborů, jakými jsou psychologie, sociální práce či všeobecná sestra. Uchazeči studiem programu nezískají způsobilost k výkonu profese adiktologa, jedná se o zájmové studium. Pracovní uplatnění absolventů pouze magisterského studia adiktologie nebylo doposud samostatně zmapováno. Pavlovská (2018) dopodrobna zkoumala uplatnění všech absolventů adiktologie od roku 2008 do 2016. Studie tuto práci rozvíjí specifickým zaměřením na uplatnitelnost absolventů pouze magisterského programu s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru a doplňuje data do ledna 2023. Cíle: Cílem výzkumu je zmapovat možnosti pracovního uplatnění absolventů navazujícího magisterského studia adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru. Metody: Základní soubor tvořilo 73 respondentů. Oslovení respondentů proběhlo metodou totálního výběru, výběr vzorku proběhl metodou samovýběru. Výzkumný soubor byl tvořen 49 respondenty, návratnost činila 67 %. Sběr dat proběhl prostřednictvím on-line dotazníkového šetření. Získaná data byla...
Nezaměstnanost v okresu Kladno a její sociálně-ekonomické dopady
Pištěk, Lukáš ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Diplomová práce Nezaměstnanost v okrese Kladno a její sociálně-ekonomické dopady zkoumá vývoj nezaměstnanosti v okresu Kladno v posledních 30 letech v porovnání s dalšími okresy Středočeského kraje. Popisuje jednotlivé sociálně-ekonomické problémy, které s nezaměstnaností souvisí. V práci je popsán trh práce v okresu Kladno a tamní největší zaměstnavatelé. Součástí textu je i zkoumání politiky zaměstnanosti na daném území zastoupené úřadem práce. První kapitola má za cíl utvořit základní vymezení pojmu nezaměstnanost. Následující kapitoly jsou pak věnovány přímo situaci v okresu Kladno. Nejprve je detailně rozebrán vývoj míry nezaměstnanosti včetně vymezení změn metodik výpočtu míry nezaměstnanosti v posledních 30 letech na území České republiky. Ve třetí kapitole je pak popsáno téma politiky zaměstnanosti včetně organizací, které se na ní podílejí. Čtvrtá kapitola je pak věnována sociálně-ekonomickým problémům a zvlášť se pak věnuje některým významným problémům na území okresu Kladno. Pátá kapitola pak popisuje trh práce na území kladenského okresu, přičemž v úvodu této kapitoly je uvedeno teoretické vymezení fungování trhu práce. Poslední kapitola je pak věnována historickému a demografickému vývoji okresu Kladno. V poslední kapitole se pak ukazuje zásadní proměna v převažujícím ekonomickém...
Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku
Kliková, Veronika
Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr proměnných použitých v empirické části je v souladu s ekonomickou teorií. Empirická část je postavena na vícerozměrné regresní analýze a oba vytvořené modely jsou použity pro popis vztahu mezi závisle proměnnými a regresory. Statisticky významné proměnné u prvního modelu jsou výdaje na APZ, výdaje na PPZ, růst HDP a EPL index a u druhého modelu jsou statisticky významné proměnné minimální mzda, výdaje na APZ a růst HDP. V rámci empirické části jsou popsány regionální disparity míry nezaměstnanosti na trhu práce v Polsku.
Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji
Pfeifferová, Tereza
Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Teoretická část se zabývá základními pojmy a souvislostmi v oblasti migrace a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována volně dostupná sekundární data. V druhé části je proveden vlastní kvalitativní výzkum, který obsahuje polostrukturované rozhovory se zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě rozhovorů jsou identifikovány nejdůležitější poznatky a problémy, které souvisí se zaměstnáváním cizinců v sektoru výroby. V závěru jsou formulována doporučení, která přispějí ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Na závěr jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a limity práce.
Komparatívna analýza trhu práce južného krídla EÚ
Tisoňová, Terézia
Práce se zabývá komparativní analýzou trhu práce v zemích jižního křídla Evropské unie a identifikuje podobnosti a odlišnosti ve vývoji trhů práce a v prováděných politikách zaměstnanosti. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky a základní pojmy trhu práce a nezaměstnanosti. Následně je provedena komparativní analýza jednotlivých ukazatelů trhu práce, která je doplněna faktorovou analýzou a analýzou hlavních komponent. Nakonec jsou porovnány politiky zaměstnanosti v jihoevropských zemích a diskutován jejich potenciál pro zlepšení situace na trhu práce.
Vývoj nezaměstnanosti v ČR v letech 2020-2021
Svobodová, Tereza
Diplomová práce se zabývá vývojem nezaměstnanosti na území České republiky v období 2020–2021. Cílem práce je reflektovat změny, které v nezaměstnanosti na daném území byly způsobeny důsledkem vládních restrikcí v zájmu ochrany veřejného zdraví obyvatel v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2. Práce na základě sekundárních dat ukazatele podílu nezaměstnaných osob interpretuje numerickou transformaci nárůstu nezaměstnanosti napříč regiony České republiky, které jsou dány do kontextu časových událostí zásahů do ekonomiky. Výsledky analytické části prokázaly, že vydaná protiepidemická opatření v rámci prevence k onemocnění covid-19 měla vliv na zvýšenou nezaměstnanost. Celorepublikový průměr podílu nezaměstnaných osob vzrostl k 31. 12. 2020 byl o 1,1 p. b. Zároveň lze na základě zjištěných výsledků konstatovat, že mezi regiony existovaly značné diferenciace, které jsou závislé na struktuře odvětví a jejich podílu na zaměstnanosti v daném odvětví. Nejvyšší meziroční nárůst k 31. 12. 2020 byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary o 3,4 p. b., nejnižší v okrese Prachatice o 0,3 p. b.
Kariérní management studentů a absolventů na sociálních sítích
Nekuda, Lukáš
Nekuda, L. Kariérní management studentů a absolventů na sociálních sítích. Diplo-mová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá využitím sociálních sítí v kariérním managementu studentů a absolventů ekonomických fakult. Základem výzkumu jsou dříve provedené studie a vybraná tvrzení, která ze studií vyplívají. Hlavní část výzkumu hodnotila služby poskytované kariérními centry univerzit a následně využití sociálních sítí pro rozvoj kariéry. Doporučení byla formulována na základě současného využívání sociálních sítí respondenty dotazníkového šetření a jejich preferencí ohledně předávání informací směrem ke studentům v průběhu studia. Výsledky ukázaly na potřebu zahrnutí problematiky do kurikul ekonomických fakult a potvrdily tvrzení studií z rešeršní části práce.
Metody kariérního koučinku a poradenství
Junková, Lucie
Bakalářská práce se zabývá tématy kariérního koučinku a poradenství zaměřeného na studenty středních škol v České republice. Základními aspekty práce jsou zmíněné pojmy, jež jsou popsány v návaznosti na rámcové programy středních škol, dále jsou uvedeny teoretické podklady koučinku a kariérního poradenství spojené s tématy motivace a nerozhodnosti. Cílem práce je návrh postupu v oblasti kariérního koučinku a poradenství jako podpora pro mladé lidi při stupu na trh práce. Tento návrh byl testován s pilotní skupinou studentů. Ze získaných informací z metodického postupu bylo sestaveno dotazníkové šetření. Datový soubor byl poté analyzován za pomoci statistických nástrojů. Strukturované rozhovory odrážely výsledky z dotazníkového šetření, kde byly určité problematiky zkoumány hlouběji. Výsledky jsou zdrojem doporučení a podnětu do diskuse vztahující se ke vstupu absolventů středních škol na trh práce.
Cizinci na trhu práce v ČR
Sedláčková, Adéla
Předmětem bakalářské práce „Cizinci na trhu práce v ČR“ je analýza vývoje pracovní imigrace v České republice. První část je zaměřena na členění migrace, kvalifikovanost cizí pracovní síly a ekonomické dopady pracovní imigrace. Následující kapitoly popisují vývoj pracovní imigrace v České republice od roku 1995 do současnosti a následné vyhodnocení získaných poznatků.
Osoby se skrytým postižením na trhu práce
Burdová, Yveta
Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu zkušeností osob se skrytým postižením na trhu práce. Je tvořena teoretickou částí, v níž jsou vymezeny pojmy spojené s problematikou zaměstnávání osob se skrytým zdravotním postižením a popsán legislativní rámec a ekonomické aspekty tématu. V analytické části jsou pomocí kvalitativních metod (analýza polostrukturovaných rozhovorů) zkoumány podmínky na trhu práce pro osoby se skrytými postiženími, přístup okolí a bariéry, kterým tyto osoby čelí. Na základě zjištění jsou formulována doporučení, jejichž cílem je identifikované překážky a negativní vlivy zmírnit či odstranit. Návrhy jsou směřovány na zaměstnavatele osob se skrytým postižením, jejich kolegy a také na úroveň neziskových organizací a státní správy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,018 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.