Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti prevence nežádoucího vlivu kognitivních zkreslení na každodenní rozhodování
Tesařová, Monica ; Stehlík, Luděk (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi prevence vlivu kognitivních zkreslení na naše každodenní rozhodování, především pak negativnímu působení heuristiky kotvení a přizpůsobení na spotřební chování. První kapitola je věnována tématu lidské iracionality v rozhodování, především pak kognitivním zkreslením. Představeno je několik významných typů kognitivních zkreslení, které negativně ovlivňují naše rozhodování. Následně jsou uvedeny různé přístupy, které se pokouší vysvětlit jejich původ. Práce navazuje kapitolou o možnostech prevence kognitivních zkreslení, kde je zmíněna teorie debiasingu a uveden příklad úspěšné debiasingové strategie. Poslední kapitola teoretické části se podrobně zaměřuje na jeden konkrétní druh kognitivního zkreslení, způsobený heuristikou kotvení a přizpůsobení. Cílem empirické části práce je následně navrhnout způsob, jak negativní vliv tohoto zkreslení na naše rozhodování v každodenních situacích - konkrétně z pohledu spotřebitele - alespoň částečně omezit. Součástí toho je i návrh designu experimentální studie, která by umožnila ověřit účinnost proponovaného opatření. Klíčová slova: heuristiky, kognitivní zkreslení, rozhodování, kotvení, debiasing
Automatická detekce vyvázání plavidla na kotevní bóji vsítích LPWAN
Kejík, Petr ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Kopečný, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou bezúdržbové jednotky pro detekci vyvázání plavidla ke kotevní bóji. Jednotka je napájena z baterie a s volitelnou možností napájení a dobíjení z alternativního zdroje v podobě solárního panelu. Pro bezdrátovou komunikaci jednotka využívá technologie LoRa a NB-IoT pracující v síti LPWAN. Při návrhu jednotky je kladen důraz na aspekty jako je bezúdržbový provoz, minimální spotřeba a možnost montáže na libovolný typ bóje. Práce se také zabývá mechanickým provedením zařízení a návrhem prototypu detekčního členu. Práce vzniká ve spolupráci s firmou Netlia IoT s.r.o., která se zabývá hlavně zakázkovou výrobou zařízení s využitím chytrých senzorů a komunikačních technologií LPWAN.
Business centrum
Suchomel, Tomáš ; Štrba, Michal (oponent) ; Pilgr, Milan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce byl návrh nosné ocelové konstrukce vícepodlažní budovy. Budova má půdorysné rozměry 35x35 m. Střecha se nachází ve výšce 48,5 m což je 13. nadzemní podlaží budovy. Přes výšku konstrukce se půdorysná plocha podlaží zmenšuje a od poloviny budovy se opět zvětšuje do původního tvaru. Byly navrženy dvě alternativy. Shodují se v celkovém tvaru konstrukce a odlišují v zajištění prostorové tuhosti. Stropní systém je navržen jako stropnicová soustava. Konstrukce byla posouzena jednak na MSÚ, jednak na MSP, a to v souladu s aktuálně platnými eurokódy. Opláštění budovy je ze skleněných panelů.
Zastřešení železniční stanice "Brno - hlavní nádraží"
Jež, Matěj ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce zastřešení hlavního nádraží v Brně. Konstrukce má nepravidelný půdorys s maximálními rozměry cca 260 x 260 m. Konstrukce zastřešeni tvoří v půdoryse pravidelný rošt. Konstrukce má proměnnou výšku, nejvyšší bod střechy leží ve výšce 25,060 m nad terénem. V této práci jsou řešeny dvě varianty konstrukce.
Ocelová rozhledna
Šenk, Josef ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce rozhledny umístěné na vrcholu kopce poblíž obce Senetářov. Byly navrženy dvě varianty, první varianta s šestiúhelníkovým půdorysem, který je v jednotlivých patrech pootočen a druhá varianta, která má tvar rotačního hyperboloidu. Obě varianty byly posouzeny a porovnány. Byla vybrána první varianta, která byla podrobně zpracována. Celková výška rozhledny je 31,2m a maximální půdorysný rozměr je 6,9m. Celá konstrukce rozhledny je navržena z oceli S235 J2.
Skladovací hala s administrativní částí
Žáček, Libor ; Barnat, Jan (oponent) ; Štrba, Michal (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce skladovací haly s administrativní částí. Navržený objekt se nachází v Uherském Hradišti. Půdorysný rozměr objektu je 24 x 40 m a výšky 9,0 m. Hlavní nosná konstrukce je navržena jako dvoukloubový rám z válcovaných profilů IPE. Vaznice a paždíky jsou navrženy z tenkostěnných profilů. Stropní konstrukce v administrativní části je navržena jako spřažená betonová deska v trapézovém plechu.
Ocelová výrobní hala
Svoboda, Petr ; Pilgr, Milan (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové dvoulodní haly pro průmyslovou výrobu ve Znojmě. Hala má obdélníkový půdorys o šířce 36 m (18 m a 18 m) a délce 75 m. Celková výška nosné konstrukce je 10,6 m. V hale je umístěn mostový jeřáb o nosnosti 5 t. Nosná konstrukce je tvořena příhradovými vazníky, plnostěnnými sloupy, ztužidly a plnostěnnými vaznicemi.
Hala pro strojírenskou výrobu
Slezák, Jaroslav ; Pilgr, Milan (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo provést návrh a posouzení ocelové dvoulodní haly pro strojírenskou výrobu v Rajhradě. Hala má obdélníkový půdorys o šířce 32 m (20 m a 12 m) a délce 63 m. Celková výška hlavní lodě je 13,5 m. V hale pojíždí jeden mostový jeřáb o nosnosti 5 t a rozpětí 19 m. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem 5 %. Modulová vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Nosná konstrukce je tvořena příhradovými vazníky, plnostěnnými sloupy, ztužidly a plnostěnnými vaznicemi. Pro stanovení vnitřních sil na jednotlivých konstrukčních prvcích byl využit program RFEM.
Dvorana patrového objektu v areálu VŠ
Jež, Matěj ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Úkolem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění z konstrukčního skla. Objekt se nachází v areálu VŠ na okraji městské zástavby města Ostrava, městská část Ostrava Poruba. Půdorysné rozměry objektu jsou 8,5 x 12 m. Objekt se sestává ze šesti nadzemních pater s celkovou výškou 21 m. Objekt je napojen na zbývající konstrukci budovy. Hlavní nosná konstrukce je rámová, tvořena ocelobetonovými sloupy a ocelovými nosníky. Prostorové ztužení je zajištěno ocelovými schodnicemi a železobetonovou stropní konstrukcí. Objekt je navržen v souladu s platnými normami a posouzen na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
Horský hotel v Králíkách
Hoffmannová, Zdislava ; Buchta, Stanislav (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce byl návrh dřevěné nosné konstrukce horského hotelu v oblasti města Králíky. Jednalo se o třípodlažní objekt půdorysného tvaru U. Projekt byl proveden ve dvou variantách. První varianta byla dřevěný skeletový systém se stěnami z dřevěných sloupků opláštěných OSB deskami, které zajišťují prostorovou stabilitu konstrukce. Model byl vytvořen v programu SCIA Engineer 19.1 jako prutová konstrukce. Vnitřní síly byly stanoveny lineárním výpočtem. Posouzení prvků na mezní stav únosnosti a použitelnosti proběhlo pomocí programu SCIA Engineer 19.1. Kotvení a spoje a byly navrženy dle platných norem ručním výpočtem. Jako materiál nosné konstrukce bylo zvoleno lepené lamelové dřevo třídy GL24h a GL32h, stěny a pomocné konstrukce pak byly uvažovány z materiálu C24. Druhá varianta byla tvořena z CLT panelů Novatop, které byly nadimenzovány ručním výpočtem, stropní a střešní panely Element byly posouzeny v programu Element společnosti Agrop Nova a.s. Pro posouzení spojů a celkových deformací byl vytvořen 3D model v rámci programu SCIA Engineer 19.1. Práce zahrnuje technickou zprávu, statické výpočty obou variant a výkresovou dokumentaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.