Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Stavba v krajině - Winery
Nováková, Natalie ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Urbanistický koncept v katastrálním území obce Strachotín vychází z inspirace spirálou. Obec se nachází na břehu Novomlýnských nádrží a nabízí nádherný výhled na Pálavu. Tudíž pro mě nejsilnějším motivem se stala příroda, která se pravidelně cyklí, ale neduplikuje se. Spirála byla aplikovaná na příjezdové cesty k vybranému místu, které nabízí nejlepší výhled a zároveň komunikuje s vesnicí. Funkce vinařství byla doplněna malým rekreačním jezdeckým areálem. Funkční řešení nabízí možnost návštěvy, rodinné rekreace či pořádání firemních akcí a prezentací. Při vkládání funkcí bylo uvažováno nad nejpříhodnějším způsobem dopravy, která bude tuto danou funkci vystihovat. Toto bylo dále upraveno vytvořením veřejných prostor, které navazují na jednotlivé provozy a celý areál. Samotné hmotové řešení objektů je inspirováno samotnou Pálavou, která je tvrdá, ale jemná. Pro jsem nejdůležitější objekty „vykrystalizovala“ a podpořila je zakrytím zelení ty méně důležité z hlediska návštěvníka.
Stanovení parametrů křivky krevního tlaku
Plch, Miroslav ; Smital, Lukáš (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Práce zahrnuje obecný úvod do oblasti sledování a měření krevního tlaku u koní, návrh algoritmu na detekci tlakové křivky a výpočet respiračních variabilit při mechanické ventilaci v anestezii. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na anatomii, charakteristiku krevního oběhu a cévního systému. Dále se věnuje problematice způsobů měření krevního tlaku, monitorování koně v anestezii a popisu jednotlivých hemodynamických parametrů. V další části práce jsou popsány metody detekce tlakové křivky. Nakonec obsahuje popis navrženého algoritmu pro detekci tlakové křivky u koní v programovém prostředí LabVIEW. Z detekovaných hodnot program počítá, zobrazuje a ukládá variability systolického tlaku, tepového objemu, tlakové amplitudy, tepové frekvence, periferního odporu a cévní roztažnosti.
GUI pro deskovou hru Dostihy a sázky
Očenáš, Marek ; Kubát, David (oponent) ; Kněžík, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozhraní (GUI) deskové hry Dostihy a sázky, které umožní uživateli (hráči) ovládat hru na virtuálním hracím plánu a bude také hlídat dodržení všech herních pravidel. V textu této práce je popsána vlastní hra a její pravidla, návrh vzhledu GUI a rozmístění herních prvků v herním okně, návrh na implementaci herních pravidel tak, aby hráči nebylo umožněno hrát proti pravidlům a návrh na zajištění síťové komunikace několika takových rozhraní. Dále je popsáno konečné řešení a jeho odchylky vůči návrhu s ukázkami vzhledu programu.
Podnikatelský plán - zábavně sportovní areál se zaměřením na koně
Zámečníková, Petra ; Zámečníková, Anna (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podniku. V teoretické části je popsán způsob, jakým by měl být podnikatelský plán sestavován a všechny jeho součásti. Praktická část je pak věnována analýze možností dalšího růstu ranče. Je popsán stávající stav podnikání i to, jak se projeví navrhované změny. Část práce je pak věnována detailnímu představení aktivit a marketingovému plánu. Kromě všech obvyklých analýz je obsažena i detailní analýza cashflow. Dále práce obsahuje přehled očekávaných příjmů a nákladů.
Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní
Horský, Martin ; Provazník, Ivo (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Předložená práce řeší problematiku sledování hemodynamických parametrů při umělé ventilaci při anestezii u koní. Výsledkem práce je rozšiřující modul pro aplikaci Datex-Ohmeda S/5 Collect, který z průběhu tlakové křivky stanovuje hodnoty potřebné k optimální ventilaci. Úvodní kapitola obsahuje obecný fyziologický úvod. Je zde popsána definice krevního tlaku, popis srdečního cyklu, popis tlakové křivky. Dále se věnuje popisu hemodynamických veličin, jako je tlaková amplituda, tepový objem a hodnotám jejich variabilit. Druhá kapitola se věnuje problematice měření krevního tlaku u koní. Uvedeny jsou jak neinvazivní, tak invazivní metody. Třetí kapitola rozebírá důvody kolísání krevního tlaku během ventilace. V poslední čtvrté kapitole je popsán realizovaný rozšiřující modul, který slouží ke sledování hemodynamických parametrů z průběhu tlakové křivky.
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Příčiny vzniku špalkového kopyta a možnosti terapie
Bartoňová, Eliška
Tato diplomová práce řeší možné příčiny vzniku a možnosti terapie špalkového kopyta u koní. Cílem bylo vypracování teoretické literární rešerše a následně pozorování vývoje špalkových kopyt během terapie u pony klisny se sběrem dat, které bylo později vyhodnoceno. Práce má tedy dvě části. První, teoretickou, kdy bylo čerpáno z mnoha českých i zahraničních zdrojů a následně byl vytvořen přehled možných příčin vzniku špalkového kopyta u koní. Ve druhé, praktické, části pak probíhalo pozorování a dokumentování špalkových kopyt pony klisny během tří let terapie. Úhly kopyt byly měřeny pomocí úhloměru a získaná data byla následně vyhodnocena pomocí grafického znázornění. Dále byla zpracována statistická analýza pro ověření spolehlivosti dat. Získané výsledky pak ukazují snižující se trend úhlů obou postižených kopyt. Lze tak usuzovat, že efektivní náprava této patologie je možná.
Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích
Sejkorová, Michaela
Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou nejdříve obecně shrnuty skokové soutěže, včetně penalizací v nich. Další kapitoly se věnují požadavkům pro výběr skokového koně, jaké vlastnosti by měl mít, tj. jeho exteriér, povaha, temperament a původ. Následně je pojednáváno o správném lonžování koně, o jeho přípravě na obsednutí, a také o samotném obsedání koně, které je nezbytné pro každý výcvik mladého koně. Hlavní část bakalářské práce je základní výcvik mladého koně. Tato část se zabývá postupným stupňováním výcvikových požadavků, tedy prací mladého koně na jízdárně i v terénu, a také prací s kavaletami přes gymnastická cvičení až po samostatné skoky. Závěr práce je věnován přípravě mladého koně na první závody a následným navyšováním jezdeckých požadavků na mladého koně směřujícím k účasti koně na vyšších stupních soutěží.
Posouzení účinnosti různých typů udidel pro využití koně v anglickém jezdectví
Dohodilová, Klára
Bakalářská práce s názvem „Posouzení účinnosti různých typů udidel pro využití koně v anglickém jezdectví“ se zaměřuje na typy uzdění v rámci anglického jezdectví a popis působení různých udidel na hubu koně. Při zpracovávání byla použita dostupná odborná literatura. Práce v první části poukazuje na historii uzdění, jsou zde zmíněna i udidla využívaná v minulosti. Pozornost je také věnována charakteristice základních typů nánosníků, dále jsou popsány druhy a dělení udidel využívaných v současnosti. Součástí práce je popis správného postupu při výběru vhodného udidla pro koně. Nejsou opomenuty ani možné následky nesprávného výběru udidla. Objevuje se zde i krátká charakteristika bezudidlového uzdění. V práci jsou také shrnuta pravidla pro uzdění v olympijských disciplínách jezdeckého sportu, kterými jsou drezura, skoky a všestrannost.
Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní
Kněžourová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České republice se stále zvyšuje a jízda na koni se postupem času stává dostupnější a oblíbenější, což vede k průběžnému rozvoji venkovské turistiky. Úvodní část práce se zabývá základní charakteristikou Českokrumlovska v oblasti cestovního ruchu a venkovské turistiky. Dále pak organizacemi a programy, které podporují venkovskou turistiku. Následuje část popisující průběh vlastního výzkumu a zjišťování informací od provozovatelů podniků a široké veřejnosti týkající se problematiky venkovské turistiky. Potřebná data byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření a případného osobního dotazování. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu venkovské turistiky s využitím koní na Českokrumlovsku a nastínění možností jejího dalšího rozvoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.