Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Amputant
Sedlák, Ondřej ; Sedlák, Jan (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Výřez z hmyzího těla, který následně upozorňuje na detail a samostatnou formu objektu, stává se kusem neznámého, futuristického světa, který je útržkem a zvětšeninou našeho makrokosmu. Socha se zaměřuje na neobvyklost a představu jednotlivce a poukazuje na méně zřetelnou přírodu.
Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu
Chmelař, Vít ; Šandera, Josef (oponent) ; Adámek, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce seznamuje s problematikou jedlého hmyzu, platformou Arduino, senzory a periferiemi, které budou využity pro sestrojení zařízení monitorující klimatické podmínky při chovu hmyzu. Popisuje jednotlivé druhy senzorů a jejich principy. Práce rozebírá jednotlivé druhy komunikace SPI a I2C, které se využívají v přístroji pro měření klimatických podmínek při chovu hmyzu. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na displeji a ukládány na paměťovou kartu.
Využití naučné literatury s tematikou hmyzu v praxi mateřské školy
Faltusová, Kateřina ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato diplomová práce s názvem: "Využití naučné literatury s tematikou hmyzu v praxi mateřské školy" je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Cílem práce je rozvoj přírodovědných znalostí prostřednictvím práce s dětskou naučnou literaturou v prostředí mateřské školy. Teoretická část vymezuje charakteristiku dítěte předškolního věku s ohledem na téma práce, problematiku environmentální výchovy v předškolním vzdělávání, charakteristiku literatury pro děti, práci s naučnou knihou v mateřské škole a analýzu RVP PV ve vztahu k tématu práce. Cílem empirické části je vytvořit lekce s naučnou literaturou o hmyzu přispívající k rozvoji přírodovědných znalostí u dětí. Dále zjistit oblíbenost naučných knih o hmyzu dle věku a pohlaví dětí a zmapovat čtenářské zázemí dětí. Výsledky praktické části byly ověřovány na základě pretestu a posttestu, zúčastněného pozorování dětí, dotazníku pro rodiče dětí a aktivit směřujících k hodnocení oblíbenosti knih. Akční výzkum probíhal během měsíce října 2023 a účastnilo se ho šestnáct dětí navštěvujících lesní třídu záměrně vybrané mateřské školy. Výsledky výzkumu prokázaly, že práce s naučnou literaturou měla pozitivní vliv na rozvoj přírodovědných znalostí dětí, rozvoj čtenářství, kreativity a paměti. Děti si při ní také osvojily metody čtenářských strategií a...
Hodnocení významu druhově pestrých směsí trav, jetelovin a bylin pro biodiverzitu
Fiodorová, Daniela
Cílem práce bylo posouzení druhového složení a podílu agrobotanických skupin rostlin v prvním roce růstu v druhově bohatém porostu, který byl založen v roce 2022. Dále bylo také cílem určit krmnou hodnotu, index diverzity, ekvitabilitu a posoudit medonosnost porostu. Bylo zjišťováno, zda má datum vliv na výskyt opylovatelů v porostu a jaké jejich skupiny se v něm vyskytovaly nejčastěji. Porost byl monitorován pomocí fytocenologického snímkování na čtvercové ploše o velikosti 1 m2 uprostřed experimentální plochy. Výskyt hmyzu byl hodnocen pozorováním přímo na pozemku a také odchytem do žlutých misek. V prvním roce růstu směsi bylo zaznamenáno vysoké zaplevelení. Celkově bylo na experimentální ploše pozorováno 28 druhů rostlin. Počtem druhů byla nejvíce zastoupená agrobotanická skupina bylin. Datum měl vliv (p<0,05) na výskyt Apis mellifera a řádu Diptera. Při pozorování náletů i odchytu opylovatelů byl nejpočetnější řád Diptera.
Hmyzák architektem: Entomologovi na stopě
Zárubová, Eliška
Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními druhy hmyzu na Znojemsku. Obsahuje úkoly pro pozorování hmyzu v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Blanokřídlí jako modelová skupina pro environmentální výchovu v mateřské škole
SUDOVÁ, Veronika
Bakalářská práce se zabývá hmyzem jako modelovou skupinou v environmentální výchově v mateřské škole, a to zejména hmyzem blanokřídlým. Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se v mateřských školách pracuje s tématy souvisejícími s blanokřídlým hmyzem, a zda a jak může být řád blanokřídlý využit v environmentální výchově. Na základě těchto zjištění bude vypracován program pro žáky mateřských škol, který je blíže s blanokřídlým hmyzem seznámí a dále bude ověřena a diskutována účinnost tohoto programu.
Microbiomes in the context of insect communities
BROWN, Joel James
The aim of this thesis was to investigate the deterministic patterns of insect-associated microbiome community composition and to investigate the role of symbiotic bacteria in insect model systems. I have shown that life stage is a key factor influencing microbiome composition, in both holometabolous and hemimetabolous insects, in addition to host species identity and local environment. I was able to find these deterministic patterns by controlling for diet in field studies of microbiomes, which is a well-known influential factor of microbiome communities. My thesis emphasises the importance of investigating the taxonomic and functional diversity of insect microbiomes and including symbiotic microbes in community level studies.
Příčiny úbytku včel (Anthophila) v krajině
Bureš, Vít ; Straka, Jakub (vedoucí práce) ; Tropek, Robert (oponent)
Včely (Anthophila) jsou jedna z nejdůležitějších skupin opylovačů většiny biotopů naší planety. Interagují téměř s pětinou kvetoucích rostlin a spolu s ostatními opylovači zajišťují produkci více než třetiny lidské potravy. Od konce druhé světové války je ovšem v různé míře pozorován dlouhodobý úbytek hmyzu, včel nevyjímaje, mimo jiné kvůli degradaci přírodních stanovišť, rozšiřování a intenzifikaci zemědělství, masivnímu používání pesticidů, invazím či parazitismu a infekcím. V Evropě a Severní Americe několik výzkumů potvrdilo významný úbytek diverzity i početnosti včel, zatímco v tropech je situace nejasná a chybí dostatek informací o stavu této skupiny. Zvláštní postavení z hlediska úbytku včel zaujímá včela medonosná (Apis mellifera). Kvůli lidským zásahům a specifickým vlastnostem tohoto druhu, například větší velikosti těla či toleranci k nižším teplotám, vykazují společenstva včely medonosné odlišné změny v početnosti než ostatní včely. V práci diskutuji příčiny úbytků a možné budoucí následky, jejichž příkladem může být kolaps ekosystémů v důsledku opylovací krize či nedostatek potravy pro lidstvo. Některé fenomény jako extenzivní hospodaření, požáry či městská zeleň mají naopak na diverzitu a početnost včel pozitivní dopady. Předkládám možná řešení problému s důrazem na potřebu získání...
Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic nematodes
IBRAHIM, Emad Ahmed Sayed
In this thesis, the effect of infection elicited by entomopathogenic nematodes (EPNs) Steinernema carpocapsae on Pyrrhocoris apterus and Drosophila melanogaster models were evaluated, and a role of adipokinetic hormones (AKHs) during the infection was characterized. These were monitored by determination of mortality, and various biochemical and physiological characteristics such as AKH levels both in the central nervous system (CNS) and in hemolymph, AKH gene expression in CNS, level of anti-oxidative stress markers, general metabolism and level of nutrients in normal and genetically modified insects. At P. apterus the mortality tests revealed that application of AKH increases the efficacy of EPN treatment. This result was confirmed using the firebugs with AKH receptor deficiency. Further, the increase of AKH expression and AKH levels in CNS and hemolymph seemed to be coordinated after the nematode treatment. At the D. melanogaster model also, the effect of adenosine into the above-mentioned characteristics was included. For this, mutants in AKH (AHK1), adenosine receptor (AdoR1) genes, and in both these genes together (AHK1 AdoR1 double mutant) were employed. Altogether, the results confirmed the involvement of AKH, and partially also adenosine into the antistress defense reactions elicited by the nematobacterial infection. Finally, the last part of the study was focused on examination of the vitellogenin (Vg) role in the defense reaction in firebug body P. apterus affected by two entomopathogenic organisms, the nematode S. carpocapsae and the fungus Isaria fumosorosea. The results revealed that Vg proteins play an important role in the defense against both types of the infections and are also able to kill entomopathogenic bacteria Xenorhabdus nematophila, that are symbionts of S. carpocapsae and that increase toxicity of this nematode.
Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy
Palivcová, Lucie ; Tropek, Robert (vedoucí práce) ; Knapp, Michal (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit, jak se v závislosti na intenzitě vojenských disturbancí mění počet druhů, ochranářská hodnota a složení společenstev vybraných skupin blanokřídlých v CHKO Brdy. Na bývalých dopadových plochách Jordán a Tok se dlouhodobým působením vojenských disturbancí vytvořila heterogenní mozaika stanovišť od silně disturbovaných ploch s řídkou vegetací, přes různě zapojené porosty vřesu a brusnic se solitérními dřevinami na středně disturbovaných plochách, až po světlé lesy na dlouhodobě málo narušovaných plochách. Na základě rekonstrukce historie byly obě plochy rozděleny do 4 kategorií s různou intenzitou disturbancí. Bezobratlé živočichy jsem standardizovaně sbírala na 24 studijních plochách (3 plochy pro každou kategorii disturbancí na každé dopadové ploše) ve létě 2017 pomocí zemních pastí, žlutých misek a světelných lapačů. Intenzita disturbancí pozitivně ovlivnila druhovou bohatost žahadlových blanokřídlých, dále měla příznivý vliv na ochranářskou hodnotu pavouků, brouků a ploštic. Na druhovou bohatost nočních motýlů měla intenzivní disturbance negativní vliv. Míra disturbance ovlivnila složení společenstev pavouků, nočních motýlů, brouků, blanokřídlého a rovnokřídlého hmyzu. Dále byl zaznamenán převážně pozitivní vliv narušování na výskyt ohrožených druhů bezobratlých....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.