Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezkontaktní měření teploty v kluzných kontaktech
Knoth, Tomáš ; Hajžman, Michal (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací infračervené termografie na detailní mapování teplot v konformních kluzných kontaktech v konfiguraci pin-on-disc. Dále je implementovaná metoda využita ke studiu texturovaných kluzných kontaktů. Tato metoda může přinést unikátní poznatky o rozložení teploty v kontaktech s texturovanými povrchy, kde hrají termální jevy zásadní roli. Současný stav poznání v této oblasti se opírá zejména o numerické simulace, a proto je absence experimentálních poznatků zásadní mezerou v poznání. Kladené výzkumné otázky se věnují rozložení teploty v kontaktu a prokázání výskytu tzv. jevu viskozitního klínu. Hypotézy jsou stavěny na základě prací, které se problematikou zabývají prostřednictvím numerických simulací. Implementace metody vychází z postupu kalibrace a měření z oblasti bodových kontaktů, kde je využívána konfigurace ball-on-disc. Tento způsob kalibrace byl konfrontován s aplikací na konformní texturované povrchy a následně upravován dle identifikovaných potřeb. V druhé části práce jsou implementovanou metodou analyzovány kontakty s texturovanými povrchy. Předmětem zájmu jsou zde kontakty paralelní a blízké paralelním. Na korekci Stribeckovy křivky dle skutečné teploty maziva je demonstrováno, že znalost skutečné teploty maziva v kontaktu je pro jeho studium zásadní. Projevy termálních jevů však v rozsahu experimentálních podmínek nebylo možné prokázat.
Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury: Certifikovaná metodika
Janků, Michal ; Stryk, Josef
Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých poruch jsou nedestruktivní diagnostické metody, mezi něž patří i termografické zkoušení. Účelem předkládané metodiky je poskytnutí efektivního nástroje, který umožní rychlé zhodnocení stavu objektů dopravní infrastruktury a pomůže s určením míst, na která je potřeba zaměřit vizuální prohlídku či podrobnou diagnostiku. Měření je bezkontaktní a lze jej provádět bez nutnosti vyloučení provozu na pozemní komunikaci. Metodika popisuje možné způsoby použití infračervené termografie, zejména při diagnostice stavu mostů, vozovek a tunelů. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, města), projektantům, stavebním firmám a dalším subjektům, které mohou využívat data a zpracované výstupy z termografického měření.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Snižování tření mazaných kontaktů změnou tepelné vodivosti materiálů
Šnevajs, Matěj ; Hartl, Martin (oponent) ; Šperka, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem tepelných vlastností kontaktních materiálů na tření, tloušťku mazacího filmu a teplotu v EHD kontaktu. Práce se zaměřuje na konfiguraci ball on disc, přičemž experimentální materiály obou kontaktních těles jsou v širokém spektru tepelných vlastností. V práci jsou navrženy a použity nové kontaktní dvojice s cílem získání závislosti tepelných vlastností kontaktních těles na chování EHD kontaktu. Pro pozorování tloušťky mazacího filmu je využito metody kolorimetrické interferometrie a pro pozorování teploty v kontaktu infračervené termografie. Autor představuje předpoklad šíření tepla v kontaktu na základě rozdílných mechanismů šíření tepla. Pro veškeré kombinace kontaktních dvojic jsou navozeny totožné podmínky, jako je kontaktní tlak, střední rychlost, skluz a teplota okolí, proto jsou rozdíly ve výsledcích přisuzovány právě rozdílným termálním jevům v kontaktu způsobenými tepelnými vlastnostmi kontaktních těles. V případě kontaktních těles s omezenými schopnostmi odvodu tepla z kontaktu je pozorováno snížení koeficientu tření až o 50 %, což je přisuzováno navýšení teploty maziva, což vede ke snížení jeho viskozity. To je potvrzeno metodou infračervené termografie, kdy je pozorována výrazně vyšší teplota maziva v případě kombinace kontaktních materiálů s nižší schopností odvodu tepla z kontaktu.
Plasma Heat Flux to Solid Structures in Tokamaks
Vondráček, Petr ; Horáček, Jan (vedoucí práce) ; Gunn, James P. (oponent) ; Svoboda, Vojtěch (oponent)
Tepelný tok plazmatu na pevné struktury v tokamacích Petr Vondráček Odvod energie a částic z plazmatu je klíčovým tématem pro budoucí fúzní reaktory založené na principu magnetického udržení plazmatu, jmenovitě pro tokamaky. Zásadní oblastí pro fúzní výzkum je dobré porozumění procesům řídícím tepelné toky plazmatu dopadající na první stěnu tokamaků. Tato doktorská práce se zaměřuje na experimentální studium tepelných toků plazmatu v různých oblastech tokamaku COMPASS. Pro tyto účely byl v rámci doktorské práce vybudován nový infračervený termografický systém. Pomocí systému jsou studována čtyři hlavní témata. Za prvé je zkoumána úzká okrajová vrstva plazmatu s velice strmým profilem tepelného toku v plazmatických výbojích limitovaných na vnitřním sloupku tokamaku. Je ukázáno, že radiální tloušťka této vrstvy je konzistentní s modelem založeným na transportu částic plazmatu dominovaném drifty. Za druhé je podrobně studováno tepelné namáhání náběžných hran spár v limiterových deskách. Je domonstrováno, že rozložení tepelného toku okolo poloidálních hran je dobře popsáno pomocí optické aproximace. Též je poprvé experimentálně pozorováno tepelné namáhání magneticky stíněných stran toroidálních limiterových spár v souladu s výsledky particle-in-cell simulací. Za třetí jsou zkoumány lokalizované tepelné otisky...
Měření změn povrchové teploty vemene při procesu dojení metodou infračervené termografie
Goldová, Martina
Tato diplomová práce byla zaměřena na měření změn povrchové teploty vemene metodou infračervené termografie. V úvodu se práce zabývala anatomií mléčné žlázy, nemocemi vemene, strojním dojením a konstrukcí dojicího stroje. Praktická část byla zaměřena na infračervenou termografii a její využití a dále byl proveden pokus, kde se zkoumal vliv dojicího stroje na teplotu vemene a struků pomocí infračervené kamery. Pokus byl proveden v obci Petrkov na kravách plemene jerseyský skot, český strakatý skot a holštýnský skot. Závěrem této práce byl diskutován vliv dojicího stroje na teplotu vemene.
Problematika hodnocení poruch a vad systémů ETICS
David, Jan ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vadami a poruchami vnějších kontaktních zateplovacích systémů. V první části popisuje správné postupy při aplikaci systémů, dále vady, poruchy a příčiny jejich vzniku a ke konci popisuje bezkontaktní diagnostické metody používané při zkoumání ETICS, především se zaměřuje na detekci kotvících prvků. Na příkladovém objektu je znázorněn výpočet kotvení.
Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS
Zvěřina, Aleš
Článek pojednává o možnostech nedestruktivní diagnostiky vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) a srovnává možnosti celkem tří zkoumaných metod. Infračervené termografie, která je dnes nejpoužívanější metodou, impedanční defektoskopie, metody, která se pro vyšetřování zejména plochých střech začala používat před zhruba 3 roky a radarové diagnostiky, pomocí které je možné zpětně rekonstruovat kotevní plány ETICS. Zvláštní důraz je věnován právě impedanční defektoskopii, protože se jedná o metodu, jejíž výsledky je možné zobrazit stejně názorně jako je tomu u termogramů z infračervené kamery.
Tepelně technické vady v kontextu možného dopadu na cenu věci nemovité
Hlavsa, Petr ; Rašovská, Lucie
Tepelně technické vady stavebního objektu neznamenají přímé ohrožení života jako významné vady statické. Nelze je však podceňovat. Na jedné straně s sebou mohou nést zvýšenou energetickou potřebu, na straně druhé velmi často ohrožují zdravé životní podmínky a tepelnou pohodu. Nezanedbatelné je i možné snížení estetické hodnoty vadou postiženého prostoru. Často se vyskytujícím projevem vady je výskyt povrchové kondenzace. Tuto kondenzaci mnohdy doprovází tvorba plísní na povrchu konstrukce. Článek se zabývá možným způsobem detekce tohoto typu vady, uvádí možnou analýzu dat z defektoskopie a navrhuje možná opatření pro vyloučení působení této vady. Tyto opatření jsou dále analyzována z pohledu možného dopadu na cenu věci nemovité, konkrétně na cenu bytové jednotky postižené vlhkostní vadou.
Posouzení příčin biotického napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (etics)
Zvěřina, Aleš
Biotické napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) může mít celou řadu různých příčin. Nejčastěji jsou skloňovány příčiny související s výskytem vlhkosti v konstrukci, která má pro růst plísní a řas určující roli. Často se však zapomíná na fakt, že se spóry plísní a zárodky řas nacházejí často v nejbližším okolí posuzovaného ETICS a spolu s dotací vlhkosti napadají v různé míře svrchní vrstvu ETICS v rizikových místech budovy. Cílem článku je na konkrétní budově, která byla dodatečně zateplena v roce 2010 ukázat způsob posouzení a hodnocení příčin biotického napadení s uvedením jednotlivých kroků a diagnostických metod, které ke zjištění příčiny biotického napadení vedly.
Hodnocení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí vybraného objektu odpadového hospodářství
Štěrbová, Hana
Cílem mé diplomové práce je hodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí BPS města Šumperk v místní části Horní Temenice. V první části v literárním přehledu se zabývám nejprve tím, co je bioplyn a jaké jsou podmínky pro jeho vznik, uchování a využití. Poté se soustředím na základy pozemního stavitelství a věnuji se také pochopení tepelných dějů. V druhé části pak popisuji BPS, kterou hodnotím, přičemž se soustředím zejména na její nedostatky v konstrukci z hlediska zachování teplené energie. Na základě IR termografie v závěru vyhodnocuji zjištěné tepelné vady stěn.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.