Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 216 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady ransomwarového útoku: hodnocení rizik a zavedení minimálního bezpečnostního standardu
Syrovátková, Lucie ; Alena,, Rybáková (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zavedení kybernetické bezpečnosti v malé společnosti v důsledku ransomwarového útoku, a to na základě požadavků Minimálního bezpečnostního standardu, který slouží jako podpůrný materiál pro subjekty, které nespadají pod regulaci Zákona o kybernetické bezpečnosti. Stanoveného cíle je dosaženo pomocí tří hlavních částí této práce. Úvodní část slouží jako teoretická podpora pro zbývající část práce a obsahuje hlavní pojmy a oblasti, které jsou v práci dále rozvinuty či využity. Analytická část je zaměřena na popis možného vektoru ransomwarového útoku a jeho následky a dále na zhodnocení současného stavu, které spočívá v porovnání stávající situace s požadavky Minimálního bezpečnostního standardu a v identifikaci neshod. Třetí část obsahuje navržení nápravných opatření, vytvoření bezpečnostních politik přizpůsobených možnostem společnosti a ekonomické zhodnocení.
Mapování opatření pro kybernetickou bezpečnost: Od legislativy k technické implementaci
Hopp, Jiří ; MSc, Mezera Michal, (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práci jsem se zaměřil na vytvoření systematické pomůcky pro mapování technických opatření k legislativním požadavkům a povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V práci jsem provedl analýzu řešené problematiky, ze které vyplynuly možnosti tvorby nástroje a blížící se změny v legislativních požadavcích na základě směrnice Evropské unie NIS2. V praktické části jsem popisoval tvorbu nástroje v podobě tabulky, který byl vyhovující požadavkům zadavatele a mapoval technická opatření k jednotlivým bodům současných i z NIS2 plynoucích legislativních požadavků. Na základě rozhovoru se zadavatelem jsem konstatoval, že byly úspěšně dosaženy stanovené cíle práce a vytvořený nástroj bude využíván v reálném prostředí.
Návrh systémového řízení inteligentního domu a jeho zabezpečení
Valentová, Kateřina ; Kubek, Ján (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje návrhu systémového řízení inteligentního domu, s důrazem kladeným na celkové zabezpečení systému z hlediska informační, síťové i fyzické bezpečnosti. Návrh je vytvořen a základě požadavků majitele domu a s ohledem na jeho potřeby. V práci je dále sestavena analýza možných rizik včetně bezpečnostních opatření k jednotlivým hrozbám. Součástí práce není celkový návrh kabelážního systému, práce se věnuje zejmnéha otázkám související se zabezpečením celého inteligentního systému.
Budování bezpečnostního povědomí na fakultě podnikatelské
Volfová, Jana ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na budování bezpečnostního povědomí na Fakultě podnikatelské. Skládá se ze tří základních částí, a to části teoretické, analytické a části s vlastními návrhy. Teoretická část obsahuje vysvětlení a objasnění některých základních pojmů, procesů a analýz, aby čtenář práci rozuměl. Část analytická obsahuje jak popis vybrané organizace, tak i konkrétní provedení analýz, které byly představeny v teoretické části. Poslední část, kterou je část praktická, obsahuje mimo jiné také vlastní návrhy průběhu zvyšování povědomí na fakultě a benefity tohoto procesu.
Posouzení informačního systému firmy, procesů a návrh změn
Zvolánek, Milan ; Veselý, Miroslav (oponent) ; Brož, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému firmy a některých vybraných procesů spojených s informačním systémem. Obsahuje teoretické základy do problematiky, analýzu a zhodnocení informačního systému ve firmě a následný návrh změn pro zefektivnění informačního systému a procesů s ním spojené.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Závodný, Jiří ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu informačního systému ve firmě XCR Svorada s.r.o. a následný návrh změn. První část je věnována teoretickým východiskům potřebným k pochopení dané problematiky. Dále jsou vytvořeny analýzy daného podniku, jeho vnitřního a vnějšího prostředí, analýzy používaného informačního systému a v poslední části také návrhy změn pro zlepšení, zefektivnění a zjednodušení práce s daným informačním systémem.
Řešení interních hrozeb v managementu bezpečnosti informací
Trčka, Martin ; Sopuch, Zbyněk (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou interních hrozeb v organizaci a jejich omezení za pomocí implementace DLP systému. První část práce rozebírá systém řízení bezpečnosti informací a jeho náležitosti se zaváděním dle řady norem ISO/IEC 27000. Další kapitoly jsou věnovány interním hrozbám a technickému popisu DLP systému. Druhá část práce analyzuje organizaci a popisuje postup prováděné implementace DLP řešení, které má za úkol omezit interní hrozby. Závěr práce je věnován akceptačnímu řízení a finančnímu vyhodnocení implementace.
Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod
Mráčková, Kateřina ; RNDr. et RNDr. Vladimír Mazálek, PhD., DBA (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá bezpečnostní analýzou provozovny prodávající zboží přímo v prodejně a formou elektronického obchodu. Jsou identifikována aktiva a hrozby na ně působící, zpracována analýza rizik a vybrána opatření, která jsou zhodnocena. Práce se opírá o teoretická východiska uvedena v první části a vychází z norem řady ISO/IEC 27000.
Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS
Foltýn, Adam ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou uvedeny pojmy a vysvětlena teoretická východiska, jejichž znalost je nutná k realizaci dalších částí práce. V analytické části je popsán současný stav společnosti vzhledem k informační bezpečnosti. V rámci části návrhu vlastního řešení je provedena analýza rizik, na jejímž základě jsou poté navrhnuty vhodné varianty zabezpečení emailové komunikace včetně ekonomického zhodnocení.
Posouzení stavu implementace ISMS
Černoušek, Robin ; Veselý Jindřich, Ing., MBA (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a hodnocením současného stavu pomocí vytvořeného nástroje. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy celé práce. V kapitole analýzy současného stavu je představena organizace a popsán současný stav jejího systému řízení bezpečnosti informací. Vlastním návrhem řešení je potom nástroj formou Excel tabulky, který umožní provést analýzu současného stavu úrovně implementace ISMS ve společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 216 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.